GetTotalNumResults, metoda w klasie SMS_Collection

GetTotalNumResultsMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) Pobiera liczbę wszystkich elementów członkowskich w kolekcji, w tym podkolekcje.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i jest przeznaczona do wyświetlania definicji metody.

Składnia

SInt32 GetTotalNumResults(  
     ref:SMS_Collection Collection,  
     UInt32 Result  
);  

Parametry

Collection
Typ danych: ref:SMS_Collection

Kwalifikatory: [in]

Identyfikator kolekcji lub ścieżka do obiektu kolekcji. Identyfikator kolekcji jest wartością CollectionID właściwości klasy SMS_COLLECTION serwera WMI.

Result
Typ danych: UInt32

Kwalifikatory: [out]

Liczba członków kolekcji, w tym podkolekcje.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_Collection
Klasa WMI serwera SMS_Site