Wysyłanie dzienników z aplikacji Ustawienia w systemie Windows 10 do działu pomocy technicznej Twojej firmySend logs to your company support from the Settings app for Windows 10

Użyj aplikacji Ustawienia, aby rozwiązać problemy z aplikacją Portal firmy dla systemu Windows 10.Use the Settings app to troubleshoot Company Portal for Windows 10. Jeśli napotkasz problem podczas korzystania z aplikacji na urządzeniu z systemem Windows 10, możesz wysłać wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej w celu uzyskania pomocy.If you run into a problem while using the app on your Windows 10 device, you can email your support team for help. Zdarzenia i błędy występujące w aplikacji Portal firmy są zapisywane na urządzeniu w specjalnym dokumencie o nazwie dziennik diagnostyczny.Events and errors that occur in the Company Portal app are saved on your device in a special document called a diagnostic log. Mogą one zawierać dodatkowe informacje szczegółowe o błędzie, a po wyeksportowaniu są przydatne dla zespołów pomocy technicznej.They can contain additional insights about the error, and when exported are useful to support teams.

  1. Aby otworzyć aplikację Ustawienia, przejdź do menu Start i wybierz pozycję Ustawienia.To open the Settings app, go to the Start menu > Settings. Możesz również wyszukać ciąg ustawienia na pasku wyszukiwania.You can also search for settings in the search bar.

  2. Przejdź kolejno do pozycji Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki.Go to Accounts > Access work or school.

  3. Wybierz pozycję Eksportuj pliki dziennika zarządzania.Select Export your management log files.

    Zostanie wyświetlony ekran „Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki” zawierający opcję Eksportuj pod nagłówkiem „Powiązane ustawienia”.

  4. Dzienniki zostaną zapisane w lokalizacji C:\Użytkownicy\Publiczne\Dokumenty publiczne\MDMDiagnostics.The logs will be saved in C:\Users\Public\Public Documents\MDMDiagnostics. Zostaną utworzone dwa pliki: jednym z nich będzie plik samego dziennika, a drugim będzie specjalny dokument, który umożliwi administratorowi przeglądanie dzienników w różnych programach (np. Microsoft Excel).Two files will be created: one is the log itself, and the other is a special document that allows your admin to review the logs in different programs, like Microsoft Excel. Dołącz oba te pliki do wiadomości e-mail i wyślij ją administratorowi. Jeśli wykonasz te czynności więcej niż raz, po prostu wybierz pliki z dnia utworzenia dzienników.Attach both of these files to an email and send that email to your admin. If you do this more than once, simply choose the files from the day you created the logs.

Być może trzeba będzie również wysłać dzienniki z aplikacji Portal firmy, które jeszcze bardziej ułatwią działowi pomocy technicznej Twojej firmy rozwiązanie wszelkich napotkanych problemów.You may also need to send logs from the Company Portal app to give your company support more help in trying to troubleshoot any issues they may find.

Nadal potrzebujesz pomocy?Still need help? Skontaktuj się z pomocą techniczną Twojej firmy.Contact your company support. Informacje kontaktowe są dostępne w witrynie sieci Web Portal firmy.For contact information, check the Company Portal website.