Rozpoczynanie pracy z usługą Power AutomateGet started with Power Automate

Uwaga

Usługa Microsoft Flow to teraz Power Automate.Microsoft Flow is now Power Automate. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ten blog.For more information, see this blog.

W ciągu najbliższych dni ta zawartość zostanie zaktualizowana w celu odzwierciedlenia zmiany marki.This content will be updated to reflect the branding change in the coming days.


Witaj!Welcome! Power Automate to usługa, która umożliwia tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy między lubianymi aplikacjami i usługami. Przepływy te mogą dotyczyć synchronizowania plików, odbierania powiadomień, zbierania danych i wykonywania innych działań.Power Automate is a service that helps you create automated workflows between your favorite apps and services to synchronize files, get notifications, collect data and more.

Typy przepływówTypes of flows

Usługa Power Automate jest jednym z filarów usługi Power Platform.Power Automate is one of the pillars of Power Platform. Zapewnia ona platformę pozwalającą na automatyzację przepływów pracy i procesów za pomocą niewielkiej ilości kodu.It provides a low code platform for workflow and process automation. Poniżej znajduje się lista różnych typów przepływów:Here's a list of the different types of flows:

Typ przepływuFlow type Przypadek użyciaUse case CelTarget
Zautomatyzowane przepływyAutomated flows Utwórz przepływ, który automatycznie wykonuje jedno lub więcej zadań, gdy zostanie wyzwolony przez zdarzenie.Create a flow that performs one or more tasks automatically after it's triggered by an event. Łączniki dla usług w chmurze lub lokalnych.Connectors for cloud or on-premises services.
Przepływy przyciskówButton flows Uruchamiaj powtarzające się zadania z dowolnego miejsca w dowolnym momencie za pośrednictwem urządzenia przenośnego.Run repetitive tasks from anyplace, at any time, via your mobile device.
Zaplanowane przepływyScheduled flows Utwórz przepływ, który wykonuje co najmniej jedno zadanie zgodnie z harmonogramem.Create a flow that performs one or more tasks on a schedule.
Przepływy procesów biznesowychBusiness process flows Zdefiniuj zestaw kroków, które należy wykonać, aby uzyskać żądany rezultat.Define a set of steps for people to follow to take them to a desired outcome. Procesy ludzkieHuman processes
Przepływy interfejsu użytkownika (wersja zapoznawcza)UI flows (Preview) Zarejestruj i zautomatyzuj odtwarzanie ręcznych kroków na starszych wersjach oprogramowania.Record and automate the playback of manual steps on legacy software. Aplikacje klasyczne i internetowe, które nie mają interfejsów API dostępnych do automatyzacji.Desktop and Web applications that do not have APIs available for automation.

Wszystkie przepływy możesz tworzyć i zarządzać nimi z poziomu karty Moje przepływy w usłudze Power Automate.You can create and manage all flows from the My flows tab in Power Automate.

Jeśli jesteś użytkownikiem usługi Dynamics 365, być może znasz procesy klasycznej usługi Common Data Service, które obejmują przepływy pracy, akcje, przepływy zadań dla urządzeń przenośnych i sesje dialogowe.If you are a Dynamics 365 user, you may also be familiar with Classic Common Data Service processes which include, workflows, actions, mobile task flows, and dialogs.

Najpierw musisz zarejestrować się lub — jeśli masz już konto z usługą Power Automate — zalogować się na tablecie, komputerze stacjonarnym lub telefonie.The first step is to sign up, or, if you already have an account with Power Automate, sign in on your tablet, desktop computer, or even your phone.

Odwiedź stronę początkowąCheck out the start page

Na stronie początkowej usługi Power Automate można zapoznać się z zestawem różnych szablonów i dowiedzieć się więcej na temat głównych funkcji tej usługi.On the start page for Power Automate, you can explore a diverse set of templates and learn about the key features for Power Automate. Możesz szybko poznać możliwości usługi Power Automate i dowiedzieć się, w jaki sposób może ona usprawnić Twoje życie służbowe i prywatne.You can get a quick sense of what's possible and how Power Automate could help your business and your life.

Usługa Power Automate oferuje następujące możliwości:With Power Automate, you can:

 • Łatwe wyszukiwanie szablonów i usług.Easily search for templates and services.

  Flow — strona początkowa 1

 • Wybieranie najbardziej popularnych usług.Choose from the most popular services.

  Flow — strona początkowa 2

 • Zapoznanie się z omówieniem każdego przepływu.See an overview of each flow.

  Flow — strona początkowa 3

Każdy szablon został zaprojektowany w określonym celu.Each template is designed for a specific purpose. Istnieją na przykład szablony, dzięki którym otrzymasz SMS, gdy Twój szef napisze do Ciebie wiadomości e-mail, a także szablony dotyczące dodawania potencjalnych klientów z serwisu Twitter do usługi Dynamics 365 lub tworzenia kopii zapasowych plików.For example, there are templates for sending you a text message when your boss emails you, adding Twitter leads to Dynamics 365, or backing up your files. Są to jednak tylko przykładowe szablony, a możliwości są nieograniczone.These templates are just the tip of the iceberg. Możesz tworzyć własne przepływy dostosowane do konkretnych procesów, których potrzebujesz.They're intended to inspire you to create customized flows for the exact processes you need.

Tworzenie pierwszego przepływuCreate your first flow

 1. Wybierz przydatny szablon.Select a template that's useful for you. Prosty szablon to np. Otrzymuj codzienne przypomnienia w wiadomości e-mail:A simple template is Get daily reminders in Email:

  szablon codziennego przypomnienia

 2. Wybierz opcję Kontynuuj.Select Continue.

  Tworzenie połączenia

 3. Wpisz adresy e-mail, na które będą wysyłane codzienne przypomnienia.Enter the email addresses to which the daily reminder will be sent. Następnie wprowadź treść przypomnienia.Next, enter the reminder message. Na koniec wybierz opcję Utwórz przepływ i sprawdź, czy przepływ działa zgodnie z oczekiwaniami.Finally, select Create flow, and then verify that your flow is running as expected.

  Podawanie poświadczeń połączenia

  Uwaga

  Możesz zapoznać się ze zdarzeniami wyzwalającymi przepływ oraz akcją, która wynika z tego zdarzenia.You can explore the conditions that trigger the flow and the action that results from that event. Poeksperymentuj z ustawieniami, aby dostosować przepływ do swoich potrzeb.Play around with the settings to make the flow your own. Możesz nawet dodawać lub usuwać akcje.You can even add or delete actions.

 4. Wybierz pozycję Gotowe.Select Done.

Więcej informacji o tworzeniu przepływów na podstawie szablonów znajdziesz w tym samouczku.Follow this tutorial to learn more about creating flows from templates.

Wykaż się kreatywnościąGet creative

Po utworzeniu swojego pierwszego przepływu na podstawie szablonu skorzystaj z dowolnego z ponad 150 źródeł danych obsługiwanych przez usługę Power Automate, aby utworzyć własny przepływ od początku.Now that you've created your first flow from a template, use any of the more than 150 data sources that Power Automate supports to create your own flows from scratch.

Budowanie przepływu

Tworząc przepływ od początku, masz możliwość sterowania całym przepływem pracy.When you create a flow from scratch, you control the entire workflow. Oto kilka pomysłów na dobry początek:Here are a few ideas to get your started:

Wgląd w kodPeek at the code

Nie musisz być deweloperem, aby tworzyć przepływy, usługa Power Automate oferuje jednak funkcję Podejrzyj kod, która umożliwia wszystkim użytkownikom bliższe przyjrzenie się kodowi generowanemu dla wszystkich akcji i wyzwalaczy w przepływie.You don't need to be a developer to create flows, however, Power Automate does provide a Peek code feature that allows anyone to take a closer look at the code that's generated for all actions and triggers in a flow. Podgląd kodu ułatwia lepsze zrozumienie danych używanych przez wyzwalacze i akcje.Peeking at the code could give you a clearer understanding of the data that's being used by triggers and actions. Wykonaj następujące kroki, aby podejrzeć kod generowany dla przepływów z poziomu projektanta usługi Power Automate:Follow these steps to peek at the code that's generated for your flows from within the Power Automate designer:

 1. Wybierz element menu ... w prawym górnym rogu dowolnej akcji lub wyzwalacza.Select the ... menu item at the top right corner of any action or trigger.

 2. Wybierz pozycję Podejrzyj kod.Select Peek code.

  Podglądanie kodu

 3. Zwróć uwagę na pełną reprezentację akcji i wyzwalaczy w formacie JSON.Notice the full JSON representation of the actions and triggers. Obejmuje ona wszystkie używane dane wejściowe, takie jak tekst wprowadzany bezpośrednio, i wyrażenia.This includes all inputs, such as the text you enter directly, and expressions used. W tym miejscu możesz wybrać wyrażenia i wkleić je w edytorze wyrażeń Zawartość dynamiczna.You can select expressions here and then paste them into the Dynamic Content expression editor. Dzięki temu zyskasz możliwość sprawdzenia, czy oczekiwane dane znajdują się w przepływie.This can also give you a way to verify the data you expect is present in the flow.

  Podglądanie kodu

Łatwe znajdowanie przepływówFind your flows easily

Gdy poczujesz, że przepływa przez Ciebie wena twórcza, możesz utworzyć wiele przepływów.When your creative juices start flowing, you might create many flows. Nie martw się, znajdowanie przepływów jest proste — wystarczy użyć pola wyszukiwania na ekranie Moje przepływy, Przepływy zespołu, Połączenia lub Rozwiązania w celu wyświetlenia tylko przepływów pasujących do wprowadzanych terminów wyszukiwania.Don't worry, finding your flows is easy - just use the search box on the My flows, Team flows, Connections, or Solutions screen to display only flows that match the search terms you enter.

Filtrowanie lub wyszukiwanie przepływów

Uwaga

Filtr wyszukiwania umożliwia znalezienie tylko przepływów, które zostały załadowane do strony.The search filter only finds flows that have been loaded into the page. Jeśli nie widzisz swojego przepływu, spróbuj wybrać pozycję Załaduj więcej w dolnej części strony.If you don't find your flow, try selecting Load more at the bottom of the page.

Otrzymywanie powiadomień w przypadku wystąpienia błęduGet notifications when something's wrong

Użyj centrum powiadomień usługi Power Automate (znajdującego się w prawym górnym rogu projektanta), aby szybko wyświetlić listę przepływów, w których ostatnio wystąpił błąd.Use the Power Automate notification center (located at the top right of the designer) to quickly see a list of flows have failed recently. W centrum powiadomień jest wyświetlana liczba przepływów, które ostatnio zakończyły się niepowodzeniem.The notification center displays a number that indicates the number of flows that failed recently.

Z centrum powiadomień możesz przejść do strony Działanie usługi Power Automate, aby zobaczyć wszystkie przepływy, które ostatnio uruchomiono, z których ostatnio wysłano powiadomienia lub w których ostatnio wystąpił błąd.From the notification center, you can navigate to the Activity page of Power Automate to see all your flows that recently ran, sent notifications, or failed.

Centrum powiadomień

Korzystanie z aplikacji mobilnejUse the mobile app

Pobierz aplikację mobilną Power Automate dla systemu Android, iOS lub Windows Phone.Download the Power Automate mobile app for Android, iOS, or Windows Phone. Korzystając z tej aplikacji, możesz monitorować aktywność przepływu, zarządzać swoimi przepływami i tworzyć przepływy na podstawie szablonów.With this app, you can monitor flow activity, manage your flows and create flows from templates.

Możesz liczyć na naszą pomocWe're here to help

Mamy nadzieję, że uda Ci się wykorzystać wszystkie możliwości usługi Power Automate i że spełni ona Twoje oczekiwania.We're excited to see what you do with Power Automate, and we want to ensure you have a great experience. Jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się pomysłami, skorzystaj z nauki z przewodnikiem i dołącz do naszej społeczności.Be sure to check out our guided learning tutorials and join our community to ask questions and share your ideas. Jeśli pojawią się problemy, skontaktuj się z pomocą techniczną.Contact support if you run into any issues.