Szybki start: rejestrowanie urządzenia z systemem Windows 10Quickstart: Enroll your Windows 10 device

W tym przewodniku Szybki start najpierw przyjmiesz rolę użytkownika usługi Intune i zarejestrujesz urządzenie z systemem Windows 10 w usłudze Microsoft Intune.In this quickstart, you'll first take the role of an Intune user and enroll your Windows 10 device into Microsoft Intune. Następnie wrócisz do usługi Intune i potwierdzisz, że urządzenie zostało zarejestrowane.Then, you'll return to Intune and confirm the device enrolled.

Zarejestrowanie urządzeń z systemem Windows 10 w usłudze Microsoft Intune umożliwia pracownikom organizacji uzyskiwanie dostępu do zabezpieczonych danych, w tym plików, wiadomości e-mail i innych zasobów.Enrolling your devices into Microsoft Intune allows your Windows 10 devices to get access to your organization's secure data, including email, files, and other resources. Dotyczy to urządzeń z systemami Windows 10 Desktop i Windows 10 Mobile.This is true for both Windows 10 desktop and Windows 10 Mobile devices. Zarejestrowanie urządzeń ułatwia zabezpieczenie dostępu zarówno z perspektywy administratora, jak i całej organizacji, a także pomaga w rozdzieleniu danych służbowych od prywatnych.Enrolling your devices helps secure this access for both you and your organization, and helps keep your work data separate from your personal data.

Porada

Dowiedz się, co się dzieje po zarejestrowaniu urządzenia w usłudze Intune i jak ten proces wpływa na informacje przechowywane na urządzeniu.Find out what happens when you enroll your device in Intune and what that means for the information on your device.

Jeśli nie masz subskrypcji usługi Intune, utwórz konto bezpłatnej wersji próbnej.If you don't have an Intune subscription, sign up for a free trial account.

Wymagania wstępnePrerequisites

Sprawdzanie posiadanej wersji systemu Windows 10 DesktopConfirm your Windows 10 Desktop version

Zanim zarejestrujesz system Windows 10 Desktop, musisz sprawdzić, którą wersję tego systemu masz zainstalowaną.Before enrolling your Windows 10 Desktop, you must confirm the version of Windows that you have installed.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Start systemu Windows i wybierz pozycję Ustawienia w celu wyświetlenia opcji ustawień systemu Windows.Right-click the Windows Start icon and select Settings to display Windows Settings options.

  Zrzut ekranu z ustawieniami systemu Windows — System

 2. Wybierz pozycje System > Informacje.Select System > About.

  Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia systemu

  Porada

  Możesz też wpisać wyrażenie „informacje o komputerze” w pasku wyszukiwania, a następnie wybrać pozycję Informacje o komputerze.You can also type the phrase "About your PC" into the search bar, then select About your PC.

 3. W oknie Ustawienia zobaczysz listę specyfikacji systemu Windows dla swojego komputera.In the Settings window you will see a list of Windows specifications for your PC. Znajdź pozycję Wersja na tej liście.Within this list, locate the Version.

 4. Upewnij się, że system Windows 10 jest w wersji 1607 lub nowszej.Confirm that the Windows 10 Version is 1607 or higher.

  Ważne

  Kroki przedstawione w tym przewodniku Szybki start dotyczą systemu Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej. Jeśli używasz wersji 1511 lub starszej, przejdź do tych kroków.The steps presented in this quickstart are for Windows 10 version 1607 or higher, if your version is 1511 or less, continue with these steps.

Rejestrowanie komputera z systemem Windows 10Enroll Windows 10 Desktop

 1. Wróć do ustawień systemu Windows i wybierz pozycję Konta.Return to Windows Settings and select Accounts.

  Zrzut ekranu z ustawieniami systemu — Konta

 2. Wybierz pozycje Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki > Połącz.Select Access work or school > Connect.

  Wybieranie pozycji Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki

 3. Zaloguj się do usługi Intune przy użyciu konta służbowego, a następnie wybierz pozycję Dalej.Sign in to Intune with your work or school account, and then select Next. Jeśli wykonano kroki z przewodnika Szybki start dotyczącego tworzenia użytkownika i przypisywania licencji, możesz zalogować się przy użyciu utworzonego konta użytkownika.If you followed the create a user and assign a license quickstart, you can sign in with the user account that you created.

  Uwaga

  Jeśli konfigurujesz domenę „.onmicrosoft.com”, konto użytkownika będzie mieć w adresie fragment .onmicrosoft.com.If you setting up an ".onmicrosoft.com", the user account will have .onmicrosoft.com as part of the account address.

  Wprowadzanie konta służbowego

  Pojawi się komunikat informujący o tym, że firma lub szkoła rejestruje urządzenie.You'll see a message indicating that your company or school is registering your device.

 4. Po wyświetleniu ekranu Wszystko jest gotowe!When you see the You're all set! wybierz pozycję Gotowe.screen, select Done. To wszystko.You're done.

 5. Zobaczysz dodane konto jako część ustawień Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki w systemie Windows Desktop.You will now see the added account as part of the Access work or school settings on your Windows Desktop.

  Zrzut ekranu z nowo dodanym kontem

  Jeśli powyższe kroki zostały wykonane, ale nadal nie można uzyskać dostępu do służbowego konta e-mail i plików, wykonaj kroki opisane w części Rozwiązywanie problemów z dostępem do urządzeń z systemem Windows 10.If you followed the previous steps, but still can't access your work or school email account and files, follow the steps in Troubleshoot Windows 10 device access.

Potwierdzanie rejestracji urządzenia w usłudze IntuneConfirm your device enrollment in Intune

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager jako administrator globalny lub administrator usługi Intune.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center as a Global Administrator or an Intune Service Administrator.

 2. Wybierz pozycje Urządzenia > Wszystkie urządzenia, aby wyświetlić urządzenia zarejestrowane w usłudze Intune.Select Devices > All devices to view the enrolled devices in Intune.

 3. Sprawdź, czy masz w usłudze Intune zarejestrowane dodatkowe urządzenie.Verify that you have an additional device enrolled within Intune.

  Zrzut ekranu z urządzeniami zarejestrowanymi w usłudze Intune

Oczyszczanie zasobówClean up resources

Aby wyrejestrować urządzenie z systemem Windows, zobacz Usuwanie urządzenia z systemem Windows z zarządzania.To unenroll your Windows device, see Remove your Windows device from management.

Następne krokiNext steps

W tym przewodniku Szybki start przedstawiono sposób rejestrowania urządzenia z systemem Windows 10 w usłudze Intune.In this quickstart, you learned how to enroll a Windows 10 device into Intune. Możesz też zapoznać się z innymi sposobami rejestrowania urządzeń na wszystkich platformach.You can learn about other ways to enroll devices across all platforms. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu urządzeń z usługą Intune, zobacz Wykonywanie pracy przy użyciu urządzeń zarządzanych.For more information about using devices with Intune, see Use managed devices to get work done.

Aby zapoznać się kolejnymi przewodnikami Szybki start dotyczącymi usługi Intune, przejdź do kolejnego przewodnika Szybki start.To follow this series of Intune quickstarts, continue to the next quickstart.