Blokowanie urządzenia w aplikacji Portal firmy dla systemu Windows 10Lock your device from the Company Portal app for Windows 10

Zdalne blokowanie utraconego lub skradzionego urządzenia z poziomu aplikacji Portal firmy dla systemu Windows 10.Remotely lock a lost or stolen device from the Company Portal app for Windows 10. Jeśli ta funkcja jest obsługiwana na urządzeniu, to ustawienie umożliwia zablokowanie ekranu urządzenia niezależnie od jego lokalizacji.If supported on your device, this setting locks your device's screen, no matter where the device is. Użytkownik musi wprowadzić prawidłowy kod dostępu, zanim urządzenie będzie można odblokować i ponownie go użyć.A person must enter the correct passcode before the device can be unlocked and used again.

Obsługiwane urządzeniaSupported devices

Zdalne blokowanie jest obsługiwane na urządzeniach z systemem:Remote lock is supported on devices running:

 • AndroidAndroid
 • iOSiOS
 • macOSmacOS

Zdalne blokowanie urządzeniaRemote lock device

Wykonaj poniższe kroki, aby zablokować urządzenie z aplikacji firmy.Complete the following steps to lock your device from the Company app.

 1. Na stronie głównej aplikacji Portal firmy przejdź do pozycji Moje urządzenia i wybierz urządzenie, które chcesz zablokować.From the Home page of the Company Portal app, go to My Devices and select the device that you want to lock.

 2. Na stronie Szczegóły urządzenia wybierz ikonę Zdalne blokowanie.On the Device details page, select the Remote lock icon.

  Zrzut ekranu z aplikacji Portal firmy, strona Szczegóły urządzenia, wyróżniona ikona kłódki Zdalne blokowanie.

 3. Wybierz pozycję Zablokuj, aby potwierdzić, że chcesz zablokować urządzenie.Select Lock to confirm that you want to lock the device. Aplikacja podejmie próbę zablokowania urządzenia, po czym nastąpi przekierowanie do strony głównej.The app will try to lock your device and redirect you to the Home page.

  Zrzut ekranu z aplikacji Portal firmy, strona Szczegóły urządzenia, monit o potwierdzenie zdalnego blokowania.

 4. Jeśli znajdziesz urządzenie, wprowadź kod dostępu, aby je odblokować.Should you find your device, enter your passcode to unlock it.

Następne krokiNext steps

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.