Co to jest administracja usługi Power BIWhat is Power BI administration

Administracja usługą Power BI to zarządzanie ustawieniami całej organizacji, które kontrolują sposób działania usługi Power BI.Power BI administration is the management of the organization-wide settings that control how Power BI works. Użytkownicy przypisani do ról administratora konfigurują, monitorują i aprowizują zasoby organizacji.Users that are assigned to admin roles configure, monitor, and provision organizational resources. W tym artykule omówiono role, zadania i narzędzia administracyjne ułatwiające rozpoczęcie pracy.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools to help you get started.

Zrzut ekranu przedstawiający ustawienia całej organizacji w portalu administracyjnym usługi Power BI.

Istnieje kilka ról, które współpracując ze sobą, umożliwiają administrowanie usługą Power BI w organizacji.There are several roles that work together to administer Power BI for your organization. Większość ról administratorów można przypisać w centrum administracyjnym platformy Microsoft 365 lub przy użyciu programu PowerShell.Most admin roles are assigned in the Microsoft 365 admin center or by using PowerShell. Role administracyjne pojemności usług Power BI Premium i Power BI Embedded są przypisywane podczas tworzenia pojemności.The Power BI Premium Capacity and Power BI Embedded Capacity admin roles are assigned when the capacity is created. Aby dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych ról administracyjnych, zobacz About admin roles (Role administracyjne — informacje).To learn more about each of the admin roles, see About admin roles. Aby dowiedzieć się, jak można przypisywać role administracyjne, zobacz Assign admin roles (Przypisywanie ról administracyjnych).To learn how to assign admin roles, see Assign admin roles.

Typ administratoraType of administrator Zakres administracyjnyAdministrative scope Zadania usługi Power BIPower BI tasks
Administrator globalnyGlobal admin Microsoft 365Microsoft 365 Ma nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji zarządzania w organizacjiHas unlimited access to all management features for the organization
Przypisuje role innym użytkownikomAssigns roles to other users
Administrator rozliczeńBilling admin Microsoft 365Microsoft 365 Zarządzanie subskrypcjamiManage subscriptions
Zakup licencjiPurchase licenses
Administrator licencjiLicense admin Microsoft 365Microsoft 365 Przypisywanie lub usuwanie licencji użytkownikówAssign or remove licenses for users
Administrator użytkownikówUser admin Microsoft 365Microsoft 365 Tworzenie użytkowników i grup oraz zarządzanie nimiCreate and manage users and groups
Resetowanie haseł użytkownikówReset user passwords
Administrator usługi Power BIPower BI admin Usługa Power BIPower BI service Pełny dostęp do zadań zarządzania usługą Power BIFull access to Power BI management tasks
Włączanie i wyłączanie funkcji usługi Power BIEnable and disable Power BI features
Tworzenie raportów dotyczących użycia i wydajnościReport on usage and performance
Przeglądanie zadań inspekcji i zarządzanie nimiReview and manage auditing
Administrator pojemności usługi Power BI PremiumPower BI Premium Capacity admin Pojemność pojedynczej usługi PremiumA single Premium capacity Przypisywanie obszarów roboczych do pojemnościAssign workspaces to the capacity
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do pojemnościManage user permission to the capacity
Zarządzanie obciążeniami w celu skonfigurowania użycia pamięciManage workloads to configure memory usage
Ponowne uruchamianie pojemnościRestart the capacity
Administrator pojemności usługi Power BI EmbeddedPower BI Embedded Capacity admin Pojemność pojedynczej usługi EmbeddedA single Embedded capacity Przypisywanie obszarów roboczych do pojemnościAssign workspaces to the capacity
Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do pojemnościManage user permission to the capacity
Zarządzanie obciążeniami w celu skonfigurowania użycia pamięciManage workloads to configure memory usage
Ponowne uruchamianie pojemnościRestart the capacity

Zadania i narzędzia administracyjneAdministrative tasks and tools

Administratorzy usługi Power BI pracują głównie w portalu administracyjnym usługi Power BI.Power BI admins work mostly in the Power BI admin portal. Warto jednak poznać powiązane narzędzia i centra administracyjne.You should, however, be familiar with related tools and admin centers. Zapoznaj się z powyższą tabelą i określ, która rola jest wymagana do wykonywania zadań za pomocą narzędzi wymienionych w tym miejscu.Look at the table above to determine which role is required to do tasks using the tools listed here.

NarzędzieTool Typowe zadaniaTypical tasks
Portal administracyjny usługi Power BIPower BI Admin portal Uzyskiwanie pojemności Premium i praca z niąAcquire and work with Premium capacity
Zapewnianie jakości usługiEnsure quality of service
Zarządzanie obszarami roboczymiManage workspaces
Publikowanie wizualizacji usługi Power BIPublish Power BI visuals
Weryfikowanie kodów używanych do osadzania usługi Power BI w innych aplikacjachVerify codes used to embed Power BI in other applications
Rozwiązywanie problemów z dostępem do danych i innych problemówTroubleshoot data access and other issues
Centrum administracyjne usługi Microsoft 365Microsoft 365 admin center Zarządzanie użytkownikami i grupamiManage users and groups
Kupowanie i przypisywanie licencjiPurchase and assign licenses
Blokowanie dostępu użytkowników do usługi Power BIBlock users from accessing Power BI
Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi platformy Microsoft 365Microsoft 365 Security & Compliance Center Przeglądanie zadań inspekcji i zarządzanie nimiReview and manage auditing
Klasyfikacja i śledzenie danychData classification and tracking
Zasady ochrony przed utratą danychData loss prevention policies
Zapewnianie ładu informacjiInformation governance
Usługa Azure Active Directory (AAD) w witrynie Azure PortalAzure Active Directory (AAD) in the Azure portal Konfigurowanie warunkowego dostępu do zasobów usługi Power BIConfigure conditional access to Power BI resources
Aprowizowanie pojemności usługi Power BI EmbeddedProvision Power BI Embedded capacity
Polecenia cmdlet programu PowerShellPowerShell cmdlets Zarządzanie obszarami roboczymi i innymi aspektami usługi Power BI za pośrednictwem skryptówManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Administracyjne interfejsy API i zestaw SDKAdministrative APIs and SDK Twórz niestandardowe narzędzia administracyjne.Build custom admin tools. Na przykład program Power BI Desktop może używać tych interfejsów API do kompilowania raportów na podstawie danych związanych z administracją.For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration.

Następne krokiNext steps

Teraz, gdy znasz podstawowe pojęcia dotyczące administrowania usługą Power BI, zapoznaj się z następującymi artykułami zawierającymi dodatkowe informacje:Now that you know the basics of what’s involved with Power BI administration, consult these articles to learn more: