Usługa Power BI dla użytkownikówThe Power BI service for consumers

DOTYCZY: takusługa Power BI dla użytkowników nieusługa Power BI dla projektantów i deweloperów nieprogram Power BI Desktop takWymaga licencji Pro lub Premium APPLIES TO: yesPower BI service for consumers noPower BI service for designers & developers noPower BI Desktop yesRequires Pro or Premium license

Żyjesz w kulturze danych, w której decyzje biznesowe opierają się na faktach, a nie na opiniach.You live in a data culture, where business decisions are based on facts, not opinions. Potrzebujesz danych, aby podejmować te decyzje, a Twoi współpracownicy Cię nie zawiodą.You need data to make these decisions, and your colleagues don't let you down.

Wysyłają Ci różnorodne raporty, arkusze kalkulacyjne, wiadomości e-mail z wykresami, a nawet drukowane materiały informacyjne.They send you all types of reports, spreadsheets, emails with charts, and even printed handouts. W miarę gromadzenia się danych szybkie znajdowanie potrzebnych informacji staje się coraz trudniejsze i obawiasz się, że dane, z których korzystasz, mogą nie być najnowsze.As the data piles up, it becomes harder and harder to find what you need quickly, and you worry that you might not be using the most recent information.

Pulpit nawigacyjny usługi Power BI

Usługa Power BI dla użytkownikówThe Power BI service for consumers

Usługa Power BI ułatwia pracę i jednocześnie zwiększa jej wpływ.Power BI makes your job easier and more impactful at the same time. Wszystkie te dane stają się wykresami i grafami, które wizualizują dane za Ciebie.All that data becomes charts and graphs, that visualize your data for you. Zamiast długich list lub tabel liczb i słów, Twoje dane szczegółowe są piękne — to kolorowe i atrakcyjne wizualizacje, które opowiadają historie o danych.Instead of long lists or tables of numbers and words, your data insights are beautiful – colorful and compelling visuals that tell stories about the insights in your data.

Pulpit nawigacyjny usługi Power BI

Po prostu otwórz usługę Power BI w przeglądarce lub na urządzeniu przenośnym.Just open the Power BI service, in a browser or on a mobile device. Ty i Twoi współpracownicy pracujecie z tymi samymi zaufanymi pulpitami nawigacyjnymi i raportami, które są automatycznie aktualizowane i odświeżane, dzięki czemu zawsze pracujesz z najświeższą zawartością.You and your colleagues work from the same trusted dashboards and reports, that update and refresh automatically, so you're always working with the freshest content.

Pulpit nawigacyjny usługi Power BI

Dzięki temu, że zawartość nie jest statyczna, możesz się w nią wgłębić, szukając trendów, szczegółowych informacji i innych analiz biznesowych.Since the content isn't static, you can dig in, looking for trends, insights, and other business intelligence. Przeszukuj i analizuj zawartość pod każdym kątem, a nawet zadawaj pytania, używając własnych słów.Slice and dice the content, and even ask it questions using your own words. Możesz też usiąść wygodnie i pozwolić, aby dane odkryły interesujące informacje za Ciebie — wysyłały alerty, gdy dane się zmienią, i dostarczały raporty pocztą e-mail zgodnie z ustawionym harmonogramem.Or, sit back and let your data discover interesting insights for you; send you alerts when data changes, and email reports to you on a schedule you set. Wszystkie Twoje dane, w dowolnym czasie, w chmurze lub w środowisku lokalnym, na dowolnym urządzeniu.All your data, anytime, in the cloud or on-premises, from any device. To tylko początek możliwości usługi Power BI.That's just the beginning of what Power BI can do.

Czy jestem użytkownikiem usługi Power BI?Am I a Power BI consumer?

Sposób interakcji z usługą Power BI będzie zależeć od Twojego stanowiska.The way you interact with Power BI will depend on your job role. Jako użytkownik końcowy, lub po prostu użytkownik, jesteś osobą, która otrzymuje od współpracowników zawartość (pulpity nawigacyjne, raporty i aplikacje).As an end user or consumer, you are the person who receives content (dashboards, reports, and apps) from colleagues. Pracujesz w wersji online lub w wersji mobilnej rozwiązania Power BI, które jest nazywane usługą Power BI, przeglądając tę zawartość i pracując z nią, aby podejmować decyzje biznesowe.You work in the online or mobile version of Power BI, which is called the Power BI service, reviewing and interacting with this content, to make business decisions.

Jako użytkownik nie będziesz mieć dostępu do pełnych możliwości rozwiązania Power BI — i jest to właściwe, ponieważ Twoim zadaniem nie jest tworzenie pulpitów nawigacyjnych i raportów.As a consumer, you won't have access to the full capabilities of Power BI, and that's ok, because your job isn't building dashboards and reports. Będziesz używać usługi Power BI do analizy, monitorowania, eksplorowania i podejmowania decyzji.You'll be using the Power BI service for analysis, monitoring, exploration, and decision making.

Na pewno znany jest Ci termin „Power BI Desktop” lub po prostu „Desktop” oznaczający autonomiczne narzędzie używane przez projektantów, którzy tworzą i udostępniają użytkownikom pulpity nawigacyjne oraz raporty.You'll undoubtedly hear the term "Power BI Desktop" or just "Desktop", and this is a stand-alone tool used by the designers who build and share dashboards and reports with you. Dobrze jest wiedzieć, że istnieją inne narzędzia Power BI, ale jeśli jesteś użytkownikiem, będziesz pracować tylko z usługą Power BI.It's important to know that there are other Power BI tools out there, but if you're a consumer, you'll only work with the Power BI service.

I ze względu na to, że pracujesz z zawartością udostępnioną, potrzebujesz tylko bezpłatnej licencji, ponieważ Twoja organizacja korzysta z pojemności Premium.And because you are working with shared content, a free license is all you'll need because you're working in an organization that is using Premium capacity. Jaką licencję posiadam?Which license do I have?

Bezpieczne korzystanie z zawartościSafely interact with content

Nie martw się: gdy filtrujesz, dzielisz na fragmenty, subskrybujesz i eksportujesz, Twoja praca nie wpływa negatywnie na podstawowy zestaw danych ani oryginalną udostępnioną zawartość (pulpity nawigacyjne, raporty i aplikacje).As you filter, slice, subscribe, and export, don't worry -- your work is not impacting the underlying dataset or the original shared content (dashboards, reports, and apps).

Uszkodzenie danych nie jest możliwe.You cannot hurt your data. Usługa Power BI jest doskonałym miejscem, w którym można eksplorować dane i eksperymentować bez obawy, że coś zostanie „zepsute”.Power BI is a great place for you to explore and experiment without worrying that you'll "break" anything.

Nie oznacza to, że nie można zapisywać zmian — możesz to robić.That doesn't mean you can't save your changes - you can. Jednak te zmiany dotyczą tylko Twojego widoku zawartości.But those changes only affect your view of the content. A przywrócenie oryginalnego widoku domyślnego jest tak proste jak kliknięcie przycisku.And reverting to the original default view is as easy as clicking a button.

Pulpit nawigacyjny usługi Power BI

Następne krokiNext steps

Zapoznaj się z przewodnikiem po usłudze Power BI dla użytkowników Take a tour of the Power BI service for consumers
Szkolenie dotyczące usługi Power BI dla użytkowników Power BI service training for consumers
Terminologia i pojęcia dotyczące użytkowników usługi Power BITerminology and concepts for Power BI consumers