Eksportowanie raportów z usługi Power BI do programu PowerPointExport reports from Power BI to PowerPoint

Usługa Power BI umożliwia publikowanie raportów w programie Microsoft PowerPoint oraz łatwe tworzenie pokazu slajdów na podstawie raportu usługi Power BI.With Power BI, you can publish your report to Microsoft PowerPoint, and easily create a slide deck based on your Power BI report. Podczas eksportowania do programu PowerPoint zachodzą następujące zmiany:When you export to PowerPoint, the following occurs:

 • Każda strona w raporcie usługi Power BI staje się pojedynczym slajdem w programie PowerPointEach page in the Power BI report becomes an individual slide in PowerPoint
 • Każda strona w raporcie usługi Power BI jest eksportowana jako jeden obraz o wysokiej rozdzielczości w programie PowerPointEach page in the Power BI report is exported as a single high resolution image in PowerPoint
 • W programie PowerPoint jest tworzony link prowadzący do raportu usługi Power BIA link is created in PowerPoint that links to the Power BI report

Eksportowanie raportu usługi Power BI do programu PowerPoint jest szybkie.Getting your Power BI report exported into PowerPoint is quick. Wystarczy wykonać kroki opisane w następnej sekcji.Just follow the steps outlined in the next section.

Jak wyeksportować raport usługi Power BI do programu PowerPointHow to export your Power BI report to PowerPoint

W usłudze Power BI wybierz raport do wyświetlenia na kanwie.In the Power BI service, select a report to display it on the canvas. Możesz również wybrać raport ze strony głównej, obszaru Aplikacje lub innej sekcji w okienku nawigacji po lewej stronie.You can also select a report from your Home page, Apps, or any other section on your left navpane.

Wybieranie pozycji Plik z paska menu, strzałka wskazująca polecenie Eksportuj do programu PowerPoint

Gdy raport, który chcesz wyeksportować do programu PowerPoint, zostanie wyświetlony na kanwie, wybierz pozycję Plik > Eksportuj do programu PowerPoint na pasku menu w usłudze Power BI.When the report you want to export to PowerPoint is displayed on the canvas, select File > Export to PowerPoint from the menu bar in the Power BI service.

Zbliżenie paska nawigacyjnego z lewej strony z wybranym obszarem Mój obszar roboczy i listą rozwijaną Plik

Zostanie wyświetlone okno podręczne, w którym masz możliwość wybrania opcji Bieżący widok lub Widok domyślny.A pop-up will appear where you have the option to select the Current view or Default view. Opcja Bieżący widok eksportuje raport w bieżącym stanie, co obejmuje aktywne zmiany wprowadzone do wartości fragmentatora i filtru.Current view exports the report in the current state, which includes the active changes you made to slicer and filter values. Tę opcję wybiera większość użytkowników.Most users select this option. Opcja Widok domyślny eksportuje raport w pierwotnym stanie (czyli w postaci udostępnionej przez autora) i nie odzwierciedla żadnych zmian wprowadzonych do tego stanu pierwotnego.Alternately, selecting Default view exports the report in the original state (as the author shared it), and doesn't reflect any changes you made to the original state.

Ponadto dostępne jest pole wyboru do wskazywania, czy mają być eksportowane ukryte karty raportu.Additionally, there is a checkbox to select whether or not to export the hidden tabs of a report. To pole należy zaznaczyć, jeśli mają zostać wyeksportowane tylko karty raportu, które widzisz w przeglądarce.Simply check this box if you would like to only export report tabs that are visibile to you in your browser. Jeśli częścią eksportu mają być wszystkie ukryte karty, możesz pozostawić to pole niezaznaczone.If you'd prefer to get all the hidden tabs as part of your export, you may leave this unchecked. Jeśli pole wyboru jest wyszarzone, w raporcie nie ma ukrytych kart.If the checkbox is greyed out, there are no hidden tabs in the report. Po wybraniu wszystkich opcji kliknij przycisk Eksportuj, aby kontynuować.Once you have made your selections, click Export to continue.

W prawym górnym rogu okna przeglądarki usługi Power BI zostanie wyświetlony transparent powiadomienia z informacją, że raport jest eksportowany do programu PowerPoint.You'll see a notification banner in the upper right corner of the Power BI service browser window that the report is being exported to PowerPoint. Może to potrwać kilka minut. Podczas eksportowania raportu możesz kontynuować pracę w usłudze Power BI.This might take a few minutes, and you can continue to work in Power BI while the report is being exported.

powiadomienie o trwającym eksportowaniu do programu PowerPoint

Po zakończeniu na transparencie powiadomienia zostanie wyświetlona informacja, że usługa Power BI zakończyła proces eksportowania.Once complete, the notification banner changes to let you know that the Power BI service has finished the export process.

Wyświetlony komunikat o powodzeniu

Plik będzie dostępny w miejscu, gdzie przeglądarka wyświetla pobrane pliki.Your file is then available where your browser displays downloaded files. Na poniższej ilustracji widać transparent pobierania wzdłuż dolnej części okna przeglądarki.In the following image, it's shown as a download banner along the bottom of the browser window.

strzałka wskazująca powiadomienie w przeglądarce w dolnej części ekranu

To wszystko.And that's all there is to it. Teraz możesz pobrać ten plik, otworzyć go za pomocą programu PowerPoint, a następnie modyfikować go i ulepszać, tak jak każdą inną prezentację programu PowerPoint.You can download the file, open it with PowerPoint, and then modify or enhance it just like you would any other PowerPoint deck.

Sprawdzanie wyeksportowanego pliku programu PowerPointChecking out your exported PowerPoint file

Po otworzeniu pliku programu PowerPoint wyeksportowanego przez usługę Power BI znajdziesz w nim kilka fajnych i przydatnych elementów.When you open the PowerPoint file that Power BI exported, you find a few cool and useful elements. Przyjrzyj się poniższej ilustracji, a następnie zapoznaj się z ponumerowanymi elementami poniżej, opisującymi niektóre z tych użytecznych funkcji.Take a look at the following image, then check out the numbered elements below that describe some of those cool features.

Otwieranie programu PowerPoint

 1. Pierwsza strona pokazu slajdów zawiera nazwę raportu oraz link umożliwiający wyświetlenie w usłudze Power BI raportu, na którym oparto ten pokaz slajdów.The first page of the slide deck includes the name of your report, and a link so that you can View in Power BI the report on which the slide deck is based.
 2. Widoczne są także pewne przydatne informacje dotyczące raportu, takie jak ostatnie odświeżanie danych, na których oparty jest wyeksportowany raport, oraz data i godzina pobrania, czyli data i godzina wyeksportowania raportu usługi Power BI do pliku programu PowerPoint.You get some useful information about the report, too, including the last data refresh on which the exported report is based, and the downloaded at time and date, which is the time and date when the Power BI report was exported into a PowerPoint file.
 3. Każda strona raportu jest osobnym slajdem, jak pokazano w okienku nawigacji po lewej stronie.Each report page is a separate slide, as shown in the left navigation pane.
 4. Opublikowany raport jest renderowany w języku zgodnym z ustawieniami usługi Power BI lub ustawieniami regionalnymi przeglądarki.Your published report is rendered in the language according to your Power BI settings, or otherwise by the locale setting of your browser. Aby zobaczyć lub ustawić preferencje dotyczące języka, wybierz ikonę z kołem zębatym ikona z kołem zębatym > Ustawienia > Ogólne > Język.To see or set your language preference, select the cog icon cog icon > Settings > General > Language. Informacje dotyczące ustawień regionalnych znajdują się w temacie Języki i kraje/regiony obsługiwane w usłudze Power BI.For locale information, see Supported languages and countries/regions for Power BI.
 5. Prezentacja programu PowerPoint zawiera slajd tytułowy z wyeksportowaną godziną w prawidłowej strefie czasowej.The PowerPoint presentation includes a cover slide with the exported time in the correct time zone.

Gdy przejdziesz do pojedynczego slajdu, zauważysz, że każda strona raportu jest niezależnym obrazem.When you go into an individual slide, you'll notice that each report page is an independent image.

Uwaga

Zastosowanie jednej wizualizacji dla każdej strony raportu to nowe zachowanie.Having one visual for each report page is new behavior. Poprzednie zachowanie, które udostępniało niezależny obraz dla każdej wizualizacji, nie jest już zaimplementowane.The previous behavior, which provided an independent image for each visual, is no longer implemented.

Ilustracja przedstawiająca każdą wizualizację jako osobny obraz

To, co teraz zrobisz z pokazem slajdów programu PowerPoint, lub z dowolnym obrazem o wysokiej rozdzielczości, zależy wyłącznie od Ciebie!What you do with your PowerPoint deck from there, or any of the high resolution images, is up to you!

OgraniczeniaLimitations

Pracując z funkcją Eksportuj do programu PowerPoint, należy wziąć pod uwagę kilka zagadnień i ograniczeń.There are a few considerations and limitations to keep in mind when working with the Export to PowerPoint feature.

 • Wizualizacje języka R nie są obecnie obsługiwane.R visuals are not currently supported. Każda taka wizualizacja jest eksportowana do programu PowerPoint jako pusty obraz z komunikatem o błędzie informującym, że wizualizacja nie jest obsługiwana.Any such visuals are exported as a blank image into PowerPoint with an error message that states the visual is not supported.
 • Wizualizacje niestandardowe, które posiadają certyfikat, są obsługiwane.Custom visuals that have been certified are supported. Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikowanych wizualizacji niestandardowych, w tym jak uzyskać certyfikat dla wizualizacji niestandardowej, zobacz Certyfikowanie wizualizacji niestandardowej.For more information on certified custom visuals, including how to get a custom visual certified, see getting a custom visual certified. Wizualizacje niestandardowe, które nie mają certyfikatu, nie są obsługiwane i są eksportowane do programu PowerPoint jako puste obrazy z komunikatem o błędzie informującym, że wizualizacja nie jest obsługiwana.Custom visuals that have not been certified are not supported, and are exported as a blank image into PowerPoint with an error message that states the visual is not supported.
 • Obecnie nie można eksportować raportów zawierających więcej niż 30 stron.Reports with more than 30 report pages can't currently be exported.
 • Proces eksportowania raportu do programu PowerPoint może potrwać kilka minut, dlatego prosimy o cierpliwość.The process of exporting the report to PowerPoint may take a few minutes to complete, so please be patient. Czynniki, które mogą mieć wpływ na czas eksportowania, obejmują strukturę raportu oraz bieżące obciążenie usługi Power BI.Factors that can impact the time required include the structure of the report, and the current load on the Power BI service.
 • Jeśli element menu Eksportuj do programu PowerPoint nie jest dostępny w usłudze Power BI, prawdopodobnie administrator dzierżawy wyłączył tę funkcję.If the Export to PowerPoint menu item isn't available in the Power BI service, it's likely because your tenant administrator has disabled the feature. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem dzierżawy.Please contact your tenant administrator for details.
 • Obrazy tła zostaną przycięte do obszaru ograniczającego wykres.Background images will be cropped with the chart's bounding area. Zdecydowanie zalecamy, aby usunąć obrazy tła przed rozpoczęciem eksportowania do programu PowerPoint.It's highly recommended that you remove background images before exporting to PowerPoint.
 • Strony w programie PowerPoint są zawsze tworzone w standardowym rozmiarze 9:16, niezależnie od oryginalnych wymiarów i rozmiarów stron w raporcie usługi Power BI.Pages in PowerPoint are always created in the standard 9:16 size, regardless of the original page sizes or dimensions in the Power BI report.
 • Raporty, które są własnością użytkownika spoza Twojej domeny dzierżawy usługi Power BI (na przykład raporty należące do osoby spoza organizacji i udostępnione Tobie), nie mogą być publikowane w programie PowerPoint.Reports that are owned by a user outside your Power BI tenant domain (such as, a report owned by someone outside your organization, and shared with you) cannot be published to PowerPoint.
 • Jeśli udostępniasz pulpit nawigacyjny osobie spoza organizacji (czyli użytkownikowi, który nie należy do Twojej dzierżawy usługi Power BI), ta osoba nie będzie mogła wyeksportować raportów skojarzonych z udostępnionym pulpitem nawigacyjnym do programu PowerPoint.If you share a dashboard with someone outside of your organization (and thereby, a user who is not in your Power BI tenant), that user will not be able to export the shared dashboard's associated reports to PowerPoint. Jeśli na przykład jesteś użytkownikiem aaron@contoso.com, możesz udostępnić pulpit nawigacyjny użytkownikowi david@cohowinery.com.For example, if you are aaron@contoso.com, you can share with david@cohowinery.com. Ale użytkownik david@cohowinery.com nie może wyeksportować skojarzonych raportów do programu PowerPoint.But david@cohowinery.com cannot export the associated reports to PowerPoint.
 • Eksportowanie może nie działać ze starszymi wersjami programu PowerPoint.Export may not work with older versions of PowerPoint.
 • Jak wspomniano wcześniej, każda strona raportu jest eksportowana jako jeden obraz w pliku programu PowerPoint.As previously mentioned, each report page is exported as a single image in the PowerPoint file.
 • Usługa Power BI używa ustawień języka użytkownika usługi Power BI jako języka eksportu do programu PowerPoint.The Power BI service uses your Power BI language setting as the language for the PowerPoint export. Aby zobaczyć lub ustawić preferencje dotyczące języka, wybierz ikonę z kołem zębatym ikona z kołem zębatym > Ustawienia > Ogólne > Język.To see or set your language preference, select the cog icon cog icon > Settings > General > Language.
 • Czas Pobrano na slajdzie okładki wyeksportowanego pliku programu PowerPoint jest ustawiony na strefę czasową komputera obowiązującą w czasie eksportu.The Downloaded at time on the cover slide for the exported PowerPoint file is set to your computer's time zone at the time of the export.
 • Filtry adresów URL obecnie nie są przestrzegane, gdy dla eksportu zostanie wybrana opcja „Bieżące wartości”.URL filters aren't currently respected when choosing "Current Values" for your export.

Następne krokiNext steps

Drukowanie raportuPrint a report