Interfejs użytkownika Menedżera pakietów NuGetNuGet Package Manager UI

Interfejs użytkownika Menedżera pakietów NuGet w programie Visual Studio na Windows pozwala na łatwe instalowanie, odinstalowywanie oraz aktualizowanie pakietów NuGet w projektach i rozwiązaniach.The NuGet Package Manager UI in Visual Studio on Windows allows you to easily install, uninstall, and update NuGet packages in projects and solutions. Aby w programie Visual Studio dla komputerów Mac, zobacz pakietu w tym NuGet w projekcie.For the experience in Visual Studio for Mac, see Including a NuGet package in your project. Interfejs użytkownika Menedżera pakietów nie jest uwzględniona w programie Visual Studio Code.The Package Manager UI is not included with Visual Studio Code.

W tym temacie:In this topic:

Uwaga

Jeśli masz Brak Menedżera pakietów NuGet w programie Visual Studio 2015, sprawdź Narzędzia > rozszerzenia i aktualizacje... i wyszukaj Menedżera pakietów NuGet rozszerzenia.If you're missing the NuGet Package Manager in Visual Studio 2015, check Tools > Extensions and Updates... and search for the NuGet Package Manager extension. Jeśli nie możesz używać Instalator rozszerzenia programu Visual Studio, należy pobrać rozszerzenia bezpośrednio z https://dist.nuget.org/index.html .If you're unable to use the extensions installer in Visual Studio, download the extension directly from https://dist.nuget.org/index.html.

W programie Visual Studio 2017 Menedżer pakietów NuGet i NuGet są instalowane automatycznie z żadną. Obciążenia związane z sieci.In Visual Studio 2017, NuGet and the NuGet Package Manager are automatically installed with any .NET-related workloads. Zainstalować osobno, wybierając poszczególne składniki > Kod Narzędzia > Menedżer pakietów NuGet opcji w Instalatorze programu Visual Studio 2017.Install it individually by selecting the Individual components > Code tools > NuGet package manager option in the Visual Studio 2017 installer.

Znajdowanie i instalowanie pakietuFinding and installing a package

 1. W Eksploratora rozwiązań, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję odwołania lub projektu i wybierz Zarządzaj pakietami NuGet... .In Solution Explorer, right-click either References or a project and select Manage NuGet Packages....

  Zarządzanie pakietami NuGet w menu

 2. Przeglądaj karcie są wyświetlane według popularności z aktualnie wybranego źródła pakietów (zobacz pakietu źródeł).The Browse tab displays packages by popularity from the currently selected source (see package sources). Wyszukiwanie określonego pakietu, korzystając z pola wyszukiwania w lewym górnym rogu.Search for a specific package using the search box on the upper left. Wybierz pakiet z listy, aby wyświetlić jego informacje, które umożliwia także zainstalować przycisk wraz z menu rozwijane wybór wersji.Select a package from the list to display its information, which also enables the Install button along with a version-selection drop-down.

  Zarządzanie karty Przeglądaj, okno dialogowe pakiety NuGet

 3. Wybierz żądaną wersję z listy rozwijanej i wybierz zainstalować.Select the desired version from the drop-down and select Install. Program Visual Studio instaluje pakiet i jego zależności do projektu.Visual Studio installs the package and its dependencies into the project. Może zostać wyświetlona prośba o zaakceptowanie postanowień licencyjnych.You may be asked to accept license terms. Po zakończeniu instalacji dodano pakiety są widoczne na zainstalowane kartę. Pakiety są również wyszczególnione w odwołania węzła Eksploratora rozwiązań, wskazujący, że możesz zapoznać się z nimi w projekcie z using instrukcji.When installation is complete, the added packages appear on the Installed tab. Packages are also listed in the References node of Solution Explorer, indicating that you can refer to them in the project with using statements.

  Odwołania w Eksploratorze rozwiązań

Porada

Obejmuje wersje wstępne w wyszukiwaniu i udostępnianie wersji wstępnych w wersji listy rozwijanej, wybierz Uwzględnij wersję wstępną opcji.To include prerelease versions in the search, and to make prerelease versions available in the version drop-down, select the Include prerelease option.

Odinstalowywanie pakietuUninstalling a package

 1. W Eksploratora rozwiązań, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję odwołania lub żądanego projektu i wybierz Zarządzaj pakietami NuGet... .In Solution Explorer, right-click either References or the desired project, and select Manage NuGet Packages....

 2. Wybierz zainstalowane kartę.Select the Installed tab.

 3. Wybierz pakiet, aby odinstalować (przy użyciu wyszukiwania, aby filtrować listę, jeśli to konieczne), a następnie wybierz Odinstaluj.Select the package to uninstall (using search to filter the list if necessary) and select Uninstall.

  Odinstalowywanie pakietu

 4. Należy pamiętać, że Uwzględnij wersję wstępną i źródła pakietu formanty nie mają zastosowania podczas odinstalowywanie pakietów.Note that the Include prerelease and Package source controls have no effect when uninstalling packages.

Aktualizowanie pakietuUpdating a package

 1. W Eksploratora rozwiązań, kliknij prawym przyciskiem myszy opcję odwołania lub żądanego projektu i wybierz Zarządzaj pakietami NuGet... . (W projektach witryny sieci web, kliknij prawym przyciskiem myszy Bin folderu.)In Solution Explorer, right-click either References or the desired project, and select Manage NuGet Packages.... (In web site projects, right-click the Bin folder.)

 2. Wybierz aktualizacje kartę, aby zobaczyć pakiety, które są dostępne aktualizacje ze źródeł wybranego pakietu.Select the Updates tab to see packages that have available updates from the selected package sources. Wybierz Uwzględnij wersję wstępną obejmujący pakietów wydań wstępnych, na liście aktualizacji.Select Include prerelease to include prerelease packages in the update list.

 3. Wybierz pakiet do aktualizacji, wybierz żądaną wersję z listy rozwijanej po prawej stronie, a następnie wybierz aktualizacji.Select the package to update, select the desired version from the drop-down on the right, and select Update.

  Aktualizowanie pakietu

 4. W przypadku niektórych pakietów aktualizacji przycisk jest niedostępny i zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, że odwołuje się do"niejawnie zestawu SDK" (lub "AutoReferenced").For some packages, the Update button is disabled and a message appears saying that it's "Implicitly referenced by an SDK" (or "AutoReferenced"). Ten komunikat oznacza, że pakiet jest częścią większej struktury lub zestawu SDK i nie powinny być aktualizowane niezależnie.This message indicates that the package is part of a larger framework or SDK and should not be updated independently. (Wewnętrznie są oznaczone takie pakiety <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>.) Na przykład Microsoft.NETCore.App jest częścią zestawu .NET Core SDK i wersję pakietu nie jest taka sama jak wersja framework środowiska uruchomieniowego używane przez aplikację.(Such packages are internally marked with <IsImplicitlyDefined>True</IsImplicitlyDefined>.) For example, Microsoft.NETCore.App is part of the .NET Core SDK, and the package version is not the same as the version of the runtime framework used by the application. Musisz aktualizacji instalacji platformy .NET Core można pobrać nowe wersje środowiska uruchomieniowego platformy ASP.NET Core i .NET Core.You need to update your .NET Core installation to get new versions of the ASP.NET Core and .NET Core runtime. Zobacz ten dokument, aby uzyskać więcej informacji na metapakiety platformy .NET Core i przechowywanie wersji.See this document for more details on .NET Core metapackages and versioning. Dotyczy to często używane następujące pakiety:This applies to the following commonly used packages:

  • Microsoft.AspNetCore.AllMicrosoft.AspNetCore.All
  • Microsoft.AspNetCore.AppMicrosoft.AspNetCore.App
  • Microsoft.NETCore.AppMicrosoft.NETCore.App
  • NETStandard.LibraryNETStandard.Library

  Przykład pakietu oznaczenie niejawnie odwołania lub AutoReferenced

 5. Aby zaktualizować wielu pakietów do ich najnowszych wersji, zaznacz je na liście i wybierz aktualizacji przycisk nad listą.To update multiple packages to their newest versions, select them in the list and select the Update button above the list.

 6. Możesz także zaktualizować poszczególnych pakietów, od zainstalowane kartę. W tym przypadku szczegóły pakietu obejmują selektor wersji (podlegają Uwzględnij wersję wstępną opcja) i aktualizacji przycisku.You can also update an individual package from the Installed tab. In this case, the details for the package include a version selector (subject to the Include prerelease option) and an Update button.

Zarządzanie pakietami dla rozwiązaniaManaging packages for the solution

Zarządzanie pakietami dla rozwiązania jest wygodny sposób pracy z wieloma projektami równocześnie.Managing packages for a solution is a convenient means to work with multiple projects simultaneously.

 1. Wybierz Narzędzia > Menedżer pakietów NuGet > Zarządzaj pakietami NuGet dla rozwiązania... menu poleceń, lub kliknij prawym przyciskiem myszy rozwiązanie i wybierz pozycję Zarządzaj pakietami NuGet... :Select the Tools > NuGet Package Manager > Manage NuGet Packages for Solution... menu command, or right-click the solution and select Manage NuGet Packages...:

  Zarządzaj pakietami NuGet dla rozwiązania

 2. Podczas zarządzania pakietami dla rozwiązania, interfejs użytkownika umożliwia Wybierz projekty, których dotyczy operacji:When managing packages for the solution, the UI lets you select the projects that are affected by the operations:

  Selektor projektu podczas zarządzania pakietami dla rozwiązania

Konsolidacja kartęConsolidate tab

Deweloperzy zazwyczaj należy wziąć pod uwagę jej złym zwyczajem korzystają z różnych wersji pakietu NuGet między różnymi projektami w tym samym rozwiązaniu.Developers typically consider it bad practice to use different versions of the same NuGet package across different projects in the same solution. W przypadku zarządzania pakietami dla rozwiązania udostępnia interfejs użytkownika Menedżera pakietów Konsolidacja karty, na którym można łatwo zobaczyć gdzie pakiety z numerami wersji distinct są używane przez różne projekty w rozwiązaniu:When you choose to manage packages for a solution, the Package Manager UI provides a Consolidate tab on which you can easily see where packages with distinct version numbers are used by different projects in the solution:

Karta Konsolidacja interfejsu użytkownika Menedżera pakietów

W tym przykładzie projekt ClassLibrary1 jest za pomocą platformy EntityFramework 6.2.0, natomiast ConsoleApp1 jest za pomocą platformy EntityFramework 6.1.0.In this example, the ClassLibrary1 project is using EntityFramework 6.2.0, whereas ConsoleApp1 is using EntityFramework 6.1.0. Aby skonsolidować wersje pakietów, wykonaj następujące czynności:To consolidate package versions, do the following:

 • Wybierz projekty, które można zaktualizować w liście projektu.Select the projects to update in the project list.
 • Wybierz wersję do użycia w tych projektach w wersji kontrolki, takiej jak 6.2.0 platformy EntityFramework.Select the version to use in all those projects in the Version control, such as EntityFramework 6.2.0.
 • Wybierz zainstalować przycisku.Select the Install button.

Menedżer pakietów powoduje zainstalowanie wersji wybranego pakietu do wszystkich wybranych projektów, po upływie których pakiet nie jest już wyświetlany na Konsolidacja kartę.The Package Manager installs the selected package version into all selected projects, after which the package no longer appears on the Consolidate tab.

Źródła pakietówPackage sources

Aby zmienić źródło, z którego program Visual Studio pobiera pakiety, wybierz jeden z selektora źródła:To change the source from which Visual Studio obtains packages, select one from the source selector:

Selektor źródła pakietów w interfejs użytkownika Menedżera pakietów

Aby zarządzać źródeł pakietów:To manage package sources:

 1. Wybierz ustawienia ikony w Interfejsie użytkownika Menedżera pakietów opisane poniżej, lub użyj Narzędzia > Opcje polecenia, a następnie przewiń listę do Menedżera pakietów NuGet:Select the Settings icon in the Package Manager UI outlined below or use the Tools > Options command and scroll to NuGet Package Manager:

  Ikona ustawienia interfejsu użytkownika Menedżera pakietów

 2. Wybierz źródeł pakietów węzła:Select the Package Sources node:

  Opcje źródła pakietów

 3. Aby dodać źródła, wybierz +, umożliwia edytowanie nazwy, wprowadź adres URL lub ścieżkę w źródła sterowania, a następnie wybierz aktualizacji.To add a source, select +, edit the name, enter the URL or path in the Source control, and select Update. Źródło jest teraz wyświetlany w selektorze listy rozwijanej.The source now appears in the selector drop-down.

 4. Aby zmienić źródło pakietu, należy ją zaznaczyć, dokonaj edycji w nazwa i źródła pola, a następnie wybierz aktualizacji.To change a package source, select it, make edits in the Name and Source boxes, and select Update.

 5. Aby wyłączyć źródło pakietu, wyczyść pole po lewej stronie nazwy na liście.To disable a package source, clear the box to the left of the name in the list.

 6. Aby usunąć źródło pakietu, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję X przycisku.To remove a package source, select it and then select the X button.

 7. Za pomocą w górę i Strzałka w dół przyciski nie zmienia kolejność priorytetów źródeł pakietów.Using the up and down arrow buttons does not change the priority order of the package sources. Program Visual Studio ignoruje kolejność źródeł pakietów przy użyciu pakietów z dowolnego źródła najpierw do odpowiadania na żądania.Visual Studio ignores the order of package sources, using the package from whichever source is first to respond to requests. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przywracanie pakietu.For more information, see Package restore.

Porada

Jeśli źródło pakietu pojawi się ponownie po jej usunięciu, mogą być wymienione w poziomie komputera lub użytkownika na poziomie NuGet.Config plików.If a package source reappears after deleting it, it may be listed in a computer-level or user-level NuGet.Config files. Zobacz zachowania programu NuGet Konfigurowanie dla lokalizacji tych plików, następnie usuń źródła przez edycję plików ręcznie lub za pomocą nuget źródeł polecenia.See Configuring NuGet behavior for the location of these files, then remove the source by editing the files manually or using the nuget sources command.

Kontrolowanie opcji Menedżera pakietówPackage manager Options control

Po wybraniu pakietu interfejsu użytkownika Menedżera pakietów wyświetla mały rozwijania opcje kontroli poniżej selektor wersji (tutaj pokazane zarówno zwinięte i rozwinięte).When a package is selected, the Package Manager UI displays a small, expandable Options control below the version selector (shown here both collapsed and expanded). Należy zauważyć, że dla niektórych projektów tylko typy Pokaż okno podglądu znajduje się opcja.Note that for some project types, only the Show preview window option is provided.

Opcje Menedżera pakietów

W poniższych sekcjach opisano te opcje.The following sections explain these options.

Pokaż okno (wersja zapoznawcza)Show preview window

Po wybraniu modalny Wyświetla które zależności wybranego pakietu przed zainstalowaniem pakietu:When selected, a modal window displays which the dependencies of a chosen package before the package is installed:

Przykładowe okno dialogowe z wersji zapoznawczej

Instalowanie i aktualizowanie opcjeInstall and Update Options

(Niedostępne dla wszystkich typów projektów).(Not available for all project types.)

Zachowanie zależności konfiguruje się, jak NuGet decyduje, które wersje zależne pakiety do zainstalowania:Dependency behavior configures how NuGet decides which versions of dependent packages to install:

 • Ignoruj zależności pomija instalowanie jakieś zależności, która dzieli zazwyczaj jest zainstalowany pakiet.Ignore dependencies skips installing any dependencies, which typically breaks the package being installed.
 • Najniższy [domyślnie] instaluje zależność o numerze minimalnej wersji, który spełnia wymagania wybranego pakiet główny.Lowest [Default] installs the dependency with the minimal version number that meets the requirements of the primary chosen package.
 • Poprawka najwyższy powoduje zainstalowanie wersji z takie same numery wersji głównych i pomocniczych, ale najwyższy numer poprawki.Highest Patch installs the version with the same major and minor version numbers, but the highest patch number. Na przykład jeśli określono wersję 1.2.2 następnie najwyższa wersja, która rozpoczyna się od 1.2 zostanie zainstalowanyFor example, if version 1.2.2 is specified then the highest version that starts with 1.2 will be installed
 • Najwyższy drobnych powoduje zainstalowanie wersji ten sam główny numer wersji, ale najwyższy numer podrzędny i numer poprawki.Highest Minor installs the version with the same major version number but the highest minor number and patch number. Jeśli wersja 1.2.2 jest określona, następnie najwyższa wersja, która rozpoczyna się od 1 zostanie zainstalowanyIf version 1.2.2 is specified, then the highest version that starts with 1 will be installed
 • Najwyższy instaluje najwyższej dostępnej wersji pakietu.Highest installs the highest available version of the package.

Plik akcji konflikt określa sposób obsługi NuGet pakiety, które już istnieją w projekcie lub komputer lokalny:File conflict action specifies how NuGet should handle packages that already exist in the project or local machine:

 • Monituj powoduje, że rozszerzenie NuGet, aby zadać, czy zachować, czy zastąpić istniejące pakiety.Prompt instructs NuGet to ask whether to keep or overwrite existing packages.
 • Ignoruj wszystkie powoduje, że rozszerzenie NuGet, aby pominąć, zastępując istniejące pakiety.Ignore All instructs NuGet to skip overwriting any existing packages.
 • Zastąpienie wszystkich powoduje, że rozszerzenie NuGet, aby zastąpić istniejące pakiety.Overwrite All instructs NuGet to overwrite any existing packages.

Odinstaluj opcjeUninstall Options

(Niedostępne dla wszystkich typów projektów).(Not available for all project types.)

Usuń zależności: po wybraniu usuwa wszelkie zależne pakiety, jeśli są one nie odwoływać się gdzie indziej w projekcie.Remove dependencies: when selected, removes any dependent packages if they're not referenced elsewhere in the project.

Wymuszaj odinstalowanie nawet, jeśli istnieją zależności na nim: po wybraniu odinstalowuje pakiet nawet wtedy, gdy nadal jest on przywoływany w projekcie.Force uninstall even if there are dependencies on it: when selected, uninstalls a package even if it's still being referenced in the project. To jest zwykle używany w połączeniu z usuwanie zależności do usunięcia pakietu i niezależnie od zależności ona zainstalowana.This is typically used in combination with Remove dependencies to remove a package and whatever dependencies it installed. Użycie tej opcji może jednak prowadzić do przerwanymi odwołaniami w projekcie.Using this option may, however, lead to broken references in the project. W takich przypadkach może być konieczne ponownie zainstalować te pakiety innych.In such cases, you may need to reinstall those other packages.