Łączenie się z programem Excel w programie Power BI DesktopConnect to Excel in Power BI Desktop

Łączenie się ze skoroszytem programu Excel z programu Power BI Desktop jest łatwe. Ten artykuł zawiera omówienie kolejnych kroków.Connecting to an Excel workbook from Power BI Desktop is straightforward, and this article walks you through the steps.

W programie Power BI Desktop wybierz pozycje Pobierz dane > Excel ze wstążki Narzędzia główne.In Power BI Desktop, select Get Data > Excel from the Home ribbon.

Wybierz swój skoroszyt w wyświetlonym oknie dialogowym Otwieranie.Select your workbook from the Open dialog that appears.

Program Power BI Desktop prezentuje tabele dla innych elementów danych ze skoroszytu w oknie Nawigator.Power BI Desktop presents the tables on other data elements from the workbook in the Navigator window. Po wybraniu tabeli w lewym okienku w prawym okienku pojawi się podgląd danych.When you select a table in the left pane, a preview of the data appears in the right pane.

Możesz wybrać przycisk Załaduj, aby zaimportować dane, lub wybrać przycisk Edytuj, jeśli chcesz edytować dane w Edytorze zapytań przed ich pobraniem do programu Power BI Desktop.You can select the Load button to import the data, or if you want to edit the data using Query Editor before bringing it into Power BI Desktop, select the Edit button.

Podczas ładowania danych program Power BI Desktop wyświetla okno Ładowanie i pokazuje działanie skojarzone z ładowaniem danych.When you load the data, Power BI Desktop displays the Load window and displays the activity associated with loading the data.

Po zakończeniu program Power BI Desktop wyświetla tabele i pola zaimportowane ze skoroszytu programu Excel w okienku Pola po prawej stronie pulpitu.When complete, Power BI Desktop displays the tables and fields it imported from your Excel workbook in the Fields pane, on the right side of the Desktop.

I to wszystko.And that’s it!

Teraz możesz używać danych zaimportowanych ze skoroszytu programu Excel w programie Power BI Desktop do tworzenia wizualizacji i raportów albo wchodzić w interakcje z wszelkimi innymi danymi, które zechcesz podłączyć i zaimportować, takimi jak inne skoroszyty programu Excel, bazy danych i dowolne inne źródła danych.You’re now ready to use the imported data from your Excel workbook in Power BI Desktop to create visuals, reports, or interact with any other data you might want to connect with and import, such as other Excel workbooks, databases, or any other data source.

Następne krokiNext steps

Z poziomu programu Power BI Desktop możesz łączyć się z danymi różnego rodzaju.There are all sorts of data you can connect to using Power BI Desktop. Więcej informacji na temat źródeł danych znajdziesz w następujących zasobach:For more information on data sources, check out the following resources: