Administrowanie usługą Power BI — często zadawane pytaniaAdministering Power BI - frequently asked questions (FAQ)

Czy ta strona jest pomocna?

W tym artykule przedstawiono często zadawane pytania dotyczące administrowania usługi Power BI.This article addresses frequently asked questions for Power BI administration. Omówienie administracji usługi Power BI można znaleźć w temacie Co to jest administracja usługi Power BI?.For an overview of the Power BI administration, see What is Power BI administration?.

Zawartość artykułuWhat's in this article

Sekcja Tworzenie konta w usłudze Power BISign up for Power BI section

Sekcja Administrowanie usługi Power BIAdministration of Power BI section

Sekcja Zabezpieczenia w usłudze Power BISecurity in Power BI section

Tworzenie konta w usłudze Power BISign up for Power BI

Korzystanie z programu PowerShellUsing PowerShell

Niektóre procedury w tej sekcji wymagają skryptów programu Windows PowerShell.Some of the procedures in this section require Windows PowerShell scripts. Jeśli nie znasz programu PowerShell, zalecamy zapoznanie się z przewodnikiem zawierającym wprowadzenie do programu PowerShell.If you're not familiar with PowerShell, we recommend the PowerShell getting started guide. Aby uruchomić skrypty, najpierw zainstaluj najnowszą 64-bitową wersję modułu Azure Active Directory PowerShell for Graph.To run the scripts, first install the latest 64-bit version of the Azure Active Directory PowerShell for Graph.

Jak użytkownicy tworzą konta w usłudze Power BI?How do users sign up for Power BI?

Jako administrator, możesz zarejestrować się w usłudze Power BI za pośrednictwem witryny sieci web usługi Power BI lub zakup usług strony w Centrum administracyjnym usługi Microsoft 365.As an admin, you can sign up for Power BI through the Power BI web site or the Purchase services page on the Microsoft 365 admin center. Jeśli administrator zarejestruje się w usłudze Power BI, można przypisać licencje użytkowników, dla użytkowników, którzy powinni mieć dostęp.When an admin signs up for Power BI, they can assign user licenses to users who should have access.

Ponadto poszczególni użytkownicy w organizacji mogą być w stanie zarejestrować się w usłudze Power BI za pośrednictwem witryny internetowej usługi Power BI.Additionally, individual users in your organization may be able to sign up for Power BI through the Power BI web site. Po użytkownik w organizacji zarejestruje się w usłudze Power BI, usługa automatycznie przypisuje licencji usługi Power BI do użytkownika.When a user in your organization signs up for Power BI, the service automatically assigns a Power BI license to the user. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz rejestrację w usłudze Power BI jako użytkownik indywidualny i licencjonowania usługi Power BI, w Twojej organizacji.For more info, see Signing up for Power BI as an individual and Power BI licensing in your organization.

Jak poszczególni użytkownicy w organizacji tworzą konta?How do individual users in my organization sign up?

Istnieją trzy scenariusze, które mogą mieć zastosowanie do użytkowników w Twojej organizacji:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • Scenariusz 1. Organizacja ma już istniejące środowisko usługi Office 365, a użytkownik tworzący konto w usłudze Power BI ma już konto usługi Office 365.Scenario 1: Your organization already has an existing Office 365 environment, and the user signing up for Power BI already has an Office 365 account. W tym scenariuszu, czy użytkownik ma już konto służbowe w dzierżawie (np. contoso.com) ale nie ma jeszcze usługi Power BI, firma Microsoft po prostu aktywuje plan dla tego konta.In this scenario, if a user already has a work or school account in the tenant (for example, contoso.com) but doesn't yet have Power BI, Microsoft simply activates the plan for that account. Użytkownik jest powiadamiany automatycznie za pomocą informacji na temat sposobu korzystania z usługi Power BI.The user is automatically notified with info on how to use the Power BI service.

 • Scenariusz 2. Organizacja ma istniejące środowisko usługi Office 365, ale użytkownik tworzący konto w usłudze Power BI nie ma jeszcze konta usługi Office 365.Scenario 2: Your organization has an existing Office 365 environment, but the user signing up for Power BI doesn’t have an Office 365 account. W tym scenariuszu użytkownik ma adres e-mail w domenie organizacji (np. contoso.com), ale nie ma jeszcze konta usługi Office 365.In this scenario, the user has an email address in your organization’s domain (for example, contoso.com) but doesn't yet have an Office 365 account. W takim przypadku użytkownik może zarejestrować się w usłudze Power BI i automatycznie otrzymuje konto.In this case, the user can sign up for Power BI and is automatically given an account. Ta akcja umożliwia dostęp użytkowników usługi Power BI.This action lets the user access the Power BI service. Na przykład jeśli pracownica o imieniu Nancy używa swojego adresu e-mail (np. nancy@contoso.com) aby się zarejestrować, firma Microsoft automatycznie dodaje Nancy jako użytkownika w środowisku usługi Office 365 firmy Contoso i aktywuje usługi Power BI dla tego konta.For example, if an employee named Nancy uses her work email address (like nancy@contoso.com) to sign up, Microsoft automatically adds Nancy as a user in Contoso’s Office 365 environment and activates Power BI for that account.

 • Scenariusz 3. Twoja organizacja nie ma środowiska usługi Office 365, połączone z domeną poczty e-mail.Scenario 3: Your organization doesn't have an Office 365 environment connected to your email domain. Nie ma żadnych administracyjnych działań, wymagane dla Twojej organizacji móc korzystać z usługi Power BI.There are no administrative actions required for your organization to take advantage of Power BI. Usługa dodaje użytkowników w katalogu użytkownika nowego, tylko w chmurze.The service adds users to a new, cloud-only user directory. Istnieje również możliwość przejęcia jako Administrator dzierżawy i zarządzania nimi.You can also choose to take over as the tenant admin and manage them.

Ważne

Jeśli organizacja ma wiele domen poczty e-mail i chcesz, aby wszystkie rozszerzenia adresu e-mail znalazły się w tej samej dzierżawie, dodaj wszystkie domeny adresów e-mail do dzierżawy usługi Azure Active Directory przed zarejestrowaniem jakichkolwiek użytkowników.If your organization has multiple email domains and you prefer all email address extensions to be in the same tenant, add all email address domains to an Azure Active Directory tenant before any users sign up. Po utworzeniu użytkowników nie ma żadnych automatyczny mechanizm przenoszenia użytkowników do dzierżawy.Once you've created users, there's no automated mechanism to move users across tenants. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego procesu, zobacz jeśli mam wiele domen, czy mogę kontrolować, poproś o dodanie użytkowników do dzierżawy usługi Office 365? w dalszej części tego artykułu i dodać domenę do usługi Office 365.For more info on this process, see If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users get added to? later in this article and Add a domain to Office 365.

Jak mogę uniemożliwić użytkownikom dołączanie do istniejącej dzierżawy usługi Office 365?How can I prevent users from joining my existing Office 365 tenant?

Istnieją kroki, które możesz podjąć jako administrator, aby uniemożliwić użytkownikom dołączanie do istniejącej dzierżawy usługi Office 365.There are steps you can take, as an admin, to prevent users from joining your existing Office 365 tenant. Jeśli zablokujesz dostęp i próbuje zarejestrować się niepowodzeniem, użytkowników i wyświetlany jest komunikat kieruje je do kontaktowania się z administratorem w organizacji. Nie trzeba powtórzyć ten proces, jeśli już wyłączono automatyczną dystrybucję licencji (na przykład za pośrednictwem usługi Office 365 dla instytucji edukacyjnych dla uczniów i wykładowców oraz personelu).If you block access, users’ attempts to sign up fail, and a message appears that directs them to contact their organization’s admin. You don't need to repeat this process if you have already disabled automatic license distribution (for example, through Office 365 for Education for Students, Faculty, and Staff).

Aby uniemożliwić nowym użytkownikom dołączanie do dzierżawy zarządzanej, użyj poniższego skryptu programu PowerShell.Use the following PowerShell script to prevent new users from joining a managed tenant. (Dowiedz się więcej o programie PowerShell).(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Uwaga

Zablokowanie dostępu uniemożliwia nowym użytkownikom w organizacji rejestrowanie się w usłudze Power BI.Blocking access prevents new users in your organization from signing up for Power BI. Użytkownicy, którzy zarejestrują się w usłudze Power BI przed wyłączeniem nowych rejestracji dla organizacji, zachowują swoje licencje.Users that sign up for Power BI prior to disabling new signups for your organization still retain their licenses. Aby usunąć użytkownika, zobacz sekcję Jak usunąć usługę Power BI dla użytkowników, którzy są już zarejestrowani? w dalszej części tego artykułu.To remove a user, see How do I remove Power BI for users that already signed up? later in this article.

Jak można zezwolić użytkownikom na dołączanie do istniejącej dzierżawy usługi Office 365?How can I allow users to join my existing Office 365 tenant?

Użyj następującego skryptu programu PowerShell umożliwi nowym użytkownikom dołączanie do zarządzanej dzierżawy.Use the following PowerShell script to let new users join a managed tenant. (Dowiedz się więcej o programie PowerShell).(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Jak sprawdzić, czy mam bloku w dzierżawieHow do I check if I have the block on in the tenant?

Użyj następującego skryptu programu PowerShell do sprawdzenia ustawień.Use the following PowerShell script to check settings. Parametr AllowEmailVerifiedUsers powinien mieć wartość false.AllowEmailVerifiedUsers should be false. (Dowiedz się więcej o programie PowerShell).(Learn more about PowerShell.)

$msolcred = get-credential
connect-msolservice -credential $msolcred

Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Jak uniemożliwić istniejącym użytkownikom rozpoczynanie korzystania z usługi Power BI?How can I prevent my existing users from starting to use Power BI?

Ustawienie usługi Azure AD, które kontroluje tę opcję, to AllowAdHocSubscriptions.The Azure AD setting that controls this is AllowAdHocSubscriptions. Większości dzierżaw ma to wartość true, co oznacza, że jest ono włączone.Most tenants have this set to true, which means it's enabled. Jeśli Licencjobiorca nabył usługi Power BI za pośrednictwem partnera, to może być ustawiona na wartość false, co oznacza, że jest ona wyłączona.If you acquired Power BI through a partner, this may be set to false, which means it's disabled.

Aby wyłączyć subskrypcje ad hoc, użyj poniższego skryptu programu PowerShell.Use the following PowerShell script to disable ad hoc subscriptions. (Dowiedz się więcej o programie PowerShell).(Learn more about PowerShell.)

 1. Zaloguj się do usługi Azure Active Directory przy użyciu poświadczeń usługi Office 365.Sign into Azure Active Directory using your Office 365 credentials. Pierwszy wiersz poniższego skrypt programu PowerShell będzie monitować o podanie poświadczeń.The first line of the following PowerShell script prompts you for your credentials. Drugi wiersz spowoduje nawiązanie połączenia z usługą Azure Active Directory.The second line connects to Azure Active Directory.

   $msolcred = get-credential
   connect-msolservice -credential $msolcred
  

  Zrzut ekranu z usługi Azure Active Directory, logowania za pomocą programu PowerShell

 2. Po zalogowaniu, uruchom następujące polecenie, aby zobaczyć, jak Twojej dzierżawy jest obecnie skonfigurowane.Once you sign in, run the following command to see how your tenant is currently set up.

   Get-MsolCompanyInformation | fl AllowAdHocSubscriptions
  
 3. Uruchom następujące polecenie, aby włączyć ($true) lub wyłączyć ($false) AllowAdHocSubscriptions.Run the following command to enable ($true) or disable ($false) AllowAdHocSubscriptions.

   Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false
  

Uwaga

Użyj AllowAdHocSubscriptions flagi do kontrolowania kilku możliwości użytkownika w Twojej organizacji, w tym możliwości rejestrowania się dla usługi Azure Rights Management.Use the AllowAdHocSubscriptions flag to control several user capabilities in your organization, including the ability for users to sign up for the Azure Rights Management Service. Zmiana tej flagi wpływa na wszystkie te możliwości.Changing this flag affects all of these capabilities.

Jak można zezwolić istniejącym użytkownikom na tworzenie kont w usłudze Power BI?How can I allow my existing users to sign up for Power BI?

Istniejący użytkownicy będą mogli zarejestrować się w usłudze Power BI, uruchom polecenie wymienionych dla poprzedniego pytania, ale polega na przekazaniu $true zamiast $false w ostatnim kroku.To allow your existing users to sign up for Power BI, run the command listed for the previous question, but pass $true instead of $false in the last step.

Administrowanie usługi Power BIAdministration of Power BI

Jak zmieni się obecny sposób zarządzania tożsamością użytkowników w mojej organizacji?How will this change the way I manage identities for users in my organization today?

Istnieją trzy scenariusze, które mogą mieć zastosowanie do użytkowników w Twojej organizacji:There are three scenarios that might apply to users in your organization:

 • Scenariusz 1. Jeśli Twoja organizacja ma już istniejące środowisko usługi Office 365 i wszyscy użytkownicy w organizacji mają konta usługi Office 365, nie ma zmian w sposób zarządzania tożsamościami.Scenario 1: If your organization already has an existing Office 365 environment and all users in your organization have Office 365 accounts, there's no change in how you manage identity.

 • Scenariusz 2. Jeśli Twoja organizacja ma już istniejące środowisko usługi Office 365, ale nie wszyscy użytkownicy w organizacji mają konta usługi Office 365, utworzymy użytkownika w dzierżawie i przypiszemy licencje na podstawie danego użytkownika lub adres e-mail szkoły.Scenario 2: If your organization already has an existing Office 365 environment but not all users in your organization have Office 365 accounts, we create a user in the tenant and assign licenses based on the user’s work or school email address.

  W rezultacie użytkownicy w organizacji tworzą konta dla usługi zwiększa się liczba użytkowników, którą zarządzasz w danym momencie.As a result, the number of users you're managing at any particular time grows as users in your organization sign up for the service.

 • Scenariusz 3. Jeśli Twoja organizacja nie ma środowiska usługi Office 365, połączone z domeną poczty e-mail, nie ma zmian w sposób zarządzania tożsamościami.Scenario 3: If your organization doesn't have an Office 365 environment connected to your email domain, there's no change in how you manage identity.

  Usługa dodaje użytkowników w katalogu użytkownika nowego, tylko w chmurze.The service adds users to a new, cloud-only user directory. Ponadto możesz przejąć jako Administrator dzierżawy i zarządzania nimi.Also, you can choose to take over as the tenant admin and manage them.

Jak zarządzać usługą Power BI?How do we manage Power BI?

Usługa Power BI zapewnia portal administracyjny, który umożliwia wyświetlanie statystyk użycia zawiera również link do Centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 do zarządzania użytkownikami i grupami oraz możliwość kontrolowania ustawień na poziomie dzierżawy.Power BI provides an admin portal that lets you view usage statistics, provides a link to the Microsoft 365 admin center to manage users and groups, and provides the ability to control tenant-wide settings.

Aby korzystać z portalu administratora usługi Power BI, należy oznaczyć Twojego konta jako administratora globalnego w ramach usługi Office 365 lub Azure Active Directory lub inna należy przypisać rolę administratora usługi Power BI z Twoim kontem użytkownika.To use the Power BI admin portal, you must mark your account as a Global Admin within Office 365 or Azure Active Directory, or someone must assign the Power BI service admin role to your user account. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis roli administratora usługi Power BI i Portal administracyjny usługi Power BI.For more info, see Understanding the Power BI admin role and Power BI Admin Portal.

Jaka jest procedura przejęcia zarządzania dzierżawą utworzoną przez firmę Microsoft dla moich użytkowników?What is the process to manage a tenant created by Microsoft for my users?

Gdy użytkownik samoobsługi rejestruje się dla usługi w chmurze, która używa usługi Azure AD, usługa dodaje je do niezarządzanych Azure AD directory oparte na swojej domeny poczty e-mail.When a self-service user signs up for a cloud service that uses Azure AD, the service adds them to an unmanaged Azure AD directory based on their email domain. Można oświadczeń i zarządzać nimi dzierżawy, który kogoś utworzony, przy użyciu procesu nazywanego przejęcia przez administratora.You can claim and manage the tenant that someone created using a process known as an admin takeover. Zależy od rodzaju przejęcia, możesz zrobić czy jest już zarządzany dzierżawy skojarzonej z Twoją domeną:The type of takeover you do depends on whether there's an existing managed tenant associated with your domain:

 • Użyj przejęcia wewnętrznego, aby utworzyć nową dzierżawę zarządzaną dla domeny.Use an internal takeover to create a new managed tenant for the domain.

 • Użyj przejęcia zewnętrznego, aby przenieść domenę do istniejącej dzierżawy zarządzanej.Use an external takeover to move the domain to an existing managed tenant.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejąć niezarządzanego katalogu jako administrator usługi Azure Active Directory.For more info, see Take over an unmanaged directory as administrator in Azure Active Directory.

Po wykonaniu zewnętrzne przejęcie, usługa stosuje usługa Power BI zawartości, który został utworzony przed przejęcia w obszar roboczy usługi Power BI zarchiwizowane.When you do an external takeover, the service places Power BI content that was created before the takeover in a Power BI Archived Workspace. Musisz ręcznie przeprowadzić migrację zawartości, której chcesz używać w nowej dzierżawie.You must manually migrate any content that you want to use in the new tenant.

Jeśli mam wiele domen, można kontrolować, poproś o dodanie użytkowników do dzierżawy usługi Office 365?If I have multiple domains, can I control the Office 365 tenant that users get added to?

Jeśli nic nie zrobisz, usługa tworzy dzierżawy dla każdego użytkownika domeny poczty e-mail i poddomeny.If you do nothing, the service creates a tenant for each user email domain and subdomain. Jeśli chcesz, aby wszyscy użytkownicy należeli do tej samej dzierżawy niezależnie od rozszerzenia adresu e-mail: Utwórz docelową dzierżawę wcześniej lub użyj istniejącej dzierżawy.If you want all users to be in the same tenant regardless of their email address extensions: Create a target tenant ahead of time, or use an existing tenant. Następnie dodaj wszystkie istniejące domeny i poddomeny, które chcesz połączyć z dzierżawą.Then add all the existing domains and subdomains that you want consolidated within that tenant. Każdy użytkownik mający adresy e-mail kończące się w tych domenach i poddomenach automatycznie dołączą do dzierżawy docelowej po utworzeniu konta.Every user with email addresses ending in those domains and subdomains automatically join the target tenant when they sign up.

Ważne

Po utworzeniu użytkowników nie jest obsługiwany żaden automatyczny mechanizm przenoszenia użytkowników do dzierżawy.Once you've created users, there's no supported automated mechanism to move users across tenants. Aby uzyskać więcej informacji na temat dodawania domen do dzierżawy usługi Office 365, zobacz Dodawanie domeny i użytkowników do usługi Office 365.To learn about adding domains to a single Office 365 tenant, see Add your users and domain to Office 365.

Jak usunąć usługę Power BI dla użytkowników, którzy są już zarejestrowani?How do I remove Power BI for users that already signed up?

Jeśli użytkownik zarejestrował się już w usłudze Power BI, ale nie chcesz, aby miał dostęp do usługi Power BI, możesz usunąć licencję usługi Power BI dla tego użytkownika.If a user is signed up for Power BI, but you no longer want them to have access to Power BI, you can remove the Power BI license for that user.

 1. Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Microsoft 365.Go to the Microsoft 365 admin center.

 2. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.In the left navigation bar, select Users > Active Users.

 3. Znajdź użytkownika, którego licencję chcesz usunąć, a następnie wybierz jego nazwę.Find the user you want to remove the license for, then select their name.

  Możesz też przeprowadzać zbiorcze zarządzanie licencjami użytkowników.You can perform bulk license management to users as well. W tym celu wybierz wielu użytkowników i wybierz pozycję Edytuj licencje produktów.To do that, select multiple users and select Edit product licenses.

 4. Na stronie szczegółów użytkownika obok pozycji Licencje na produkty wybierz pozycję Edytuj.On the user details page, next to Product licenses, select Edit.

 5. W zależności od czego możesz licencji zastosowanej do konta użytkownika, ustaw usługi Power BI (wersja bezpłatna) lub usługi Power BI Pro do poza.Depending on what license you applied to their account, set Power BI (free) or Power BI Pro to Off.

 6. Wybierz pozycję Zapisz.Select Save.

Jak sprawdzić, kiedy nowi użytkownicy dołączają do mojej dzierżawy?How do I know when new users have joined my tenant?

Użytkownicy, którzy dołączyli do dzierżawy w ramach tego programu, Pobierz otrzymują unikatową licencję, którą można odfiltrować w okienku aktywnego użytkownika na pulpicie nawigacyjnym administratora.Users who have joined your tenant as part of this program get assigned a unique license that you can filter on within your active user pane in the admin dashboard. Aby utworzyć ten nowy widok, wykonaj poniższe kroki.To create this new view, follow these steps.

 1. Przejdź do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365.Navigate to the Microsoft 365 admin center.

 2. Na lewym pasku nawigacyjnym wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.In the left navigation bar, select Users > Active Users.

 3. W menu Widoki wybierz pozycję Dodaj widok niestandardowy.On the Views menu, select Add custom view.

 4. Nazwij nowy widok i w pozycji Przypisana licencja na produkt wybierz pozycję Power BI (wersja bezpłatna) lub Power BI Pro.Name your new view, and under Assigned product license, select Power BI (free) or Power BI Pro.

  Możesz mieć wybraną tylko jedną licencję na widok.You can only have one license selected per view. Jeśli masz w organizacji obie licencje, Power BI (wersja bezpłatna) i Power BI Pro, musisz utworzyć dwa widoki.If you have both Power BI (free) and Power BI Pro licenses in your organization, you can create two views.

 5. Wprowadź inne wybrane warunki, a następnie wybierz pozycję Dodaj.Enter any other conditions you want, then select Add.

 6. Po utworzeniu nowego widoku jest dostępne z widoków menu.After you create the new view, it's available from the Views menu.

Czy istnieją dodatkowe rzeczy, które należy przygotować do?Are there any additional things I should prepare for?

Może wzrosnąć liczba żądań o resetowanie haseł.You might experience an increase in password reset requests. Aby uzyskać informacje na temat tego procesu, zobacz resetowania hasła użytkownika.For info about this process, see Reset a user's password.

Możesz usunąć użytkownika z dzierżawy za pośrednictwem standardowego procesu w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365.You can remove a user from your tenant via the standard process in the Microsoft 365 admin center. Jeśli jednak użytkownik nadal ma aktywny adres e-mail od organizacji, może ponownie dołączyć, chyba że zablokujesz wszystkim użytkownikom możliwość dołączania.However, if the user still has an active email address from your organization, they can rejoin unless you block all users from joining.

Gdzie znajduje się moja dzierżawa usługi Power BI?Where is my Power BI tenant located?

Aby o który region danych dzierżawy usługi Power BI znajduje się w informacji, zobacz Moja dzierżawa usługi Power BI lokalizacji?.For info about which data region your Power BI tenant is in, see Where is my Power BI tenant located?.

Co to jest umowa SLA usługi Power BI?What is the Power BI SLA?

Aby uzyskać informacje na temat usługi Power BI warunki umowy SLA (Service Level Agreement), zobacz postanowień licencyjnych i dokumentacji artykułu w licencjonowania części witryny sieci Web firmy Microsoft Licensing.For info about the Power BI SLA (Service Level Agreement), see the Licensing Terms and Documentation article in the Licensing section of the Microsoft Licensing website.

Jak usługa Power BI obsługuje wysoką dostępność i tryb failover?How does Power BI handle high availability and failover?

Aby uzyskać informacje na temat wysokiej dostępności i pracy awaryjnej, zobacz usługi Power BI o wysokiej dostępności, pracy awaryjnej i odzyskiwanie po awarii — często zadawane pytania.For info about high availability and failover, see Power BI high availability, failover, and disaster recovery FAQ.

Zabezpieczenia w usłudze Power BISecurity in Power BI

Czy usługa Power BI spełnia krajowe, regionalne i branżowe wymagania dotyczące zgodności?Does Power BI meet national, regional, and industry-specific compliance requirements?

Dowiedz się więcej na temat zgodności usługi Power BI na stronie Centrum zaufania firmy Microsoft.To learn more about Power BI compliance, see the Microsoft Trust Center.

Jak działają zabezpieczenia w usłudze Power BI?How does security work in Power BI?

Firma Microsoft opracowała usługi Power BI na fundamencie usługi Office 365, która z kolei opiera się na usługi platformy Azure, takich jak Azure Active Directory.Microsoft built Power BI on the foundation of Office 365, which in turn builds on Azure services like Azure Active Directory. Aby uzyskać omówienie architektury usługi Power BI, zobacz Zabezpieczenia usługi Power BI.For an overview of Power BI architecture, see Power BI Security.

Następne krokiNext steps

Portal administracyjny usługi Power BIPower BI admin portal
Opis roli administratora usługi Power BIUnderstanding the Power BI admin role
Rejestracja samoobsługowa w usłudze Power BISelf-service sign up for Power BI
Zakup usługi Power BI ProPurchasing Power BI Pro
Power BI Premium — co to jest?What is Power BI Premium?
Jak kupić usługę Power BI PremiumHow to buy Power BI Premium
Oficjalny dokument na temat usługi Power BI PremiumPower BI Premium whitepaper
Zarządzanie grupą w usługach Power BI i Office 365Manage your group in Power BI and Office 365
Zarządzanie kontami użytkowników usługi Office 365Office 365 user account management
Zarządzanie grupami usługi Office 365Office 365 group management

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community