Konfigurowanie domeny

Program Microsoft Identity Manager (MIM) współpracuje z Twoją domeną usługi Active Directory (AD). Usługa AD powinna już być zainstalowana, a w środowisku musi istnieć kontroler dla domeny, którą możesz administrować.

Ten artykuł zawiera szczegółowy opis czynności, które należy wykonać w celu przygotowania domeny do pracy obok programu MIM.

Tworzenie grup i kont użytkowników

Wszystkie składniki wdrożenia programu MIM muszą mieć własną tożsamość w domenie. Dotyczy to między innymi składników programu MIM, takich jak Service i Sync, a także SharePoint i SQL.

Uwaga

W tym przewodniku zastosowano przykładowe nazwy i wartości dotyczące firmy o nazwie Contoso. Należy je zastąpić własnymi danymi. Na przykład:

 • Nazwa kontrolera domeny — corpdc
 • Nazwa domeny — contoso
 • MIM serwera usługi — corpservice
 • MIM serwera synchronizacji — corpsync
 • SQL Server name — faqql
 • Hasło — Has@lo1
 1. Zaloguj się do kontrolera domeny jako administrator domeny (np. Contoso\Administrator).

 2. Utwórz następujące konta użytkowników dla usług programu MIM. Uruchom program PowerShell i wpisz poniższy skrypt PowerShell w celu zaktualizowania domeny.

  import-module activedirectory
  $sp = ConvertTo-SecureString "Pass@word1" –asplaintext –force
  New-ADUser –SamAccountName MIMINSTALL –name MIMINSTALL
  Set-ADAccountPassword –identity MIMINSTALL –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMINSTALL –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMMA –name MIMMA
  Set-ADAccountPassword –identity MIMMA –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMMA –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMSync –name MIMSync
  Set-ADAccountPassword –identity MIMSync –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMSync –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMService –name MIMService
  Set-ADAccountPassword –identity MIMService –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMService –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMSSPR –name MIMSSPR
  Set-ADAccountPassword –identity MIMSSPR –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMSSPR –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName SharePoint –name SharePoint
  Set-ADAccountPassword –identity SharePoint –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity SharePoint –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName SqlServer –name SqlServer
  Set-ADAccountPassword –identity SqlServer –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity SqlServer –Enabled 1 –PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName BackupAdmin –name BackupAdmin
  Set-ADAccountPassword –identity BackupAdmin –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity BackupAdmin –Enabled 1 -PasswordNeverExpires 1
  New-ADUser –SamAccountName MIMpool –name MIMpool
  Set-ADAccountPassword –identity MIMPool –NewPassword $sp
  Set-ADUser –identity MIMPool –Enabled 1 -PasswordNeverExpires 1
  
 3. Utwórz grupy zabezpieczeń dla wszystkich grup.

  New-ADGroup –name MIMSyncAdmins –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncAdmins
  New-ADGroup –name MIMSyncOperators –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncOperators
  New-ADGroup –name MIMSyncJoiners –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncJoiners
  New-ADGroup –name MIMSyncBrowse –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncBrowse
  New-ADGroup –name MIMSyncPasswordSet –GroupCategory Security –GroupScope Global –SamAccountName MIMSyncPasswordSet
  Add-ADGroupMember -identity MIMSyncAdmins -Members Administrator
  Add-ADGroupmember -identity MIMSyncAdmins -Members MIMService
  Add-ADGroupmember -identity MIMSyncAdmins -Members MIMInstall
  
 4. Dodaj nazwy SPN, aby włączyć uwierzytelnianie Kerberos dla kont usług.

  setspn -S http/mim.contoso.com Contoso\mimpool
  setspn -S http/mim Contoso\mimpool
  setspn -S http/passwordreset.contoso.com Contoso\mimsspr
  setspn -S http/passwordregistration.contoso.com Contoso\mimsspr
  setspn -S FIMService/mim.contoso.com Contoso\MIMService
  setspn -S FIMService/corpservice.contoso.com Contoso\MIMService
  
 5. Podczas instalacji należy dodać następujące rekordy DNS "A" w celu prawidłowego rozpoznawania nazw

 • mim.contoso.com fizyczny adres IP usługi point-to-corpservice
 • passwordreset.contoso.com fizycznego adresu IP z punktu do corpservice
 • passwordregistration.contoso.com fizyczny adres IP usługi point-to-corpservice