Dodawanie aplikacji biznesowych dla systemu Windows do usługi Microsoft IntuneAdd a Windows line-of-business app to Microsoft Intune

Aplikacja biznesowa (LOB) to aplikacja dodawana za pomocą pliku instalacyjnego aplikacji.A line-of-business (LOB) app is one that you add from an app installation file. Aplikacja tego typu jest zwykle pisana w firmie.This kind of app is typically written in-house. W poniższych krokach przedstawiono wskazówki ułatwiające dodawanie aplikacji biznesowych dla systemu Windows do usługi Microsoft Intune.The following steps provide guidance to help you add a Windows LOB app to Microsoft Intune.

Ważne

Podczas wdrażania aplikacji Win32 przy użyciu pliku instalacyjnego z rozszerzeniem MSI (umieszczonej w pliku INTUNEWIN przy użyciu narzędzia do konwersji plików) rozważ użycie rozszerzenia do zarządzania usługi Intune.When deploying Win32 apps using an installation file with the .msi extension (packaged in an .intunewin file using the Content Prep Tool), consider using Intune Management Extension. Jeśli podczas rejestracji rozwiązania Autopilot pomieszasz instalacje aplikacji Win32 i aplikacji biznesowych, instalacja aplikacji może zakończyć się niepowodzeniem.If you mix the installation of Win32 apps and line-of-business apps during AutoPilot enrollment, the app installation may fail.

Wybieranie typu aplikacjiSelect the app type

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
 2. Wybierz pozycję Aplikacje > Wszystkie aplikacje > Dodaj.Select Apps > All apps > Add.
 3. W okienku Wybierz typ aplikacji w obszarze typów aplikacji Inne wybierz pozycję Aplikacja biznesowa.In the Select app type pane, under the Other app types, select Line-of-business app.
 4. Kliknij pozycję Wybierz.Click Select. Zostaną wyświetlone kroki dodawania aplikacji.The Add app steps are displayed.

Krok 1. Informacje o aplikacjiStep 1 - App information

Wybieranie pliku pakietu aplikacjiSelect the app package file

 1. W okienku Dodawanie aplikacji kliknij pozycję Wybierz plik pakietu aplikacji.In the Add app pane, click Select app package file.

 2. W okienku Plik pakietu aplikacji wybierz przycisk przeglądania.In the App package file pane, select the browse button. Następnie wybierz plik instalacyjny systemu Windows z rozszerzeniem msi, appx lub appxbundle.Then, select a Windows installation file with the extension .msi, .appx, or .appxbundle. Zostaną wyświetlone szczegóły aplikacji.The app details will be displayed.

  Uwaga

  Rozszerzenia plików aplikacji dla systemu Windows to msi, appx, appxbundle, msix i msixbundle.The file extensions for Windows apps include .msi, .appx, .appxbundle, .msix, and .msixbundle. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików msix, zobacz Dokumentacja MSIX i Dystrybucja aplikacji MSIX.For more information about .msix, see MSIX documentation and MSIX App Distribution.

 3. Po zakończeniu wybierz przycisk OK w okienku Plik pakietu aplikacji, aby dodać aplikację.When you're finished, select OK on the App package file pane to add the app.

Ustawianie informacje o aplikacjiSet app information

 1. Na stronie Informacje o aplikacji dodaj szczegóły aplikacji.In the App information page, add the details for your app. W zależności od wybranej aplikacji niektóre wartości w tym okienku mogą zostać wypełnione automatycznie.Depending on the app that you chose, some of the values in this pane might be automatically filled in.
  • Nazwa: wprowadź nazwę aplikacji wyświetlaną w portalu firmy.Name: Enter the name of the app as it appears in the company portal. Upewnij się, że wszystkie używane nazwy aplikacji są unikatowe.Make sure all app names that you use are unique. Jeśli dana nazwa aplikacji występuje dwa razy, w portalu firmy będzie widoczna tylko jedna aplikacja o tej nazwie.If the same app name exists twice, only one of the apps appears in the company portal.
  • Opis: wprowadź opis aplikacji.Description: Enter the description of the app. Opis będzie widoczny w portalu firmy.The description appears in the company portal.
  • Wydawca: Wprowadź nazwę wydawcy aplikacji.Publisher: Enter the name of the publisher of the app.
  • Kontekst instalacji aplikacji: wybierz kontekst instalacji do skojarzenia z tą aplikacją.App Install Context: Select the install context to be associated with this app. W przypadku aplikacji w trybie podwójnym wybierz żądany kontekst dla tej aplikacji.For dual mode apps, select the desired context for this app. W przypadku wszystkich innych aplikacji kontekst jest wstępnie wybierany na podstawie pakietu i nie można go modyfikować.For all other apps, this is pre-selected based on the package and cannot be modified.
  • Ignoruj wersję aplikacji: wybierz wartość Tak, jeśli deweloper aplikacji automatycznie aktualizuje aplikację.Ignore app version: Set to Yes if the app developer automatically updates the app. Ta opcja dotyczy wyłącznie aplikacji mobilnych msi.This option applies to mobile .msi apps only.
  • Argumenty wiersza polecenia: opcjonalnie wprowadź argumenty wiersza polecenia, które chcesz zastosować do pliku msi po jego uruchomieniu.Command-line arguments: Optionally, enter any command-line arguments that you want to apply to the .msi file when it runs. Na przykład: /q.An example is /q. Nie dołączaj polecenia ani argumentów programu msiexec, takich jak /i lub /x, ponieważ są one używane automatycznie.Do not include the msiexec command or arguments, such as /i or /x, as they are automatically used. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje wiersza polecenia.For more information, see Command-Line Options. Jeśli plik .MSI wymaga dodatkowych opcji wiersza polecenia, należy rozważyć użycie funkcji Zarządzanie aplikacjami Win32.If the .MSI file needs additional command-line options consider using Win32 app management.
  • Kategoria: wybierz co najmniej jedną kategorię aplikacji — wbudowaną lub utworzoną samodzielnie.Category: Select one or more of the built-in app categories, or select a category that you created. Kategorie ułatwiają użytkownikom znajdowanie aplikacji podczas przeglądania portalu firmy.Categories make it easier for users to find the app when they browse through the company portal.
  • Pokaż jako polecaną aplikację w Portalu firmy: Wyróżnij aplikację na stronie głównej Portalu firmy dla użytkowników przeglądających aplikacje.Show this as a featured app in the Company Portal: Display the app prominently on the main page of the company portal when users browse for apps.
  • Adres URL informacji: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje o tej aplikacji.Information URL: Optionally, enter the URL of a website that contains information about this app. Adres URL będzie widoczny w portalu firmy.The URL appears in the company portal.
  • Adres URL zasad ochrony prywatności: Opcjonalnie wprowadź adres URL witryny sieci Web zawierającej informacje dotyczące zasad ochrony prywatności w tej aplikacji.Privacy URL: Optionally, enter the URL of a website that contains privacy information for this app. Adres URL będzie widoczny w portalu firmy.The URL appears in the company portal.
  • Deweloper: opcjonalnie wprowadź nazwę dewelopera aplikacji.Developer: Optionally, enter the name of the app developer.
  • Właściciel: opcjonalnie wprowadź nazwę właściciela aplikacji.Owner: Optionally, enter a name for the owner of this app. Przykładem może być Dział kadr.An example is HR department.
  • Uwagi: wprowadź wszelkie uwagi, które chcesz skojarzyć z tą aplikacją.Notes: Enter any notes that you want to associate with this app.
  • Logo: przekaż ikonę skojarzoną z aplikacją.Logo: Upload an icon that is associated with the app. Będzie ona wyświetlana jako ikona aplikacji podczas przeglądania Portalu firmy.This icon is displayed with the app when users browse through the company portal.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Tagi zakresu.Click Next to display the Scope tags page.

Krok 2. Wybieranie tagów zakresu (opcjonalnie)Step 2 - Select scope tags (optional)

Za pomocą tagów zakresu można określić, kto będzie mógł wyświetlać informacje o aplikacji klienckiej w usłudze Intune.You can use scope tags to determine who can see client app information in Intune. Więcej informacji o tagach zakresu zawiera artykuł Używanie kontroli dostępu opartej na rolach i tagów zakresu w rozproszonej infrastrukturze informatycznej.For full details about scope tags, see Use role-based access control and scope tags for distributed IT.

 1. Kliknij pozycję Wybierz tagi zakresu, aby opcjonalnie dodać tagi zakresu dla aplikacji.Click Select scope tags to optionally add scope tags for the app.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Przypisania.Click Next to display the Assignments page.

Krok 3. PrzypisaniaStep 3 - Assignments

 1. Wybierz przypisania grupy Wymagane, Dostępne dla zarejestrowanych urządzeń lub Odinstaluj dla aplikacji.Select the Required, Available for enrolled devices, or Uninstall group assignments for the app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie grup w celu organizowania użytkowników i urządzeń i Przypisywanie aplikacji do grup przy użyciu usługi Microsoft Intune.For more information, see Add groups to organize users and devices and Assign apps to groups with Microsoft Intune.
 2. Kliknij przycisk Dalej, aby wyświetlić stronę Recenzja i tworzenie.Click Next to display the Review + create page.

Krok 4. Przegląd + tworzenieStep 4 - Review + create

 1. Przejrzyj wartości i ustawienia wprowadzone dla aplikacji.Review the values and settings you entered for the app.

 2. Gdy skończysz, kliknij pozycję Utwórz, aby dodać aplikację do usługi Intune.When you are done, click Create to add the app to Intune.

  Zostanie wyświetlony blok Omówienie dotyczący aplikacji biznesowej.The Overview blade for the line-of-business app is displayed.

Utworzona przez Ciebie aplikacja jest teraz widoczna na liście aplikacji.The app that you created now appears in the list of apps. Korzystając z listy, możesz przypisywać aplikacje do wybranych grup.From the list, you can assign the apps to groups that you choose. Aby uzyskać pomoc, zobacz artykuł How to assign apps to groups (Jak przypisać aplikacje do grupy).For help, see How to assign apps to groups.

Aktualizowanie aplikacji biznesowejUpdate a line-of-business app

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
 2. Wybierz kolejno pozycje Aplikacje > Wszystkie aplikacje.Select Apps > All apps.
 3. Znajdź i wybierz swoją aplikację z listy aplikacji.Find and select your app from the list of apps.
 4. Wybierz pozycję Właściwości w obszarze Zarządzanie w okienku aplikacji.Select Properties under Manage from the app pane.
 5. Wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Informacje o aplikacji.Select Edit next to App information.
 6. Kliknij wymieniony plik obok pozycji Wybierz plik do zaktualizowania.Click on the listed file next to Select file to update. Zostanie wyświetlone okienko Plik pakietu aplikacji.The App package file pane is displayed.
 7. Wybierz ikonę folderu i przejdź do lokalizacji zaktualizowanego pliku aplikacji.Select the folder icon and browse to the location of your updated app file. Wybierz pozycję Open (Otwórz).Select Open. Informacje o aplikacji zostaną zaktualizowane o informacje o pakiecie.The app information is updated with the package information.
 8. Sprawdź, czy wersja aplikacji odzwierciedla zaktualizowany pakiet aplikacji.Verify that App version reflects the updated app package.

Uwaga

Aby usługa Intune mogła pomyślnie wdrożyć nowy plik APPX na urządzeniu, należy zwiększyć numer w ciągu znaków Version w pliku AppxManifest.xml w pakiecie APPX.For the Intune service to successfully deploy a new APPX file to the device, you must increment the Version string in the AppxManifest.xml file in your APPX package.

Konfigurowanie mobilnej aplikacji MSI korzystającej z samoaktualizacji w celu ignorowania procesu sprawdzania wersjiConfigure a self-updating mobile MSI app to ignore the version check process

Znaną mobilną aplikację MSI, która korzysta z samoaktualizacji, można skonfigurować tak, aby ignorowała proces sprawdzania wersji.You can configure a known self-updating mobile MSI app to ignore the version check process.

Niektóre aplikacje oparte na instalatorze MSI są automatycznie aktualizowane przez dewelopera aplikacji lub z wykorzystaniem innej metody aktualizacji.Some MSI installer-based apps are automatically updated by the app developer or another update method. W przypadku tych automatycznie aktualizowanych aplikacji MSI możesz skonfigurować ustawienie Ignoruj wersję aplikacji w okienku Informacje o aplikacji.For these automatically updated MSI apps, you can configure the Ignore app version setting in the App information pane. Gdy przełączysz to ustawienie na wartość Tak, usługa Microsoft Intune nie będzie wymuszać wersji aplikacji zainstalowanej na kliencie systemu Windows.When you switch this setting to Yes, Microsoft Intune will not enforce the app version that's installed on the Windows client.

Ta możliwość jest przydatna, aby uniknąć sytuacji wyścigu.This capability is useful to avoid getting into a race condition. Na przykład sytuacja wyścigu może wystąpić, gdy aplikacja jest automatycznie aktualizowana przez dewelopera aplikacji i aktualizowana przez usługę Intune.For instance, a race condition can occur when the app is automatically updated by the app developer and is updated by Intune. Obie aktualizacje mogą próbować wymusić na kliencie systemu Windows daną wersję aplikacji, co spowoduje konflikt.Both might try to enforce a version of the app on a Windows client, which creates a conflict.

Następne krokiNext steps