Eliminowanie typowych błędów dotyczących programu Intune Exchange ConnectorResolve common Errors for the Intune Exchange Connector

Ten artykuł może pomóc administratorom usługi Intune w eliminowaniu określonych błędów i komunikatów dotyczących działania programu Intune Exchange Connector.This article can help the Intune administrator resolve specific errors and messages about the operation of the Intune Exchange Connector.

Konfigurowanie nie powiodło się i został zwrócony kod błędu 0x0000001Configuration failed and returned error code 0x0000001

Problem :Issue :
Podczas próby skonfigurowania programu Microsoft Intune Exchange Connector jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:When you try to configure the Microsoft Intune Exchange Connector, you receive the following error message:

  The Microsoft Intune Exchange Connector cannot connect to the Microsoft Exchange server. 
  The following Microsoft Exchange Server address could not be reached <Exchange server Name FQDN> 
  Verify that the FQDN of the exchange server address and credentials that you entered is correct and the server is running. The Microsoft Intune Exchange Connector does not support Exchange server arrays. 
  Error code: 0x0000001 

Ten problem może wystąpić, jeśli ustawienia internetowego serwera proxy są błędnie skonfigurowane.This problem can occur if the Internet proxy settings are misconfigured.

Rozwiązanie :Resolution :
Konfigurowanie ustawień serwera proxy:Configure proxy settings:

 1. Skontaktuj się z administratorem sieci lokalnej, aby upewnić się, że ustawienia serwera proxy zostały skonfigurowane prawidłowo.Contact the local network administrator to make sure that the proxy settings are configured correctly.

 2. Użyj polecenia Netsh winhttp , aby skonfigurować serwer proxy i dodać wymaganą listę wykluczeń.Use the Netsh winhttp command to configure the proxy server and add the required exclusion list. Przykład:For example:

  Netsh winhttp set proxy proxy-server="http=proxy.corp.domain.com" bypass-list"34*.*;134.132.*.*;10.*.*;localhost;*.corp.domain.com;*.staging.domain.com"
  

Konfigurowanie nie powiodło się i został zwrócony kod błędu 0x000000bConfiguration failed and returned error code 0x000000b

Problem :Issue :
Podczas próby skonfigurowania programu Microsoft Intune Exchange Connector jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:When you try to configure the Microsoft Intune Exchange Connector, you receive the following error message:

  The Microsoft Intune Exchange Connector experienced an error: 
  CertEnroll::CX509PrivateKey::Create: The system cannot find the file specified. 0x80070002 (WIN32: 2 
  ERROR_FILE_NOT_FOUND 
  Error code: 0x000000b 

Ten problem może wystąpić, jeśli konto użyte do zalogowania się w usłudze Intune nie jest kontem administratora globalnego usługi Intune.This problem can occur if the account that you used to sign in to Intune isn't an Intune Global Administrator account.

Rozwiązanie :Resolution :
Zaloguj się do usługi Intune przy użyciu konta administratora globalnego lub dodaj konto do grupy administratorów globalnych.Sign in to Intune with an account that is a Global Administrator, or add your account to the Global Admin group. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrola administracji opartej na rolach (RBAC) przy użyciu usługi Microsoft Intune.For more information, see Role-based administration control (RBAC) with Microsoft Intune.

Konfigurowanie nie powiodło się i został zwrócony kod błędu 0x0000006Configuration failed and returned error code 0x0000006

Problem :Issue :
Podczas próby skonfigurowania programu Microsoft Intune Exchange Connector jest wyświetlany następujący komunikat o błędzie:When you try to configure the Microsoft Intune Exchange Connector, you receive the following error message:

  The Microsoft Intune Exchange Connector cannot connect to Microsoft Intune 
  Verify that you are connected to the Internet, check the Microsoft Intune Service Status, and try to connect again. 
  Error code: 0x00000006 

Ten błąd może wystąpić, jeśli serwer proxy jest używany do łączenia się z Internetem i blokuje ruch do usługi Intune.This error can occur if a proxy server is used to connect to the Internet and is blocking traffic to the Intune Service. Aby określić, czy jest używany serwer proxy, przejdź do pozycji Panel sterowania > Opcje internetowe , wybierz kartę Połączenie , a następnie kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN .To determine whether a proxy is in use, go to Control Panel > Internet Options , select the Connection tab, and then click LAN Settings .

Rozwiązanie :Resolution :

 • Opcja 1 — usuń ustawienia serwera proxy, aby umożliwić komputerowi łączenie się z Internetem bez pośrednictwa serwera proxy.Option 1 - Remove the proxy settings to allow the computer to connect to the Internet without going through the proxy.

 • Opcja 2 — skonfiguruj serwer proxy w taki sposób, aby zezwalał na komunikację z usługą Intune, zgodnie z opisem w artykule Wymagania dotyczące programu Intune Exchange Connector.Option 2 - Configure your proxy server to allow communication to the Intune service, as documented in Intune Exchange Connector requirements.

Zdarzenie 7000 lub 7041: nie można uruchomić usługi Microsoft Intune Exchange ConnectorEvent 7000 or 7041: Microsoft Intune Exchange Connector Service won't start

Problem :Issue :
Urządzenie z systemem iOS nie może zarejestrować się w usłudze Intune i generuje jeden z następujących komunikatów o błędzie:An iOS device fails to enroll in Intune and generates one of the following error messages:

  Log Name:   System
  Source:      Service Control Manager
  Date:        <time>
  Task Category: None
  Level:        Error
  Keywords:    Classic
  User:        N/A
  Computer:   <computer>
  Description:
  The Microsoft Intune Exchange Connector Service service failed to start because of the following error: 
  The service did not start because of a logon failure.
  Log Name:   System
  Source:      Service Control Manager
  Date:        <time>
  Event ID:     7041
  Task Category: None
  Level:        Error  
  Keywords:    Classic
  User:        N/A
  Computer:    <computer>
  Description:
  The WIEC service was unable to log on as .\WIEC_USER with the currently configured password because of the following error:
  Logon failure: the user has not been granted the requested logon type at this computer.
  Service: WIEC
  Domain and account: .\WIEC_USER
  This service account does not have the required user right "Log on as a service." 

Ten problem może wystąpić, jeśli konto WIEC_User nie ma prawa użytkownika Logowanie w trybie usługi w zasadach lokalnych.This problem can occur if the WIEC_User account doesn't have the Log on as service user right in the local policy.

Rozwiązanie :Resolution :
Na komputerze z uruchomionym programem Intune Exchange Connector przypisz prawa użytkownika Logowanie w trybie usługi do konta usługi WIEC_User .On the computer that runs the Intune Exchange Connector, assign the Log on as a service user right to the WIEC_User service account. Jeśli komputer jest węzłem w klastrze, pamiętaj, aby przypisać prawo użytkownika Logowanie w trybie usługi do konta usługi klastra każdego węzła w klastrze.If the computer is a node in a cluster, make sure to assign the Log on as a service user right to the cluster service account on all nodes in the cluster.

Aby przypisać prawo użytkownika Logowanie w trybie usługi do konta usługi WIEC_User na komputerze, wykonaj następujące kroki:To assign the Log on as a service user right to the WIEC_User service account on the computer, follow these steps:

 1. Zaloguj się na komputerze jako administrator lub członek grupy Administratorzy.Log on to the computer as an administrator or as a member of the Administrators group.
 2. Uruchom polecenie secpol.msc , aby otworzyć zasady zabezpieczeń lokalnych.Run secpol.msc to open the Local Security Policy.
 3. Przejdź do pozycji Ustawienia zabezpieczeń > Zasady lokalne , a następnie wybierz pozycję Przypisywanie praw użytkownika .Go to Security settings > Local policies , and then select User Rights Assignment .
 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Logowanie w trybie usługi .In the right pane, double-click Log on as a service .
 5. Wybierz pozycję Dodaj użytkownika lub grupę , dodaj użytkownika WIEC_USER do zasad, a następnie wybierz dwa razy pozycję OK .Select Add User or Group , add WIEC_USER to the policy, and then select OK two times.

Jeśli prawo użytkownika Logowanie w trybie usługi zostało przypisane do użytkownika WIEC_User , ale zostało później usunięte, skontaktuj się z administratorem domeny, aby ustalić, czy zostało zastąpione przez ustawienie zasad grupy.If the Log on as a service user right was assigned to WIEC_User but was later removed, contact the domain administrator to determine whether a Group Policy setting is overwriting it.

Następne krokiNext steps

Następujący artykuł może pomóc w rozwiązywaniu określonych błędów:The following article can help resolve specific errors:

Poszukaj pomocy ze strony obsługi technicznej lub społeczności usługi Intune.Seek assistance from support or the Intune community.