Wprowadzenie do używania zestawów danych między obszarami roboczymiIntro to datasets across workspaces

Analiza biznesowa to działanie wymagające współpracy.Business intelligence is a collaborative activity. Ważne jest ustanowienie ustandaryzowanych zestawów danych pełniących rolę „pojedynczego źródła prawdy”.It's important to establish standardized datasets that can be the 'one source of truth.' Kolejnym elementem o kluczowym znaczeniu jest odnajdowanie i ponowne używanie tych ustandaryzowanych zestawów danych.Then discovering and reusing those standardized datasets is key. Po utworzeniu i udostępnieniu zoptymalizowanych zestawów danych przez ekspertów modelujących dane w organizacji twórcy raportów mogą zacząć tworzyć za pomocą tych zestawów danych dokładne raporty.When expert data modelers in your organization create and share optimized datasets, report creators can start with those datasets to build accurate reports. Dzięki temu organizacja dysponuje spójnymi danymi do podejmowania decyzji i kulturą danych w dobrej kondycji.Then your organization has consistent data for making decisions, and a healthy data culture.

Wybieranie udostępnionego zestawu danych

W usłudze Power BI twórcy zestawów danych mogą kontrolować, kto ma dostęp do ich danych, używając uprawnień do tworzenia.In Power BI, dataset creators can control who has access to their data by using the Build permission. Twórcy zestawów danych mogą również certyfikować i podwyższać poziom zestawów danych, dzięki czemu inni mogą je odnajdować.Dataset creators can also certify or promote datasets so others can discover them. Dzięki temu autorzy raportów wiedzą, które zestawy danych są wysokiej jakości i oficjalnie dostępne, i mogą używać tych zestawów danych zawsze podczas tworzenia w usłudze Power BI.That way, report authors know which datasets are high quality and official, and they can use those datasets wherever they author in Power BI. Administratorzy dzierżawy mają do dyspozycji nowe ustawienie dzierżawy — kontrolujące używanie zestawów danych w obszarach roboczych.Tenant administrators have a new tenant setting to govern the use of datasets across workspaces.

Udostępnianie zestawu danych a obszar roboczy nowego typuDataset sharing and the new workspace experience

Tworzenie raportów na podstawie zestawów danych w różnych obszarach roboczych oraz kopiowanie raportów do różnych obszarów roboczych są ściśle powiązane z obszarem roboczym nowego typu:Building reports based on datasets in different workspaces, and copying reports to different workspaces, are tightly coupled with the new workspace experience:

 • W usłudze po otwarciu wykazu zestawów danych w obszarze roboczym nowego typu w wykazie prezentowane są zestawy danych znajdujące się w obszarze Mój obszar roboczy i w innych obszarach roboczych nowego typu.In the service, when you open the dataset catalog from a new workspace experience, the dataset catalog shows datasets that are in your My Workspace and in other new workspace experience workspaces.
 • Po otwarciu wykazu zestawów danych w klasycznym obszarze roboczym widoczne są tylko zestawy danych z tego obszaru roboczego — zestawy z innych obszarów roboczych nie są widoczne.When you open the dataset catalog from a classic workspace, you only see the datasets in that workspace, not the ones in other workspaces.
 • W programie Power BI Desktop możesz publikować raporty programu Live Connect w różnych obszarach roboczych, o ile ich zestawy danych znajdują się w obszarach roboczych nowego typu.In Power BI Desktop, you can publish Live Connect reports to different workspaces, as long as their datasets are in new experience workspaces.
 • Podczas kopiowania raportów między różnymi obszarami roboczymi docelowy obszar roboczy musi być obszarem roboczym nowego typu.When copying reports across workspaces, the target workspace needs to be a new experience workspace.

Odnajdowanie zestawów danychDiscover datasets

Podczas tworzenia raportu na podstawie istniejącego zestawu danych pierwszym krokiem jest połączenie się z zestawem danych — w usłudze Power BI lub programie Power BI Desktop.When building a report on top of an existing dataset, the first step is to connect to the dataset, either in the Power BI service or Power BI Desktop. Przeczytaj o odnajdowaniu zestawów danych z różnych obszarów roboczychRead about discovering datasets from different workspaces

Kopiowanie raportuCopy a report

Gdy w obszarze roboczym lub aplikacji znajdziesz raport, który Ci się podoba, możesz utworzyć jego kopię, a następnie zmodyfikować ją odpowiednio do własnych potrzeb.When you find a report you like, in a workspace or an app, you can make a copy of it, and then modify it to fit your needs. Nie musisz martwić się o utworzenie modelu danych.You don't have to worry about creating the data model. Został on już utworzony.That's already created for you. A znacznie łatwiej jest zmodyfikować istniejący raport, niż zaczynać od zera.And it's much easier to modify an existing report than it is to start from scratch. Przeczytaj więcej na temat kopiowania raportów.Read more about copying reports.

Uprawnienie do tworzenia dotyczące zestawów danychBuild permission for datasets

Jeśli jesteś twórcą zestawu danych, możesz użyć uprawnienia do tworzenia, aby określić, kto w organizacji może tworzyć nową zawartość na podstawie Twoich zestawów danych.With Build permission type, if you're a dataset creator you can determine who in your organization can build new content on your datasets. Osoby z uprawnieniem do tworzenia mogą także tworzyć nową zawartość na podstawie zestawu danych poza usługą Power BI, na przykład w arkuszach programu Excel za pomocą funkcji Analizuj w programie Excel, XMLA i eksportu.People with Build permission can also build new content on the dataset outside Power BI, such as Excel sheets via Analyze in Excel, XMLA, and export. Przeczytaj więcej na temat uprawnienia do tworzenia.Read more about the Build permission.

Podwyższanie poziomu i certyfikacjaPromotion and certification

Jeśli tworzysz zestawy danych i utworzysz taki, z którego będą mogły korzystać inne osoby, możesz ułatwić im odnalezienie go przez podwyższenie poziomu tego zestawu danych.If you create datasets, when you create one that others can benefit from, you can make it easier for them to discover it by promoting your dataset. Możesz również poprosić ekspertów w swojej organizacji o certyfikowanie Twojego zestawu danych.You can also request that experts in your organization certify your dataset.

LicencjonowanieLicensing

Konkretne funkcje i środowiska oparte na funkcjach udostępnionych zestawów danych są licencjonowane zgodnie z ich istniejącymi scenariuszami.The specific features and experiences built on shared dataset capabilities are licensed according to their existing scenarios. Na przykład:For example:

 • Ogólnie wszyscy mogą odnajdować udostępnione zestawy danych i łączyć się z nimi — nie jest to funkcja ograniczona tylko do warstwy Premium.In general, discovering and connecting to shared datasets is available to anyone – it is not a feature restricted to Premium.
 • Użytkownicy bez licencji Pro mogą używać zestawów danych w różnych obszarach roboczych do tworzenia raportów tylko wtedy, gdy te zestawy danych znajdują się w należącym do danego użytkownika obszarze Mój obszar roboczy lub w obszarze roboczym w warstwie Premium.Users without a Pro license can only use datasets across workspaces for report authoring if those datasets reside in the users' personal My Workspace or in a Premium-backed workspace. To samo ograniczenie licencjonowania ma zastosowanie do tworzenia raportów w programie Power BI Desktop i usłudze Power BI.The same licensing restriction applies whether they author reports in Power BI Desktop or in the Power BI service.
 • Kopiowanie raportów między obszarami roboczymi wymaga licencji Pro.Copying reports between workspaces requires a Pro license.
 • Kopiowanie raportów z aplikacji wymaga licencji Pro, tak jak w przypadku organizacyjnych pakietów zawartości.Copying reports from an app requires a Pro license, as was required for organizational content packs.
 • Certyfikowanie zestawów danych i podwyższanie ich poziomu wymaga licencji Pro.Promoting and certifying datasets requires a Pro license.

Istotne zagadnienia i ograniczeniaConsiderations and limitations

 • Jako wydawca aplikacji musisz upewnić się, że odbiorcy mają dostęp do zestawów danych poza obszarem roboczym.As an app publisher you have to make sure that your audience has access to datasets outside of the workspace. W przeciwnym razie użytkownicy będą napotykać problemy podczas korzystania z aplikacji: raporty nie będą otwierane bez dostępu do zestawu danych, a kafelki pulpitu nawigacyjnego będą wyświetlane jako zablokowane.Otherwise, users will encounter issues when interacting with your app: reports won’t open without dataset access, and dashboard tiles will show as locked. Ponadto użytkownicy nie będą mogli otworzyć aplikacji, jeśli pierwszy element w jej nawigacji jest raportem bez dostępu do zestawu danych.Also, users won’t be able to open the app if the first item in its navigation is a report without access to the dataset.
 • Do utworzenia raportu na podstawie zestawu danych w innym obszarze roboczym po obu stronach wymagany jest obszar roboczy nowego typu: raport musi znajdować się w obszarze roboczym nowego typu i zestaw danych musi znajdować się w obszarze roboczym nowego typu.Building a report on top of a dataset in a different workspace requires the new workspace experience at both ends: The report needs to be in a new workspace experience and the dataset needs to be in a new workspace experience. Raporty w obszarze roboczym nowego typu można kopiować tylko do innego obszaru roboczego nowego typu, a nie do klasycznych obszarów roboczych ani do obszaru Mój obszar roboczy.You can only copy reports in a new workspace experience to another new workspace experience, and not to classic workspaces or to My Workspace.
 • W klasycznym obszarze roboczym środowisko odnajdowania zestawów danych zawiera tylko zestawy danych z tego obszaru roboczego.In a classic workspace, the dataset discovery experience only shows the datasets in that workspace.
 • Funkcja „Publikuj w sieci Web” celowo nie działa w przypadku raportu opartego na udostępnionym zestawie danych.By design, “Publish to web” doesn’t work for a report based on a shared dataset.
 • Jeśli dwie osoby są członkami obszaru roboczego uzyskującego dostęp do udostępnionego zestawu danych, możliwe, że tylko jedna z nich będzie widzieć powiązany zestaw danych w tym obszarze roboczym.If two people are members of a workspace that is accessing a shared dataset, it's possible that only one of them can see the related dataset in the workspace. Udostępniony zestaw danych jest wyświetlany tylko osobom z dostępem co najmniej do odczytu tego zestawu danych.Only people with at least Read access to the dataset can see the shared dataset.

Następne krokiNext steps