Krok 5 — Instalowanie/konfigurowanie usługi PAM

W przypadku serwera PAMServer przyłączonego do domeny należy zalogować się jako MIMAdmin; w przypadku innego serwera należy zalogować się jako administrator lokalny.

  1. Uruchom program PowerShell jako administrator.
  2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAM
  3. .\PAMDeployment.ps1
  4. Wybierz opcję menu 5 (MIM PAM Setup (Konfiguracja usługi PAM programu MIM)).

Uwaga

Jeśli komputer nie jest już przyłączony do domeny PRIV, zostanie wyświetlony monit o poświadczenia. Po przyłączeniu do domeny nastąpi ponowne uruchomienie komputera.

Po ponownym uruchomieniu serwera PAMServer ponownie zaloguj się do komputera przy użyciu konta MIMAdmin.

  1. Uruchom program PowerShell jako administrator.

  2. cd $env:SYSTEMDRIVE\PAM

  3. .\PAMDeployment.ps1

  4. Wybierz opcję menu 5 (MIM PAM Setup (Konfiguracja usługi PAM programu MIM)).

    Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło do konta monitora programu MIM, konta składnika MIM, konta agenta zarządzania (MA) programu MIM, konta usługi MIM, konta administratora MIM i programu SharePoint. Po zakończeniu instalacji nastąpi ponowne uruchomienie komputera.