Programowe zapisywanie pliku na dysku sieciowym w programie Excel

Uwaga

Nazwa usługi Office 365 ProPlus została zmieniona na Aplikacje usługi Microsoft 365 dla przedsiębiorstw. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej zmiany, przeczytaj ten wpis w blogu.

Podsumowanie

W programie Microsoft Excel możesz zapisać plik na dowolnym dysku, na którym masz uprawnienia do zapisu i usuwania. Ponadto można użyć makra języka Microsoft Visual Basic for Applications w celu zapisania aktywnego skoroszytu i użycia zmiennej jako nazwy pliku. Możesz użyć zmiennych z właściwości ActiveWorkbook.Nameproperty, z danych pola wprowadzania lub z odwołania do komórki.

Uwaga

Jeśli jako nazwy pliku używasz pełnej ścieżki, program Microsoft Excel wie dokładnie, gdzie zapisać plik. Jeśli ścieżka nie zostanie podana, program Microsoft Excel zapisze plik w obecnie aktywnej usłudze lub folderze.

Więcej informacji

Firma Microsoft podaje przykłady programowania tylko dla celów ilustracyjnych, nie udzielając żadnej rękojmi, wyrażonej wprost ani dorozumianej, w tym także, ale nie tylko, dorozumianej rękojmi co do przydatności handlowej lub do określonych celów. W tym artykule zakłada się, że czytelnik zna demonstrowany język programowania oraz narzędzia używane do tworzenia i debugowania procedur. Wykwalifikowani pracownicy pomocy technicznej firmy Microsoft mogą pomóc w wyjaśnieniu, jak działa określona procedura, ale nie będą modyfikować tych przykładów ani dodawać żadnych funkcji i konstruować nowych procedur w celu dostosowania ich do określonych potrzeb użytkownika.

Przykładowe makro 1

Zapisywanie aktywnego skoroszytu ze zmienną w określonej ścieżce. W tym celu użyj następującego makra:

  Sub SaveWithVariable()
    Dim MyFile As String

    MyFile = ActiveWorkbook.Name
    ' Do not display the message about overwriting the existing file.
    Application.DisplayAlerts = False
    ' Save the active workbook with the name of the
    ' active workbook. Save it on the E drive to a folder called
    ' "User" with a subfolder called "JoeDoe."
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\User\JoeDoe\" & MyFile
    ' Close the workbook by using the following.
    ActiveWorkbook.Close
  End Sub

Przykładowe makro 2

Użyj nazwy pliku przechowywanej w komórce i zapisz plik na serwerze sieciowym. W tym celu użyj następującego makra:

  Sub SaveWithVariableFromCell()
    Dim SaveName As String
    SaveName = ActiveSheet.Range("A1").Text
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="E:\User\JoeDoe\" & _
      SaveName & ".xls"
  End Sub