Funkcje ułatwień dostępu w programie Configuration ManagerAccessibility features in Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Configuration Manager obejmuje funkcje ułatwiające dostęp dla wszystkich użytkowników.Configuration Manager includes features to help make it accessible for everyone.

Uwaga

Począwszy od wersji 1902, aby usprawnić funkcje ułatwień dostępu w konsoli Configuration Manager, zaktualizuj program .NET do wersji 4,7 lub nowszej na komputerze z uruchomioną konsolą programu.Starting in version 1902, to improve the accessibility features of the Configuration Manager console, update .NET to version 4.7 or later on the computer running the console.

Aby uzyskać więcej informacji o zmianach dostępności wprowadzonych w programie .NET 4.7.1 i 4.7.2, zobacz co nowego w ułatwieniach dostępu w .NET Framework.For more information on the accessibility changes made in .NET 4.7.1 and 4.7.2, see What's new in accessibility in the .NET Framework.

Skróty klawiaturoweKeyboard shortcuts

Obszary robocze konsoliConsole workspaces

Aby uzyskać dostęp do obszaru roboczego, użyj następujących skrótów klawiaturowych:To access a workspace, use the following keyboard shortcuts:

Skrót klawiaturowyKeyboard shortcut WorkspaceWorkspace
Ctrl + 1Ctrl + 1 Zasoby i zgodnośćAssets and Compliance
Ctrl + 2Ctrl + 2 Biblioteka oprogramowaniaSoftware Library
Ctrl + 3Ctrl + 3 MonitorowanieMonitoring
Ctrl + 4Ctrl + 4 AdministracjaAdministration

Inne skróty konsoliOther console shortcuts

Skrót klawiaturowyKeyboard shortcut PrzeznaczeniePurpose
Ctrl + MCtrl + M Ustaw fokus w okienku głównym (centralnym).Set the focus on the main (central) pane.
Ctrl + TCtrl + T Ustaw fokus na górny węzeł w okienku nawigacji.Set the focus to the top node in the navigation pane. Jeśli fokus już znajduje się w tym okienku, fokus jest ustawiany na ostatnio odwiedzony węzeł.If the focus was already in that pane, the focus is set to the last node you visited.
Ctrl + ICtrl + I Na pasku nawigacyjnym Ustaw fokus pod wstążką.Set the focus to the breadcrumb bar, below the ribbon.
Ctrl + LCtrl + L Ustaw fokus na pole wyszukiwania , jeśli jest dostępne.Set the focus to the Search field, when available.
CTRL + DCtrl + D Ustaw fokus w okienku szczegółów, jeśli jest dostępny.Set the focus to the details pane, when available.
AltAlt Zmień fokus na Wstążce i na zewnątrz.Change the focus in and out of the ribbon.

Skróty CMPivotCMPivot shortcuts

Większość skrótów klawiaturowych przeglądarki sieci Web będzie działała w CMPivot.Most web browser keyboard shortcuts will work in CMPivot.

Skrót klawiaturowyKeyboard shortcut PrzeznaczeniePurpose
Ctrl + 1Ctrl + 1 Ustaw fokus na pierwszej karcie.Set the focus on the first tab.
Alt + <Alt + < Aby wrócić do adresuTo back to the address

Inne funkcje ułatwień dostępuOther accessibility features

  • Aby przejść do okienka nawigacji, wpisz litery nazwy węzła.To navigate the navigation pane, type the letters of a node name.

  • Nawigacja przy użyciu klawiatury w widoku głównym i wstążka jest cykliczna.Keyboard navigation through the main view and the ribbon is circular.

  • Nawigacja w okienku szczegółów jest cykliczna.Keyboard navigation in the details pane is circular. Aby powrócić do poprzedniego obiektu lub okienka, użyj kombinacji klawiszy CTRL + D, a następnie klawisze SHIFT + TAB.To return to the previous object or pane, use Ctrl + D, then Shift + TAB.

  • Po odświeżeniu widoku obszaru roboczego fokus jest ustawiany w okienku głównym tego obszaru roboczego.After refreshing a Workspace view, the focus is set to the main pane of that workspace.

  • Aby uzyskać dostęp do menu obszaru roboczego, wybierz klawisz Tab do momentu, w którym znajduje się ikona Rozwiń/Zwiń.To access a workspace menu, select the Tab key until the Expand/Collapse icon is in focus. Następnie wybierz klawisz Strzałka w dół, aby uzyskać dostęp do menu obszaru roboczego.Then, select the Down arrow key to access the workspace menu.

  • Aby nawigować przez menu obszaru roboczego, użyj klawiszy strzałek.To navigate through a workspace menu, use the arrow keys.

  • Aby uzyskać dostęp do różnych obszarów w obszarze roboczym, użyj klawisza Tab i klawiszy Shift + Tab.To access different areas in the workspace, use the Tab key and Shift+Tab keys. Aby nawigować w obszarze roboczym, takim jak Wstążka, użyj klawiszy strzałek.To navigate within an area of the workspace, such as the ribbon, use the arrow keys.

  • Aby uzyskać dostęp do paska adresu, gdy fokus znajduje się w węźle drzewa, użyj klawiszy Shift + Tab trzykrotnie.To access the address bar when your focus is in the tree node, use Shift+Tab three times.

  • Na stronie kreatora lub właściwości można przenosić między polami za pomocą skrótów klawiaturowych.On a wizard or property page, you can move between the boxes with keyboard shortcuts. Wybierz klawisz Alt i podkreślony znak (Alt + ), aby wybrać określone pole.Select the Alt key plus the underlined character (Alt+) to select a specific box.

  • Aby przejść do różnych węzłów obszaru roboczego, wprowadź pierwszą literę nazwy węzła.To navigate to the different nodes of a workspace, enter the first letter of the name of a node. Każde naciśnięcie klawisza przenosi kursor do następnego węzła, który rozpoczyna się od tej litery.Each key press moves the cursor to the next node that begins with that letter. Gdy używasz czytnika ekranu, czytelnik odczytuje nazwę tego węzła.When you're using a screen reader, the reader reads out the name of that node.

Zobacz takżeSee also

Aby uzyskać więcej informacji na temat przechodzenia Configuration Manager interfejsów użytkownika, zobacz następujące artykuły:For more information on the fundamentals of navigating Configuration Manager user interfaces, see the following articles:

Uwaga

Informacje zawarte w tym artykule mogą dotyczyć tylko użytkowników, którzy chcą uzyskać licencję na produkty firmy Microsoft w Stany Zjednoczone.The information in this article might apply only to users who license Microsoft products in the United States. Jeśli ten produkt został uzyskany poza Stany Zjednoczone, możesz użyć karty informacji o przedstawicielstwach dołączonej do pakietu oprogramowania lub odwiedzić witrynę internetową Microsoft Accessibility , aby uzyskać informacje kontaktowe dla usług pomocy technicznej firmy Microsoft.If you obtained this product outside of the United States, you can use the subsidiary information card that came with your software package or visit the Microsoft Accessibility website for contact information for Microsoft support services. Możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej, aby dowiedzieć się, czy typ produktów i usług, które są opisane w tej sekcji, są dostępne w Twoim regionie.You can contact your subsidiary to find out whether the type of products and services that are described in this section are available in your area. Informacje o ułatwieniach dostępu są dostępne również w innych językach, między innymi w japońskim i francuskim.Information about accessibility is available in other languages, including Japanese and French.