Opis usługi Microsoft IntuneMicrosoft Intune service description

Usługa Intune to oparta na chmurze usługa zarządzania mobilnością w przedsiębiorstwie (EMM, enterprise mobility management) ułatwiająca pracownikom utrzymanie produktywności przy jednoczesnej ochronie danych firmowych.Intune is a cloud-based enterprise mobility management (EMM) service that helps enable your workforce to be productive while keeping your corporate data protected. Usługa Intune umożliwia:With Intune, you can:

 • zarządzanie urządzeniami przenośnymi używanymi przez pracowników do uzyskiwania dostępu do danych firmowych,Manage the mobile devices your workforce uses to access company data.
 • zarządzanie aplikacjami klienckimi używanymi przez pracowników,Manage the client apps your workforce uses.
 • chronienie danych firmowych poprzez kontrolowanie sposobu, w jaki pracownicy uzyskują do nich dostęp i udostępniają je,Protect your company information by helping to control the way your workforce accesses and shares it.
 • zapewnienie zgodności urządzeń i aplikacji z wymaganiami firmy dotyczącymi bezpieczeństwa.Ensure devices and apps are compliant with company security requirements.

Usługa Intune jest ściśle zintegrowana z usługą Azure Active Directory (Azure AD), co umożliwia kontrolowanie tożsamości i dostępu, a także z usługą Azure Information Protection na potrzeby ochrony danych.Intune integrates closely with Azure Active Directory (Azure AD) for identity and access control, and Azure Information Protection for data protection. Można ją także zintegrować z programem Configuration Manager, aby rozszerzyć możliwości zarządzania.You can also integrate it with Configuration Manager to extend your management capabilities.

Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu urządzeniami i aplikacjami oraz o ochronie danych firmowych za pomocą usługi Intune, zobacz Dokumentacja usługi Intune.To learn more about how you can manage devices, apps, and protect corporate data with Intune, see the Intune documentation.

30-dniowa bezpłatna wersja próbna30-day free trial

Możesz rozpocząć korzystanie z usługi Intune w ramach 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej, która zawiera 100 licencji użytkowników.You can start to use Intune with a 30-day free trial that includes 100 user licenses. Aby rozpocząć korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej, odwiedź stronę rejestracji w usłudze Intune.To start your free trial, go to the Intune Sign up page. Jeśli Twoja organizacja ma umowę Enterprise Agreement lub równoważną umowę licencjonowania zbiorowego, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft, aby skonfigurować bezpłatną wersję próbną.If your organization has an Enterprise Agreement or equivalent volume licensing agreement, contact your Microsoft representative to set up your free trial.

Uwaga

Jeśli Twoja organizacja ma konto służbowe usług Microsoft Online Services i zamierzasz kontynuować tę subskrypcję usługi Intune w środowisku produkcyjnym po zakończeniu okresu próbnego, wybierz opcję Zaloguj na tej stronie i uwierzytelnij się przy użyciu konta administratora globalnego Twojej organizacji.If your organization has a Microsoft Online Services work or school account, and you might continue with this Intune subscription in production after the trial period ends, then choose the Sign in option on that page and authenticate by using the Global Administrator account for your organization. Ta akcja zagwarantuje, że wersja próbna usługi Intune zostanie połączona z istniejącym kontem służbowym.This action ensures that your Intune trial links to your existing work or school account.

Asysta przy przejściu do usługi IntuneIntune Onboarding benefit

Firma Microsoft oferuje dla usługi Intune asystę przy dołączaniu w przypadku zakupu kwalifikujących się usług z odpowiednimi planami.Microsoft offers the Intune Onboarding benefit for eligible services in eligible plans. Asysta umożliwia zdalną współpracę ze specjalistami firmy Microsoft w celu przygotowania środowiska usługi Intune.The Onboarding benefit lets you work remotely with Microsoft specialists to get your Intune environment ready for use. Aby uzyskać więcej informacji na temat asysty przy dołączaniu, zobacz Opis asysty przy dołączaniu do usługi Microsoft Intune.For more about the Onboarding benefit, see Microsoft Intune Onboarding Benefit Description.

Omówienie skutków aktualizacji usługi IntuneLearn how Intune service updates affect you

Ponieważ ekosystem zarządzania urządzeniami przenośnymi często się zmienia wraz z aktualizacjami systemu operacyjnego i nowymi wersjami aplikacji mobilnych, firma Microsoft regularnie aktualizuje usługę Intune.Because the mobile device management ecosystem changes frequently with operating system updates and mobile app releases, Microsoft updates Intune regularly. Istnieją trzy sposoby, aby dowiedzieć się o zmianach w usłudze Intune:There are three ways you can learn about changes in the Intune service:

 • Co nowego w usłudze Microsoft Intune.What's new in Microsoft Intune. Ten temat jest aktualizowany wraz z comiesięczną lub cotygodniową aktualizacją usługi, na przykład po pojawieniu się nowej wersji aplikacji Portal firmy.This topic is updated with the monthly service update and weekly when, for example, apps such as the Company Portal app are released.

 • Ponadto informacje o ważnych aktualizacjach usługi są ogłaszane w Centrum wiadomości centrum administracyjnego platformy Microsoft 365.Important service updates are also announced in the Microsoft 365 admin center Message Center. Jeśli zainstalujesz towarzyszącą aplikację mobilną Microsoft 365 Admin, możesz otrzymywać powiadomienia na urządzeniu przenośnym.If you install the companion Microsoft 365 Admin mobile app, you can receive notifications on your mobile device. Dowiedz się więcej na temat sposobu pracy z Centrum wiadomości platformy Microsoft 365.Learn more about how to work with the Microsoft 365 Message Center.

  Kilka przydatnych wskazówek:A few helpful hints:

  • Komunikaty w Centrum wiadomości platformy Microsoft 365 są kierowane do konkretnej grupy docelowej.The messages in the Microsoft 365 Message Center are targeted. To oznacza, że jeśli Twoja firma nie korzysta z oferty usługi Intune for EDU, to nie prześlemy jej komunikatów na temat usługi Intune for EDU.This means that if your company doesn't have an Intune for EDU offer, we won't message you about Intune for EDU.

  • Komunikaty wygasają.Messages expire. Na przykład powiadomienie o aktualizacji usługi z linkiem do strony „Co nowego” prawdopodobnie wygaśnie przed następnym powiadomieniem o aktualizacji usługi.For example, the notification that your service has been updated with a link to the What's New page will likely expire prior to the next service update notification. W przeciwnym razie powstałaby długa lista starszych wpisów, które mogłyby nie być już istotne.Otherwise, you'd have a large backlog of posts that may no longer be relevant.

  • Aplikacja mobilna Microsoft 365 Admin umożliwia przeszukiwanie wszystkich komunikatów i przekazywanie dalej powiadomienia, które chcesz udostępnić współpracownikom ze swojej organizacji.The Microsoft 365 admin mobile app allows you to search through all the messages and to forward the notification if you wanted to share it with peers in your organization.

  • W obszarze Edycja preferencji Centrum wiadomości zostanie dodany przełącznik dla usługi Intune, aby umożliwić wyświetlanie tych komunikatów w ramach subskrypcji usługi Intune.Under Edit message center preferences, we'll eventually have a toggle for Intune so you can look at those messages posted to an Intune subscription. Jeśli widzisz opcję Zarządzanie urządzeniami mobilnymi na platformie Microsoft 365, jest to usługa inna niż Intune.If you see Mobile Device Management for Microsoft 365, that is a different service, not Intune.

 • Ponadto używamy dwóch blogów do przekazywania komunikatów na temat usług EMS i najlepszych rozwiązań pomocy technicznej usługi Intune:We also use two blogs to share the EMS message and Intune support best practices:

Uwaga

Kondycję usługi Intune możesz monitorować w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365.You can monitor Intune service health in the Microsoft 365 admin center. Wybierz pozycję Kondycja usługi w lewym okienku.Choose Service Health in the left pane. Można również użyć aplikacji mobilnej Microsoft 365 Admin, aby wyświetlić informacje o kondycji usługi.You can also use the Microsoft 365 Admin mobile app to view service health.

Oto typy powiadomień dotyczących usługi Intune udostępniane przez firmę MicrosoftTypes of notices Microsoft provides about the Intune service

Aby pomóc Ci zaplanować działania związane ze zmianami w usłudze, powiadomimy Cię co najmniej 7–90 dni przed uaktualnieniem usługi, w zależności od wpływu zmiany.To help you plan for service changes, we notify you at least 7-90 days prior to the service change, depending on the impact of the change. Te aktualizacje mogą obejmować następujące typy zmian:These changes might include any of the following types of change:

 • Zmiany w środowisku użytkownika końcowego, które warto udostępnić pracownikom działu pomocy technicznej lub użytkownikom końcowym.Changes to the end-user experience that you may want to share with your helpdesk staff or your end users. Zwykle powiadamiamy o tych zmianach z wyprzedzeniem od 7 do 30 dni i zapisujemy je na stronie Co nowego w interfejsie użytkownika aplikacji usługi Intune.We provide typically 7 to 30 days notice of those changes and document them on the What's New in Intune App UI. Poprawki, takie jak błędy pisowni, zwykle nie są uwzględniane w dokumentacji.For something like a spelling error fix, we won't typically call out in documentation. Jednak zmiana w środowisku użytkownika końcowego podczas rejestracji jest na tyle znacząca dla interfejsu użytkownika, że zarówno wysyłamy komunikat do klientów w Centrum wiadomości platformy Microsoft 365, jak i dodajemy link do strony Co nowego w interfejsie użytkownika aplikacji usługi Intune, aby powiadomić o wprowadzanych zmianach i dać Ci czas na ocenę i aktualizację wskazówek dla użytkowników końcowych przed wdrożeniem zmian w środowisku produkcyjnym.But a change in the end-user enrollment experience is significant enough in the UI that we'll both post a message to customers in the Microsoft 365 Message center and link to the What's New in the Intune App UI so you are notified of what's changing and have time to evaluate and update your end-user guidance before the changes rolling out in production.

 • Zmiany wymagające działań z Twojej strony są określane jako Planowanie zmian i zwykle powiadamiamy o nich z 30-dniowym wyprzedzeniem.Changes that require you to take action are called Plan for Change and typically provide about 30 days notice. W Centrum wiadomości platformy Microsoft 365 istnieje nawet kategoria Planowanie zmian. Gdy znamy dokładną datę wdrożenia zmiany w środowisku produkcyjnym, umieszczamy datę Wykonać do z wizualizacją kolejki i wykrzyknikiem.In the Microsoft 365 Message Center the Category specifically says Plan for Change, and if we have an exact date for when the change is in production, we also put in an Act By date and that gives you a visual queue and an explanation mark.

 • W przypadku zakończenia obsługi zwykle powiadamiamy z 90-dniowym wyprzedzeniem.For most deprecations, we prefer to provide 90 days notice of that deprecation. Na przykład, gdy przestajemy obsługiwać daną wersję programu IE, staramy się powiadomić o tym z 90-dniowym wyprzedzeniem.For example, if we're no longer going to support a specific version of IE, our goal is to provide 90 days notice. Proces ten komplikuje się jednak, gdy o zakończeniu obsługi informuje inna firma.However, deprecations do get complicated when it's another company announcing the deprecation. Na przykład, gdy producent przeglądarki informuje, że jej najnowsza wersja nie będzie już obsługiwać programu Silverlight, powiadamiamy klientów o zakończeniu obsługi tej przeglądarki, aczkolwiek z wyprzedzeniem krótszym niż 90 dni.For example, a browser company provided notice that they would no longer support Silverlight with their latest build, so we let customers know we were dropping support of that browser, but our notification to customers under the 90-day period.

 • W przypadku wycofania usługi Intune użytkownicy zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem 12 miesięcy.In the event of Intune service retirement, you would be notified 12 months in advance.

Ponadto w rzadkich przypadkach, gdy musisz wykonać jakieś kroki po danym zdarzeniu, aby przywrócić normalne działanie usługi, lub gdy konieczne jest wprowadzenie znaczącej zmiany, którą w oparciu o informacje uzyskane od klientów uznajemy za zmianę mogącą zakłócać pracę, wysyłamy wiadomość e-mail do administratorów usługi. Jest to zależne od Twoich ustawień preferencji komunikacji platformy Microsoft 365 oraz tego, czy został podany prawidłowy (najlepiej służbowy) adres e-mail.Finally, in the rare event there's any post-incident action needed to get your service back to normal or a large change that we deem potentially disruptive based on customer feedback, we will email the service administrators based on how your Microsoft 365 communication preferences are set and whether you include a valid (and preferably work) email address.

Obsługa językówLanguage support

Usługa Intune działa w witrynie Azure Portal, która obsługuje następujące języki: chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), czeski, niderlandzki, angielski, niemiecki, węgierski, włoski, japoński, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rosyjski, hiszpański, francuski, koreański, polski, szwedzki i turecki.Intune runs in the Azure portal, which supports these languages: Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Czech, Dutch, English, German, Hungarian, Italian, Japanese, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Russian, Spanish, English, French, Korean, Polish, Swedish, Turkish.

Konsola administracyjna usługi Intune oraz mobilne środowiska użytkownika obsługują język duński, grecki, fiński, norweski i rumuński, a także wszystkie języki obsługiwane przez witrynę Azure Portal.The Intune Admin Console and the user-facing mobile experiences support Danish, Greek, Finnish, Norwegian, and Romanian, in addition to all the languages that the Azure portal supports.