AddSiteSystem, metoda w klasie SMS_BoundaryGroup

AddSiteSystemMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager dodaje system lokacji do tej grupy granic.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 AddSiteSystem(  
   String ServerNALPath[];  
   UInt32 Flags[]  
);  

Parametry

ServerNALPath
Typ danych: String Tablica

Kwalifikatory: [in]

Ścieżka warstwy abstrakcji sieci (NAL) do systemu lokacji.

Flags
Typ danych: UInt32 Tablica

Kwalifikatory: [in]

Identyfikuje szybkość połączenia sieciowego między serwerem systemu lokacji i połączonymi klientami. Możliwe wartości:

Wartość Szybkość połączenia
0 Duża
1 Mała

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_BoundaryGroup