SetSourceSite, metoda w klasie SMS_OperatingSystemInstallPackage

SetSourceSiteMetoda klasy Instrumentacja zarządzania Windows (WMI) w Configuration Manager ustawia kod lokacji źródłowej dla pakietu instalacji systemu operacyjnego.

Następująca składnia jest uproszczona z kodu Managed Object Format (MOF) i definiuje metodę.

Składnia

SInt32 SetSourceSite(  
      String SourceSite  
);  

Parametry

SourceSite
Typ danych: String

Kwalifikatory: [in]

Kod lokacji źródłowej dla pakietu instalacji systemu operacyjnego.

Wartości zwrócone

SInt32Typ danych, który ma wartość 0, aby wskazać powodzenie lub zero, aby wskazać błąd.

Aby uzyskać informacje na temat obsługi zwróconych błędów, zobacz Informacje o błędach Configuration Manager.

Wymagania

Wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące środowiska uruchomieniowego serwera Configuration Manager.

Wymagania dotyczące programowania

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wymagania dotyczące programowania serwera Configuration Manager.

Zobacz też

Klasa WMI serwera SMS_OperatingSystemInstallPackage