Korzystanie ze zbiorczych akcji dotyczących urządzeńUse bulk device actions

Użyj zbiorczych akcji dotyczących urządzeń w przypadku następujących zdalnych akcji:You can use bulk device actions for the following remote actions:

Korzystanie ze zbiorczej akcji dotyczącej urządzeńUse a bulk device action

  1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.
  2. Wybierz kolejno pozycje Urządzenia > Wszystkie urządzenia > Zbiorcze akcje dotyczące urządzeń.Choose Devices > All devices > Bulk Device Actions. Zbiorcze akcje dotyczące urządzeńBulk device actions
  3. Na stronie Zbiorcza akcja dotycząca urządzeń wybierz pozycję System operacyjny, a następnie Akcja urządzenia.On the Bulk device action page, select an OS and Device action. Niektóre akcje urządzenia mają dodatkowe opcje lub pola do wypełnienia.Some device actions have additional options or fields to populate. Wybierz pozycję Dalej.Choose Next.
  4. Na stronie Urządzenia wybierz od 1 do 100 urządzeń, a następnie wybierz pozycję Dalej.On the Devices page, select from 1 to 100 devices > Next.
  5. Na stronie Przeglądanie + tworzenie wybierz pozycję Utwórz.On the Review + create page, select Create.

Następne krokiNext steps

Omówienie zarządzania urządzeniami.Device management overview.