Korzystanie z maszyn wirtualnych systemu Windows 10 z usługą IntuneUsing Windows 10 virtual machines with Intune

Usługa Intune obsługuje zarządzanie maszynami wirtualnymi z systemem Windows 10 Enterprise — z pewnymi ograniczeniami.Intune supports managing virtual machines running Windows 10 Enterprise with certain limitations. Zarządzanie w ramach usługi Intune nie zależy od zarządzania tą samą maszyną wirtualną za pomocą usługi zarządzania Windows Virtual Desktop ani nie wpływa na nie.Intune management does not depend on, or interfere with Windows Virtual Desktop management of the same virtual machine.

RejestrowanieEnrollment

  • Nie zalecamy zarządzania maszynami wirtualnymi hosta sesji na żądanie za pomocą usługi Intune.We don't recommend managing on-demand, session-host virtual machines with Intune. Po utworzeniu każdą maszynę wirtualną należy zarejestrować.Each VM must be enrolled when it's created. Należy również czyścić osierocone rekordy urządzeń w usłudze Intune pozostałe po regularnym usuwaniu maszyn wirtualnych.Also, regularly deleting VMs will leave orphaned device records in Intune until they're cleaned up.
  • Typy wdrożenia White glove i Samodzielne wdrażanie rozwiązania Windows Autopilot nie są obsługiwane, ponieważ wymagają fizycznego modułu TPM (Trusted Platform Module).Windows Autopilot Self-deploying and White glove deployment types aren't supported because they require a physical Trusted Platform Module (TPM).
  • Rejestrowanie Out of Box Experience (OOBE) nie jest obsługiwane na maszynach wirtualnych, do których można uzyskać dostęp tylko za pośrednictwem protokołu RDP (takich jak maszyny wirtualne hostowane na platformie Azure).Out of Box Experience (OOBE) enrollment isn't supported on VMs that can only be accessed by using RDP (such as VMs that are hosted on Azure). Konsekwencje tego ograniczenia są następujące:This restriction means:
    • Rozwiązanie Windows Autopilot ani komercyjne rozwiązania OOBE nie są obsługiwane.Windows Autopilot and Commercial OOBE aren't supported.
    • Opcje strony stanu rejestracji dotyczące zasad w kontekście urządzenia nie są obsługiwane.Enrollment Status Page options for device-context policies aren't supported.

KonfiguracjaConfiguration

Usługa Intune nie obsługuje konfiguracji korzystających z modułu Trusted Platform Module ani zarządzania sprzętowego, takich jak:Intune does not support any configuration that utilizes a Trusted Platform Module or hardware management, including:

RaportowanieReporting

Usługa Intune automatycznie wykrywa maszyny wirtualne i wyświetla je pod nazwą „Maszyna wirtualna” w polu Urządzenia > Wszystkie urządzenia > wybierz urządzenie > Przegląd > Model.Intune automatically detects virtual machines and reports them as "Virtual Machine" in Devices > All devices > choose a device > Overview > Model field.

Maszyny wirtualne, którym cofnięto przydział, mogą się przyczynić do powstania niezgodnych raportów o urządzeniach, ponieważ nie mogą one zostać zaewidencjonowane w usłudze Intune.Deallocated virtual machines may contribute to noncompliant device reports because they're unable to check in with the Intune service.

WycofanieRetirement

Jeśli masz tylko dostęp RDP, nie korzystaj z akcji Wyczyść.If you only have RDP access, don't use the Wipe action. Akcja Wyczyść usuwa ustawienia RDP maszyny wirtualnej i uniemożliwia ponowne nawiązanie połączenia.The Wipe action will delete the virtual machine's RDP settings and prevent you from ever connecting again.

Następne krokiNext steps

Naucz się korzystać z usługi Windows Virtual Desktop z usługą IntuneLearn about using Windows Virtual Desktop with Intune