Co to jest administracja usługi Power BI?What is Power BI administration?

Czy ta strona jest pomocna?

Administracja usługi Power BI to zarządzanie dzierżawami usługi Power BI, w tym konfiguracją zasad zarządzania, monitorowania użycia i aprowizowania licencji, możliwości i zasobów organizacyjnych.Power BI administration is the management of a Power BI tenant, including the configuration of governance policies, usage monitoring, and provisioning of licenses, capacities, and organizational resources. Ten artykuł zawiera omówienie ról, zadań i narzędzi administracyjnych oraz linki do artykułów z bardziej szczegółowymi informacjami.This article provides an overview of administration roles, tasks, and tools; and links to articles that go into more detail.

Portal administracyjny usługi Power BI

Usługa Power BI jest przeznaczona do samodzielnego przeprowadzania analizy biznesowej, a administrator jest strażnikiem danych, procesów i zasad w dzierżawie usługi Power BI.Power BI is designed for self-service business intelligence, and the administrator is the guardian of data, processes, and policies in the Power BI tenant. Administrator usługi Power BI to kluczowy członek zespołu obejmującego deweloperów i analityków biznesowych oraz użytkowników pełniących inne role.A Power BI administrator is a key member of a team that includes BI developers, analysts, and other roles. Administrator może pomóc organizacji w zapewnieniu, że cele o krytycznym znaczeniu zostały spełnione:The administrator can help support an organization to make sure that critical goals are met:

 • Zrozumienie kluczowych wskaźników wydajności i metryk faktycznie potrzebnych użytkownikomUnderstand the KPIs and metrics that users actually need
 • Skrócenie czasu dostarczania produktu na rynek na potrzeby raportowania przeprowadzanego przez dział ITDecrease the time to delivery for IT-led corporate reporting
 • Zwiększanie szybkości wdrażania i zwrotów z inwestycji powiązanych z wdrożeniem usługi Power BIIncrease adoption and return on investment from a Power BI deployment

Głównym zadaniem jest zwiększenie produktywności pracy użytkowników biznesowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zgodności z prawem i przepisami.The job is to make business users productive and ensure security and compliance with laws and regulations. Obowiązki mogą obejmować wsparcie i pomoc techniczną, a w wielu przypadkach ułatwianie użytkownikom biznesowym właściwego wykonywania zadań.Responsibilities may include help and support and, in many cases, assisting business users to do the right thing.

Istnieje kilka ról związanych z administrowaniem usługą Power BI, które opisano w poniższej tabeli.There are several roles related to Power BI administration, which are covered in the following table.

Typ administratoraType of administrator Zakres administracyjnyAdministrative scope Zakres usługi Power BIPower BI scope
Administrator globalny usługi Office 365Office 365 Global Administrator Office 365Office 365 Może zarządzać wszystkimi aspektami dzierżawy usługi Power BI i innych usług.Can manage all aspects of a Power BI tenant and other services.
Administrator rozliczeń usługi Office 365Office 365 Billing Administrator Office 365Office 365 Może uzyskiwać licencje usługi Power BI w ramach subskrypcji usługi Office 365.Can acquire Power BI licenses through Office 365 subscriptions.
Administrator usługi Power BIPower BI Service Administrator Dzierżawa usługi Power BIPower BI tenant Ma pełną kontrolę nad dzierżawą usługi Power BI i jej funkcjami administracyjnymi (z wyjątkiem licencjonowania).Has full control over a Power BI tenant and its administrative features (except for licensing).
Administrator pojemności usługi Power BI PremiumPower BI Premium Capacity Administrator Pojemność pojedynczej usługi PremiumA single Premium capacity Ma pełną kontrolę nad pojemnością Premium i jej funkcjami administracyjnymi.Has full control over a premium capacity and its administrative features.
Administrator pojemności usługi Power BI EmbeddedPower BI Embedded Capacity Administrator Pojemność pojedynczej usługi EmbeddedA single Embedded capacity Ma pełną kontrolę nad pojemnością usługi Embedded i jej funkcjami administracyjnymi.Has full control over an embedded capacity and its administrative features.

Administratorzy globalni w usłudze Office 365 lub Azure Active Directory mają prawa administratora w usłudze Power BI.Global Administrators in Office 365 or Azure Active Directory have administrator rights in Power BI. Administrator globalny usługi Office 365 może przypisywać innych użytkowników do roli administratora usługi Power BI, która ma prawa administracyjne tylko do funkcji usługi Power BI.An Office 365 Global Administrator can assign other users to the Power BI Service Administrator role, which grants administrative rights over Power BI features only.

Administratorzy usługi Power BI mają dostęp do portalu administracyjnego usługi Power BI, który zawiera różne ustawienia na poziomie dzierżawy dotyczące funkcjonalności, zabezpieczeń i monitorowania.Power BI Service Administrators have access to the Power BI admin portal which includes various tenant-level settings regarding functionality, security, and monitoring. Administratorzy usługi mają pełny dostęp do wszystkich zasobów dzierżawy usługi Power BI.Service Administrators have full access to all resources of a Power BI tenant. W większości przypadków administratorzy usługi mogą identyfikować problemy, a następnie współpracować z właścicielami zasobów w celu podjęcia akcji naprawczych.In most cases, Service Administrators identify issues and then follow up with the resource owners to take corrective actions.

Rola administratora usługi Power BI nie pozwala na przypisywanie licencji do użytkowników ani na przeglądanie dzienników inspekcji w usłudze Office 365.The Power BI Service Administrator role does not grant the ability to assign licenses to users or view audit logs in Office 365. W związku z tym zadania administrowania usługą Power BI nie mogą być aktualnie wykonywane przez użytkowników, którzy są wyłącznie członkami roli administratora usługi Power BI.Therefore, the task of administering Power BI cannot currently be performed by users who are solely members of the Power BI Service Administrator role.

Zadania administracyjneAdministrative tasks

Administratorzy wykonują wiele zadań obsługi dzierżawy usługi Power BI w swojej organizacji. Zadania te przedstawiono w poniższej tabeli.Administrators perform many tasks to support the Power BI tenant for their organization, which are covered in the following table.

Obszar zadaniaTask area Typowe zadaniaTypical tasks
Zarządzanie dzierżawą usługi Power BIManage the Power BI tenant
 • Włączanie i wyłączanie kluczowych funkcji usługi Power BIEnable and disable key Power BI features
 • Tworzenie raportów dotyczących użycia i wydajnościReport on usage and performance
 • Przeglądanie inspekcji zdarzeń i zarządzanie nimiReview and manage auditing of events
Uzyskiwanie i przypisywanie licencji usługi Power BIAcquire and assign Power BI licenses
 • Zarządzanie tworzeniem nowych kont użytkownikówManage user signup
 • Kupowanie i przypisywanie licencji usługi ProPurchase and assign Pro licenses
 • Blokowanie dostępu użytkowników do usługi Power BIBlock users from accessing Power BI
Zarządzanie pojemnością PremiumManage Premium capacity
 • Uzyskiwanie pojemności Premium i praca z niąAcquire and work with Premium capacity
 • Zapewnianie jakości usługiEnsure quality of service
Zarządzanie pojemnością usługi EmbeddedManage Embedded capacity
 • Uzyskiwanie pojemności usługi Embedded w celu uproszczenia sposobu korzystania z możliwości z usługi Power BI przez niezależnych dostawców oprogramowania i deweloperówAcquire Embedded capacity to simplify how ISVs and developers use Power BI capabilities
Zapewnianie zgodności z zasadami wewnętrznymi, przepisami i regulacjamiEnsure compliance with internal policies, laws, and regulations
 • Zarządzanie klasyfikacją danych biznesowychManage classification of business data
 • Pomoc w wymuszaniu zasad publikowania i udostępniania zawartościHelp to enforce content publishing and sharing policies
Zarządzanie zasobami usługi Power BIManage Power BI resources
 • Zarządzanie obszarami roboczymiManage workspaces
 • Publikowanie wizualizacji niestandardowychPublish custom visuals
 • Weryfikowanie kodów używanych do osadzania usługi Power BI w innych aplikacjachVerify codes used to embed Power BI in other applications
Zapewnianie wsparcia i pomocy technicznej użytkownikom dzierżawyProvide help and support to tenant users
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem do danych i innych problemówTroubleshoot data access and other issues
Inne zadaniaOther tasks
 • Wdrażanie programu Power BI Desktop, np. przy użyciu programu System Center Configuration ManagerDeploy Power BI Desktop, e.g. using System Center Configuration Manager
 • Zarządzanie wdrażaniem aplikacji mobilnych usługi Power BI przy użyciu usługi IntuneManage Power BI mobile app deployment with Intune
 • Zarządzanie prywatnością i zabezpieczeniami danych, takimi jak zabezpieczenia źródeł danychManage data privacy and security, such as source data security

Narzędzia administracyjneAdministrative tools

Istnieje szereg narzędzi związanych z administrowaniem usługą Power BI, które opisano w poniższej tabeli.There are several tools related to Power BI administration, which are covered in the following table. Administratorzy zwykle spędzają większość czasu w portalu administracyjnym usługi Power BI i w razie potrzeby korzystają z innych narzędzi.Administrators typically spend most of their time in the Power BI Admin portal and use other tools as necessary.

NarzędzieTool Typowe zadaniaTypical tasks
Portal administracyjny usługi Power BIPower BI Admin portal
 • Uzyskiwanie pojemności Premium i praca z niąAcquire and work with Premium capacity
 • Zapewnianie jakości usługiEnsure quality of service
 • Zarządzanie klasyfikacją danych biznesowychManage classification of business data
 • Pomoc w wymuszaniu zasad publikowania i udostępniania zawartościHelp to enforce content publishing and sharing policies
 • Zarządzanie obszarami roboczymiManage workspaces
 • Publikowanie wizualizacji niestandardowychPublish custom visuals
 • Weryfikowanie kodów używanych do osadzania usługi Power BI w innych aplikacjachVerify codes used to embed Power BI in other applications
 • Rozwiązywanie problemów z dostępem do danych i innych problemówTroubleshoot data access and other issues
Centrum administracyjne usługi Microsoft 365Microsoft 365 admin center
 • Zarządzanie tworzeniem nowych kont użytkownikówManage user signup
 • Kupowanie i przypisywanie licencji usługi ProPurchase and assign Pro licenses
 • Blokowanie dostępu użytkowników do usługi Power BIBlock users from accessing Power BI
Centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365Office 365 Security & Compliance Center
 • Przeglądanie inspekcji zdarzeń i zarządzanie nimiReview and manage auditing of events
Usługa Azure Active Directory (AAD) w portalu platformy AzureAzure Active Directory (AAD) in the Azure portal
 • Konfigurowanie warunkowego dostępu do zasobów usługi Power BI za pomocą usługi AADConfigure conditional access to Power BI resources through AAD
 • Aprowizowanie pojemności usługi Power BI EmbeddedProvision Power BI Embedded capacity
Polecenia cmdlet programu PowerShellPowerShell cmdlets
 • Zarządzanie obszarami roboczymi i innymi aspektami usługi Power BI za pośrednictwem skryptówManage workspaces and other aspects of Power BI through scripts
Administracyjne interfejsy API i zestaw SDKAdministrative APIs and SDK
 • Kompilowanie niestandardowych narzędzi administracyjnych w celu ułatwienia pracy administratora usługi Power BI. Na przykład program Power BI Desktop może używać tych interfejsów API do kompilowania raportów na podstawie danych związanych z administracjąBuild custom administrative tools to facilitate the work of a Power BI admin. For example, Power BI Desktop can use these APIs to build reports based on data related to administration

Następne krokiNext steps

Mamy nadzieję, że ten artykuł przybliżył Ci szczegółowe informacje na temat administratora usługi Power BI oraz powiązanych z nim określonych ról, zadań i narzędzi.We hope this article gave you some quick insights into the job of the Power BI administrator, and the specific roles, tasks, and tools that are involved. W celu pogłębienia wiedzy na ten temat zalecamy zapoznanie z poniższymi tematami.We recommend the follow articles topics to deepen your understanding.

Korzystanie z portalu administracyjnego usługi Power BIUse the Power BI admin portal

Use PowerShell cmdlets (Używanie poleceń cmdlet programu PowerShell)Use PowerShell cmdlets

Power BI administration FAQ (Administracja usługi Power BI — często zadawane pytania)Power BI administration FAQ

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community