Excel

Automatyzuj każde działanie związane z programem Excel

Uruchom makro programu Excel
Pobierz aktywny arkusz programu Excel
Pobierz wszystkie arkusze programu Excel
Usuń arkusz programu Excel
Zmień nazwę arkusza programu Excel
Aktywuj komórkę w arkuszu programu Excel
Zaznacz komórki w arkuszu programu Excel
Pobierz zaznaczony zakres komórek z arkusza programu Excel
Kopiuj komórki z arkusza programu Excel
Wklej komórki do arkusza programu Excel
Wstaw wiersz do arkusza programu Excel
Usuń wiersz z arkusza programu Excel
Wstaw kolumnę do arkusza programu Excel
Usuń kolumnę z arkusza programu Excel
Pobierz pierwszy wolny wiersz w kolumnie z arkusza programu Excel
Uruchom program Excel
Dołącz do uruchomionego programu Excel
Odczytaj z arkusza programu Excel
Zapisz program Excel
Zapisz w arkuszu programu Excel
Zamknij program Excel
Ustaw aktywny arkusz programu Excel
Dodaj nowy arkusz
Pobierz pierwszą wolną kolumnę/wiersz z arkusza programu Excel

Zaawansowani

Zaawansowane akcje automatyzacji programu Excel

Uruchom makro programu Excel

Uruchamia określone makro w dokumencie w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Makro No Wartość tekstowa Makro do uruchomienia. Tekst musi składać się z nazwy makra, po której następują argumenty (opcjonalnie), przy czym wszystkie elementy muszą być rozdzielone średnikami.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można uruchomić makra Wskazuje problem podczas uruchamiania określonego makra

Pobierz aktywny arkusz programu Excel

Pobiera aktywny arkusz dokumentu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
SheetName Wartość tekstowa Nazwa aktywnego arkusza
SheetIndex Wartość liczbowa Indeks aktywnego arkusza
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać aktywnego arkusza Wskazuje problem podczas pobierania aktywnego arkusza

Pobierz wszystkie arkusze programu Excel

Pobiera nazwy wszystkich arkuszy dokumentu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
SheetNames Lista wartości tekstowych Nazwy wszystkich arkuszy
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać nazw wszystkich arkuszy Wskazuje problem podczas pobierania nazw arkuszy programu Excel

Usuń arkusz programu Excel

Usuwa określony arkusz z wystąpienia programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Usuń arkusz według Nie dotyczy Indeks, Nazwa Nazwa/nazwisko Określa, czy arkusz ma być wyszukiwany według nazwy, czy według indeksu
Indeks arkusza No Wartość liczbowa Numer indeksu arkusza pracy do usunięcia. Numerowanie rozpoczyna się od 1, co oznacza, że indeks pierwszego arkusza to 1, drugiego to 2 itd.
Nazwa arkusza No Wartość tekstowa Nazwa arkusza do usunięcia
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć arkusza Wskazuje, że nie można odnaleźć arkusza o określonej nazwie
Nie można usunąć arkusza Wskazuje problem podczas usuwania określonego arkusza

Zmień nazwę arkusza programu Excel

Zmienia nazwę określonego arkusza w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Zmień nazwę arkusza według Nie dotyczy Indeks, Nazwa Nazwa/nazwisko Określ, czy arkusz ma być wyszukiwany według nazwy, czy według indeksu
Indeks arkusza No Wartość liczbowa Nazwa indeksu, którego nazwa ma zostać zmieniona, Numerowanie rozpoczyna się od 1, co oznacza, że indeks pierwszego arkusza to 1, drugiego to 2 itd.
Nazwa arkusza No Wartość tekstowa Nazwa arkusza, którego nazwa ma zostać zmieniona
Nowa nazwa arkusza No Wartość tekstowa Nowa nazwa arkusza
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć arkusza Wskazuje, że nie można odnaleźć arkusza o określonej nazwie
Nie można zmienić nazwy arkusza Wskazuje problem podczas zmieniania nazwy określonego arkusza

Aktywuj komórkę w arkuszu programu Excel

Aktywuj komórkę w aktywnym arkuszu wystąpienia programu Excel, podając kolumnę, wiersz i przesunięcie

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Uaktywnij Nie dotyczy Absolutnie określona komórka, Stosunkowo określona komórka Komórka określona bezwzględnie Określ, czy komórka ma być aktywowana bezwzględnie, czy względnie, używając odległości przesunięcia w postaci liczby komórek między aktualnie aktywowaną komórką odniesienia a rzeczywistą komórką do aktywacji.
Column No Wartość tekstowa Wartość liczbowa lub litera kolumny komórki
Kierunek Nie dotyczy W lewo, W prawo, Powyżej, Poniżej Z lewej Wybierz kierunek przesunięcia. Na podstawie położenia aktywnej komórki określ, gdzie ma być wyszukiwana komórka do aktywowania.
Przesunięcie od aktywnej komórki No Wartość liczbowa Odległość w komórkach między aktualnie aktywną komórką a żądaną komórką. Numerowanie zaczyna się od 0
Wiersz No Wartość liczbowa Wartość liczbowa wiersza komórki. Numerowanie zaczyna się od 1
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można aktywować komórki Wskazuje problem podczas aktywowania komórki programu Excel

Zaznacz komórki w arkuszu programu Excel

Zaznacza zakres komórek w aktywnym arkuszu w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Zaznacz Nie dotyczy Absolutnie określona komórka, Stosunkowo określona komórka Komórka określona bezwzględnie Określ, czy ma zostać zaznaczony jawnie określony zakres komórek, czy zakres komórek względny w stosunku do aktualnie aktywnej komórki.
Kierunek na osi X Nie dotyczy Lewa, Prawa Z lewej Kierunek przesunięcia wzdłuż osi X. Miejsce wyszukiwania na osi poziomej na podstawie pozycji aktualnie aktywowanej komórki.
Kolumna początkowa No Wartość tekstowa Indeks lub litera pierwszej kolumny
Przesunięcie na osi X No Wartość liczbowa Przesunięcie wzdłuż osi X
Wiersz początkowy No Wartość liczbowa Numer pierwszego wiersza. Numerowanie zaczyna się od 1
Kolumna końcowa No Wartość tekstowa Indeks lub litera ostatniej kolumny
Kierunek na osi Y Nie dotyczy Powyżej, Poniżej Powyżej Kierunek przesunięcia wzdłuż osi Y. Miejsce wyszukiwania na osi pionowej na podstawie pozycji aktualnie aktywnej komórki.
Wiersz końcowy No Wartość liczbowa Numer ostatniego wiersza. Numerowanie zaczyna się od 1
Przesunięcie na osi Y No Wartość liczbowa Przesunięcie wzdłuż osi Y
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zaznaczyć komórek Wskazuje problem podczas zaznaczania określonych komórek

Pobierz zaznaczony zakres komórek z arkusza programu Excel

Pobierz wybrany zakres komórek w strukturze zawierającej pierwszą kolumnę, pierwszy wiersz, ostatnią kolumnę i ostatni wiersz

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
FirstColumnIndex Wartość liczbowa Wartość liczbowa pierwszej kolumny zakresu
FirstRowIndex Wartość liczbowa Wartość liczbowa pierwszego wiersza zakresu
LastColumnIndex Wartość liczbowa Wartość liczbowa ostatniej kolumny zakresu
LastRowIndex Wartość liczbowa Wartość liczbowa ostatniego wiersza zakresu
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać wybranego zakresu komórek Wskazuje problem podczas pobierania wybranego zakresu komórek

Kopiuj komórki z arkusza programu Excel

Kopiuje zakres komórek z aktywnego arkusza w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Tryb kopiowania Nie dotyczy Wartości pojedynczej komórki, Wartości z zakresu komórek, Wartości z zaznaczenia Wartości pojedynczej komórki Określ, czy ma być kopiowana pojedyncza komórka, zakres komórek, czy aktualne zaznaczenie komórek
Kolumna początkowa No Wartość tekstowa Indeks lub litera pierwszej kolumny
Wiersz początkowy No Wartość liczbowa Indeks pierwszego wiersza
Kolumna końcowa No Wartość tekstowa Indeks lub litera ostatniej kolumny
Wiersz końcowy No Wartość liczbowa Indeks ostatniego wiersza
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można skopiować komórek Wskazuje problem podczas kopiowania komórek z dokumentu programu Excel

Wklej komórki do arkusza programu Excel

Wkleja zakres komórek do aktywnego arkusza w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Tryb wklejania Nie dotyczy W określonej komórce, W aktualnie aktywnej komórce W określonej komórce Określ, czy wkleić w określonej komórce, czy w aktualnie aktywnej komórce
Column No Wartość tekstowa Indeks lub litera kolumny komórki
Wiersz No Wartość liczbowa Numer wiersza
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można wkleić komórek Wskazuje problem podczas wklejania określonych komórek

Wstaw wiersz do arkusza programu Excel

Wstawia wiersz powyżej wybranego wiersza w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Indeks wiersza No Wartość liczbowa Indeks wiersza, nad którym ma zostać dodany nowy wiersz. Numerowanie zaczyna się od 1
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć wiersza Wskazuje, że nie można odnaleźć wiersza o określonym indeksie
Nie można wstawić wiersza Wskazuje problem podczas wstawiania wiersza w określonym wystąpieniu programu Excel

Usuń wiersz z arkusza programu Excel

Usuwa wybrany wiersz z wystąpienia programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Usuń wiersz No Wartość liczbowa Numer indeksu wiersza do usunięcia. Numerowanie zaczyna się od 1
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć wiersza Wskazuje, że nie można odnaleźć wiersza o określonym indeksie
Nie można usunąć wiersza Wskazuje problem podczas usuwania określonego wiersza

Wstaw kolumnę do arkusza programu Excel

Wstawia kolumnę z lewej strony wybranej kolumny w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Column No Wartość tekstowa Numer lub litera indeksu kolumny. Nowa kolumna zostanie wyświetlona po lewej stronie wskazanej kolumny.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć kolumny Wskazuje, że nie można odnaleźć kolumny o określonej nazwie
Nie można wstawić kolumny Wskazuje problem podczas wstawiania kolumny w określonym wystąpieniu programu Excel

Usuń kolumnę z arkusza programu Excel

Usuwa wybraną kolumnę z wystąpienia programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Usuń kolumnę No Wartość tekstowa Numer indeksu lub litera kolumny do usunięcia
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć kolumny Wskazuje, że nie można odnaleźć kolumny o określonej nazwie
Nie można usunąć kolumny Wskazuje problem podczas usuwania określonej kolumny

Pobierz pierwszy wolny wiersz w kolumnie z arkusza programu Excel

Pobierz pierwszy wolny wiersz w danej kolumnie aktywnego arkusza

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Column No Wartość tekstowa Indeks lub litera identyfikująca kolumnę. Numerowanie kolumn zaczyna się od indeksu 1
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
FirstFreeRowOnColumn Wartość liczbowa Wartość liczbowa pierwszego zupełnie pustego wiersza danej kolumny
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać pierwszego wolnego wiersza Wskazuje problem podczas pobierania pierwszego wolnego wiersza z wystąpienia programu Excel

Uruchom program Excel

Uruchamia nowe wystąpienie programu Excel lub otwiera dokument programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Uruchom program Excel Nie dotyczy z pustym dokumentem i otwórz następujący dokument z pustym dokumentem Określ, czy ma być otwierany nowy dokument programu Excel, czy istniejący
Ścieżka dokumentu No Plik Pełna ścieżka istniejącego dokumentu programu Excel do otwarcia
Ustaw wystąpienie jako widoczne Nie dotyczy Wartość logiczna Prawda Określ, czy okno programu Excel ma być widoczne, czy ukryte
Hasło Tak Zaszyfrowana wartość Hasło do dokumentu programu Excel, jeśli jest on chroniony hasłem
Otwórz jako tylko do odczytu Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy zapisany dokument ma być otwierany w trybie tylko do odczytu, czy nie
Załaduj dodatki i makra Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy dodatki i makra mają być ładowane w nowym wystąpieniu programu Excel
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ExcelInstance Wystąpienie programu Excel Określone wystąpienie programu Excel, które będzie używane podczas wykonywania późniejszych akcji w programie Excel. Pozwala to użytkownikowi określić, do którego z kilku arkuszy kalkulacyjnych Excela ma mieć dostęp
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można uruchomić programu Excel Wskazuje problem podczas uruchamiania wystąpienia programu Excel
Nie można otworzyć dokumentu programu Excel Wskazuje problem podczas otwierania określonego dokumentu programu Excel

Dołącz do uruchomionego programu Excel

Dołącza do dokumentu programu Excel, który jest już otwarty

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Nazwa dokumentu No Plik Nazwa lub ścieżka dokumentu programu Excel, do którego ma zostać dołączony
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ExcelInstance Wystąpienie programu Excel Wystąpienie programu Excel, do którego ta akcja dołączyła arkusz, aby można było go używać w dalszych akcjach programu Excel
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć określonego dokumentu programu Excel Wskazuje, że nie można odnaleźć określonego dokumentu programu Excel
Nie można dołączyć do dokumentu programu Excel Wskazuje problem podczas dołączania do dokumentu programu Excel

Odczytaj z arkusza programu Excel

Odczytuje wartość komórki lub zakres komórek z aktywnego arkusza w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Pobieranie Nie dotyczy Wartości pojedynczej komórki, Wartości z zakresu komórek, Wartości z zaznaczenia Wartości pojedynczej komórki Czy ma być pobierana wartość pojedynczej komórki, czy tabela z zakresu komórek
Kolumna początkowa No Wartość tekstowa Kolumna komórki (wartość pojedynczej komórki) lub pierwsza kolumna jako wartość liczbowa lub litera
Wiersz początkowy No Wartość liczbowa Wiersz komórki (wartość pojedynczej komórki) lub numer pierwszego wiersza
Kolumna końcowa No Wartość tekstowa Ostatnia kolumna jako wartość liczbowa lub litera
Wiersz końcowy No Wartość liczbowa Numer ostatniego wiersza
Pobierz zawartość komórek jako tekst Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy zawartość komórek ma być pobierana tylko jako tekst, czy jako dane należące do najbardziej pasującego typu, takiego jak Data i godzina w przypadku dat, Liczba w przypadku liczb itp.
Pierwszy wiersz zakresu zawiera nazwy kolumn Nie dotyczy Wartość logiczna Fałsz Określ, czy pierwszy wiersz ma być uznawany za nazwy kolumn. W takim przypadku nazwy nie będą odczytywane jako dane tabeli, a podczas wykonywania późniejszych akcji będzie można wyszukiwać dane według nazw kolumn.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
ExcelData Wartość ogólna Wartość pojedynczej komórki
ExcelData Tabela danych Wartość zakresu komórek jako tabela danych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odczytać wartości komórek Wskazuje problem podczas odczytywania wartości określonych komórek programu Excel

Zapisz program Excel

Zapisuje uprzednio uruchomione wystąpienie programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie programu Excel do zapisania. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Tryb zapisywania Nie dotyczy Zapisz dokument, Zapisz dokument jako Zapisz dokument Jak zapisać dokument z tego wystąpienia
Format dokumentu Nie dotyczy Domyślny (z rozszerzenia), skoroszyt programu Excel (.xlsx), makro włączona skoroszytu programu Excel (xlsm), skoroszyt programu Excel 97–2003 (.xls), strona sieci Web (.htm, .html), szablon programu Excel (xltx), włączone makro szablonu programu Excel (xltm), szablon programu Excel 97–2003 (xlt), tekst (.txt), tekst Unicode (.txt), tekst macintosh (.txt), tekst DOS (.txt), arkusz kalkulacyjny XML (.xml), Excel 95 (.xls), CSV (.csv), DIF (.dif), SYLK (.slk), Dodatek Excel (xlam), Dodatek Excel 97-2003 (.xla), Ściśle otwarty skoroszyt XML (.xlsx), arkusz kalkulacyjny OpenDocument (.ods) Domyślny (na podstawie rozszerzenia) Format, w jakim ma zostać zapisany dokument
Ścieżka dokumentu No Plik Pełna ścieżka, w której ma zostać zapisany dokument
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zapisać dokumentu programu Excel Wskazuje problem podczas zapisywania dokumentu programu Excel

Zapisz w arkuszu programu Excel

Zapisuje wartość w komórce lub zakresie komórek w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie Excel, które ma być używane. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Wartość do zapisania No Wartość ogólna Wprowadź tekst, liczbę lub zmienną do wstawienia. Jeśli zmienna zawiera tabelę, zostaną wypełnione komórki do prawej i w dół, przy czym w razie potrzeby zostaną nadpisane inne dane w komórkach. Jeśli zmienna zawiera listę, zostaną wypełnione komórki w dół.
Tryb zapisu Nie dotyczy W określonej komórce, W aktualnie aktywnej komórce W określonej komórce Czy wartość ma zostać zapisana w określonej komórce, czy w aktualnie aktywnej komórce
Column No Wartość tekstowa Numer lub litera kolumny komórki, w której ma zostać zapisana wartość
Wiersz No Wartość liczbowa Wiersz komórki do zapisu. Numerowanie rozpoczyna się od 1, co oznacza, że indeks pierwszego arkusza to 1, drugiego to 2 itd.
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zapisać wartości w programie Excel Wskazuje problem podczas zapisywania określonej wartości w wystąpieniu programu Excel

Zamknij program Excel

Zamyka wystąpienie programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Wystąpienie programu Excel do zamknięcia. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Przed zamknięciem programu Excel Nie dotyczy Nie zapisuj dokumentu, Zapisz dokument, Zapisz dokument jako Nie zapisuj dokumentu Czy i w jaki sposób zapisać dokument z tego wystąpienia przed zamknięciem wystąpienia
Format dokumentu Nie dotyczy Domyślny (z rozszerzenia), skoroszyt programu Excel (.xlsx), makro włączona skoroszytu programu Excel (xlsm), skoroszyt programu Excel 97–2003 (.xls), strona sieci Web (.htm, .html), szablon programu Excel (xltx), włączone makro szablonu programu Excel (xltm), szablon programu Excel 97–2003 (xlt), tekst (.txt), tekst Unicode (.txt), tekst macintosh (.txt), tekst DOS (.txt), arkusz kalkulacyjny XML (.xml), Excel 95 (.xls), CSV (.csv), DIF (.dif), SYLK (.slk), Dodatek Excel (xlam), Dodatek Excel 97-2003 (.xla), Ściśle otwarty skoroszyt XML (.xlsx), arkusz kalkulacyjny OpenDocument (.ods) Domyślny (na podstawie rozszerzenia) Format dokumentu
Ścieżka dokumentu No Plik Pełna ścieżka dokumentu
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można zapisać dokumentu programu Excel Wskazuje problem podczas zapisywania dokumentu programu Excel
Nie można zamknąć wystąpienia programu Excel Wskazuje problem podczas zamykania wystąpienia programu Excel

Ustaw aktywny arkusz programu Excel

Aktywuje określony arkusz w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Aktywuj arkusz za pomocą Nie dotyczy Indeks, Nazwa Nazwa/nazwisko Określ, czy arkusz ma być wyszukiwany według nazwy, czy według indeksu
Indeks arkusza No Wartość liczbowa Numer indeksu arkusza do aktywowania. Numerowanie rozpoczyna się od 1, co oznacza, że indeks pierwszego arkusza to 1, drugiego to 2 itd.
Nazwa arkusza No Wartość tekstowa Nazwa arkusza do aktywowania
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można odnaleźć arkusza Wskazuje, że nie można odnaleźć arkusza o określonej nazwie
Nie można aktywować arkusza Wskazuje problem podczas aktywowania określonego arkusza

Dodaj nowy arkusz

Dodaje nowy arkusz do dokumentu w wystąpieniu programu Excel

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Nazwa nowego arkusza No Wartość tekstowa Określ nazwę nowego arkusza
Dodaj arkusz jako Nie dotyczy Pierwszy arkusz, Ostatni arkusz Pierwszy arkusz Określ, czy nowy arkusz programu Excel zostanie dodany przed istniejącymi arkuszami, czy po nich
Utworzone zmienne
 • Ta akcja nie wywołuje żadnych zmiennych
Wyjątki
Wyjątek Opis
Arkusz o tej nazwie już istnieje Wskazuje, że nie można dodać arkusza, ponieważ arkusz o tej nazwie już istnieje
Nie można dodać arkusza Wskazuje problem podczas dodawania arkusza

Pobierz pierwszą wolną kolumnę/wiersz z arkusza programu Excel

Pobiera pierwszą wolną kolumnę i / lub wiersz aktywnego arkusza. Jest to przydatne w przypadku dodawania nowych danych do arkusza, który zawiera już dane

Parametry wejściowe
Argument Opcjonalnie Akceptuje Wartość domyślna Opis
Wystąpienie programu Excel No Wystąpienie programu Excel Określ wystąpienie programu Excel. Ta zmienna musi być uprzednio określona w akcji Uruchom program Excel.
Utworzone zmienne
Argument Pisz Opis
FirstFreeColumn Wartość liczbowa Wartość liczbowa pierwszej całkowicie pustej kolumny. Na przykład, jeśli kolumna F jest pierwszą pustą kolumną, zostanie zapisana jako „6”
FirstFreeRow Wartość liczbowa Wartość liczbowa pierwszej całkowicie pustego wiersza. Na przykład, jeśli wiersz 7 jest pierwszym pustym wierszem, zostanie zapisany jako „7”
Wyjątki
Wyjątek Opis
Nie można pobrać pierwszej wolnej kolumny/wiersza Wskazuje problem podczas pobierania pierwszej wolnej kolumny/wiersza z wystąpienia programu Excel

Note

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).