Wdrażanie systemu Windows za pośrednictwem sieci przy użyciu środowiska PXE Configuration ManagerUse PXE to deploy Windows over the network with Configuration Manager

Dotyczy: Configuration Manager (Current Branch)Applies to: Configuration Manager (current branch)

Wdrożenia systemu operacyjnego w ramach środowiska wykonawczego przed uruchomieniem (PXE) w Configuration Manager umożliwiają klientom żądanie i wdrażanie systemów operacyjnych za pośrednictwem sieci.Preboot execution environment (PXE)-initiated OS deployments in Configuration Manager let clients request and deploy operating systems over the network. W przypadku tej metody wdrażania należy wysłać obraz systemu operacyjnego i obrazy rozruchowe do punktu dystrybucji z obsługą środowiska PXE.For this deployment method, you send the OS image and the boot images to a PXE-enabled distribution point.

Uwaga

Podczas tworzenia wdrożenia systemu operacyjnego przeznaczonego tylko dla komputerów z systemem BIOS x64 w punkcie dystrybucji muszą być dostępne obrazy rozruchowe x64 i obraz rozruchowy x86.When you create an OS deployment that targets only x64 BIOS computers, both the x64 boot image and x86 boot image must be available on the distribution point.

Wdrożenia systemu operacyjnego inicjowane przez środowisko PXE można używać w następujących scenariuszach:You can use PXE-initiated OS deployments in the following scenarios:

Wykonaj kroki jednego ze scenariuszy wdrażania systemu operacyjnego, a następnie użyj sekcji w tym artykule, aby przygotować się do wdrożeń inicjowanych przez środowisko PXE.Complete the steps in one of the OS deployment scenarios, and then use the sections in this article to prepare for PXE-initiated deployments.

Ostrzeżenie

W przypadku używania wdrożeń środowiska PXE i konfigurowania sprzętu urządzenia przy użyciu karty sieciowej jako pierwszego urządzenia rozruchowego te urządzenia mogą automatycznie uruchamiać sekwencję zadań wdrażania systemu operacyjnego bez interakcji z użytkownikiem.If you use PXE deployments, and configure device hardware with the network adapter as the first boot device, these devices can automatically start an OS deployment task sequence without user interaction. Weryfikacja wdrożenia nie zarządza tą konfiguracją.Deployment verification doesn't manage this configuration. Chociaż ta konfiguracja może uprościć proces i ograniczyć interakcję z użytkownikiem, urządzenie jest w większym stopniu ryzykowne w przypadku przypadkowego odtworzenia obrazu.While this configuration may simplify the process and reduce user interaction, it puts the device at greater risk for accidental reimage.

Począwszy od wersji 2006, sekwencje zadań oparte na środowisku PXE mogą pobierać zawartość opartą na chmurze.Starting in version 2006, PXE-based task sequences can download cloud-based content. Punkt dystrybucji z obsługą środowiska PXE nadal wymaga obrazu rozruchowego, a urządzenie wymaga połączenia intranetowego z punktem zarządzania.The PXE-enabled distribution point still requires the boot image, and the device needs an intranet connection to the management point. Następnie może pobrać dodatkową zawartość z usługi Cloud Management Gateway (CMG) lub punktu dystrybucji w chmurze.It can then get additional content from a content-enabled cloud management gateway (CMG) or cloud distribution point. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa zawartości opartej na chmurze.For more information, see Support for cloud-based content.

Konfigurowanie punktów dystrybucji dla środowiska PXEConfigure distribution points for PXE

Aby wdrożyć systemy operacyjne w celu Configuration Manager klientów, którzy przeprowadzają żądania rozruchu w środowisku PXE, należy skonfigurować co najmniej jeden punkt dystrybucji do akceptowania żądań PXE.To deploy operating systems to Configuration Manager clients that make PXE boot requests, configure one or more distribution points to accept PXE requests. Następnie punkt dystrybucji odpowiada na żądania rozruchu środowiska PXE i określa odpowiednią akcję wdrożenia.Then the distribution point responds to PXE boot requests, and determines the appropriate deployment action. Więcej informacji można znaleźć w części Install or modify a distribution point.For more information, see Install or modify a distribution point.

Uwaga

W przypadku skonfigurowania jednego punktu dystrybucji z obsługą środowiska PXE w celu obsługi wielu podsieci nie jest on obsługiwany w przypadku używania opcji DHCP.When you configure a single PXE-enabled distribution point to support multiple subnets, it's not supported to use DHCP options. Aby umożliwić sieci przekazywanie żądań środowiska PXE klienta do punktów dystrybucji obsługujących środowisko PXE, skonfiguruj pomocników IP na routerach.To allow the network to forward client PXE requests to PXE-enabled distribution points, configure IP helpers on the routers.

W wersji 1810 nie jest obsługiwane używanie obiektu odpowiadającego PXE bez usług wdrażania systemu Windows na serwerach, na których działa również serwer DHCP.In version 1810, it's not supported to use the PXE responder without WDS on servers that are also running a DHCP server.

Począwszy od wersji 1902, po włączeniu obiektu odpowiadającego środowisku PXE w punkcie dystrybucji bez usługi wdrażania systemu Windows, może ona znajdować się na tym samym serwerze co usługa DHCP.Starting in version 1902, when you enable a PXE responder on a distribution point without Windows Deployment Service, it can now be on the same server as the DHCP service. Dodaj następujące ustawienia, aby obsługiwać tę konfigurację:Add the following settings to support this configuration:

 • Ustaw wartość DWord DoNotListenOnDhcpPort na 1 w następującym kluczu rejestru: HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP .Set the DWord value DoNotListenOnDhcpPort to 1 in the following registry key: HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP.
 • Ustaw opcję DHCP 60 na PXEClient .Set DHCP option 60 to PXEClient.
 • Uruchom ponownie usługi SCCMPXE i DHCP na serwerze.Restart the SCCMPXE and DHCP services on the server.

Przygotowanie obrazu rozruchowego obsługującego środowisko PXEPrepare a PXE-enabled boot image

Aby wdrożyć system operacyjny przy użyciu środowiska PXE, należy rozproszyć obrazy rozruchowe z obsługą środowiska PXE x86 i x64 do co najmniej jednego punktu dystrybucji obsługującego środowisko PXE.To use PXE to deploy an OS, distribute both x86 and x64 PXE-enabled boot images to one or more PXE-enabled distribution points.

 • Aby włączyć obsługę środowiska PXE w obrazie rozruchowym, wybierz pozycję Wdróż ten obraz rozruchowy z punktu dystrybucji obsługującego środowisko PXE na karcie Źródło danych we właściwościach obrazu rozruchowego.To enable PXE on a boot image, select Deploy this boot image from the PXE-enabled distribution point from the Data Source tab in the boot image properties.

 • W przypadku zmiany właściwości obrazu rozruchowego należy zaktualizować i ponownie rozesłać obraz rozruchowy do punktów dystrybucji.When you change the properties for the boot image, update and redistribute the boot image to distribution points. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Distribute content.For more information, see Distribute content.

Zarządzaj zduplikowanymi identyfikatorami sprzętuManage duplicate hardware identifiers

Configuration Manager może rozpoznać wiele komputerów jako tego samego urządzenia, jeśli mają zduplikowane atrybuty SMBIOS lub używasz udostępnionej karty sieciowej.Configuration Manager may recognize multiple computers as the same device if they have duplicate SMBIOS attributes or you use a shared network adapter. Aby wyeliminować te problemy, Zarządzaj zduplikowanymi identyfikatorami sprzętu w ustawieniach hierarchii.Mitigate these issues by managing duplicate hardware identifiers in hierarchy settings. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie zduplikowanymi identyfikatorami sprzętu.For more information, see Manage duplicate hardware identifiers.

Tworzenie listy wykluczeń dla wdrożeń środowiska PXECreate an exclusion list for PXE deployments

Uwaga

W pewnych okolicznościach proces zarządzania zduplikowanymi identyfikatorami sprzętu może być łatwiejszy.In some circumstances, the process to Manage duplicate hardware identifiers may be easier.

Zachowania każdego z nich mogą spowodować różne wyniki w niektórych scenariuszach.The behaviors of each can cause different results in some scenarios. Na liście wykluczeń nigdy nie jest uruchamiany klient z wymienionym adresem MAC, niezależnie od tego, co.The exclusion list never boots a client with the listed MAC address, no matter what.

Lista zduplikowanych identyfikatorów nie używa adresu MAC, aby znaleźć zasady sekwencji zadań dla klienta.The duplicate ID list doesn't use the MAC address to find the task sequence policy for a client. Jeśli jest zgodna z IDENTYFIKATORem SMBIOS lub jeśli istnieją zasady sekwencji zadań dla nieznanych maszyn, klient nadal wykonuje rozruch.If it matches the SMBIOS ID, or if there's a task sequence policy for unknown machines, the client still boots.

Podczas wdrażania systemów operacyjnych przy użyciu środowiska PXE można utworzyć listę wykluczeń w każdym punkcie dystrybucji.When you deploy operating systems with PXE, you can create an exclusion list on each distribution point. Dodaj adresy MAC do listy wykluczeń na komputerach, które mają być ignorowane przez punkt dystrybucji.Add the MAC addresses to the exclusion list of the computers you want the distribution point to ignore. Na liście komputerów nie są odbierane sekwencje zadań wdrażania używane przez Configuration Manager na potrzeby wdrażania środowiska PXE.Listed computers don't receive the deployment task sequences that Configuration Manager uses for PXE deployment.

 1. Utwórz plik tekstowy w punkcie dystrybucji z włączoną funkcją PXE.Create a text file on the PXE-enabled distribution point. Na przykład Nazwij plik pxeExceptions.txt.For example, name the file pxeExceptions.txt.

 2. Aby edytować plik, należy użyć edytora zwykłego tekstu, takiego jak Notatnik.Use a plain text editor, such as Notepad, to edit the file. Dodaj adresy MAC komputerów, które mają być ignorowane przez punkt dystrybucji z włączoną funkcją PXE.Add the MAC addresses of the computers that the PXE-enabled distribution point should ignore. Oddziel wartości adresów MAC dwukropkami i wprowadzaj każdy adres w osobnym wierszu.Separate the MAC address values by colons, and enter each address on a separate line. Na przykład: 01:23:45:67:89:abFor example: 01:23:45:67:89:ab

 3. Zapisz plik tekstowy w punkcie dystrybucji z włączoną funkcją PXE.Save the text file on the PXE-enabled distribution point. Można go zapisać w dowolnej lokalizacji na serwerze.You can save it to any location on the server.

 4. Edytuj rejestr w punkcie dystrybucji z włączoną funkcją PXE.Edit the registry on the PXE-enabled distribution point. Przejdź do następującej ścieżki rejestru: HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP .Browse to the following registry path: HKLM\Software\Microsoft\SMS\DP. Utwórz wartość ciągu MACIgnoreListFile .Create a MACIgnoreListFile string value. Dodaj pełną ścieżkę do pliku tekstowego w punkcie dystrybucji z włączoną funkcją PXE.Add the full path to the text file on the PXE-enabled distribution point.

  Ostrzeżenie

  Używanie Edytora rejestru w niewłaściwy sposób może spowodować poważne problemy, które mogą wymagać ponownego zainstalowania systemu Windows.If you use the Registry Editor incorrectly, you might cause serious problems that may require you to reinstall Windows. Firma Microsoft nie gwarantuje, że można rozwiązać problemy wynikające z nieprawidłowego używania Edytora rejestru.Microsoft can't guarantee that you can solve problems that result from using the Registry Editor incorrectly. Używasz Edytora rejestru na własne ryzyko.Use the Registry Editor at your own risk.

 5. Po wprowadzeniu tej zmiany w rejestrze należy ponownie uruchomić usługę WDS lub usługę odpowiedzi środowiska PXE.After you make this registry change, restart the WDS service or PXE responder service. Nie jest konieczne ponowne uruchomienie serwera.You don't need to restart the server.

Rozmiar bloku RamDisk TFTP i rozmiar oknaRamDisk TFTP block size and window size

Można dostosować blok RamDisk TFTP i rozmiary okien dla punktów dystrybucji z obsługą środowiska PXE.You can customize the RamDisk TFTP block and window sizes for PXE-enabled distribution points. W przypadku dostosowania sieci rozmiar dużego bloku lub okna może spowodować niepowodzenie pobierania obrazu rozruchowego z powodu błędu przekroczenia limitu czasu.If you've customized your network, a large block or window size could cause the boot image download to fail with a time-out error. Dostosowanie rozmiaru bloku i okna RamDisk TFTP pozwala zoptymalizować ruch TFTP przy użyciu środowiska PXE w celu spełnienia określonych wymagań sieciowych.The RamDisk TFTP block and window size customizations allow you to optimize TFTP traffic when using PXE to meet your specific network requirements. Aby określić, jaka konfiguracja jest najbardziej wydajna, przetestuj dostosowane ustawienia w swoim środowisku.To determine what configuration is most efficient, test the customized settings in your environment. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie rozmiaru i rozmiaru okna dysku Ramdisk TFTP w punktach dystrybucji z obsługą środowiska PXE.For more information, see Customize the RamDisk TFTP block size and window size on PXE-enabled distribution points.

Konfigurowanie ustawień wdrażaniaConfigure deployment settings

Aby użyć wdrożenia systemu operacyjnego zainicjowanego przez środowisko PXE, należy skonfigurować wdrożenie w celu udostępnienia systemu operacyjnego dla żądań rozruchu środowiska PXE.To use a PXE-initiated OS deployment, configure the deployment to make the OS available for PXE boot requests. Skonfiguruj dostępne systemy operacyjne na karcie Ustawienia wdrożenia we właściwościach wdrożenia.Configure available operating systems on the Deployment Settings tab in the deployment properties. Dla ustawienia Udostępnij dla następujących wybierz jedną z następujących opcji:For the Make available to the following setting, select one of the following options:

 • Configuration Manager klientów, nośników i środowiska PXEConfiguration Manager clients, media, and PXE

 • Tylko nośniki i PXEOnly media and PXE

 • Tylko nośniki i PXE (ukryte)Only media and PXE (hidden)

Opcja 82 podczas uzgadniania DHCP PXEOption 82 during PXE DHCP handshake

Począwszy od wersji 1906, Configuration Manager obsługuje opcję 82 podczas uzgadniania DHCP PXE z obiektem odpowiadającym PXE bez usług wdrażania systemu Windows.Starting with version 1906, Configuration Manager supports option 82 during the PXE DHCP handshake with the PXE responder without WDS. Jeśli jest wymagana opcja 82, upewnij się, że używasz obiektu odpowiadającego PXE bez usług wdrażania systemu Windows.If you require option 82, make sure to use the PXE responder without WDS. Configuration Manager nie obsługuje opcji 82 z usługami wdrażania systemu Windows.Configuration Manager doesn't support option 82 with WDS.

Wdrażanie sekwencji zadańDeploy the task sequence

Wdróż system operacyjny w kolekcji docelowej.Deploy the OS to a target collection. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Deploy a task sequence.For more information, see Deploy a task sequence. Podczas wdrażania systemów operacyjnych za pomocą środowiska PXE możesz określić, czy wdrożenie jest wymagane, czy dostępne.When you deploy operating systems by using PXE, you can configure whether the deployment is required or available.

 • Wdrożenie wymagane: wdrożenia wymagane używają środowiska PXE bez jakiejkolwiek interwencji użytkownika.Required deployment: Required deployments use PXE without any user intervention. Użytkownik nie może ominąć rozruchu w środowisku PXE.The user can't bypass the PXE boot. Jeśli jednak użytkownik anuluje rozruch w środowisku PXE przed udzieleniem odpowiedzi z punktu dystrybucji, system operacyjny nie zostanie wdrożony.However, if the user cancels the PXE boot before the distribution point responds, the OS isn't deployed.

 • Wdrożenie dostępne: dostępne wdrożenia wymagają, aby użytkownik był obecny na komputerze docelowym.Available deployment: Available deployments require that the user is present at the destination computer. Użytkownik musi nacisnąć klawisz F12 , aby kontynuować proces rozruchu środowiska PXE.A user must press the F12 key to continue the PXE boot process. Jeśli użytkownik nie ma naciskania klawisza F12, komputer jest uruchamiany w bieżącym systemie operacyjnym lub z następnego dostępnego urządzenia rozruchowego.If a user isn't present to press F12, the computer boots into the current OS, or from the next available boot device.

Można ponownie wdrożyć wymagane wdrożenie PXE, czyszcząc stan ostatniego wdrożenia PXE przypisanego do kolekcji Configuration Manager lub komputera.You can redeploy a required PXE deployment by clearing the status of the last PXE deployment assigned to a Configuration Manager collection or a computer. Aby uzyskać więcej informacji na temat akcji Wyczyść wymagane wdrożenia środowiska PXE , zobacz Zarządzanie klientami lub Zarządzanie kolekcjami.For more information on the Clear Required PXE Deployments action, see Manage clients or Manage collections. Ta akcja resetuje stan tego wdrożenia i ponownie instaluje najnowsze wymagane wdrożenia.This action resets the status of that deployment and reinstalls the most recent required deployments.

Ważne

Protokół PXE nie jest bezpieczny.The PXE protocol isn't secure. Upewnij się, że serwer PXE i klient PXE znajdują się w fizycznie zabezpieczonej sieci, na przykład w centrum danych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do lokacji.Make sure that the PXE server and the PXE client are located on a physically secure network, such as in a data center, to prevent unauthorized access to your site.

Sposób wybrania obrazu rozruchowego dla środowiska PXEHow the boot image is selected for PXE

Gdy klient uruchamia się przy użyciu środowiska PXE, Configuration Manager zapewnia klientowi obraz rozruchowy, który ma być używany.When a client boots with PXE, Configuration Manager provides the client with a boot image to use. Configuration Manager używa obrazu rozruchowego z dokładnym dopasowaniem architektury.Configuration Manager uses a boot image with an exact architecture match. Jeśli obraz rozruchowy z dokładną architekturą nie jest dostępny, Configuration Manager używa obrazu rozruchowego z zgodną architekturą.If a boot image with the exact architecture isn't available, Configuration Manager uses a boot image with a compatible architecture.

Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób obraz rozruchowy jest wybierany dla klientów uruchamianych przy użyciu środowiska PXE:The following list provides details about how a boot image is selected for clients booting with PXE:

 1. Configuration Manager przeszukuje bazę danych lokacji dla rekordu systemowego zgodnego z adresem MAC lub SMBIOS klienta, który próbuje przeprowadzić rozruch.Configuration Manager looks in the site database for the system record that matches the MAC address or SMBIOS of the client that's trying to boot.

  Uwaga

  Jeśli komputer przypisany do lokacji jest uruchamiany w środowisku PXE dla innej lokacji, zasady te nie są widoczne dla komputera.If a computer that's assigned to a site boots to PXE for a different site, the policies aren't visible for the computer. Jeśli na przykład klient został już przypisany do lokacji A, punkt zarządzania i punkt dystrybucji dla lokacji B nie będą mogli uzyskać dostępu do zasad z lokacji A. Klient nie pomyślnie rozruchu w środowisku PXE.For example, if a client is already assigned to site A, the management point and distribution point for site B aren't able to access the policies from site A. The client doesn't successfully PXE boot.

 2. Configuration Manager wyszukuje sekwencje zadań wdrożone w rekordzie systemowym znalezionym w kroku 1.Configuration Manager looks for task sequences that are deployed to the system record found in step 1.

 3. Na liście sekwencji zadań znalezionych w kroku 2 Configuration Manager szuka obrazu rozruchowego odpowiadającego architekturze klienta, który próbuje przeprowadzić rozruch.In the list of task sequences found in step 2, Configuration Manager looks for a boot image that matches the architecture of the client that's trying to boot. Jeśli obraz rozruchowy zostanie znaleziony z tą samą architekturą, ten obraz rozruchowy jest używany.If a boot image is found with the same architecture, that boot image is used.

  Jeśli odnajdzie więcej niż jeden obraz rozruchowy, użyje najwyższego lub najnowszego identyfikatora wdrożenia sekwencji zadań.If it finds more than one boot image, it uses the highest or most recent task sequence deployment ID. W przypadku hierarchii obejmujących wiele lokacji wyższa witryna będzie mieć pierwszeństwo w tym porównywaniu ciągów.In the case of a multi-site hierarchy, the higher letter site would take precedence in that string comparison. Na przykład, jeśli są one dopasowane w przeciwnym razie, wdrożenie z dowolnego roku z lokacji ZZZ jest wybierane z ponad wczoraj wdrożenia z lokacji AAA.For example, if they're both matched otherwise, a year-old deployment from site ZZZ is selected over yesterday's deployment from site AAA.

 4. Jeśli obraz rozruchowy nie zostanie znaleziony z tą samą architekturą, Configuration Manager szuka obrazu rozruchowego zgodnego z architekturą klienta.If a boot image isn't found with the same architecture, Configuration Manager looks for a boot image that's compatible with the architecture of the client. Wygląda na listę sekwencji zadań znalezionych w kroku 2.It looks in the list of task sequences found in step 2. Na przykład 64-bitowy klient BIOS/MBR jest zgodny z 32-bitowym i 64-bitowymi obrazami rozruchowymi.For example, a 64-bit BIOS/MBR client is compatible with 32-bit and 64-bit boot images. 32-bitowy system BIOS/MBR jest zgodny z tylko 32-bitowymi obrazami rozruchowymi.A 32-bit BIOS/MBR client is compatible with only 32-bit boot images. Klienci UEFI są zgodni z zgodną architekturą.UEFI clients are only compatible with matching architecture. 64-bitowy klient UEFI jest zgodny z 64-bitowymi obrazami rozruchowymi, a 32-bitowy klient UEFI jest zgodny z tylko 32-bitowymi obrazami rozruchowymi.A 64-bit UEFI client is compatible with only 64-bit boot images and a 32-bit UEFI client is compatible with only 32-bit boot images.

Następne krokiNext steps

Środowiska użytkownika dla wdrożenia systemu operacyjnegoUser experiences for OS deployment