Czym są raporty podzielone na strony w usłudze Power BI Premium?What are paginated reports in Power BI Premium?

Raporty podzielone na strony zostały zaprojektowane pod kątem drukowania lub udostępniania.Paginated reports are designed to be printed or shared. Są one określane jako podzielone na strony, ponieważ dzięki swojemu formatowaniu mieszczą się doskonale na stronie.They're called paginated because they're formatted to fit well on a page. Raporty te zawierają wszystkie dane w tabeli, nawet jeśli tabela zajmuje wiele stron.They display all the data in a table, even if the table spans multiple pages. Są one również określane jako „co do piksela” (ang. pixel perfect), ponieważ można dokładnie kontrolować układ ich stron.They're also called pixel perfect because you can control their report page layout exactly. Power BI Report Builder to autonomiczne narzędzie do tworzenia raportów podzielonych na strony.Power BI Report Builder is the standalone tool for authoring paginated reports. Raporty podzielone na strony są oparte na technologii raportów RDL czyli standardowym formacie raportów dostępnym w usługach SQL Server Reporting Services.Paginated reports are based on the RDL report technology, long the standard report format in SQL Server Reporting Services.

Raporty podzielone na strony często mają wiele stron.Paginated reports often have many pages. Na przykład ten raport zawiera 563 strony.For example, this report has 563 pages. Każda strona ma dokładnie rozmieszczoną zawartość — z jedną stroną na każdą fakturę oraz powtarzającymi się nagłówkami i stopkami.Each page is laid out exactly, with one page per invoice, and repeating headers and footers.

Podzielony na strony

Podgląd raportu można wyświetlić w programie Report Builder, a następnie opublikować raport w usłudze Power BI pod adresem app.powerbi.com.You can preview your report in Report Builder, then publish it to the Power BI service, app.powerbi.com. Do publikowania raportu w usłudze jest niezbędna licencja usługi Power BI Pro.You need a Power BI Pro license to publish a report to the service. Raporty podzielone na strony można publikować i udostępniać w obszarze Mój obszar roboczy lub innych obszarach roboczych, jeśli obszar roboczy znajduje się w pojemności usługi Power BI Premium.You can publish and share paginated reports in your My Workspace or in workspaces, as long as the workspace is in a Power BI Premium capacity. Ponadto administrator usługi Power BI musi również włączyć raporty podzielone na strony w sekcji pojemności Premium w portalu administracyjnym usługi Power BI.Also, a Power BI admin needs to enable paginated reports in the Premium capacities section of the Power BI admin portal.

Porównanie raportów usługi Power BI i raportów podzielonych na stronyCompare Power BI reports and paginated reports

Główną zaletą raportów podzielonych na strony jest możliwość drukowania wszystkich danych w tabeli bez względu na ich ilość.A major advantage of paginated reports is their ability to print all the data in a table, no matter how long. Załóżmy, że umieszczasz tabelę w raporcie usługi Power BI.Picture that you place a table in a Power BI report. Niektóre wiersze tabeli będą widoczne na stronie, a pozostałe będą dostępne po przewinięciu paska przewijania.You see some of its rows in the table on the page, and you have a scroll bar to see the rest. Jeśli wydrukujesz tę stronę lub wyeksportujesz ją do pliku PDF, wydrukowane zostaną tylko te wiersze, które były widocznie na stronie.If you print that page, or export it to PDF, the only rows that print are the ones you saw on the page.

Teraz załóżmy, że umieszczasz tę samą tabelę w raporcie podzielonym na strony.Now say you place the same table in a paginated report. Po jego wydrukowaniu lub wyeksportowaniu do formatu PDF raport podzielony na strony będzie zawierać tyle stron, ile jest potrzebnych do wydrukowania wszystkich wierszy tej tabeli.When you print it or export it to PDF, the paginated report has as many pages as necessary to print every row in that table.

W poniższym filmie wideo jeden z najbardziej cenionych specjalistów ds. platform danych w firmie Microsoft, Peter Myers, i główny menedżer programu Chris Finlan przedstawiają sposób drukowania podobnej tabeli w dwóch formatach raportów.In the following video, Microsoft Most Valued Professional - Data Platform Peter Myers, and Principal Program Manager Chris Finlan demonstrate printing a similar table in the two report formats.

Ten film wideo jest częścią składającego się z ośmiu modułów kursu opartego na wideo zatytułowanego Raporty podzielone na strony w usłudze Power BI w jeden dzień.This video is part of an eight-module video-based course, Power BI Paginated Reports in a Day. Celem tego kursu jest wyposażenie autorów raportów w wiedzę techniczną niezbędną do tworzenia, publikowania i dystrybuowania raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI.The course is designed to empower you as a report author with the technical knowledge required to create, publish, and distribute Power BI paginated reports.

Tworzenie raportów w programie Power BI Report BuilderCreate reports in Power BI Report Builder

Raporty podzielone na strony mają własne narzędzie do projektowania — program Power BI Report Builder.Paginated reports have their own design tool, Power BI Report Builder. To nowe narzędzie jest oparte na tej samej podstawie co narzędzia, których wcześniej używano do tworzenia raportów podzielonych na strony dla serwera raportów usługi Power BI lub usług SQL Server Reporting Services (SSRS).It's a new tool that shares the same foundation as the tools you'd previously used to create paginated reports for Power BI Report Server or SQL Server Reporting Services (SSRS). W rzeczywistości raporty podzielone na strony, które utworzono dla usług SSRS 2016 i 2017 lub dla serwera raportów usługi Power BI w środowisku lokalnym, są zgodne z usługą Power BI.In fact, paginated reports that you create for SSRS 2016 and 2017 or for Power BI Report Server on-premises, are compatible with the Power BI service. Usługa Power BI zachowuje zgodność z poprzednimi wersjami, dlatego można przenosić raporty do nowszej wersji oraz uaktualniać wszystkie raporty podzielone na strony z poprzedniej wersji.The Power BI service maintains backwards compatibility so you can move your reports forward, and you can upgrade any previous-version paginated reports. Nie wszystkie funkcje raportów są dostępne po uruchomieniu.Not all report features are available at launch. Zobacz sekcję Ograniczenia i istotne zagadnienia w tym artykule, aby uzyskać szczegółowe informacje.See Limitations and considerations in this article for details.

Raport z różnych źródeł danychReport from a variety of data sources

Pojedynczy raport podzielony na strony może mieć wiele różnych źródeł danych.A single paginated report can have a number of different data sources. W przeciwieństwie do raportów usługi Power BI nie ma on podstawowego źródła danych.It doesn't have an underlying data model, unlike Power BI reports. Na potrzeby początkowej wersji raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI osadzone źródła danych i zestawy danych są tworzone w samym raporcie.For the initial release of paginated reports in the Power BI service, you create embedded data sources and datasets in the report itself. Obecnie nie można używać udostępnionych źródeł danych ani udostępnionych zestawów danych.For now, you can't use shared data sources or shared datasets. Raporty są tworzone w programie Report Builder na komputerze lokalnym.You create reports in Report Builder on your local computer. Jeśli raport łączy się z danymi lokalnymi, po przekazaniu raportu usługi Power BI musisz utworzyć bramę i przekierować połączenie danych.If a report connects to on-premises data, after you upload the report to the Power BI service, you need to create a gateway and redirect the data connection. Oto źródła danych, którymi obecnie można się łączyć:Here are the data sources you can connect to at this time:

 • Usługi Azure SQL Database i Data Warehouse (za pośrednictwem uwierzytelniania podstawowego i oAuth)Azure SQL Database and Data Warehouse (via Basic and oAuth)
 • Azure Analysis Services (za pomocą logowania jednokrotnego)Azure Analysis Services (via SSO)
 • Program SQL Server za pośrednictwem bramySQL Server via a gateway
 • Usługi SQL Server Analysis Services za pośrednictwem bramySQL Server Analysis Services via a gateway
 • Zestawy danych usługi Power BIPower BI Datasets
 • OracleOracle
 • TeradataTeradata

Projektowanie raportuDesign your report

Tworzenie raportów podzielonych na strony przy użyciu układów macierzy, wykresu i dowolnej postaciCreate paginated reports with matrix, chart, and free-form layouts

Raporty w formie tabeli dobrze sprawdzają się w przypadku danych w kolumnach.Table reports work well for column-based data. Raporty w postaci macierzy, takie jak macierze krzyżowe lub tabele przestawne, są odpowiednim rozwiązaniem w przypadku danych podsumowanych.Matrix reports, like cross-tab or PivotTable reports, are good for summarized data. Raporty w postaci wykresu przedstawiają dane w postaci graficznej, a raporty w postaci dowolnej listy mogą zawierać prawie wszystkie inne dane, na przykład faktury.Chart reports present data in a graphical format, and free-form list reports can present almost anything else, such as invoices.

Pracę można rozpocząć przy użyciu jednego z kreatorów programu Report Builder.You can start with one of the Report Builder wizards. Kreatorzy tabeli, macierzy i wykresu zawierają instrukcje dotyczące tworzenia połączenia z osadzonym źródłem danych oraz osadzonego zestawu danych.The Table, Matrix, and Chart wizards walk you through creating the embedded data source connection and embedded dataset. Następnie należy przeciągnąć i upuścić pola, aby utworzyć zapytanie dotyczące zestawu danych, wybrać układ i styl oraz dostosować raport.Then you drag and drop fields to create a dataset query, select a layout and style, and customize your report.

Kreator mapy umożliwia tworzenie raportów zawierających zagregowane dane na tle geograficznym lub geometrycznym.With the Map wizard, you create reports that display aggregated data against a geographic or geometric background. Danymi mapy mogą być dane przestrzenne z zapytań języka Transact-SQL lub pliku kształtu ESRI (Environmental Systems Research Institute, Inc.) .Map data can be spatial data from a Transact-SQL query or an Environmental Systems Research Institute, Inc. (ESRI) shapefile. Można również dodać tło kafelków mapy Microsoft Bing.You can also add a Microsoft Bing map tile background.

Dodawanie kolejnych elementów do raportuAdd more to your report

Dane można modyfikować przez filtrowanie, grupowanie i sortowanie albo przez dodawanie formuł lub wyrażeń.Modify your data by filtering, grouping, and sorting data, or by adding formulas or expressions. Aby podsumować dane w formacie wizualizacji, można dodawać wykresy, mierniki, wykresy przebiegu w czasie oraz wskaźniki.Add charts, gauges, sparklines, and indicators to summarize data in a visual format. Aby filtrować dane w celu użycia widoków niestandardowych, można korzystać z parametrów i filtrów.Use parameters and filters to filter data for customized views. Można również osadzać i przywoływać obrazy i inne zasoby, w tym zawartość zewnętrzną.Embed or reference images and other resources, including external content.

Wszystkie elementy raportu podzielonego na strony, od samego raportu do każdego pola tekstowego, obrazu, tabeli i wykresu, mają szereg właściwości, które można ustawić tak, aby dopasować wygląd raportu do swoich potrzeb.Everything in a paginated report, from the report itself to every text box, image, table, and chart, has an array of properties you can set to make the report look exactly as you want it.

Tworzenie definicji raportuCreating a report definition

Projektowanie raportu podzielonego na strony to tak naprawdę tworzenie definicji raportu.When you design a paginated report, you're really creating a report definition. Nie zawiera ona żadnych danych.It doesn't contain the data. Określa natomiast, skąd i które dane pobrać oraz jak je wyświetlać.It specifies where to get the data, which data to get, and how to display the data. Po uruchomieniu raportu procesor raportów przejmuje utworzoną definicję raportu, pobiera dane i łączy je z układem raportu w celu wygenerowania raportu.When you run the report, the report processor takes the report definition you've specified, retrieves the data, and combines it with the report layout to generate the report. Definicja raportu jest przekazywana do usługi Power BI (https://app.powerbi.com): do obszaru Mój obszar roboczy lub do obszaru roboczego, który udostępniasz współpracownikom.You upload the report definition to the Power BI service, https://app.powerbi.com, either to your My Workspace or to a workspace shared with your colleagues. Jeśli źródło danych raportu znajduje się w środowisku lokalnym, po przekazaniu raportu należy przekierować połączenie ze źródłem danych, aby przechodziło przez bramę.If the report data source is on premises, after you upload the report, you redirect the data source connection to go through a gateway.

Wyświetlanie raportu podzielonego na stronyView your paginated report

Raport podzielony na strony można wyświetlać w usłudze Power BI w przeglądarce, a także w aplikacjach mobilnych usługi Power BI.You view your paginated report in the Power BI service in a browser, and also in the Power BI mobile apps. Raport z usługi Power BI można wyeksportować do wielu formatów, takich jak HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word i Excel.From the Power BI service, you can export the report to a number of formats, such as HTML, MHTML, PDF, XML, CSV, TIFF, Word, and Excel. Można również udostępniać go innym osobom.You can also share it with others.

Tworzenie subskrypcji raportuCreate a subscription to your report

Teraz możesz skonfigurować dla siebie i innych osób subskrypcje e-mail raportów z podziałem na strony w usłudze Power BI.You can now set up email subscriptions for yourself and others for paginated reports in the Power BI service. Zasadniczo proces jest taki sam jak subskrybowanie raportów i pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI.In general, the process is the same as subscribing to reports and dashboards in the Power BI service. Podczas konfigurowania subskrypcji możesz wybrać, jak często chcesz otrzymywać wiadomości e-mail: codziennie, co tydzień lub co godzinę.In setting up subscriptions, you choose how often you want to receive the emails: daily, weekly, or hourly. Subskrypcja zawiera załącznik PDF danych wyjściowych całego raportu.The subscription contains a PDF attachment of the entire report output.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Subskrybowanie dla siebie i innych osób raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI.For details, see the article Subscribe yourself and others to paginated reports in the Power BI service.

Ograniczenia i istotne zagadnieniaLimitations and considerations

Poniżej przedstawiono niektóre funkcje, które nie są obsługiwane w wersji początkowej:Here are some other features that aren't supported in the initial release:

 • Przypinanie wizualizacji lub stron raportu do pulpitów nawigacyjnych usługi Power BI.Pinning report pages or visuals to Power BI dashboards. Można nadal przypinać wizualizacje do pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI z lokalnego raportu podzielonego na strony na serwerze raportów usługi Power BI lub na serwerze raportów usług Reporting Services.You can still pin visualizations to a Power BI dashboard from an on-premises paginated report on a Power BI Report Server or Reporting Services report server. Zobacz Przypinanie elementów usług Reporting Services do pulpitów nawigacyjnych usługi Power BI, aby uzyskać więcej informacji.See Pin Reporting Services items to Power BI dashboards for more information.
 • Mapy dokumentów.Document Maps.
 • Raporty przeglądania szczegółowego.Drillthrough reports. Rozważ użycie parametrów adresów URL z raportami podzielonymi na strony na potrzeby scenariuszy przeglądania szczegółowego.Consider using URL parameters with paginated reports for drillthrough scenarios.
 • Udostępnione źródła danych i udostępnione zestawy danych.Shared data sources and shared datasets.

Następne krokiNext steps