Tworzenie pętli zatwierdzania za pomocą Power Automate i Common Data Service

Uwaga

Obowiązuje od listopada 2020:

 • Nazwa usługi Common Data Service została zmieniona na Microsoft Dataverse. Dowiedz się więcej
 • Część terminologii w usłudze Microsoft Dataverse została zaktualizowana. Na przykład encja to teraz tabela, a pole to teraz kolumna. Dowiedz się więcej

Ten artykuł zostanie wkrótce zaktualizowany w celu odzwierciedlenia najnowszej terminologii.

Dataverse umożliwia tworzenie przepływów, których informacje są przechowywane w bazie danych niezależnej od przepływu w chmurze. Najlepszym przykładem są zatwierdzenia. Jeśli stan zatwierdzania zostanie zapisany w encji, przepływ może działać na jego podstawie.

W tym przykładzie utworzysz proces zatwierdzania, który rozpoczyna się, gdy użytkownik doda plik do usługi Dropbox. Po dodaniu pliku informacja o nim znajdzie się w aplikacji, gdzie recenzent może zatwierdzić lub odrzucić zmianę. Gdy recenzent zaakceptuje lub odrzuci zmianę, wysyłana jest wiadomość e-mail z powiadomieniem, a odrzucone pliki są usuwane z usługi Dropbox.

Wykonując kroki opisane w tej sekcji, utworzysz następujące elementy:

 • encja niestandardowa, która będzie zawierać informacje o każdym pliku dodanym do usługi Dropbox i o tym, czy plik jest w stanie zatwierdzonym, odrzuconym, czy oczekującym.
 • przepływ, który dodaje informacje do jednostki niestandardowej po dodaniu pliku do usługi Dropbox, wysyła wiadomość e-mail, gdy plik zostanie zatwierdzony lub odrzucony, oraz usuwa odrzucone pliki. Za pomocą tych kroków pokazano, jak utworzyć taki przepływ w chmurze od początku, ale podobny przepływ możesz utworzyć na podstawie szablonu.
 • aplikacja, w której recenzent może zatwierdzać lub odrzucać pliki dodane do usługi Dropbox. Za pomocą usługi Power Apps możesz automatycznie wygenerować tę aplikację na podstawie pól w jednostce niestandardowej.

Wymagania wstępne

Tworzenie encji

 1. Zaloguj się w powerapps.com.

 2. Jeśli lewy pasek nawigacyjny nie jest domyślnie wyświetlany, kliknij lub naciśnij ikonę z trzema liniami poziomymi w lewym górnym rogu.

  Otwieranie lewego paska nawigacyjnego

 3. Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij pozycję Zarządzaj, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Encje.

  Zarządzaj encjami

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij lub naciśnij pozycję Utwórz moją bazę danych.

  Utwórz bazę danych

 5. W pobliżu prawego górnego rogu kliknij lub naciśnij przycisk Nowa encji.

  Utwórz encję

  Jeśli okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane, ten przycisk może zostać wyświetlony w innym miejscu.

 6. W obszarze Nazwa encji podaj unikatową nazwę encji. Nazwa nie może zawierać spacji.

  Aby postępować dokładnie zgodnie z przykładem, podaj nazwę PrzeglądPlikówDropbox.

  Podawanie nazwy encji

 7. W obszarze Nazwa wyświetlana podaj przyjazną nazwę.

  Określ nazwę wyświetlaną

 8. Kliknij lub naciśnij przycisk Dalej.

  Przycisk Dalej

Dodawanie pól do encji

 1. W pobliżu prawego górnego rogu kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj pole.

  Dodaj pole

 2. W pustym wierszu, który pojawi się w dolnej części listy pól, ustaw właściwości pola Osoba zatwierdzająca. (Po ustawieniu tych właściwości możesz przejść do następnej kolumny, naciskając klawisz Tab).

  • W kolumnie Nazwa wyświetlana wpisz Osoba zatwierdzająca.

  • W kolumnie Nazwa wpisz AdresEmailOsobyZatwierdzającej.

  • W kolumnie Typ kliknij lub naciśnij opcję Adres e-mail.

  • W kolumnie Wymagane zaznacz pole wyboru.

   Pole Osoba zatwierdzająca

 3. W kolejnym wierszu ustaw właściwości pola Stan:

  • W kolumnie Nazwa wyświetlana wpisz Stan.

  • W kolumnie Nazwa wpisz Stan.

  • W kolumnie Typ kliknij lub naciśnij opcję Tekst.

  • W kolumnie Właściwości pozostaw wartość domyślną.

  • W kolumnie Wymagane zaznacz pole wyboru.

   Pole Stan

 4. W kolejnym wierszu ustaw właściwości pola IDPliku:

  • W kolumnie Nazwa wyświetlana wpisz Identyfikator pliku.

  • W kolumnie Nazwa wpisz IDPliku.

  • W kolumnie Typ kliknij lub naciśnij opcję Tekst.

  • W kolumnie Właściwości pozostaw wartość domyślną.

  • W kolumnie Unikatowe zaznacz pole wyboru.

  • W kolumnie Wymagane zaznacz pole wyboru.

   Pole IDPliku

 5. Blisko prawej krawędzi kliknij lub naciśnij przycisk wielokropka (...) dla pola IDPliku, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Ustaw jako pole tytułu.

  Ustawianie pola tytułu

 6. W pobliżu lewego dolnego rogu kliknij lub naciśnij przycisk Utwórz.

  Tworzenie encji

 7. (opcjonalnie) Po ponownym wyświetleniu listy encji zmaksymalizuj okno przeglądarki, o ile nie jest jeszcze zmaksymalizowane, a następnie kliknij lub naciśnij nagłówek kolumny Typ. Lista jest posortowana w taki sposób, że encje niestandardowe, takie jak właśnie utworzona, znajdują się na jej początku.

Logowanie i tworzenie przepływu w chmurze

 1. Otwórz portal Power Automate.

 2. Zmaksymalizuj okno przeglądarki, jeśli nie jest jeszcze zmaksymalizowane, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Zaloguj w pobliżu prawego górnego rogu.

  Przycisk Logowanie na platformie Power Automate

 3. W prawym górnym menu wybierz środowisko, w którym utworzono bazę danych w witrynie powerapps.com.

  Uwaga: jeśli nie zostanie wybrane to samo środowisko, odpowiednia encja nie będzie widoczna.

 4. W pobliżu lewego górnego rogu kliknij lub naciśnij przycisk Moje przepływy.

  Przycisk Moje przepływy

 5. W pobliżu prawego górnego rogu kliknij lub naciśnij przycisk Utwórz nowy przepływ.

  Przycisk Utwórz nowy przepływ

Uruchamianie po dodaniu pliku

 1. W polu zawierającym wartość Wyszukaj więcej wyzwalaczy wpisz lub wklej ciąg Dropbox, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dropbox — po utworzeniu pliku.

  Tworzenie wyzwalacza

 2. W obszarze Folder kliknij lub naciśnij ikonę folderu, a następnie przejdź do folderu, do którego pliki zostaną dodane.

  Wybieranie folderu

Dodawanie danych do encji

 1. Kliknij lub naciśnij przycisk Nowy krok, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj akcję.

  Dodaj akcję

 2. W polu zawierającym wartość Wyszukaj więcej akcji wpisz lub wklej ciąg Common Data Service, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Common Data Service— Utwórz obiekt.

  Utworzenie obiektu w Common Data Service

 3. W obszarze Encja wpisz lub wklej ciąg Przegląd, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Przegląd plików Dropbox.

  Wybieranie encji

 4. W obszarze Tytuł kliknij lub naciśnij pole, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Nazwa pliku na liście tokenów parametrów, aby dodać token do pola.

  Dodawanie tokenu Nazwa pliku

 5. W obszarze Osoba zatwierdzająca wpisz lub wklej adres e-mail osoby, która będzie przeglądała pliki.

  Uwaga: Aby ułatwić testowanie przepływu, podaj własny adres. Możesz go zmienić później, gdy przepływ będzie gotowy do rzeczywistego użycia.

  Dodawanie osoby zatwierdzającej

 6. W obszarze Stan wpisz lub wklej ciąg Oczekujące.

  Dodawanie domyślnego stanu

 7. W obszarze Identyfikator pliku kliknij lub naciśnij pole, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Identyfikator pliku na liście tokenów parametrów, aby dodać token do pola.

  Dodawanie tokenu Identyfikator pliku

Sprawdzanie, czy plik został przejrzany

 1. W obszarze akcji Utwórz obiekt kliknij lub naciśnij przycisk Nowy krok, kliknij lub naciśnij pozycję Więcej, a następnie kliknij lub naciśnij polecenie Dodaj akcję Wykonuj, dopóki.

  Dodawanie akcji Wykonuj, dopóki

 2. W lewym górnym rogu akcji Wykonuj, dopóki kliknij lub naciśnij pole zawierające ciąg Wybierz wartość.

  Wybierz wartość

  Uwaga: jeśli okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane, kliknij lub naciśnij górne pole, które zawiera ciąg Wybierz wartość.

 3. W obszarze Dane wyjściowe akcji Utwórz obiekt kliknij lub naciśnij pozycję Stan, aby dodać token parametru do pola.

  Dodawanie tokenu Stan

 4. Otwórz listę w pobliżu środka akcji Wykonuj, dopóki, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję nie jest równe.

  Określanie opcji „nie jest równe”

 5. W prawym górnym rogu akcji Wykonuj, dopóki wpisz lub wklej wartość Oczekujące w polu zawierającym ciąg Wybierz wartość.

  Określanie stanu do obserwowania

  Uwaga: jeśli okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane, kliknij lub naciśnij dolne pole, które zawiera ciąg Wybierz wartość.

 6. W pobliżu dolnej części akcji Wykonuj, dopóki kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj akcję.

  Dodawanie akcji wewnątrz akcji Wykonuj, dopóki

 7. W polu zawierającym wartość Wyszukaj nacisnąć więcej akcji wpisz lub wklej ciąg Zwykły, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Common Data Service — Pobierz obiekt.

  Pobieranie obiektu

 8. W obszarze Przestrzeń nazw kliknij lub naciśnij bazę danych.

 9. W obszarze Encja wpisz lub wklej ciąg Przegląd, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Przegląd plików Dropbox.

  Wybierz encję

 10. W obszarze Identyfikator obiektu kliknij lub naciśnij pole, a następnie kliknij lub naciśnij token parametru Identyfikator pliku, aby dodać go do pola.

  Dodawanie identyfikatora obiektu

Sprawdzanie, czy element został zatwierdzony

 1. W obszarze akcji Wykonuj, dopóki kliknij lub naciśnij przycisk Nowy krok, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj warunek.

  Dodaj warunek

 2. W lewym górnym rogu warunku kliknij lub naciśnij pole zawierające ciąg Wybierz wartość.

  Lewy górny róg warunku

  Uwaga: jeśli okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane, kliknij lub naciśnij górne pole, które zawiera ciąg Wybierz wartość.

 3. W obszarze Dane wyjściowe akcji Pobierz obiekt kliknij lub naciśnij token parametru Stan, aby dodać go do pola.

  Dodawanie stanu do warunku

 4. W prawym górnym rogu warunku wpisz lub wklej wartość Zatwierdzone w polu zawierającym ciąg Wybierz wartość.

  Sprawdzanie, czy ustawiono stan Zatwierdzone

  Uwaga: jeśli okno przeglądarki nie jest zmaksymalizowane, wpisz lub wklej wartość Zatwierdzone w dolnym polu, które zawiera ciąg Wybierz wartość.

Wysyłanie wiadomości e-mail z powiadomieniem

 1. W obszarze Jeśli tak, nic nie rób kliknij lub naciśnij przycisk Dodaj akcję.

  Jeśli tak, dodaj akcję

 2. W polu zawierającym wartość Wyszukaj więcej akcji wpisz lub wklej ciąg wyślij wiadomość, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Office 365 Outlook — Wyślij wiadomość e-mail.

  Jeśli tak, wyślij wiadomość e-mail

 3. W obszarze Do wpisz lub wklej adres osoby, która ma być powiadamiana o zaakceptowaniu elementu.

  Uwaga: Aby ułatwić testowanie przepływu, podaj własny adres. Możesz go zmienić, gdy przepływ będzie gotowy do rzeczywistego użycia.

  Adresat zatwierdzenia

 4. W obszarze Temat kliknij lub naciśnij pole, a następnie kliknij lub naciśnij token parametru Nazwa pliku, aby dodać go do pola.

  Określanie nazwy pliku jako tematu wiadomości e-mail

 5. W obszarze Treść wpisz lub wklej ciąg Element został zatwierdzony.

  Treść wiadomości e-mail dotyczącej zatwierdzenia

 6. W obszarze Jeśli nie, nic nie rób powtórz kroki 1–5 tej procedury, ale podaj następującą treść wiadomości e-mail: Element został odrzucony.

  Treść wiadomości e-mail dotyczącej odrzucenia

Usuwanie odrzuconych plików

 1. W polach wiadomości e-mail dotyczącej odrzucenia kliknij lub naciśnij pozycję Dodaj akcję.

  Dodawanie akcji Usuń

 2. W polu zawierającym wartość Wyszukaj więcej akcji wpisz lub wklej ciąg Dropbox, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Dropbox — Usuń plik.

  Usuwanie pliku z usługi Dropbox

 3. W obszarze Plik kliknij lub naciśnij pole, a następnie kliknij lub naciśnij token parametru Identyfikator pliku, aby dodać go do pola.

  Identyfikowanie pliku do usunięcia

Zapisz przepływ

 1. W górnej części ekranu wpisz lub wklej nazwę tworzonego przepływu, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Utwórz przepływ.

  Zapisz przepływ

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Zamknij, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Gotowe.

 3. W usłudze Dropbox dodaj co najmniej dwa pliki do określonego folderu: jeden w celu przetestowania zatwierdzenia i jeden w celu przetestowania odrzucenia.

Tworzenie aplikacji

 1. Zaloguj się w witrynie powerapps.com, a następnie kliknij lub naciśnij przycisk Nowa aplikacja w pobliżu dolnej części lewego paska nawigacyjnego.

  Tworzenie aplikacji w przeglądarce

 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij lub naciśnij odpowiednią opcję, aby otworzyć program Power Apps Studio dla systemu Windows albo usługę Power Apps Studio dla sieci web.

 3. Jeśli otworzysz program Power Apps Studio dla systemu Windows, kliknij lub naciśnij przycisk Nowy na lewym pasku nawigacyjnym.

 4. W obszarze Tworzenie aplikacji przy użyciu danych kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu na kafelku Common Data Service.

  Utwórz aplikację

 5. W polu Wyszukaj wpisz lub wklej ciąg Przegląd.

  Wyszukiwanie encji

 6. W obszarze Wybieranie encji kliknij lub naciśnij pozycję Przegląd plików Dropbox.

  Wybierz jednostkę

 7. W pobliżu prawego dolnego rogu kliknij lub naciśnij przycisk Połącz.

  Przycisk Połącz

 8. Jeśli pojawi się ekran powitalny przewodnika wprowadzającego, skorzystaj z niego, aby zapoznać się z usługą Power Apps (albo kliknij lub naciśnij przycisk Pomiń).

  Przewodnik wprowadzający

  Z przewodnika możesz zawsze skorzystać później, klikając lub naciskając ikonę znaku zapytania w pobliżu lewego górnego rogu, a następnie klikając lub naciskając pozycję Uruchom przewodnik wprowadzający.

 9. (opcjonalnie) W pobliżu dolnej części ekranu przeciągnij suwak, aby powiększyć i poprawić widoczność aplikacji.

  Regulacja powiększania

Dostosowywanie aplikacji

 1. Na prawym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij układ zawierający nagłówek i opis.

  Przycisk Połącz

 2. Na ekranie BrowseScreen kliknij lub naciśnij pozycję znajdującą się tuż poniżej paska wyszukiwania, aby wybrać kontrolkę większego pola tekstowego.

  Wybieranie nagłówka

 3. W okienku po prawej stronie otwórz dolną listę, klikając lub naciskając jej strzałkę w dół.

  Otwieranie listy rozwijanej

 4. Na dolnej liście kliknij lub naciśnij polecenie Tytuł, aby wyświetlić nazwy dodanych plików.

  Ustawianie danych nagłówka

 5. W okienku po prawej stronie otwórz górną listę, a następnie kliknij lub naciśnij pozycję Stan, aby wyświetlić stan każdego pliku.

  Ustawianie danych treści

Testowanie całego rozwiązania

 1. W usłudze Power Apps włącz tryb podglądu, klikając lub naciskając przycisk odtwarzania w pobliżu lewego górnego rogu.

  Włączanie trybu podglądu

 2. Dla pierwszego pliku na liście kliknij lub naciśnij strzałkę, aby wyświetlić szczegółowe informacje o tym pliku.

  Otwieranie ekranu Szczegóły

 3. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij ikonę ołówka, aby zmienić szczegóły dotyczące pliku.

  Otwieranie ekranu Edycja

 4. W polu Stan wpisz lub wklej ciąg Zatwierdzone.

  Zatwierdzanie pliku

 5. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij ikonę znacznika wyboru, aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu szczegółów.

  Zapisywanie zmian

  W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail informującą o tym, że plik został zatwierdzony.

 6. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do ekranu przeglądania.

  Powrót do ekranu przeglądania

 7. Dla drugiego pliku na liście kliknij lub naciśnij strzałkę, aby wyświetlić szczegółowe informacje o tym pliku.

  Otwieranie ekranu Szczegóły

 8. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij ikonę ołówka, aby zmienić szczegóły dotyczące pliku.

  Otwieranie ekranu Edycja

 9. W polu Stan wpisz lub wklej ciąg Odrzucone (albo jakikolwiek inny ciąg poza Zatwierdzone, w tym Zatwiardzone bądź Zatwiierdzone).

  Odrzucanie pliku

 10. W prawym górnym rogu kliknij lub naciśnij ikonę znacznika wyboru, aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu szczegółów.

  Zapisywanie zmian

  W ciągu kilku minut otrzymasz wiadomość e-mail informującą o tym, że plik został odrzucony, a plik zostanie usunięty z usługi Dropbox.