Wyłączanie blokady aktywacji na nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS/iPadOS przy użyciu usługi IntuneDisable Activation Lock on Supervised iOS/iPadOS devices with Intune

Usługa Microsoft Intune ułatwia zarządzanie blokadą aktywacji systemu iOS/iPadOS — funkcją aplikacji Znajdź mój iPhone dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS 8.0 lub nowszym.Microsoft Intune can help you manage iOS/iPadOS Activation Lock, a feature of the Find My iPhone app for iOS/iPadOS 8.0 and later devices. Blokada aktywacji jest włączana automatycznie w przypadku otwarcia przez użytkownika aplikacji Znajdź mój iPhone na urządzeniu.Activation Lock is enabled automatically when a user opens the Find My iPhone app on a device. Jeśli ta funkcja została włączona, należy podać identyfikator Apple ID i hasło użytkownika, aby można było wykonać następujące czynności:After it is enabled, the user's Apple ID and password must be entered before anyone can:

 • Wyłączenie aplikacji Znajdź mój iPhoneTurn off Find My iPhone
 • Wymazanie urządzeniaErase the device
 • Ponowne uaktywnienie urządzeniaReactivate the device

Wpływ blokady aktywacji na Twoje działaniaHow Activation Lock affects you

Blokada aktywacji pomaga w zabezpieczaniu urządzeń z systemem iOS/iPadOS i zwiększa szanse na odzyskanie urządzenia w razie jego zgubienia lub kradzieży, jednak może ona powodować problemy dla administratora systemu informatycznego.While Activation Lock helps secure iOS/iPadOS devices and improves the chances of recovering a lost or stolen device, this capability can present you, as an IT admin, with a number of challenges. Przykład:For example:

 • Użytkownik konfiguruje blokadę aktywacji na urządzeniu.A user sets up Activation Lock on a device. Następnie użytkownik odchodzi z firmy i zwraca urządzenie.The user then leaves the company and returns the device. Bez identyfikatora Apple ID i hasła użytkownika nie ma możliwości ponownego uaktywnienia urządzenia.Without the user's Apple ID and password, there is no way to reactivate the device.
 • Potrzebny jest raport ze wszystkimi urządzeniami, na których włączono blokadę aktywacji.You need a report of all devices that have Activation Lock enabled.
 • Podczas odświeżania urządzenia w organizacji chcesz ponownie przypisać niektóre urządzenia do innego działu.You want to reassign some devices to a different department during a device refresh in your organization. Możesz przypisywać ponownie tylko urządzenia, na których nie włączono blokady aktywacji.You can only reassign devices that do not have Activation Lock enabled.

Aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów, firma Apple wprowadziła funkcję wyłączania blokady aktywacji w systemie iOS/iPadOS 7.1.To help solve these problems, Apple introduced Activation Lock disable in iOS/iPadOS 7.1. Wyłączanie blokady aktywacji pozwala usunąć blokadę aktywacji z nadzorowanych urządzeń bez identyfikatora Apple ID i hasła użytkownika.Disable Activation Lock lets you remove the Activation Lock from supervised devices without the user's Apple ID and password. Nadzorowane urządzenie może wygenerować unikatowy kod obejścia blokady aktywacji, który jest przechowywany na serwerze aktywacji firmy Apple.Supervised devices can generate a device-specific Activation Lock bypass code, which is stored on Apple's activation server.

Porada

Tryb nadzorowany dla urządzeń z systemem iOS/iPadOS umożliwia zablokowanie urządzenia za pomocą programu Apple Configurator w celu ograniczenia funkcji urządzenia do określonych celów biznesowych.Supervised mode for iOS/iPadOS devices lets you use Apple Configurator to lock down a device and limit functionality to specific business purposes. Tryb nadzorowany jest przeznaczony tylko dla urządzeń należących do firm.Supervised mode is used only for corporate-owned devices.

Więcej informacji o blokadzie aktywacji można znaleźć w witrynie internetowej firmy Apple.You can read more about Activation Lock on Apple's web site.

Jak usługa Intune pomaga w zarządzaniu blokadą aktywacjiHow Intune helps you manage Activation Lock

Usługa Intune może wysłać żądanie dotyczące stanu blokady aktywacji na nadzorowanych urządzeniach z systemem iOS/iPadOS 8.0 lub nowszym.Intune can request the Activation Lock status of supervised devices that run iOS/iPadOS 8.0 and later. Tylko w przypadku urządzeń nadzorowanych usługa Intune może pobrać kod wyłączania blokady aktywacji i wystawić go bezpośrednio na urządzeniu.For supervised devices only, Intune can retrieve the Disable Activation Lock code and directly issue it to the device. Jeśli zawartość urządzenia została wyczyszczona, możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do urządzenia, używając pustej nazwy użytkownika i kodu jako hasła.If the device has been wiped, you can directly access the device by using a blank user name and the code as the password.

Korzyści biznesowe wynikające z zarządzania blokadą aktywacji za pomocą usługi Intune są następujące:The business benefits of using Intune to manage Activation Lock are:

 • Użytkownik może korzystać z zabezpieczeń oferowanych przez aplikację Znajdź mój iPhone.The user gets the security benefits of the Find My iPhone app.
 • Możesz umożliwić użytkownikom normalną pracę, wiedząc, że w razie konieczności zmiany przeznaczenia urządzenia można je wycofać lub odblokować.You can enable users to do their work and know that when a device needs to be repurposed, you can retire or unlock it.

Przed rozpoczęciemBefore you start

Aby wyłączyć blokadę aktywacji na urządzeniach, trzeba ją najpierw włączyć, postępując zgodnie z następującymi instrukcjami:Before you can disable Activation Lock on devices, you must enable it by following these instructions:

 1. Skonfiguruj profil ograniczeń dotyczących urządzeń w usłudze Intune dla systemu iOS/iPadOS przy użyciu informacji w temacie Jak skonfigurować ustawienia ograniczeń dotyczących urządzeń w usłudze Microsoft Intune.Configure an Intune device restriction profile for iOS/iPadOS using the information in How to configure device restriction settings.
 2. W ustawieniach ograniczeń urządzenia dla systemu iOS/iPadOS w sekcji ustawień Ogólne włącz opcję Blokada aktywacji.In the device restriction settings for iOS/iPadOS, under the General settings, enable the option Activation Lock.
 3. Zapisz profil, a następnie przypisz go do urządzeń, na których chcesz zarządzać wyłączaniem blokady aktywacji.Save the profile, and then assign it to the devices on which you want to manage Disable Activation Lock.

Jak wyłączyć blokadę aktywacjiHow to use Disable Activation Lock

Ważne

Po wyłączeniu blokady aktywacji na urządzeniu, jeśli jest uruchomiona aplikacja Znajdź mój iPhone, zostanie automatycznie zastosowana nowa blokada aktywacji.After you disable the Activation Lock on a device, if the Find My iPhone app is started, a new Activation Lock is automatically applied. Dlatego musisz mieć fizyczny dostęp do urządzenia, aby móc wykonać tę procedurę.Because of this, you should be in physical possession of the device before you follow this procedure.

Akcja zdalna Wyłącz blokadę aktywacji dotycząca urządzenia w usłudze Intune powoduje usunięcie blokady aktywacji z urządzenia z systemem iOS/iPadOS bez konieczności podania identyfikatora Apple ID i hasła użytkownika.The Intune Disable Activation Lock remote device action removes the Activation Lock from an iOS/iPadOS device without requiring the user's Apple ID and password. Po zastosowaniu wyłączania blokady aktywacji urządzenie ponownie przejdzie w stan blokady aktywacji, gdy zostanie uruchomiona aplikacja Znajdź mój iPhone.After you disable the Activation Lock, the device turns on Activation Lock again when the Find My iPhone app starts. Stosuj wyłączanie blokady aktywacji tylko w sytuacji, gdy masz fizyczny dostęp do urządzenia.Disable the Activation Lock only if you have physical access to the device.

 1. Zaloguj się do centrum administracyjnego programu Microsoft Endpoint Manager.Sign in to the Microsoft Endpoint Manager admin center.

 2. W bloku Intune wybierz pozycję Urządzenia.On the Intune blade, select Devices.

 3. W bloku Urządzenia wybierz pozycję Wszystkie urządzenia.On the Devices blade, select All devices.

 4. Na liście zarządzanych urządzeń wybierz zdalną akcję urządzeniaWyłącz blokadę aktywacji.On the list of devices that you manage, select the Disable Activation Lock device remote action.

 5. Przejdź do sekcji „Sprzęt”, a następnie skopiuj wartość kodu obejścia blokady aktywacji w obszarze Dostęp warunkowy.Go to the device's "Hardware" section, and then copy the Activation Lock bypass code value under Conditional Access.

  Uwaga

  Skopiuj kod obejścia przed wyczyszczeniem urządzenia.Copy the bypass code before you wipe the device. Jeśli zresetujesz ustawienia urządzenia przed skopiowaniem kodu, kod zostanie usunięty z platformy Azure.If you reset the device settings before you copy the code, the code is removed from Azure.

 6. Przejdź do bloku Przegląd urządzenia, a następnie wybierz pozycję Wyczyść.Go to the Overview blade for the device, and then select Wipe.

 7. Po zresetowaniu urządzenia zostanie wyświetlony monit o podanie identyfikatora Apple ID i hasła.After the device is reset, you are prompted for the Apple ID and password. Pozostaw pole ID puste, a następnie wprowadź *kod obejścia***hasła.Leave the ID field blank, and then enter the bypass code for the password. Spowoduje to usunięcie konta z urządzenia.This removes the account from the device.

Następne krokiNext steps

Stan żądania odblokowania można sprawdzić na stronie szczegółów urządzenia w obciążeniu Zarządzaj urządzeniami.You can examine the status of the unlock request on the details page for the device in the Manage devices workload.