ICIINFO::GetLastEvalTime, metoda

ICIINFO::GetLastEvalTimeMetoda w Configuration Manager Pobiera czas ostatniej oceny elementu konfiguracji.

Składnia

[IDL]  
HRESULT GetLastEvalTime(  
     SYSTEMTIME* pstEvalTime  
);  

Parametry

pstEvalTime
Typ danych: SYSTEMTIME

Kwalifikatory: [out]

Wskaźnik do SYSTEMTIME obiektu wskazujący ostatni czas oceny.

Wartości zwrócone

HRESULTKod. Możliwe wartości obejmują, ale nie są ograniczone do, następujące:

S_OK
Wykonanie metody powiodło się. Wszystkie inne wartości zwracane wskazują niepowodzenie.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego klienta Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Configuration Manager wymagania dotyczące programowania klientów.

Zobacz też

ICIINFO, interfejs