[SDP 3] [b4abb87b-898d-4e51-b723-4151ec94c452] Diagnostyka pomocy technicznej programu Microsoft Access

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Oryginalny numer KB:   2678469

Podsumowanie

Plik manifestu platformy pomocy technicznej pakietu Microsoft Office Access (SDP) jest przeznaczony do zbierania odpowiednich plików dziennika, kluczy rejestru, konfiguracji sieci klienta, dzienników aplikacji i ważnych szczegółów pliku w celu rozwiązywania typowych problemów z pomocą techniczną. Ponadto seria kontroli konfiguracji są testowane w celu ustalenia, czy występują warunki, które jest określone przez sprawdzanie.

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje o danych gromadzonych przez diagnostykę planu bazowego programu Microsoft Office Access.

Uwaga: Diagnostyka opisana w tym artykule może być używana w następujących wersjach systemu Windows:

  • Windows XP
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows 8

Po uruchomieniu diagnostyki zostanie wyświetlony komunikat informujący, że aplikacja musi być uruchomiona w celu zebrania pewnych informacji, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Monit o uruchomienie programu Access

Kliknij przycisk Pomiń tylko wtedy, gdy występują problemy z uruchamianiem (na przykład awarie) z wybraną aplikacją.

Uwaga

  • Wszystkie nazwy plików w kolekcji danych są poprzedzone <Computer_name>, na którym jest uruchamiane narzędzie diagnostyczne pomocy technicznej firmy Microsoft.
  • Niektóre nazwy plików w kolekcji danych obejmują <full_path>. Jest to pełna ścieżka pliku na dysku twardym komputera.

Zebrane dane

Dodatki zainstalowane dla programu Microsoft Access

Opis Nazwa pliku
Plik TXT zawierający listę dodatków innych firm {Nazwa_komputera}_3rd_party_addins.txt
Plik TXT zawierający listę dodatków Microsoft {Nazwa_komputera}_msft_addins.txt

Moduły innych firm działające w ramach programu Microsoft Access

Opis Nazwa pliku
Plik TXT zawierający listę modułów innych firm działających w ramach wybranego procesu {Nazwa_komputera}_3rd_party_Modules.txt

Wynikowa część zestawu zasad (RSoP) generowana przez gpresult.exe

Opis Nazwa pliku
Dane wyjściowe z uruchamiania gpresult.exe. Plik jest w formacie .htm {Nazwa_komputera}_GPResult.htm
Dane wyjściowe z uruchamiania gpresult.exe. Plik jest w formacie txt {Nazwa_komputera}_GPResult.txt

Dziennik aplikacji

Zawiera zdarzenia z ostatnich 15 dni, w tym te, które zostały zarejestrowane w dodatkowych formatach (csv i .txt).

Opis Nazwa pliku
Eksportowanie formatu csv logowania aplikacji {Nazwa_komputera}_evt_Application.csv
Eksport logowania do aplikacji .evtx format; używanie Podglądu zdarzeń do odczytu {Nazwa_komputera}_evt_Application.evtx
Eksport logowania aplikacji .txt w formacie .txt {Nazwa_komputera}_evt_Application.txt

Dziennik systemu

Zawiera zdarzenia z ostatnich 15 dni, w tym te, które zostały zarejestrowane w dodatkowych formatach (csv i .txt).

Opis Nazwa pliku
Eksportowanie formatu csv logowania systemu {Nazwa_komputera}_evt_System.csv
Eksport logowania do aplikacji .evtx w formacie {Nazwa_komputera}_evt_System.evtx
Eksport logowania aplikacji .txt w formacie .txt {Nazwa_komputera}_evt_System.txt

Zmienne środowiskowe

Jest to plik tekstowy zawierający zmienne środowiskowe i ich wartości. Ten sam zestaw zmiennych środowiskowych jest podzbiorem tych, które są wyświetlane przez uruchomienie polecenia Ustaw w wierszu polecenia.

Opis Plik
Plik tekstowy zawierający zmienne środowiskowe i ich wartości {Nazwa_komputera}_EnvironmentVariables.txt

Przesłane pliki

Jest to plik zip, który zawiera jeden lub więcej plików wybranych do przekazania do firmy Microsoft.

Opis Plik
Plik zip zawierający pliki wybrane do przesłania do firmy Microsoft {Nazwa_komputera}_File.zip

Lista aktualizacji zainstalowanych na komputerze

Opis Nazwa pliku
Lista aktualizacji zainstalowanych na kliencie w formacie csv {Nazwa_komputera}_Hotfixes.csv
Lista aktualizacji zainstalowanych na kliencie w formacie .htm {Nazwa_komputera}_Hotfixes.htm
Lista aktualizacji zainstalowanych na kliencie w formacie txt {Nazwa_komputera}_Hotfixes.txt

Lista procesów uruchomionych na komputerze

Opis Nazwa pliku
Lista procesów i powiązanych usług uruchomionych na komputerze {Nazwa_komputera}_Processes.txt

Klucze rejestru systemu Windows

Są to pliki tekstowe zawierające wyeksportowane klucze z rejestru systemu Windows.

Opis Nazwa pliku
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office {Nazwa_komputera}_reg_HKCU_Office.txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies {Nazwa_komputera}_reg_HKCU_Policies.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
{Nazwa_komputera}_reg_HKLM_IFEO.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office
{Nazwa_komputera}_reg_HKLM_Office.txt

Szczegóły sieci

Opis Nazwa pliku
Plik tekstowy zawierający parametry związane z siecią {Nazwa_komputera}_SMB-Info.txt
Plik tekstowy zawierający informacje związane z TCP/IP z komputera {Nazwa_komputera}_TcpIp-Info.txt

Dane wyjściowe skanowania zapasów w usłudze Office

Opis Nazwa pliku
Plik tekstowy zawierający listę wszystkich zainstalowanych aplikacji obsługiwanych rodzin pakietu Office {Nazwa_komputera}_ROIScan.log

Lista bibliotek Dll działających w ramach procesu Msaccess.exe

Opis Nazwa pliku
Lista plików DLL aktualnie uruchomionych w ramach procesu Msaccess.exe; plik jest w formacie csv {Nazwa_komputera}_msaccess_Process.csv
Lista plików DLL aktualnie uruchomionych w ramach procesu Msaccess.exe; plik jest w formacie txt {Nazwa_komputera}_msaccess_Process.txt

Lista zainstalowanych produktów

Opis Nazwa pliku
Plik CSV zawierający listę wszystkich zainstalowanych produktów na kliencie {Nazwa_komputera}_Installed_Products.csv

Podsumowanie ustawień aplikacji i systemu Windows

Opis Nazwa pliku
Plik tekstowy zawierający raport podsumowujący ustawienia aplikacji i systemu Windows msaccess_Configuration_Summary.txt

Informacje o rejestrowaniu tożsamości

Opis Nazwa pliku
Plik zip zawierający dwa pliki; PLIK MSOCredProv.txt i msoidLitTrace{guid}.txt. Pliki te zawierają informacje dotyczące rejestrowania tożsamości związane z kontem użytkownika łączącym się z usługami pokazanymi w sekcji Konto w sekcji Backstage. IdentityLogging.zip

Informacje o instalacji pakietu Office 2013 typu "Szybka instalacja"

Opis Nazwa pliku
Szczegółowe informacje o plikach w folderze \Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\programfilescommonxx86 i jego podfolderach. Pliki zbierane tylko w instalacjach szybka instalacja pakietu Office 2013. _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx86.CSV _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx86.TXT
Szczegółowe informacje o plikach w folderze \Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\programfilescommonx64 i jego podfolderach. Pliki zbierane tylko w instalacjach szybka instalacja pakietu Office 2013. _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx64.CSV _Sym_C2R_ProgramFilesCommonx64.TXT
Szczegółowe informacje na temat konfiguracji szybka, aktualizowania zasad i konfiguracji użytkownika _Click-To-Run_Details.txt

Pliki dziennika alertów pakietu Microsoft Office

Zdarzenia z ostatnich pięciu (5) dni z plików dziennika alertów pakietu Microsoft Office.

Opis Nazwa pliku
Eksport pliku dziennika zdarzeń Alerty usługi MicrosoftOffice w formacie csv. {Nazwa_komputera}_evt_OAlerts.csv
Eksport pliku dziennika zdarzeń Alerty usługi MicrosoftOffice w formacie .evtx. {Nazwa_komputera}_evt_OAlerts.evtx
Eksport pliku dziennika zdarzeń Alerty usługi MicrosoftOffice w formacie txt. {Nazwa_komputera}_evt_OAlerts.txt
Opis (klucz rejestru) Nazwy plików
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Device
{Nazwa_komputera}_reg_Access_Devices.reg
{Nazwa_komputera}_reg_Access_Devices.txt
HKEY_CLASSES_ROOT\.accda
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdb
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdc
HKEY_CLASSES_ROOT\.accde
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdr
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdt
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdu
HKEY_CLASSES_ROOT\.accdw
HKEY_CLASSES_ROOT\.accft
HKEY_CLASSES_ROOT\.ade
HKEY_CLASSES_ROOT\.adn
HKEY_CLASSES_ROOT\.adp
HKEY_CLASSES_ROOT\.mda
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdb
HKEY_CLASSES_ROOT\.mde
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdn
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdt
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdw
HKEY_CLASSES_ROOT\.mdz
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.11
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.12
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Application.14
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project.11
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project.12
HKEY_CLASSES_ROOT\Access.Project.14
HKEY_CLASSES_ROOT\AccessAddin.ADE
HKEY_CLASSES_ROOT\AccessAddin.DC
HKEY_CLASSES_ROOT\AccessPW.14
HKEY_CLASSES_ROOT\AccSccHKEY_CLASSES_ROOT\AccScc.12
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOConnectObject.ADOConnectObject
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOConnectObject.ADOConnectObject.7
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Command
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Command.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Connection
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Connection.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Error
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Error.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.ErrorLookup
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.ErrorLookup.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Parameter
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Parameter.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Record
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Record.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Recordset
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Recordset.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Stream
HKEY_CLASSES_ROOT\ADODB.Stream.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Catalog
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Catalog.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Cellset
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOMD.Cellset.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Catalog
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Catalog.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Column
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Column.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Group
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Group.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Index
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Index.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Key
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Key.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Table
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.Table.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.User
HKEY_CLASSES_ROOT\ADOX.User.6.0
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000507-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000050B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000514-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000051A-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000541-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000542-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000560-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000602-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000609-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000615-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000618-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000061B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0000061E-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000621-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000507-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000050B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000514-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000051A-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000541-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000542-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000560-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000602-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000609-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000615-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000618-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000061B-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{0000061E-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{00000621-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475E}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475F}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{3B83A43E-3F73-4A35-BC00-E5726F517DBF}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{039EA4C0-E696-11d0-878A-00A0C91EC756}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{dee35070-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{dee35071-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\TypeLib\{4AC9E1DA-5BAD-4AC7-86E3-24F4CDCECA28}\c.0\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\TypeLib\{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}\5.0\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475E}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3BE786A0-0366-4F5C-9434-25CF162E475F}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3B83A43E-3F73-4A35-BC00-E5726F517DBF}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{039EA4C0-E696-11d0-878A-00A0C91EC756}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{dee35070-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{dee35071-506b-11cf-b1aa-00aa00b8de95}
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{4AC9E1DA-5BAD-4AC7-86E3-24F4CDCECA28}\c.0\0\win32
HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{00025E01-0000-0000-C000-000000000046}\5.0\0\win32
{Nazwa_komputera}_reg_Access_HKCR.reg
{Nazwa_komputera}_reg_Access_HKCR.txt
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Jet
{Nazwa_komputera}_reg_Access_Jet.reg
{Nazwa_komputera}_reg_Access_Jet.txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC {Nazwa_komputera}_reg_Access_ODBC.reg
{Nazwa_komputera}_reg_Access_ODBC.txt
HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Access.Application {Nazwa_komputera}_reg_Access_HKCU.reg
{Nazwa_komputera}_reg_Access_HKCU.txt

Zawartość folderu zbierana z ważnymi plikami dla programu Microsoft Access

Ścieżka folderu Nazwy plików
%CommonProgramFiles%\microsoft udostępniony\Office11
%CommonProgramFiles(x86)%\microsoft udostępniony\Office11
%CommonProgramFiles%\microsoft udostępniony\Office12
%CommonProgramFiles(x86)%\microsoft udostępniony\Office12
%CommonProgramFiles%\microsoft udostępniony\Office14
%CommonProgramFiles(x86)%\microsoft udostępniony\Office14
%CommonProgramFiles%\system\ado
{Nazwa_komputera}_sym_Office11.txt
{Nazwa_komputera}_sym_Office11.csv
{Nazwa_komputera}_sym_Office12.txt
{Nazwa_komputera}_sym_Office12.csv
{Nazwa_komputera}_sym_Office14.txt
{Nazwa_komputera}_sym_Office15.csv

Raport podsumowania bazy danych programu Access

Opis Nazwy plików
Podsumowanie bieżącej bazy danych w formacie txt {Nazwa_komputera}_DB_Summary.txt
Opis Nazwy plików
Podsumowanie ustawień LLMNR w formacie txt {Nazwa_komputera}_LLMNR.txt

Odwołania

2598970 Informacje o platformie diagnostycznej usług automatycznego rozwiązywania problemów firmy Microsoft i pomocy technicznej