Konfigurowanie rejestracji dla urządzeń z systemem WindowsSet up enrollment for Windows devices

Ten artykuł ułatwia administratorom IT uproszczenie rejestracji urządzeń z systemem Windows dla użytkowników.This article helps IT administrators simplify Windows enrollment for their users. Po skonfigurowaniu usługi Intune użytkownicy rejestrują urządzenia z systemem Windows, logując się za pomocą konta służbowego.Once you've set up Intune, users enroll Windows devices by signing in with their work or school account.

Jako administrator usługi Intune możesz uprościć rejestrację, korzystając z następujących sposobów:As an Intune admin, you can simplify enrollment in the following ways:

O tym, jak można uprościć proces rejestrowania urządzenia z systemem Windows, decydują dwie kwestie:Two factors determine how you can simplify Windows device enrollment:

 • Czy korzystasz z usługi Azure Active Directory w wersji Premium?Do you use Azure Active Directory Premium?
  Usługa Azure AD w wersji Premium jest częścią planu Enterprise Mobility + Security i innych planów licencjonowania.Azure AD Premium is included with Enterprise Mobility + Security and other licensing plans.
 • Jakie wersje klientów systemu Windows będą rejestrować użytkownicy?What versions of Windows clients will users enroll?
  Urządzenia z systemem Windows 10 można rejestrować automatycznie, dodając konto służbowe.Windows 10 devices can automatically enroll by adding a work or school account. Starsze wersje należy rejestrować przy użyciu aplikacji Portal firmy.Earlier versions must enroll using the Company Portal app.
Usługa Azure AD w wersji PremiumAzure AD Premium Inna usługa ADOther AD
Windows 10Windows 10 Rejestrowanie automatyczneAutomatic enrollment Rejestrowanie użytkownikaUser enrollment
Starsze wersje systemu WindowsEarlier Windows versions Rejestrowanie użytkownikaUser enrollment Rejestrowanie użytkownikaUser enrollment

Organizacje, które mogą używać rejestrowania automatycznego, mogą także skonfigurować zbiorcze rejestrowanie urządzeń za pomocą aplikacji Windows Configuration Designer.Organizations that can use automatic enrollment can also configure bulk enroll devices by using the Windows Configuration Designer app.

Wymagania wstępne dotyczące rejestrowania urządzeńDevice enrollment prerequisites

Aby administrator mógł zarejestrować urządzenia w usłudze Intune i zarządzać nimi, licencje muszą być przypisane do jego konta.Before an administrator can enroll devices to Intune for management, licenses should have already been assigned to the administrator's account. Zapoznaj się z informacjami o przypisywaniu licencji na potrzeby rejestracji urządzeńRead about assigning licenses for device enrollment

Obsługa wielu użytkownikówMulti-user support

Usługa Intune obsługuje wielu użytkowników na urządzeniach, które:Intune supports multiple users on devices that both:

 • mają system Windows 10 z zainstalowaną aktualizacją dla twórców,run the Windows 10 Creator's update
 • są przyłączone do domeny usługi Azure Active Directory.are Azure Active Directory domain-joined.

Gdy użytkownicy standardowi logują się przy użyciu poświadczeń usługi Azure AD, otrzymują aplikacje i zasady przypisane do ich nazwy użytkownika.When standard users sign in with their Azure AD credentials, they receive apps and policies assigned to their user name. Ze scenariuszy samoobsługowych, takich jak instalowanie aplikacji czy wykonywanie działań związanych z urządzeniem (np. Usuń, Zresetuj), z portalu firmy może korzystać wyłącznie użytkownik podstawowy urządzenia.Only the device's Primary user can use the Company Portal for self-service scenarios like installing apps and performing device actions (Remove, Reset). W przypadku udostępnionych urządzeń z systemem Windows 10, do których nie został przypisany użytkownik podstawowy, można nadal używać portalu firmy w celu instalowania dostępnych aplikacji.For shared Windows 10 devices that do not have a primary user assigned, the Company Portal can still be used to install Available apps.

Włączanie automatycznej rejestracji urządzeń z systemem Windows 10Enable Windows 10 automatic enrollment

Automatyczna rejestracja umożliwia użytkownikom rejestrowanie urządzeń z systemem Windows 10 w usłudze Intune.Automatic enrollment lets users enroll their Windows 10 devices in Intune. Aby zarejestrować urządzenie, użytkownik dodaje konto służbowe do swojego urządzenia osobistego lub łączy urządzenie należące do firmy z usługą Azure Active Directory.To enroll, users add their work account to their personally owned devices or join corporate-owned devices to Azure Active Directory. W tle urządzenie zostaje zarejestrowane i przyłączone do usługi Azure Active Directory.In the background, the device registers and joins Azure Active Directory. Po zarejestrowaniu urządzenie jest zarządzane za pomocą usługi Intune.Once registered, the device is managed with Intune.

Wymagania wstępnePrerequisites

Konfigurowanie automatycznej rejestracji w usłudze MDMConfigure automatic MDM enrollment

 1. Zaloguj się w witrynie Azure Portal i wybierz pozycję Azure Active Directory.Sign in to the Azure portal, and select Azure Active Directory.

  Zrzut ekranu witryny Azure Portal

 2. Wybierz pozycję Mobilność (MDM i MAM) .Select Mobility (MDM and MAM).

  Zrzut ekranu witryny Azure Portal

 3. Wybierz pozycję Microsoft Intune.Select Microsoft Intune.

  Zrzut ekranu witryny Azure Portal

 4. Skonfiguruj zakres użytkownika oprogramowania MDM.Configure MDM User scope. Określ użytkowników, których urządzenia powinny być zarządzane przez usługę Microsoft Intune.Specify which users' devices should be managed by Microsoft Intune. Te urządzenia z systemem Windows 10 mogą zostać automatycznie zarejestrowane w celu zarządzania w usłudze Microsoft Intune.These Windows 10 devices can automatically enroll for management with Microsoft Intune.

  • Brak — automatyczne rejestrowanie w usłudze zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM) jest wyłączoneNone - MDM automatic enrollment disabled

  • Niektóre — wybierz grupy, które mogą automatycznie rejestrować swoje urządzenia z systemem Windows 10Some - Select the Groups that can automatically enroll their Windows 10 devices

  • Wszystkie — wszyscy użytkownicy mogą automatycznie rejestrować swoje urządzenia z systemem Windows 10All - All users can automatically enroll their Windows 10 devices

   Ważne

   W przypadku urządzeń BYOD z systemem Windows zakres użytkownika funkcji MAM ma pierwszeństwo, jeśli dla wszystkich użytkowników (lub tych samych grup użytkowników) jest włączony zarówno zakres użytkownika funkcji MAM, jak i zakres użytkownika oprogramowania MDM (automatyczne rejestrowanie MDM).For Windows BYOD devices, the MAM user scope takes precedence if both the MAM user scope and the MDM user scope (automatic MDM enrollment) are enabled for all users (or the same groups of users). Urządzenie nie zostanie zarejestrowane przez oprogramowanie MDM i będą stosowane zasady funkcji Windows Information Protection (WIP), jeśli je skonfigurowano.The device will not be MDM enrolled, and Windows Information Protection (WIP) Policies will be applied if you have configured them.

   Jeśli Twoją intencją jest włączenie automatycznego rejestrowania urządzeń BYOD z systemem Windows przez oprogramowanie MDM: skonfiguruj zakres użytkowników oprogramowania MDM Wszyscy (lub Niektórzy i określ grupę), a także skonfiguruj zakres użytkowników funkcji MAM Brak (lub Niektórzy i określ grupę, upewniając się, że użytkownicy nie są członkami grupy objętej zarówno zakresem użytkowników oprogramowania MDM, jak i funkcji MAM).If your intent is to enable automatic enrollment for Windows BYOD devices to an MDM: configure the MDM user scope to All (or Some, and specify a group) and configure the MAM user scope to None (or Some, and specify a group – ensuring that users are not members of a group targeted by both MDM and MAM user scopes).

   W przypadku urządzeń firmowych zakres użytkowników oprogramowania MDM ma pierwszeństwo, jeśli włączone są zakresy użytkowników zarówno oprogramowania MDM, jak i funkcji MAM.For corporate devices, the MDM user scope takes precedence if both MDM and MAM user scopes are enabled. Urządzenie zostanie automatycznie zarejestrowane w skonfigurowanym oprogramowaniu MDM.The device will get automatically enrolled in the configured MDM.

  Uwaga

  Zakres użytkowników MDM musi być ustawiony na grupę Azure AD, która zawiera obiekty użytkowników.MDM user scope must be set to an Azure AD group that contains user objects.

  Zrzut ekranu witryny Azure Portal

 5. Użyj wartości domyślnych dla następujących adresów URL:Use the default values for the following URLs:

  • Adres URL Warunków użytkowania zarządzania urządzeniami mobilnymiMDM Terms of use URL
  • Adres URL odnajdywania zarządzania urządzeniami przenośnymiMDM Discovery URL
  • Adres URL zgodności oprogramowania MDMMDM Compliance URL
 6. Wybierz pozycję Zapisz.Select Save.

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe nie jest domyślnie włączone dla usługi.By default, two-factor authentication is not enabled for the service. Zaleca się jednak korzystanie z uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas rejestrowania urządzenia.However, two-factor authentication is recommended when registering a device. Aby włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe, należy skonfigurować dostawcę usługi uwierzytelniania dwuskładnikowego w usłudze Azure AD i skonfigurować konta użytkowników do uwierzytelniania wieloskładnikowego.To enable two-factor authentication, configure a two-factor authentication provider in Azure AD and configure your user accounts for multi-factor authentication. Zobacz temat Wprowadzenie do usługi Azure Multi-Factor Authentication.See Getting started with the Azure Multi-Factor Authentication Server.

Uproszczenie rejestrowania systemu Windows bez usługi Azure AD PremiumSimplify Windows enrollment without Azure AD Premium

Aby uprościć rejestrację, możesz utworzyć alias serwera nazw domen (DNS) (typ rekordu CNAME), który przekierowuje żądania rejestrowania do serwerów usługi Intune.To simplify enrollment, create a domain name server (DNS) alias (CNAME record type) that redirects enrollment requests to Intune servers. W przeciwnym razie użytkownicy próbujący nawiązać połączenie z usługą Intune będą musieli wprowadzić nazwę serwera usługi Intune podczas rejestracji.Otherwise, users trying to connect to Intune must enter the Intune server name during enrollment.

Krok 1: Tworzenie rekordu CNAME (opcjonalnie)Step 1: Create CNAME (optional)
Utwórz rekordy zasobów CNAME systemu DNS dla domeny Twojej firmy.Create CNAME DNS resource records for your company's domain. Jeśli na przykład witryna internetowa firmy to contoso.com, w systemie DNS należy utworzyć rekord CNAME, który przekierowuje domenę EnterpriseEnrollment.contoso.com do domeny enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.For example, if your company's website is contoso.com, you would create a CNAME in DNS that redirects EnterpriseEnrollment.contoso.com to enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com.

Chociaż tworzenie wpisów DNS rekordów CNAME jest opcjonalne, rekordy CNAME ułatwiają użytkownikom rejestrację.Although creating CNAME DNS entries is optional, CNAME records make enrollment easier for users. Jeśli rekord CNAME nie zostanie znaleziony, użytkownicy są proszeni o ręczne wprowadzenie nazwy serwera MDM: enrollment.manage.microsoft.com.If no enrollment CNAME record is found, users are prompted to manually enter the MDM server name, enrollment.manage.microsoft.com.

TypType Nazwa hostaHost name Przekierowanie naPoints to TTLTTL
CNAMECNAME EnterpriseEnrollment.domena_firmowa.comEnterpriseEnrollment.company_domain.com EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com 1 godzina1 hour
CNAMECNAME EnterpriseRegistration.domena_firmowa.comEnterpriseRegistration.company_domain.com EnterpriseRegistration.windows.netEnterpriseRegistration.windows.net 1 godzina1 hour

Jeśli firma używa więcej niż jednego sufiksu głównej nazwy użytkownika (UPN), musisz utworzyć jeden rekord CNAME dla każdej nazwy domeny i wskazać każdy z nich w witrynie EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com.If the company uses more than one UPN suffix, you need to create one CNAME for each domain name and point each one to EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com. Na przykład użytkownicy w firmie Contoso jako adresu e-mail/nazwy UPN używają następujących formatów:For example, users at Contoso use the following formats as their email/UPN:

 • name@contoso.com
 • name@us.contoso.com
 • name@eu.contoso.com

Administrator systemu DNS firmy Contoso powinien utworzyć następujące rekordy CNAME:The Contoso DNS admin should create the following CNAMEs:

TypType Nazwa hostaHost name Przekierowanie naPoints to TTLTTL
CNAMECNAME EnterpriseEnrollment.contoso.comEnterpriseEnrollment.contoso.com EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com 1 godzina1 hour
CNAMECNAME EnterpriseEnrollment.us.contoso.comEnterpriseEnrollment.us.contoso.com EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com 1 godzina1 hour
CNAMECNAME EnterpriseEnrollment.eu.contoso.comEnterpriseEnrollment.eu.contoso.com EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.comEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com 1 godzina1 hour

EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com — obsługuje przekierowanie do usługi Intune z rozpoznawaniem domeny na podstawie nazwy domeny adresu e-mailEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com – Supports a redirect to the Intune service with domain recognition from the email's domain name

Propagowanie zmian rekordów DNS może potrwać do 72 godzin.Changes to DNS records might take up to 72 hours to propagate. Nie można zweryfikować zmiany w systemie DNS w usłudze Intune, dopóki trwa propagowanie rekordu DNS.You can't verify the DNS change in Intune until the DNS record propagates.

Dodatkowe punkty końcowe są używane, ale nie są już obsługiwaneAdditional endpoints are used but no longer supported

EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com to preferowana nazwa FQDN na potrzeby rejestracji.EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com is the preferred FQDN for enrollment. Istnieją dwa inne punkty końcowe, które były używane przez klientów w przeszłości i nadal działają, ale nie są już obsługiwane.There are two other endpoints that have been used by customers in the past and still work, but they are no longer supported. EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com (bez -s) oraz manage.microsoft.com mogą służyć jako elementy docelowe serwera autowykrywania, ale użytkownik musi dotknąć przycisku OK w komunikacie potwierdzenia.EnterpriseEnrollment.manage.microsoft.com (without the -s) and manage.microsoft.com both work as the target for the auto-discovery server, but the user will have to touch OK on a confirmation message. Jeśli wskażesz punkt końcowy EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com, użytkownik nie będzie musiał wykonywać dodatkowego potwierdzenia, dlatego jest to zalecana konfiguracjaIf you point to EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.com, the user won't have to do the additional confirmation step, so this is the recommended configuration

Alternatywne metody przekierowywania nie są obsługiwaneAlternate Methods of Redirection Are Not Supported

Konfiguracja rekordu CNAME jest jedyną obsługiwaną metodą.Using a method other than the CNAME configuration is not supported. Na przykład użycie serwera proxy w celu przekierowania punktu końcowego enterpriseenrollment.contoso.com/EnrollmentServer/Discovery.svc do enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com/EnrollmentServer/Discovery.svc lub manage.microsoft.com/EnrollmentServer/Discovery.svc nie jest obsługiwane.For example, using a proxy server to redirect enterpriseenrollment.contoso.com/EnrollmentServer/Discovery.svc to either enterpriseenrollment-s.manage.microsoft.com/EnrollmentServer/Discovery.svc or manage.microsoft.com/EnrollmentServer/Discovery.svc is not supported.

Krok 2: Weryfikacja rekordu CNAME (opcjonalnie)Step 2: Verify CNAME (optional)

 1. W centrum administracyjnym programu Microsoft Endpoint Manager wybierz kolejno pozycje Urządzenia > Windows > Rejestracja w systemie Windows > Weryfikacja rekordu CNAME.In the Microsoft Endpoint Manager admin center, choose Devices > Windows > Windows enrollment > CNAME Validation.
 2. W polu Domena wprowadź witrynę internetową firmy, a następnie wybierz pozycję Testuj.In the Domain box, enter the company website and then choose Test.

Informowanie użytkowników o sposobie rejestrowania urządzeń z systemem WindowsTell users how to enroll Windows devices

Poinformuj użytkowników, jak mogą zarejestrować swoje urządzenia z systemem Windows i czego mogą oczekiwać po włączeniu ich do zarządzania.Tell your users how to enroll their Windows devices and what to expect after they're brought into management.

Uwaga

Użytkownicy końcowi muszą uzyskać dostęp do witryny Portal firmy przy użyciu przeglądarki Microsoft Edge, aby wyświetlać aplikacje systemu Windows przypisane do konkretnych wersji systemu Windows.End users must access the Company Portal website through Microsoft Edge to view Windows apps that you've assigned for specific versions of Windows. Inne przeglądarki, w tym Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Internet Explorer nie obsługują tego typu filtrowania.Other browsers, including Google Chrome, Mozilla Firefox, and Internet Explorer do not support this type of filtering.

Instrukcje dotyczące rejestrowania przez użytkownika końcowego można znaleźć w temacie Rejestrowanie urządzenia z systemem Windows w usłudze Intune.For end-user enrollment instructions, see Enroll your Windows device in Intune. Możesz również poinformować użytkowników, aby zapoznali się z tematem Co widzi administrator IT na moim urządzeniu.You can also tell users to review What can my IT admin see on my device.

Ważne

Jeśli nie włączono automatycznej rejestracji w rozwiązaniu MDM, ale masz urządzenia z systemem Windows 10, które zostały dołączone do usługi Azure AD, po rejestracji w konsoli usługi Intune będą widoczne dwa rekordy.If you do not have Auto-MDM enrollment enabled, but you have Windows 10 devices that have been joined to Azure AD, two records will be visible in the Intune console after enrollment. Możesz rozwiązać ten problem, upewniając się, że użytkownicy z urządzeniami dołączonymi do usługi Azure AD przechodzą do pozycji Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki i Połącz przy użyciu tego samego konta.You can stop this by making sure that users with Azure AD joined devices go to Accounts > Access work or school and Connect using the same account.

Aby uzyskać więcej informacji o zadaniach użytkowników końcowych, zobacz Zasoby dotyczące środowiska użytkownika końcowego w usłudze Microsoft Intune.For more information about end-user tasks, see Resources about the end-user experience with Microsoft Intune.

Rekordy CNAME rejestracjiRegistration and Enrollment CNAMEs

Usługa Azure Active Directory ma różne rekordy CNAME, których używa do rejestracji urządzeń z systemem iOS, iPadOS, Android i Windows.Azure Active Directory has a different CNAME that it uses for device registration for iOS/iPadOS, Android, and Windows devices. Dostęp warunkowy usługi Intune wymaga zarejestrowania urządzeń. Ta operacja nosi również nazwę „dołączania w miejscu pracy”.Intune conditional access requires devices to be registered, also called "workplace joined". Jeśli planujesz korzystanie z dostępu warunkowego, musisz również skonfigurować rekord CNAME EnterpriseRegistration dla każdej posiadanej nazwy firmy.If you plan to use conditional access, you should also configure the EnterpriseRegistration CNAME for each company name you have.

TypType Nazwa hostaHost name Przekierowanie naPoints to TTLTTL
NAZWANAME EnterpriseRegistration.EnterpriseRegistration. domena_firmy.comcompany_domain.com EnterpriseRegistration.windows.netEnterpriseRegistration.windows.net 1 godzina1 hour

Aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji urządzeń, zobacz Manage device identities using the Azure portal (Zarządzanie tożsamościami urządzeń w witrynie Azure Portal)For more information about device registration, see Manage device identities using the Azure portal

Automatyczne rejestrowanie i rejestracja urządzeń z systemem Windows 10Windows 10 auto enrollment and device registration

Ta sekcja dotyczy klientów w chmurze dla instytucji rządowych USA.This section applies to US government cloud customers.

Chociaż tworzenie wpisów DNS rekordów CNAME jest opcjonalne, rekordy CNAME ułatwiają użytkownikom rejestrację.Although creating CNAME DNS entries is optional, CNAME records make enrollment easier for users. Jeśli rekord CNAME nie zostanie znaleziony, użytkownicy są monitowani o ręczne wprowadzenie nazwy serwera MDM: enrollment.manage.microsoft.us.If no enrollment CNAME record is found, users are prompted to manually enter the MDM server name, enrollment.manage.microsoft.us.

TypType Nazwa hostaHost name Przekierowanie naPoints to TTLTTL
CNAMECNAME EnterpriseEnrollment.domena_firmowa.comEnterpriseEnrollment.company_domain.com EnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.usEnterpriseEnrollment-s.manage.microsoft.us 1 godzina1 hour
CNAMECNAME EnterpriseRegistration.domena_firmowa.comEnterpriseRegistration.company_domain.com EnterpriseRegistration.windows.netEnterpriseRegistration.windows.net 1 godzina1 hour

Następne krokiNext steps