Analizuj w programie ExcelAnalyze in Excel

Za pomocą funkcji Analizuj w programie Excel możesz przenieść zestawy danych Power BI do programu Excel, a następnie wyświetlać je i korzystać z nich przy użyciu tabel przestawnych, wykresów, fragmentatorów i innych funkcji programu Excel.With Analyze in Excel, you can bring Power BI datasets into Excel, and then view and interact with them using PivotTables, charts, slicers, and other Excel features. Aby użyć funkcji Analizuj w programie Excel, musisz najpierw ją pobrać z usługi Power BI, zainstalować ją, a następnie wybrać co najmniej jeden zestaw danych, który ma być używany w programie Excel.To use Analyze in Excel you must first download the feature from Power BI, install it, and then select one or more datasets to use in Excel.

Analizuj w programie Excel

W tym artykule przedstawiono sposób instalowania i używania funkcji Analizuj w programie Excel, jej ograniczenia, a także kilka następnych kroków.This article shows you how to install and use Analyze in Excel, describes its limitations, then provides some next steps. Dowiesz się, jak:Here's what you'll learn:

Rozpocznijmy proces instalacji.Let's jump in, and get the installation process started.

Instalacja funkcji Analizuj w programie ExcelInstall Analyze in Excel

Funkcję Analizuj w programie Excel musisz zainstalować z użyciem łączy podanych w usłudze Power BI.You must install Analyze in Excel from links provided in the Power BI service. Power BI wykrywa wersję programu Excel, jaką masz na swoim komputerze, oraz automatycznie pobiera odpowiednią wersję (32-bitową lub 64-bitową).Power BI detects the version of Excel you have on your computer, and automatically downloads the appropriate version (32-bit or 64-bit). Usługa Power BI działa w przeglądarce.The Power BI service runs in a browser. Możesz zalogować się w usłudze Power BI przy użyciu następującego łącza:You can sign in to the Power BI using the following link:

Po zalogowaniu się i uruchomieniu usługi Power BI w przeglądarce wybierz pozycję Więcej opcji (ikonę ...) w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Pobierz > Aktualizacje funkcji Analizuj w programie Excel.Once you've signed in and the Power BI service is running in your browser, select the More options item (the ...) in the upper-right corner and then select Download > Analyze in Excel updates. Ten element menu dotyczy nowych instalacji aktualizacji funkcji Analizuj w programie Excel.This menu item applies to new installations of updates of Analyze in Excel.

Pobierz funkcję Analizuj w programie Excel ze strony głównej Power BI

Alternatywnie możesz przejść w usłudze Power BI do zestawu danych, który chcesz przeanalizować, a następnie wybierz element Więcej opcji zestawu danych, raportu lub innego elementu usługi Power BI.Alternatively, you can navigate in the Power BI service to a dataset you want to analyze, and select the More options item for a dataset, report, or other Power BI item. W wyświetlonym menu wybierz opcję Analizuj w programie Excel, jak pokazano na poniższej ilustracji.From the menu that appears, select the Analyze in Excel option, as shown in the following image.

Analizuj w programie Excel

W obu przypadkach usługa Power BI wykryje, czy masz zainstalowaną funkcję Analizuj w programie Excel. Jeśli nie, zostanie wyświetlony monit o pobranie funkcji.Either way, Power BI detects whether you have Analyze in Excel installed, and if not, you're prompted to download.

Wymagane aktualizacje

Po wybraniu opcji pobrania usługa Power BI wykryje zainstalowaną wersję programu Excel i pobierze odpowiednią wersję funkcji Analizuj w programie Excel.When you select download, Power BI detects the version of Excel you have installed and downloads the appropriate version of the Analyze in Excel installer. Stan pobierania będzie widoczny w dolnej części przeglądarki lub tam, gdzie przeglądarka wyświetla postęp pobierania.You see a download status in the bottom of your browser, or wherever your browser displays download progress.

Pobieranie aktualizacji

Gdy pobieranie zostanie zakończone, uruchom Instalatora (.msi), aby zainstalować funkcję Analizuj w programie Excel.When the download completes, run the installer (.msi) to install Analyze in Excel. Nazwa procesu instalacji jest inna niż Analizuj w programie Excel — jej nazwa to Microsoft Analysis Services OLE DB Provider, jak pokazano na poniższej ilustracji. Może to być też inna zbliżona nazwa.The name of the installation process is different from Analyze in Excel; the name will be Microsoft Analysis Services OLE DB Provider as shown in the following image, or something similar.

Instalowanie aktualizacji

Po zakończeniu instalacji możesz wybrać raport w usłudze Power BI (lub inny element danych Power BI, np. zestaw danych), a następnie przeanalizować go w programie Excel.Once it completes, you're ready to select a report in the Power BI service (or other Power BI data element, like a dataset), and then analyze it in Excel.

Łączenie z danymi usługi Power BIConnect to Power BI data

W usłudze Power BI przejdź do zestawu danych lub raportu, który chcesz analizować w programie Excel, a następnie wykonaj następujące czynności:In the Power BI service, navigate to the dataset or report you want to analyze in Excel, and then:

 1. Wybierz menu Więcej opcji.Select the More options menu.

 2. Wybierz pozycję Analizuj w programie Excel z wyświetlonych elementów menu.Select Analyze in Excel from the menu items that appear.

  Na poniższej ilustracji przedstawiono wybór raportu.The following image shows selecting a report.

  Instalowanie aktualizacji

  Uwaga

  Pamiętaj, że jeśli wybierzesz pozycję Analizuj w programie Excel z menu raportu, to podstawowy zestaw danych raportu zostanie pobrany do programu Excel.Remember that if you select Analyze in Excel from a Report menu, it is the report's underlying dataset that is brought into Excel.

  Usługa Power BI następnie utworzy plik programu Excel zestawu danych, który zaprojektowano (i uporządkowano) pod kątem użycia w funkcji Analizuj w programie Excel, i rozpocznie proces pobierania w przeglądarce.The Power BI service then creates an Excel file of the dataset that's designed (and structured) for use with Analyze in Excel, and begins a download process in your browser.

  Pobieranie pliku programu Excel

  Nazwa pliku jest zgodna z zestawem danych (lub raportem albo innym źródłem danych), z którego pochodzi.The file name matches the dataset (or report, or other data source) from which it was derived. Jeśli więc raport został nazwany Raport kwartalny, to pobrany plik będzie miał nazwę Raport kwartalny.xlsx.So if the report was called Quarterly Report, then the downloaded file would be Quarterly Report.xlsx.

 3. Uruchom plik programu Excel.Launch the Excel file.

  Uwaga

  Przy pierwszym otwarciu pliku może być konieczne włączenie edytowania, a następnie włączenie zawartości, w zależności od ustawień widoku chronionego i dokumentu zaufanego.The first time you open the file, you may have to Enable Editing and then Enable Content, depending on your Protected view and Trusted document settings.

  Zrzut ekranu przedstawiający baner włączania edytowania w widoku chronionym

  Zrzut ekranu przedstawiający baner włączania zawartości dokumentu zaufanego

Analizowanie danych przy użyciu programu ExcelUse Excel-to-analyze-the-data

Po włączeniu edytowania i zawartości w programie Excel zostanie wyświetlona pusta tabela przestawna i gotowa do przeanalizowania lista Pola z zestawu danych usługi Power BI.Once you've enabled editing and content, Excel presents you with an empty PivotTable and Fields list from the Power BI dataset, ready to be analyzed.

Program Excel z połączonymi danymi

Plik programu Excel ma ciąg połączenia MSOLAP, który łączy się z zestawem danych w usłudze Power BI.The Excel file has an MSOLAP connection string that connects to your dataset in Power BI. Podczas analizowania danych lub pracy z nimi program Excel wysyła zapytanie do tego zestawu danych w usłudze Power BI i zwraca wyniki do programu Excel.When you analyze or work with the data, Excel queries that dataset in Power BI and returns the results to Excel. Jeśli ten zestaw danych łączy się ze źródłem danych na żywo za pomocą zapytania bezpośredniego, usługa Power BI wysyła zapytanie do źródła danych i zwraca wynik do programu Excel.If that dataset connects to a live data source using DirectQuery, Power BI queries the data source and returns the result to Excel.

Po nawiązaniu połączenia z danymi w usłudze Power BI możesz tworzyć tabele przestawne i wykresy oraz analizować zestaw danych tak samo, jak w przypadku lokalnego zestawu danych w programie Excel.With that connection to the data in Power BI now established, you can create PivotTables, charts, and analyze that dataset just as you would work with a local dataset in Excel.

Funkcja Analizuj w programie Excel jest szczególnie przydatna w przypadku zestawów danych i raportów, które łączą się z następującymi źródłami danych:Analyze in Excel is especially useful for datasets and reports that connect to the following data sources:

 • Tabelaryczne usługi Analysis Services lub wielowymiarowe bazy danychAnalysis Services Tabular or Multidimensional databases
 • Pliki programu Power BI Desktop lub skoroszyty programu Excel z modelami danych, które mają miary utworzone przy użyciu wyrażeń analizy danych (DAX).Power BI Desktop files or Excel workbooks with data models that have model measures created using Data Analysis Expressions (DAX).

Ważne

Korzystanie z funkcji Analizuj w programie Excel uwidacznia wszystkie dane na każdym poziomie szczegółowości dowolnemu użytkownikowi, który ma uprawnienia do określonego zestawu danych.Using Analyze in Excel exposes all detail-level data to any users with permission to the dataset.

Rozpoczynając korzystanie z funkcji Analizuj w programie Excel, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy, które mogą wymagać wykonania paru dodatkowych kroków.There are a handful of things to consider when you begin using Analyze in Excel, which might require an extra step or two to reconcile. Te możliwości opisano w poniższych sekcjach.These possibilities are described in the following sections.

Zaloguj się do usługi Power BISign in to Power BI

Nawet jeśli nastąpiło już zalogowanie do usługi Power BI w przeglądarce, po pierwszym otwarciu nowego pliku programu Excel w programie Excel może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się do usługi Power BI przy użyciu konta usługi Power BI.Although you’re signed in to Power BI in your browser, the first time you open a new Excel file in Excel you may be asked to sign in to Power BI with your Power BI account. W ten sposób jest wykonywane uwierzytelnianie połączenia programu Excel z usługą Power BI.This authenticates the connection from Excel to Power BI.

Użytkownicy z wieloma kontami usługi Power BIUsers with multiple Power BI accounts

Niektórzy użytkownicy mają wiele kont Power BI.Some users have multiple Power BI accounts. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz zalogować się do usługi Power BI przy użyciu jednego konta, ale dostęp do zestawu danych używanych w funkcji Analizuj w programie Excel ma inne konto.If that's you, you might be signed in to Power BI with one account, but your other account has access to the dataset being used in Analyze in Excel. W takim przypadku może pojawić się błąd Zabronione lub wystąpić niepowodzenie logowania podczas próby uzyskania dostępu do zestawu danych używanego przez skoroszyt w ramach funkcji Analizuj w programie Excel.In that case, you might see a Forbidden error, or a sign-in failure when attempting to access a dataset that's being used in an Analyze in Excel workbook.

Jeśli tak się stanie, użytkownik będzie miał kolejną możliwość zalogowania się. Będzie mógł wówczas zalogować się za pomocą konta usługi Power BI zapewniającego dostęp do zestawu danych, z którego korzysta funkcja Analizuj w programie Excel.If that happens, you'll be provided an opportunity to sign in again, at which time you can sign in with the Power BI account that has access to the dataset being accessed by Analyze in Excel. Możesz także wybrać swoją nazwę na górnej wstążce w programie Excel, która identyfikuje aktualnie zalogowane konto.You can also select your name in the top ribbon in Excel, which identifies which account is currently signed in. Wyloguj się i zaloguj się ponownie przy użyciu drugiego konta.Sign out and sign back in with the other account.

Zapisywanie i udostępnianie nowego skoroszytuSaving and sharing your new workbook

Możesz zapisać skoroszyt programu Excel utworzony za pomocą zestawu danych Power BI, podobnie jak każdy inny skoroszyt.You can Save the Excel workbook you create with the Power BI dataset, just like any other workbook. Nie można jednak opublikować ani zaimportować skoroszytu z powrotem w usłudze Power BI, ponieważ publikować lub importować w usłudze Power BI można tylko te skoroszyty, które mają dane w tabelach lub model danych.However, you cannot publish or import the workbook back into Power BI, because you can only publish or import workbooks into Power BI that have data in tables, or that have a data model. Ponieważ nowy skoroszyt ma połączenie z zestawem danych w usłudze Power BI, opublikowanie lub zaimportowanie go w usłudze Power BI nie miałoby sensu.Since the new workbook simply has a connection to the dataset in Power BI, publishing or importing it into Power BI would be going in circles!

Po zapisaniu skoroszytu możesz udostępnić go innym użytkownikom usługi Power BI w organizacji.Once your workbook is saved, you can share it with other Power BI users in your organization.

Kiedy użytkownik, któremu został udostępniony skoroszyt, otworzy go, zobaczy tabele przestawne i dane w postaci aktualnej podczas ostatniego zapisania skoroszytu. Może nie być to najnowsza wersja danych.When a user with whom you’ve shared your workbook opens it, they’ll see your PivotTables and data as they appeared when the workbook was last saved, which may not be the latest version of the data. Aby uzyskać najnowsze dane, użytkownicy muszą użyć przycisku Odśwież znajdującego się na wstążce Dane.To get the latest data, users must use the Refresh button on the Data ribbon. Skoroszyt jest połączony z zestawem danych w usłudze Power BI, w związku z czym użytkownicy próbujący odświeżyć skoroszyt muszą zalogować się do usługi Power BI i zainstalować aktualizacje programu Excel przed pierwszą próbą zaktualizowania danych za pomocą tej metody.And since the workbook is connecting to a dataset in Power BI, users attempting to refresh the workbook must sign in to Power BI and install the Excel updates the first time they attempt to update using this method.

Ponieważ użytkownicy muszą odświeżyć zestaw danych, a odświeżanie w przypadku połączeń zewnętrznych nie jest obsługiwane w usłudze Excel Online, zaleca się użytkownikom otwarcie skoroszytu w klasycznej wersji programu Excel na komputerze.Since users need to refresh the dataset, and refresh for external connections is not supported in Excel Online, it’s recommended that users open the workbook in the desktop version of Excel on their computer.

Uwaga

Administratorzy dzierżaw usługi Power BI mogą za pomocą portalu administracyjnego usługi Power BI uniemożliwić korzystanie z funkcji Analizuj w programie Excel w połączeniu z lokalnymi zestawami danych przechowywanymi w bazach danych usług Analysis Services (AS).Administrators for Power BI tenants can use the Power BI Admin Portal to disable the use of Analyze in Excel with on-premises datasets housed in Analysis Services (AS) databases. Jeśli ta opcja jest wyłączona, funkcja Analizuj w programie Excel jest wyłączona w przypadku baz danych usługi AS, ale nadal jest dostępna do obsługi innych zestawów danych.When that option is disabled, Analyze in Excel is disabled for AS databases, but continues to be available for use with other datasets.

Inne sposoby uzyskiwania dostępu do zestawów danych Power BI z programu ExcelOther ways to access Power BI datasets from Excel

Użytkownicy z określonymi jednostkami SKU pakietu Office mogą również łączyć się z zestawami danych Power BI z poziomu programu Excel przy użyciu funkcji Pobierz dane w programie Excel.Users with specific Office SKUs can also connect to Power BI datasets from within Excel by using the Get Data feature in Excel. Jeśli Twoja jednostka SKU nie obsługuje tej funkcji, opcja menu Pobierz dane nie będzie widoczna.If your SKU does not support this feature, the Get Data menu option does not appear.

Z menu wstążki Dane wybierz kolejno pozycje Pobierz dane > Z zestawu danych usługi Power BI, jak pokazano na poniższej ilustracji.From the Data ribbon menu, select Get Data > From Power BI dataset as shown in the following image.

Korzystanie z menu Pobierz dane

Zostanie wyświetlone okienko, w którym możesz przeglądać zestawy danych, do których masz dostęp. Ponadto możesz sprawdzać, czy zestawy danych są certyfikowane lub promowane, oraz czy zastosowano w nich etykiety ochrony dostępu.A pane appears, in which you can browse datasets to which you have access, see if datasets are certified or promoted, and determine whether data protection labels have been applied to those datasets.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania w ten sposób danych do programu Excel, patrz Tworzenie tabeli przestawnej na podstawie zestawów danych usługi Power BI w dokumentacji programu Excel.For more information about getting data into Excel in this way, see Create a PivotTable from Power BI datasets in the Excel documentation.

Możesz również uzyskać dostęp do wyróżnionych tabel w programie Excel w galerii Typy danych.You can also access featured tables in Excel, in the Data Types gallery. Aby dowiedzieć się więcej na temat wyróżnionych tabel i sposobu uzyskiwania do nich dostępu, patrz Uzyskiwanie dostępu do wyróżnionych tabel usługi Power BI w programie Excel (wersja zapoznawcza).To learn more about featured tables, and how to access them, see Access Power BI featured tables in Excel (preview).

WymaganiaRequirements

Aby można było korzystać z funkcji Analizuj w programie Excel, trzeba spełnić kilka wymagań:There are a few requirements for using Analyze in Excel:

 • Funkcja Analizuj w programie Excel jest obsługiwana w programie Microsoft Excel 2010 z dodatkiem SP1 i jego nowszych wersjach.Analyze in Excel is supported for Microsoft Excel 2010 SP1 and later.

 • Tabele przestawne programu Excel nie obsługują agregacji metodą przeciągania i upuszczania pól liczbowych.Excel PivotTables do not support drag-and-drop aggregation of numeric fields. Zestaw danych w usłudze Power BI musi mieć wstępnie zdefiniowane miary.Your dataset in Power BI must have pre-defined measures. Dowiedz się więcej na temat tworzenia miar.Read about creating measures.

 • W niektórych organizacjach mogą istnieć reguły zasad grupy uniemożliwiające zainstalowanie w programie Excel wymaganych aktualizacji funkcji Analizuj w programie Excel.Some organizations may have Group Policy rules that prevent installing the required Analyze in Excel updates to Excel. Jeśli nie możesz zainstalować aktualizacji, skontaktuj się z administratorem.If you’re unable to install the updates, check with your administrator.

 • Funkcja Analizuj w programie Excel wymaga, aby zestaw danych znajdował się w usłudze Power BI Premium lub aby użytkownik miał licencję usługi Power BI Pro.Analyze in Excel requires that the dataset be in Power BI Premium or that the user have a Power BI Pro license. Aby dowiedzieć się więcej o różnicach w działaniu różnych typów licencji, zobacz sekcję Porównanie funkcji usługi Power BI w cenniku usługi Power BI.To learn more about the differences in functionality between license types, take a look at the Power BI features comparison section of Power BI pricing.

 • Użytkownicy mogą łączyć się z zestawami danych za pośrednictwem funkcji Analizuj w programie Excel, jeśli mają uprawnienia do podstawowego zestawu danych.Users can connect to datasets through Analyze in Excel if they have permission for the underlying dataset. Użytkownik może uzyskać te uprawnienia na kilka sposobów: może mieć rolę członka w obszarze roboczym zawierającym ten zestaw danych, może mieć udostępniony raport lub pulpit nawigacyjny korzystający z tego zestawu danych lub może mieć uprawnienia do tworzenia dla zestawu danych w obszarze roboczym lub aplikacji zawierającej ten zestaw danych.A user could have this permission in several ways, such as having the Member role in the workspace containing the dataset, having a report or dashboard shared to them that uses the dataset, or having Build permission for the dataset, in either a workspace or an app that contains the dataset. Dowiedz się więcej na temat uprawnienia do tworzenia dotyczącego zestawów danych.Read more about Build permission for datasets.

 • Użytkownicy-goście nie mogą używać funkcji Analizuj w programie Excel w przypadku zestawów danych wysyłanych z innej (pochodzących od) dzierżawy.Guest users cannot use Analyze in Excel for datasets sent from (originating from) another tenant.

 • Funkcja Analizuj w programie Excel jest funkcją usługi Power BI i nie jest dostępna na serwerze raportów usługi Power BI ani w usłudze Power BI Embedded.Analyze in Excel is a Power BI service feature, and is not available in Power BI Report Server or Power BI Embedded.

 • Funkcja Analizuj w programie Excel jest obsługiwana tylko na komputerach z systemem Microsoft Windows.Analyze in Excel is only supported on computers running Microsoft Windows.

Jeśli konieczne jest odinstalowanie funkcji Analizuj w programie Excel, można to zrobić za pomocą ustawienia systemu Dodaj lub usuń programy na komputerze z systemem Windows.For users who need to uninstall the Analyze in Excel feature, you can do so using the Add or remove programs system setting on your Windows computer.

Rozwiązywanie problemówTroubleshooting

Mogą zaistnieć sytuacje, w których użycie analizy w programie Excel zwróci nieoczekiwane wyniki lub ta funkcja nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami.There may be times when using Analyze in Excel that you get an unexpected result, or the feature doesn't work as you expected. Ta strona oferuje rozwiązania typowych problemów związanych z użyciem funkcji analizy w programie Excel.This page provides solutions for common issues when using Analyze in Excel.

Następne krokiNext steps

Może zainteresują Cię również następujące artykuły:You might also be interested in the following articles: