WizualizacjeVisualizations

Wizualizacje ożywiają dane i ujawniają ukryte fakty, na co pozwalają tylko atrakcyjne i wspaniałe formy obrazowania.Visualizations bring your data to life, and reveal insights that only compelling and amazing visual representations can. W tej części kursu Nauka z przewodnikiem dotyczącego usługi Power BI przedstawiono sposób rozpoczynania pracy z nimi.This section of Power BI Guided Learning shows you how to get started using them.