Elementy usunięte i przestarzałe dla Configuration ManagerRemoved and deprecated items for Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

W tym artykule opisano sposób korzystania z informacji o funkcjach, produktach i systemach operacyjnych, które zostały usunięte z obsługi Configuration Manager.This article describes how to use the information about features, products, and operating systems that are removed from support for Configuration Manager. Elementy, które są przestarzałe, zostaną usunięte w przyszłej aktualizacji.Items that are deprecated will be removed in a future update. Ten artykuł zawiera wczesne powiadomienie o przyszłych zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z Configuration Manager.This article provides early notice about future changes that might affect your use of Configuration Manager.

Te informacje podlegają zmianom w przyszłych wersjach i mogą nie zawierać żadnych przestarzałych funkcji, produktów lub systemu operacyjnego.This information is subject to change with future releases, and might not include each deprecated feature, product, or OS.

Jak korzystać z tych informacjiHow to use this information

Gdy funkcja, produkt lub system operacyjny jest najpierw wymieniony jako przestarzały, pomoc techniczna dotycząca używania jej z Configuration Manager została zaplanowana do usunięcia w przyszłej aktualizacji.When a feature, product, or OS is first listed as deprecated, support for using it with Configuration Manager is scheduled to be removed in a future update. Te informacje ułatwiają planowanie rozwiązań alternatywnych do korzystania z tej funkcji, produktu lub systemu operacyjnego.This information is provided to help you plan for alternatives to using that feature, product, or OS. W przypadku pierwszej wersji Configuration Manager, w której jest usuwana pomoc techniczna, ten artykuł zostanie zaktualizowany w celu wskazania, że określona wersja.When the first version of Configuration Manager releases in which that support is removed, this article is updated to indicate that specific version.

Po usunięciu pomocy technicznej dla funkcji lub systemu operacyjnego funkcja lub system operacyjny pozostają obsługiwane w przypadku używania poprzedniej wersji Configuration Manager, o ile ta wersja Configuration Manager pozostaje w obsłudze.When support is removed for a feature or OS, the feature or OS remains supported when you use a previous version of Configuration Manager, as long as that version of Configuration Manager remains in support. Jednak w przypadku korzystania z wersji Configuration Manager wydanej po wskazaniu daty lub wersji, ta wersja Configuration Manager nie zapewnia pomocy technicznej.However, when you use a version of Configuration Manager released after the date or version indicated, that version of Configuration Manager doesn't provide support.

Jeśli na przykład funkcja została zaplanowana jako pomoc techniczna wraz z pierwszą aktualizacją wydaną po 2019 września, pomoc techniczna dla tej funkcji nie zostanie już uwzględniona w aktualizacji 1910, która została wydana w listopadzie 2019.For example, if a feature was scheduled to have its support removed with the first update released after September 2019, support for that feature would no longer be included in update 1910, which released in November of 2019.

  • W przypadku aktualizacji 1910 funkcja nie jest już obsługiwana.With Update 1910, the feature is no longer supported.
  • Artykuł zostanie zaktualizowany w celu wskazania, że pomoc techniczna została usunięta w wersji 1910.The article is updated to indicate support was removed with version 1910.

Jeśli jednak nadal używasz starszej wersji, która obsługuje tę funkcję, taką jak wersja 1906, możesz nadal używać tej funkcji do momentu, gdy używana wersja nie zostanie wykorzystana z pomocy technicznej.However, if you continue to use an earlier version that supports the feature, like version 1906, you can continue to use that feature until the version you use drops out of support.

KategorieCategories

Elementy, które są usuwane lub przestarzałe, są podzielone między trzema kategoriami.Items that are removed or deprecated are split between three categories.

Zobacz teżSee also