Rejestrowanie urządzeń z systemami iOS i iPadOS w usłudze IntuneEnroll iOS/iPadOS devices in Intune

Usługa Intune umożliwia zarządzanie urządzeniami przenośnymi (MDM) typu iPad i iPhone, a także zapewnia użytkownikom bezpieczny dostęp do poczty e-mail, danych oraz aplikacji firmy.Intune enables mobile device management (MDM) of iPads and iPhones to give users secure access to company email, data, and apps.

Jako administrator usługi Intune możesz skonfigurować rejestrację dla urządzeń z systemami iOS i iPadOS, aby uzyskiwać dostęp do zasobów firmy.As an Intune admin, you can set up enrollment for iOS/iPadOS and iPadOS devices to access company resources. Użytkownikom można zezwolić na rejestrację prywatnych urządzeń nazywaną rejestracją typu „Przynieś własne urządzenie” (BYOD, bring your own device).You can let users enroll personally-owned devices, known as "bring your own device" (BYOD) enrollment. Można również skonfigurować rejestrację urządzeń należących do firmy.You can also set up enrollment of company-owned devices.

Wymagania wstępne dotyczące rejestracji urządzeń z systemami iOS i iPadOSPrerequisites for iOS/iPadOS enrollment

Aby możliwa była rejestracja urządzeń z systemami iOS i iPadOS, wykonaj następujące czynności:Before you can enable iOS/iPadOS devices, complete the following steps:

Urządzenia z systemami iOS i iPadOS należące do użytkownika (BYOD)User-owned iOS/iPadOS and iPadOS devices (BYOD)

Możesz umożliwić użytkownikom rejestrowanie swoich urządzeń osobistych na potrzeby zarządzania w usłudze Intune — rozwiązanie to nazywa się „bring your own device”, czyli BYOD.You can let users enroll their personal devices for Intune management, know as "bring your own device" or BYOD. Istnieją trzy opcje rejestrowania użytkowników:There are three options for enrolling users:

 • Zasady ochrony aplikacji oferują najlżejszą wersję środowiska BYOD, zapewniając zarządzanie tylko na poziomie aplikacji.App Protection Policies give you the lightest BYOD experience, providing management at an app level only. Jeśli jednak chcesz także zabezpieczyć urządzenie przy użyciu 6-cyfrowego złożonego numeru PIN, możesz użyć tych zasad razem z rejestracją użytkownika.However, if you want to also secure the device with a 6-digit complex PIN, you can use these policies along with User Enrollment.
 • Rejestracja urządzeń to proces, który można traktować jako typową rejestrację BYOD.Device Enrollment is what you may think of as typical BYOD enrollment. Gwarantuje on administratorom dostęp do szerokiej gamy opcji zarządzania.It provides admins with a wide range of management options.
 • Rejestracja użytkowników to ulepszony proces rejestracji, który oferuje administratorom dostęp do podzestawu opcji zarządzania urządzeniami.User Enrollment is a more streamlined enrollment process that provides admins with a subset of device management options. Ta funkcja jest obecnie w wersji zapoznawczej.This feature is currently in preview.

Gdy ukończysz wymagania wstępne i przypiszesz użytkownikom licencje, użytkownicy mogą pobrać aplikację Intune — Portal firmy ze sklepu App Store i postępować zgodnie z instrukcjami w aplikacji dotyczącymi rejestrowania.After you've completed the prerequisites and assigned user licenses, users can download the Intune Company Portal app from the App Store, and follow enrollment instructions in the app. Możesz dostosować oświadczenie o ochronie prywatności aplikacji Portal firmy na urządzeniach z systemem iOS/iPadOS, jak wyjaśniono w temacie How to customize the Intune Company Portal apps, Company Portal website, and Intune app (Dostosowywanie aplikacji Intune — Portal firmy aplikacji, witryny internetowej Portal firmy i aplikacji usługi Intune).You can customize the Company Portal privacy statement on iOS/iPadOS devices as explained in How to customize the Intune Company Portal apps, Company Portal website, and Intune app.

Urządzenia z systemami iOS i iPadOS należące do firmyCompany-owned iOS/iPadOS devices

W przypadku organizacji, które kupują urządzenia dla swoich użytkowników, usługa Intune obsługuje następujące metody rejestracji urządzeń z systemami iOS i iPadOS należących do firmy:For organizations that buy devices for their users, Intune supports the following iOS/iPadOS company-owned device enrollment methods:

 • Program Automated Device Enrollment (ADE) firmy AppleApple's Automated Device Enrollment (ADE)
 • Apple School ManagerApple School Manager
 • Rejestracja za pośrednictwem asystenta ustawień programu Apple ConfiguratorApple Configurator Setup Assistant enrollment
 • Rejestracja bezpośrednia w narzędziu Apple ConfiguratorApple Configurator direct enrollment

Urządzenia z systemami iOS i iPadOS należące do firmy możesz także zarejestrować przy użyciu konta menedżera rejestracji urządzeń.You can also enroll company-owned iOS/iPadOS devices with a device enrollment manager account.

Automatyczne rejestrowanie urządzeńAutomated Device Enrollment

Organizacje mogą zakupić urządzenia z systemami iOS i iPadOS za pośrednictwem programu Automated Device Enrollment (ADE) firmy Apple.Organizations can purchase iOS/iPadOS devices through Apple's Automated Device Enrollment (ADE). Program ADE umożliwia „bezprzewodowe” wdrożenie profilu rejestracji w celu umożliwienia zarządzania urządzeniami.ADE lets you deploy an enrollment profile "over the air" to bring devices into management. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Automatyczne rejestrowanie urządzeń z systemem iOS/iPadOS w ramach programu Automated Device Enrollment firmy Apple.For more information, see Automatically enroll iOS/iPadOS devices with Apple's Automated Device Enrollment.

Rejestrowanie użytkownikaUser enrollment

Rejestracja użytkownika zapewnia administratorom podzestaw opcji zarządzania w porównaniu z innymi metodami rejestracji.User Enrollment gives admins a subset of management options compared to other enrollment methods. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy User Enrollment supported actions, passwords, and other options (Akcje obsługiwane przez rejestrację użytkownika, hasła i inne opcje) oraz Konfigurowanie rejestracji użytkowników w systemach iOS oraz iPadOS.For more information, see User Enrollment supported actions, passwords, and other options and Set up iOS/iPadOS and iPadOS User Enrollment.

Apple School ManagerApple School Manager

Apple School Manager to program zakupu rejestracji urządzeń dla szkół.Apple School Manager is a device purchase and enrollment program for schools. Podobnie jak w przypadku programu ADE możliwe jest wdrożenie profilu, aby zarejestrować urządzenia w usłudze zarządzania.Like ADE, you can deploy a profile to enroll devices in management. Dowiedz się więcej o programie Apple School Manager.Learn more about Apple School Manager.

Program Apple ConfiguratorApple Configurator

Możliwe jest rejestrowanie urządzeń z systemami iOS i iPadOS przy użyciu programu Apple Configurator uruchomionego na komputerze Mac.You can enroll iOS/iPadOS devices with Apple Configurator running on a Mac computer. Aby przygotować urządzenia, należy podłączyć je za pomocą portu USB i zainstalować profil rejestracji.To prepare devices, you USB-connect them and install an enrollment profile. Za pomocą programu Apple Configurator można rejestrować urządzenia na dwa sposoby:You can enroll devices with Apple Configurator in two ways:

 • Rejestracja z użyciem Asystenta ustawień — czyści dane urządzenia i przygotowuje je do uruchomienia Asystenta ustawień, a także instaluje zasady firmy dla nowego użytkownika urządzenia.Setup Assistant enrollment - Wipes the device, prepares it to run Setup Assistant, and installs the company's policies for the device's new user.
 • Rejestracja bezpośrednia — nie powoduje wyczyszczenia urządzenia i umożliwia zarejestrowanie urządzenia przy użyciu wstępnie zdefiniowanych zasad.Direct enrollment - Doesn't wipe the device and enrolls the device with a predefined policy. Ta metoda służy do rejestrowania urządzeń bez koligacji użytkownika.This method is for devices with no user affinity.

Dowiedz się więcej na temat rejestrowanie programu Apple Configurator.Learn more about Apple Configurator enrollment.

Korzystanie z Portalu firmy na urządzeniach zarejestrowanych w programie ADE lub przy użyciu narzędzia Apple ConfiguratorUse the Company Portal on ADE-enrolled or Apple Configurator-enrolled devices

Urządzenia skonfigurowane z koligacją użytkownika mogą instalować i uruchamiać aplikację Portal firmy w celu pobierania aplikacji i zarządzania urządzeniami.Devices configured with user affinity can install and run the Company Portal app to download apps and manage devices. Po otrzymaniu urządzeń użytkownicy muszą wykonać kilka dodatkowych czynności w celu ukończenia działania Asystenta ustawień i zainstalowania aplikacji Portal firmy.After users receive their devices, they must complete a number of additional steps to complete the Setup Assistant and install the Company Portal app.

Koligacja użytkownika jest wymagana do obsługi:User affinity is required to support the following:

 • Aplikacji zasad ochrony aplikacjiApp Protection Policy (APP) apps
 • Dostępu warunkowego do poczty e-mail i danych firmowychConditional Access to email and company data
 • Aplikacji Portal firmyCompany Portal app

Jak użytkownicy rejestrują urządzenia firmowe z systemami iOS i iPadOS z koligacją użytkownikaHow users enroll corporate-owned iOS/iPadOS devices with user affinity

 1. Po włączeniu urządzenia użytkownicy są monitowani o ukończenie działania Asystenta ustawień.When users turn on their device, they are prompted to complete the Setup Assistant.
 2. Po ukończeniu instalacji użytkownicy są monitowani o podanie identyfikatora Apple ID.After completing setup, users are prompted for an Apple ID. Muszą podać identyfikator Apple ID, aby umożliwić zainstalowanie aplikacji Portal firmy na urządzeniu.They must provide an Apple ID to allow the device to install Company Portal.
 3. Na urządzeniu z systemem iOS lub iPadOS jest automatycznie instalowana aplikacja Portal firmy ze sklepu App Store.The iOS/iPadOS device automatically installs the Company Portal app from the App Store.
 4. Użytkownicy muszą uruchamiać aplikację Portal firmy i logować się przy użyciu poświadczeń (na przykład unikatowego imienia i nazwiska lub nazwy UPN) skojarzonych z ich subskrypcją w usłudze Intune.Users should launch the Company Portal app and sign in using the credentials (like the unique personal name or UPN) that are associated with their subscription in Intune.
 5. Rejestracja zostanie ukończona po zalogowaniu się.After logging in, enrollment is complete. Użytkownicy mogą teraz używać tego urządzenia z pełnym zestawem funkcji.Users can now use this device with the full set of capabilities.

Informacje dotyczące zarządzanych urządzeń należących do firmy bez koligacji użytkownikaAbout corporate-owned managed devices with no user affinity

Urządzenia skonfigurowane bez koligacji użytkownika nie obsługują Portalu firmy i nie powinny mieć zainstalowanej tej aplikacji.Devices that are configured with no user affinity do not support the Company Portal and should not have the app installed. Portal firmy jest przeznaczony dla użytkowników, którzy mają poświadczenia firmowe i wymagają dostępu do spersonalizowanych zasobów firmowych (np. poczta e-mail).The Company Portal is designed for users who have corporate credentials and require access to personalized corporate resources (like email). Urządzenia zarejestrowane bez koligacji użytkownika nie są przeznaczone do logowania określonego użytkownika.Devices that are enrolled with no user affinity aren't intended to have a dedicated user sign in. Urządzenia rejestrowane bez koligacji użytkownika są zazwyczaj stosowane w kioskach lub punktach sprzedaży (POS) albo jako narzędzia udostępnione.Kiosk, point of sale (POS), or shared-utility devices are typical use cases for devices that are enrolled with no user affinity.

Jeśli koligacja użytkownika jest wymagana, przed zarejestrowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy w profilu rejestracji urządzenia wybrano opcję Koligacja użytkownika.If user affinity is required, be sure that the device's enrollment profile has User Affinity selected before enrolling the device. Aby zmienić stan koligacji urządzenia, należy wycofać urządzenie i zarejestrować je ponownie.To change the affinity status on a device, you must retire the device and reenroll it.

Zobacz takżeSee also

Rozwiązywanie problemów dotyczących rejestrowania urządzeń z systemami iOS i iPadOS w usłudze Microsoft IntuneTroubleshooting iOS/iPadOS device enrollment problems in Microsoft Intune