Zarządzanie magazynem danych w obszarach roboczych usługi Power BIManage data storage in Power BI workspaces

Czy ta strona jest pomocna?

Dowiedz się, jak można zarządzać magazynem danych we własnym obszarze roboczym lub obszarze roboczym aplikacji, aby móc nadal publikować raporty i zestawy danych.Learn how you can manage data storage in your individual or app workspace to make sure you can continue to publish reports and datasets.

Obszary robocze użytkowników i aplikacji mają własne pojemności danych:Users and app workspaces have their own data capacities:

 • Wszyscy użytkownicy mają magazyn danych o maksymalnej pojemności 10 GB.All users have a maximum 10 GB of data storage.
 • Użytkownicy z licencją usługi Power BI Pro mogą tworzyć obszary robocze aplikacji z magazynami danych o maksymalnym rozmiarze 10 GB każdy.Users with a Power BI Pro license can create app workspaces, with a maximum 10 GB of data storage each.
 • Obszar roboczy aplikacji w pojemności Premium nie wlicza się do magazynu użytkownika usługi Power BI Pro.An app workspace in a Premium capacity doesn't count toward the storage of a Power BI Pro user.

Na poziomie dzierżawy łączne użycie nie może przekroczyć 10 GB na użytkownika wersji Pro dla wszystkich użytkowników wersji Pro oraz obszarów roboczych aplikacji w dzierżawie.At the tenant level, total usage can’t exceed 10 GB per Pro user across all Pro users and app workspaces in the tenant.

Więcej informacji o innych funkcjach modelu cen usługi Power BI.Read about other features of the Power BI pricing model.

Magazyn danych obejmuje Twoje zestawy danych i raporty programu Excel oraz elementy, które udostępniły Ci inne osoby.Included in your data storage are your own datasets and Excel reports, and those items that someone has shared with you. Zestawy danych to dowolne źródła danych, które zostały przekazane lub z którymi nawiązano połączenie.Datasets are any of the data sources you’ve uploaded or connected to. Te źródła danych obejmują używane pliki programu Power BI Desktop oraz skoroszyty programu Excel.These data sources include Power BI Desktop files and Excel workbooks you’re using. Pojemność danych uwzględnia również następujące elementy.The following are also included in your data capacity.

 • Zakresy programu Excel przypięte do pulpitu nawigacyjnego.Excel ranges pinned to dashboard.
 • Lokalne wizualizacje usług Reporting Services przypięte do pulpitu nawigacyjnego usługi Power BI.Reporting Services on-premises visualizations pinned to a Power BI dashboard.
 • Przekazane obrazy.Uploaded images.

Rozmiar udostępnianego pulpitu nawigacyjnego różni się zależnie od elementów, które są do niego przypięte.The size of a dashboard that you share varies depending on what is pinned to it. Na przykład w przypadku przypięcia elementów z dwóch raportów należących do dwóch różnych zestawów danych rozmiar obejmuje oba zestawy danych.For example, if you pin items from two reports that are part of two different datasets, the size includes both datasets.

Zarządzanie elementami, które należą do CiebieManage items you own

Zobacz, ile miejsca w magazynie danych jest używane w ramach Twojego konta usługi Power BI, i zarządzaj kontem.See how much data storage you’re using in your Power BI account, and manage your account.

 1. Aby zarządzać własnym magazynem, przejdź do obszaru Mój obszar roboczy w lewym okienku nawigacji.To manage your own storage, go to My Workspace on the left navigation pane.

  Mój obszar roboczy

 2. Wybierz ikonę koła zębatego Ikona koła zębatego w prawym górnym rogu > Zarządzaj magazynem osobistym.Select the gear icon Gear icon in the upper-right corner > Manage personal storage.

  Na górnym pasku jest wyświetlane wykorzystanie limitu miejsca.The top bar shows how much of your storage limit you’ve used.

  Zarządzanie limitem magazynu

  Zestawy danych i raporty są podzielone na dwie karty:The datasets and reports are separated onto two tabs:

  Należące do mnie: Raporty i zestawy danych przekazane przez Ciebie do konta usługi Power BI, w tym zestawy danych usług, takich jak Salesforce i Dynamics CRM.Owned by Me: You’ve uploaded these reports and datasets to your Power BI account, including service datasets such as Salesforce and Dynamics CRM.
  Należące do innych: Te raporty i zestawy danych zostały udostępnione Tobie przez inne osoby.Owned by Others: Others have shared these reports and datasets with you.

 3. Aby usunąć zestaw danych lub raport, wybierz ikonę kosza na śmieciTo delete a dataset or report, select the trash can icon ikona kosza na śmieci..

Należy pamiętać, że Ty lub inna osoba może mieć raporty i pulpity nawigacyjne oparte na zestawie danych.Keep in mind that you or someone else may have reports and dashboards based on a dataset. Jeśli usuniesz zestaw danych, te raporty i pulpity nawigacyjne nie będą już działać.If you delete the dataset, those reports and dashboards won’t work anymore.

Zarządzanie obszarem roboczym aplikacjiManage your app workspace

 1. Wybierz strzałkę obok pozycji Obszary robocze > wybierz nazwę obszaru roboczego aplikacji.Select the arrow next to Workspaces > select the name of the app workspace.

  Tworzenie obszaru roboczego aplikacji

 2. Wybierz ikonę koła zębatego Ikona koła zębatego w prawym górnym rogu > Zarządzaj magazynem grupy.Select the gear icon gear icon in the upper-right corner > Manage group storage.

  Na górnym pasku jest wyświetlane wykorzystanie limitu miejsca w magazynie grupy.The top bar shows how much of the group’s storage limit is used.

  Zarządzanie magazynem obszaru roboczego aplikacji

  Zestawy danych i raporty są podzielone na dwie karty:The datasets and reports are separated onto two tabs:

  Należące do nas: Raporty i zestawy danych przekazane przez Ciebie lub inną osobę do konta usługi Power BI grupy, w tym zestawy danych usług, takich jak Salesforce i Dynamics CRM.Owned by Us: You or someone else has uploaded these reports and datasets to the group’s Power BI account, including service datasets such as Salesforce and Dynamics CRM. Należące do innych: Te raporty i zestawy danych zostały udostępnione Twojej grupie przez inne osoby.Owned by Others: Others have shared these reports and datasets with your group.

 3. Aby usunąć zestaw danych lub raport, wybierz ikonę kosza na śmieciTo delete a dataset or report, select the trash can icon ikona kosza na śmieci..

  Uwaga

  Każdy członek mający uprawnienia do edycji obszaru roboczego aplikacji ma uprawnienia do usuwania zestawów danych i raportów z obszaru roboczego aplikacji.Any member, with edit permissions, of an app workspace has permissions to delete datasets and reports from the app workspace.

Należy pamiętać, że Ty lub inna osoba w grupie może mieć raporty i pulpity nawigacyjne oparte na zestawie danych.Keep in mind that you or someone else in the group may have reports and dashboards based on a dataset. Jeśli usuniesz zestaw danych, te raporty i pulpity nawigacyjne nie będą już działać.If you delete the dataset, those reports and dashboards won’t work anymore.

Limity zestawu danychDataset limits

Istnieje limit rozmiaru wynoszący 1 GB na zestaw danych importowany do usługi Power BI.There is a 1 GB limit, per dataset, that is imported into Power BI. Jeśli wybrano, aby zachować środowisko programu Excel zamiast importować dane, będzie występować ograniczenie do 250 MB na zestaw danych.If you have chosen to keep the Excel experience, instead of importing the data, the limit is 250 MB for the dataset.

Co się stanie po osiągnięciu limituWhat happens when you reach a limit

Po osiągnięciu limitu pojemności danych w usłudze będą wyświetlane monity.When you reach the data capacity limit of what you can do, you see prompts within the service.

Wybieranie ikony koła zębategoWhen you select the gear icon ikona koła zębategospowoduje wyświetlenie czerwonego paska wskazującego, że przekroczono limit pojemności danych., you see a red bar indicating you are over your data capacity limit.

Osiągnięto limit magazynu

Ten limit będzie również wyświetlany w obszarze Zarządzanie magazynem osobistym.This limit also is indicated within Manage personal storage.

Zarządzaj magazynem osobistym, osiągnięto limit magazynu

W przypadku próby wykonania akcji, która spowoduje osiągnięcie jednego z limitów, zostanie wyświetlony komunikat informujący, że przekroczono limit.When you try to perform an action that will reach one of the limits, you see a message you are over the limit. Możesz zarządzać magazynem w celu zmniejszenia ilości danych w magazynie i pozostania w ramach limitu.You can manage your storage to reduce your storage amount and get past the limit.

Przekroczono limit przestrzeni dyskowej

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community