Jak pobrać zaznaczone elementy z pola listy wielokrotnego wyboru jako ciąg rozdzielany przecinkami w programie Microsoft Access

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Ten artykuł dotyczy pliku bazy danych programu Microsoft Access (mdb) lub pliku bazy danych programu Microsoft Access (accdb) oraz pliku projektu programu Microsoft Access (adp).

Umiarkowany. Wymaga podstawowych umiejętności makr, kodowania i współdziałania.

Podsumowanie

W tym artykule opisano sposób pobierania zaznaczonych elementów z pola listy wielokrotnego wyboru, a następnie przechowywania zaznaczonych elementów jako ciągu rozdzielanego przecinkami w programie Microsoft Access.

Więcej informacji

W programie Microsoft Access wartość właściwości MultiSelect pola listy w formularzu lub raporcie określa, czy pole listy jest pojedynczym polem listy wyboru, czy polem listy wielokrotnego wyboru. W polu listy wielokrotnego wyboru możesz zaznaczyć wiele elementów listy jednocześnie.

Właściwość Wartość pola listy umożliwia pobranie wybranego elementu z pola listy. Jednak w przypadku użycia pola listy wielokrotnego wyboru i próby pobrania wybranych elementów przy użyciu właściwości Value właściwość Value zwraca wartość Null.

Zaznaczone elementy można pobrać do pola listy wielokrotnego wyboru, a następnie programowo przechowywać jako ciąg rozdzielany przecinkami. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

 1. Uruchom program Microsoft Access.

 2. Otwórz przykładową bazę danych Northwind.

 3. W sekcji Obiekty okna Baza danych kliknij pozycję Formularze.

  Uwaga W programie Access 2007 kliknij pozycję Projekt formularza w grupie Formularze na karcie Tworzenie.

 4. W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję Utwórz formularz w widoku projektu.

  Uwaga Pomiń ten krok w programie Access 2007.

 5. Dodaj do formularza następujące kontrolki, a następnie ustaw właściwości kontrolek zgodnie z ustawieniami:

  List Box
  ----------------------------------------------------
  Name : NamesList
  Row Source Type : Table/Query
  Row Source : SELECT First Name FROM Employees
  Multi Select : Extended
  Width : 3.5"
  Height : 0.75"
  
  Text Box
  -----------------------
  Name : mySelections
  Width : 3.5"
  Height : 0.25"
  
  Command Button
  ----------------------------------
  Name : testmultiselect
  Caption : Display Selected Items
  Width : 1.375"
  Height : 0.3"
  
  Command Button
  ----------------------
  Name : ClrList
  Caption : Clear List
  Width : 1.375"
  Height : 0.3"
  
 6. W menu Widok kliknij polecenie Kod.

  Uwaga W programie Access 2007 kliknij pozycję Wyświetl kod w grupie Narzędzia na karcie Projektowanie.

 7. Wklej następujący kod w Edytorze Visual Basic:

Option Compare Database
Option Explicit

Private Sub Form_Current()
  Dim oItem As Variant
  Dim bFound As Boolean
  Dim sTemp As String
  Dim sValue As String
  Dim sChar As String
  Dim iCount As Integer
  Dim iListItemsCount As Integer

sTemp = Nz(Me!mySelections.Value, " ")
  iListItemsCount = 0
  bFound = False
  iCount = 0

Call clearListBox

For iCount = 1 To Len(sTemp) + 1
  sChar = Mid(sTemp, iCount, 1)
    If StrComp(sChar, ",") = 0 Or iCount = Len(sTemp) + 1 Then
      bFound = False
      Do
        If StrComp(Trim(Me!NamesList.ItemData(iListItemsCount)), Trim(sValue)) = 0 Then
          Me!NamesList.Selected(iListItemsCount) = True
          bFound = True
        End If
        iListItemsCount = iListItemsCount + 1
      Loop Until bFound = True Or iListItemsCount = Me!NamesList.ListCount
      sValue = ""
    Else
      sValue = sValue & sChar
    End If
  Next iCount
End Sub

Private Sub clearListBox()
  Dim iCount As Integer

For iCount = 0 To Me!NamesList.ListCount
    Me!NamesList.Selected(iCount) = False
  Next iCount
End Sub

Private Sub testmultiselect_Click()
  Dim oItem As Variant
  Dim sTemp As String
  Dim iCount As Integer

iCount = 0

If Me!NamesList.ItemsSelected.Count <> 0 Then
    For Each oItem In Me!NamesList.ItemsSelected
      If iCount = 0 Then
        sTemp = sTemp & Me!NamesList.ItemData(oItem)
        iCount = iCount + 1
      Else
        sTemp = sTemp & "," & Me!NamesList.ItemData(oItem)
        iCount = iCount + 1
      End If
    Next oItem
  Else
    MsgBox "Nothing was selected from the list", vbInformation
    Exit Sub 'Nothing was selected
  End If

Me!mySelections.Value = sTemp
End Sub

Private Sub clrList_Click()
  Call clearListBox
  Me!mySelections.Value = Null
End Sub

 1. Zamknij Edytor Visual Basic.

 2. Zapisz formularz jako formularz1.

 3. Zamknij formularz.

 4. Otwieranie formularza Form1 w widoku formularza:

  1. W sekcji Obiekty okna bazy danych kliknij pozycję Formularze.

   Uwaga W programie Access 2007 w okienku nawigacji kliknij grupę Formularze.

  2. W prawym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Formularz1, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

   Uwaga W programie Access 2007 kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Formularz1, a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 5. Zaznaczenie wielu elementów w polu listy. W tym celu kliknij element w polu listy, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i kliknij więcej elementów w polu listy.

 6. Kliknij pozycję Wyświetl zaznaczone elementy.

Elementy wybrane z pola listy wielokrotnego wyboru są w polu tekstowym wyświetlane jako ciąg rozdzielany przecinkami.

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, ale nie tylko, dorozumianej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnych funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb użytkownika.