Administrowanie usługą Power BI w portalu administracyjnymAdministering Power BI in the admin portal

Czy ta strona jest pomocna?

Portal administracyjny pozwala na zarządzanie dzierżawą usługi Power BI w organizacji.The admin portal enables you to manage a Power BI tenant for your organization. Zawiera on takie elementy jak metryki użycia, dostęp do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 oraz ustawienia.The portal includes items such as usage metrics, access to the Microsoft 365 admin center, and settings.

Pełny portal administracyjny jest dostępny dla wszystkich użytkowników, którzy są administratorami globalnymi w usłudze Office 365 lub którym przydzielono rolę administratora usługi Power BI.The full admin portal is accessible to all users who are Global Admins in Office 365 or have been assigned the Power BI service administrator role. Jeśli nie pełnisz żadnej z tych ról, w portalu są widoczne tylko ustawienia pojemności.If you're not in one of these roles, you only see Capacity settings in the portal. Aby uzyskać więcej informacji o roli administratora usługi Power BI, zobacz Opis roli administratora usługi Power BI.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role.

Jak uzyskać dostęp do portalu administracyjnegoHow to get to the admin portal

Twoje konto musi być oznaczone jako Administrator globalny, w usłudze Office 365 lub Azure Active Directory, albo musisz uzyskać przydział do roli administratora usługi Power BI, aby uzyskać dostęp do portalu administracyjnego usługi Power BI.Your account needs to be marked as a Global Admin, within Office 365 or Azure Active Directory, or have been assigned the Power BI service administrator role, to get access to the Power BI admin portal. Aby uzyskać więcej informacji o roli administratora usługi Power BI, zobacz Opis roli administratora usługi Power BI.For more information about the Power BI service administrator role, see Understanding the Power BI admin role. Aby uzyskać dostęp do portalu administracyjnego usługi Power BI, wykonaj następujące czynności.To get to the Power BI admin portal, do the following.

 1. Wybierz koło zębate ustawień w prawym górnym rogu usługi Power BI.Select the settings gear in the top right of the Power BI service.

 2. Wybierz pozycję Portal administracyjny.Select Admin portal.

  Ustawienia portalu administracyjnego

W portalu znajdują się dziewięć karty.There are nine tabs in the portal. W pozostałej części tego artykułu przedstawiono informacje na temat każdej z tych kart.The rest of this article provides information about each of these tabs.

Nawigacja w portalu administracyjnym

Metryki użyciaUsage metrics

Karta Metryki użycia umożliwia monitorowanie użycia usługi Power BI w organizacji.The Usage metrics enables you to monitor Power BI usage for your organization. Ponadto zapewnia możliwość wyświetlania najbardziej aktywnych użytkowników i grup w usłudze Power BI w ramach organizacji.It also provides the ability to see which users, and groups, are the most active within Power BI for your organization.

Uwaga

Przy pierwszym uzyskaniu dostępu do pulpitu nawigacyjnego lub po powrocie do pulpitu nawigacyjnego po długim czasie najprawdopodobniej zobaczysz ekran ładowania, gdy będziemy ładować pulpit nawigacyjny.The first time you access the dashboard, or after you visit again after a long period of not viewing the dashboard, you'll likely see a loading screen while we load the dashboard.

Po załadowaniu pulpitu nawigacyjnego zobaczysz dwie sekcje kafelków.Once the dashboard loads, you see two sections of tiles. Pierwsza sekcja obejmuje dane użycia dla poszczególnych użytkowników, a druga sekcja zawiera podobne informacje dotyczące grup w organizacji.The first section includes usage data for individual users, and the second section has similar information for groups in your organization.

Oto podział elementów, które możesz zobaczyć w każdym kafelków:Here’s a breakdown of what you can see in each tile:

 • Unikatowy licznik dla wszystkich pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych w obszarze roboczym użytkownikaDistinct count of all dashboards, reports, and datasets in the user workspace

  Unikatowy licznik dla pulpitów nawigacyjnych, raportów i zestawów danych

 • Najczęściej używany pulpit nawigacyjny według liczby użytkowników, którzy mogą do niego uzyskać dostęp.Most consumed dashboard by number of users who can access it. Jeśli na przykład masz pulpit nawigacyjny, który został udostępniony 3 użytkownikom oraz został dodany do pakietu zawartości, z którym łączy się dwóch różnych użytkowników, licznik będzie wskazywać 6 (1 + 3 +2)For example, if you have a dashboard that you shared with 3 users, and you also added it to a content pack that two different users connected to, its count would be 6 (1 + 3 + 2)

  Najczęściej używane pulpity nawigacyjne

 • Najpopularniejsza zawartość, z którą łączą się użytkownicy.The most popular content users connected to. Będzie to wszystko to, z czym użytkownicy mogą się połączyć za pośrednictwem procesu Pobierz dane, a więc pakiety zawartości SaaS, pakiety zawartości organizacji, pliki lub bazy danych.This would be anything the users could reach through the Get Data process, so SaaS content packs, Organizational content packs, files or databases.

  Najczęściej używane pakiety

 • Widok użytkowników oparty na liczbie posiadanych przez nich pulpitów nawigacyjnych, zarówno utworzonych przez użytkowników, jak i tych udostępnionych.A view of your top users based on how many dashboards they have, both dashboards they created themselves and dashboards shared to them.

  Najaktywniejsi użytkownicy — pulpity nawigacyjne

 • Widok użytkowników oparty na liczbie posiadanych raportówA view of your top users based on how many reports they have

  Najaktywniejsi użytkownicy — raporty

Druga sekcja wyświetla informacje tego samego typu, ale w oparciu o grupy.The second section shows the same type of information, but based on groups. Dzięki temu możesz zobaczyć, które grupy w organizacji są najaktywniejsze i z jakiej zawartości korzystają.This lets you see which groups in your organization are most active and what kind of content they are consuming.

Przy użyciu tych informacji można uzyskiwać faktyczny wgląd w to, jak użytkownicy korzystają z usługi Power BI w organizacji, a także rozpoznawać w organizacji użytkowników i grupy charakteryzujące się dużą aktywnością.With this information, you can get real insights into how people are using Power BI across your organization, and be able to recognize those users and groups who are very active in your organization.

UsersUsers

Do zarządzania użytkownikami, grupami i administratorami usługi Power BI służy centrum administracyjne usługi Microsoft 365.You manage Power BI users, groups, and admins in the Microsoft 365 admin center. Karta Użytkownicy zawiera link do centrum administracyjnego dla dzierżawy.The Users tab provides a link to the admin center for your tenant.

Przejdź do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365

Dzienniki inspekcjiAudit logs

Do zarządzania dziennikami inspekcji usługi Power BI służy centrum zabezpieczeń i zgodności usługi Office 365.You manage Power BI audit logs in the Office 365 Security & Compliance center. Karta Dzienniki inspekcji zawiera link do centrum zabezpieczeń i zgodności dla dzierżawy.The Audit logs tab provides a link to the Security & Compliance center for your tenant. Dowiedz się więcejLearn more

Aby korzystać z dzienników inspekcji, upewnij się, że ustawienie Twórz dzienniki inspekcji na potrzeby wewnętrznych inspekcji działań i sprawdzania zgodności zostało włączone.To use audit logs, make sure the Create audit logs for internal activity auditing and compliance setting is enabled.

Ustawienia dzierżawyTenant settings

Karta Ustawienia dzierżawy umożliwia szczegółowe kontrolowanie funkcji udostępnionych w organizacji.The Tenant settings tab enables fine-grained control over the features that are made available to your organization. Jeśli masz obawy związane z poufnymi danymi, niektóre z funkcji mogą nie być odpowiednie dla Twojej organizacji. Możesz też zdecydować, że określona funkcja będzie dostępna tylko dla wybranej grupy.If you have concerns around sensitive data, some of our features may not be right for your organization, or you may only want a particular feature to be available to a specific group.

Na poniższej ilustracji przedstawiono dwie pierwsze sekcje karty Ustawienia dzierżawy.The following image shows the first two sections of the Tenant settings tab.

Ustawienia dzierżawy

Uwaga

Zastosowanie zmiany ustawienia dla wszystkich użytkowników w dzierżawie może zająć do 10 minut.It can take up to 10 minutes for a setting change to take effect for everyone in your tenant.

Ustawienia mogą mieć trzy stany:Settings can have three states:

 • Wyłączone dla całej organizacji: Nikt w Twojej organizacji nie może używać tej funkcji.Disabled for the entire organization: No one in your organization can use this feature.

  Ustawienie oznaczające wyłączenie dla wszystkich

 • Włączone dla całej organizacji: Każdy w Twojej organizacji może używać tej funkcji.Enabled for the entire organization: Everyone in your organization can use this feature.

  Ustawienie oznaczające włączenie dla wszystkich

 • Włączone dla podzbioru organizacji: Określony podzestaw użytkowników lub grup w organizacji może używać tej funkcji.Enabled for a subset of the organization: A specific subset of users or groups in your organization can use this feature.

  Funkcję możesz włączyć dla całej organizacji poza wybraną grupą użytkowników.You can enable the feature for your entire organization, except for a specific group of users.

  Ustawienie oznaczające włączenie dla podzestawu

  Ponadto możesz włączyć funkcję tylko dla wybranej grupy użytkowników, jednocześnie wyłączając ją dla innej grupy użytkowników.You can also enable the feature only for a specific group of users and also disable it for a group of users. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia upewnisz się, że wybrani użytkownicy nie będą mieć dostępu do funkcji, nawet kiedy znajdą się w grupie dozwolonych użytkowników.Using this approach ensures that certain users do not have access to the feature even if they are in the allowed group.

  Ustawienie oznaczające włączenie z wyjątkami

W kilku kolejnych sekcjach omówiono różne typy ustawień dzierżawy.The next few sections provide an overview of the different types of tenant settings.

Pomoc i obsługa techniczna ustawieńHelp and support settings

Publikowanie informacji "Pomoc Pobierz"Publish "Get Help" information

Użytkownicy w organizacji mogą przejdź do wewnętrznej pomocy i obsługi zasobów w usłudze Power BI menu Pomoc.Users in the organization can go to internal help and support resources from the Power BI help menu. W szczególności te parametry zmienić zachowanie Dowiedz się więcej, społeczności i Get elementów menu Pomoc.Specifically, these parameters change the behavior of the Learn, Community, and Get help menu items.

Istnieje również możliwość Podaj adres URL, aby skierować użytkowników do niestandardowego rozwiązania dla żądań licencjonowania.It is also possible to specify a URL to direct users to a custom solution for licensing requests. Ten parametr dostosowuje docelowy adres URL przycisku uaktualnienia konta, który użytkownik bez licencji Power BI Pro można znaleźć w ramach aktualizacji do usługi Power BI Pro okna dialogowego, a także na stronie Zarządzaj magazynem osobistym.This parameter customizes the target URL of the Upgrade account button that a user without a Power BI Pro license can find in the Update to Power BI Pro dialog box as well as in the Manage personal storage page.

Ustawienia obszaru roboczegoWorkspace settings

Tworzenie obszarów roboczychCreate workspaces

Korzystając z Administratorzy mogą tworzenia obszarów roboczych ustawienie, aby wskazać, którzy użytkownicy w organizacji utworzyć obszary robocze aplikacji do współpracy nad pulpitów nawigacyjnych, raportów i innych zawartości.Admins use the Create workspaces setting to indicate which users in the organization can create app workspaces to collaborate on dashboards, reports, and other content. Dowiedz się więcej o obszary robocze aplikacji.Learn more about app workspaces.

Portal administracyjny ma innej sekcji Ustawienia o obszarach roboczych w dzierżawie.The admin portal has another section of settings about the workspaces in your tenant. W tej sekcji można sortować i filtrować listę obszarów roboczych i wyświetlić szczegóły dla każdego obszaru roboczego.In that section, you can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Zobacz obszary robocze Aby uzyskać szczegółowe informacje.See Workspaces for details.

W portalu administracyjnym można także kontrolować użytkowników, którzy mają uprawnienia do dystrybuowania aplikacji w organizacji.In the admin portal, you also control which users have permissions to distribute apps to the organization. Zobacz Opublikuj pakiety zawartości i aplikacje dla całej organizacji w tym artykule, aby uzyskać szczegółowe informacje.See Publish content packs and apps to the entire organization in this article for details.

Ustawienia eksportowania i udostępnianiaExport and sharing settings

Udostępnianie zawartości użytkownikom zewnętrznymShare content with external users

Użytkownicy w organizacji mogą udostępniać pulpity nawigacyjne użytkownikom spoza organizacji.Users in the organization can share dashboards with users outside the organization. Dowiedz się więcejLearn more

Ustawienie Zewnętrzni użytkownicy

Na poniższej ilustracji przedstawiono komunikat, który jest wyświetlany w przypadku udostępniania użytkownikowi zewnętrznemu.The following image shows the message that appears when you share with an external user.

Udostępnianie użytkownikowi zewnętrznemu

Publikuj w sieci WebPublish to web

Użytkownicy w organizacji mogą publikować raporty w Internecie.Users in the organization can publish reports to the web. Dowiedz się więcejLearn more

Na poniższej ilustracji przedstawiono menu Plik raportu po włączeniu ustawienia Publikuj w Internecie.The following image shows the File menu for a report when the Publish to web setting is enabled.

Ustawienie Publikuj w Internecie

Użytkownicy widzą różne opcje w interfejsie użytkownika w zależności od tego, jakie jest ustawienie Publikuj w Internecie.Users see different options in the UI based on what the Publish to web setting is.

CechyFeature Włączone dla całej organizacjiEnabled for entire organization Wyłączone dla całej organizacjiDisabled for entire organization Określone grupy zabezpieczeńSpecific security groups
Opcja Publikuj w sieci Web w menu Plik raportu.Publish to web under report's File menu. Włączone dla wszystkichEnabled for all Nie jest widoczne dla wszystkichNot visible for all Widoczne tylko dla autoryzowanych użytkowników lub grup.Only visible for authorized users or groups.
Opcja Zarządzaj kodami osadzania w obszarze UstawieniaManage embed codes under Settings Włączone dla wszystkichEnabled for all Włączone dla wszystkichEnabled for all Włączone dla wszystkichEnabled for all

Opcja * Usuń tylko dla autoryzowanych użytkowników lub grup.* Delete option only for authorized users or groups.
Opcja * Uzyskaj kody włączona dla wszystkich.* Get codes enabled for all.
Kody osadzania w portalu administracyjnymEmbed codes within admin portal Stan odzwierciedla jedną z następujących sytuacji:Status reflects one of the following:
* Aktywne* Active
* Nieobsługiwane* Not supported
* Zablokowane* Blocked
Wyświetlany stan to WyłączoneStatus displays Disabled Stan odzwierciedla jedną z następujących sytuacji:Status reflects one of the following:
* Aktywne* Active
* Nieobsługiwane* Not supported
* Zablokowane* Blocked

Jeśli zgodnie z ustawieniami dzierżawy użytkownik nie ma autoryzacji, jest wyświetlany stan Naruszenie.If a user is not authorized based on the tenant setting, status displays as infringed.
Istniejące opublikowane raportyExisting published reports Wszystko włączoneAll enabled Wszystko wyłączoneAll disabled Raporty w dalszym ciągu są renderowane dla wszystkich.Reports continue to render for all.

Eksportuj daneExport data

Użytkownicy w organizacji mogą eksportować dane z kafelka lub wizualizacji.Users in the organization can export data from a tile or visualization. Dowiedz się więcejLearn more

Na poniższej ilustracji przedstawiono opcję eksportowania danych z kafelka.The following image shows the option to export data from a tile.

Eksportowanie danych z kafelka

Uwaga

Wyłączenie funkcji Eksportowanie danych ponadto uniemożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji Analizuj w programie Excel oraz połączenia na żywo usługi Power BI.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature, as well as using the Power BI service live connection.

Eksportuj raporty jako prezentacje programu PowerPoint lub dokumenty PDFExport reports as PowerPoint presentations or PDF documents

Użytkownicy w organizacji mogą eksportować raporty usługi Power BI jako pliki programu PowerPoint lub dokumenty PDF.Users in the organization can export Power BI reports as PowerPoint files or PDF documents. Dowiedz się więcejLearn more

Na poniższej ilustracji przedstawiono menu Plik raportu po włączeniu ustawienia Eksportuj raporty jako prezentacje programu PowerPoint lub dokumenty PDF.The following image shows the File menu for a report when the Export reports as PowerPoint presentations or PDF documents setting is enabled.

Eksportuj raporty jako prezentacje programu PowerPoint

Użytkownicy w organizacji mogą drukować pulpity nawigacyjne i raporty.Users in the organization can print dashboards and reports. Dowiedz się więcejLearn more

Na poniższej ilustracji przedstawiono opcję drukowania pulpitu nawigacyjnego.The following image shows the option to print a dashboard.

Drukuj pulpit nawigacyjny

Na poniższej ilustracji przedstawiono menu Plik raportu po włączeniu ustawienia Drukuj pulpity nawigacyjne i raporty.The following image shows the File menu for a report when the Print dashboards and reports setting is enabled.

Drukowanie raportu

Zezwalaj zewnętrznym użytkownikom-gościom na edycję zawartości i zarządzanie nią w organizacjiAllow external guest users to edit and manage content in the organization

Użytkownicy-goście B2B platformy Azure mogą edytować zawartość i zarządzać nią w organizacji.Azure B2B guest users can edit and manage content in the organization. Dowiedz się więcejLearn more

Poniższy obraz przedstawia opcję Zezwalaj zewnętrznym użytkownikom-gościom na edycję zawartości i zarządzanie nią w organizacji.The following image shows the option to Allow external guest users to edit and manage content in the organization.

Zezwalaj zewnętrznym użytkownikom-gościom na edycję zawartości i zarządzanie nią w organizacji

Ustawienia pakietu zawartości i aplikacjiContent pack and app settings

Publikowanie pakietów zawartości i aplikacji dla całej organizacjiPublish content packs and apps to the entire organization

Administratorzy, użyj tego ustawienia do określania, które użytkownicy mogą publikować pakiety zawartości i aplikacje całej organizacji, a nie tylko określone grupy.Admins use this setting to decide which users can publish content packs and apps to the entire organization, rather than just specific groups. Dowiedz się więcej o publikowania aplikacji.Learn more about publishing apps.

Na poniższej ilustracji przedstawiono opcję Cała moja organizacja dostępną podczas tworzenia pakietu zawartości.The following image shows the My entire organization option when creating a content pack.

Publikowanie pakietu zawartości do organizacji

Tworzenie aplikacji szablonu i organizacyjne pakiety zawartościCreate template apps and organizational content packs

Użytkownicy w organizacji można utworzyć szablonu, aplikacje i pakiety zawartości organizacji, które używają zestawów danych kompilowanych w jednym źródle danych w programie Power BI Desktop.Users in the organization can create template apps and organizational content packs that use datasets built on one data source in Power BI Desktop. Dowiedz się więcej o szablonu aplikacji.Learn more about template apps.

Wypychanie aplikacji do użytkowników końcowychPush apps to end users

Twórcy raportów mogą udostępniać aplikacje bezpośrednio użytkownikom końcowym bez wymogu instalacji z AppSource.Report creators can share apps directly with end users without requiring installation from AppSource. Dowiedz się więcej o automatycznego instalowania aplikacji dla użytkowników końcowych.Learn more about automatically installing apps for end users.

Ustawienia integracjiIntegration settings

Zadawanie pytań o dane przy użyciu CortanyAsk questions about data using Cortana

Użytkownicy w organizacji mogą zadawać pytania dotyczące danych przy użyciu Cortany.Users in the organization can ask questions about their data using Cortana. Dowiedz się więcejLearn more

Uwaga

To ustawienie ma zastosowanie do całej organizacji i nie może być ograniczone do określonych grup.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Używanie funkcji Analizuj w programie Excel z lokalnymi zestawami danychUse Analyze in Excel with on-premises datasets

Użytkownicy w organizacji mogą używać programu Excel, aby wyświetlać lokalne zestawy danych usługi Power BI i wchodzić z nimi w interakcje.Users in the organization can use Excel to view and interact with on-premises Power BI datasets. Dowiedz się więcejLearn more

Uwaga

Wyłączenie funkcji Eksportowanie danych również uniemożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji Analizuj w programie Excel.Disabling Export Data also prevents users from using the Analyze in Excel feature.

Używanie wizualizacji ArcGIS Maps for Power BIUse ArcGIS Maps for Power BI

Użytkownicy w organizacji mogą używać wizualizacji ArcGIS Maps for Power BI oferowanej przez firmę Esri.Users in the organization can use the ArcGIS Maps for Power BI visualization provided by Esri. Dowiedz się więcejLearn more

Używanie wyszukiwania globalnego dla usługi Power BI (wersja zapoznawcza)Use global search for Power BI (Preview)

Użytkownicy w organizacji mogą używać zewnętrznych funkcji wyszukiwania, które korzystają z usługi Azure Search.Users in the organization can use external search features that rely on Azure Search. Na przykład użytkownicy mogą korzystać z Cortany, aby pobierać kluczowe informacje bezpośrednio z pulpitów nawigacyjnych i raportów usługi Power BI.For example, users can use Cortana to retrieve key information directly from Power BI dashboards and reports. Dowiedz się więcejLearn more

Ustawienia wizualizacji niestandardowychCustom visuals settings

Dodawanie wizualizacji niestandardowych i korzystanie z nichAdd and use custom visuals

Użytkownicy w organizacji mogą interaktywnie współpracować przy użyciu niestandardowych elementów wizualnych oraz je udostępniać.Users in the organization can interact with and share custom visuals. Dowiedz się więcejLearn more

Uwaga

To ustawienie można zastosować do całej organizacji albo ograniczyć do określonych grup.This setting can be applied to the entire organization or can be limited to specific groups.

Program Power BI Desktop (zaczynając od wydania z marca 2019 r.) obsługuje korzystanie z zasad grupy w celu wyłączenia używania wizualizacji niestandardowych na komputerach wdrożonych w organizacji.Power BI Desktop (starting from March '19 release) supports using Group Policy to disable the usage of custom visuals across an organization's deployed computers.

AtrybutAttributeWartośćValue
keykey Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\\Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\\
valueNamevalueName EnableCustomVisuals (Włącz wizualizacje niestandardowe)EnableCustomVisuals

Wartość 1 (dziesiętna) umożliwia korzystanie z wizualizacji niestandardowych w usłudze Power BI (jest to wartość domyślna).A value of 1 (decimal) enables the use of custom visuals in Power BI (This is the default).

Wartość 0 (dziesiętna) wyłącza możliwość korzystania z wizualizacji niestandardowych w usłudze Power BI.A value of 0 (decimal) disable the use of custom visuals in Power BI.

Zezwalaj tylko na certyfikowane wizualizacjeAllow only certified visuals

Użytkownicy w organizacji, którzy otrzymali uprawnienia do dodawania niestandardowych wizualizacji i korzystania z nich, wskazywani przez ustawienie „Dodaj wizualizacje niestandardowe i używaj ich”, będą mogli używać wyłącznie certyfikowanych wizualizacji niestandardowych (niecertyfikowane wizualizacje będą zablokowane, a próba ich użycia zakończy się wyświetleniem komunikatu o błędzie).Users in the organization who have been granted permissions to add and use custom visuals, denoted by the setting "Add and use custom visuals", will only be able to use certified custom visuals (uncertified visuals will be blocked and will display an error message when used).

Program Power BI Desktop (zaczynając od wydania z marca 2019 r.) obsługuje korzystanie z zasad grupy w celu wyłączenia używania niecertyfikowanych wizualizacji niestandardowych na komputerach wdrożonych w organizacji.Power BI Desktop (starting from March '19 release) supports using Group Policy to disable the usage of uncertified custom visuals across an organization's deployed computers.

AtrybutAttributeWartośćValue
keykey Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\\Software\Policies\Microsoft\Power BI Desktop\\
valueNamevalueName EnableUncertifiedVisuals (Włącz wizualizacje bez certyfikatów)EnableUncertifiedVisuals

Wartość 1 (dziesiętna) umożliwia korzystanie z wizualizacji niestandardowych bez certyfikatów w usłudze Power BI (jest to wartość domyślna).A value of 1 (decimal) enables the use of uncertified custom visuals in Power BI (This is the default).

Wartość 0 (dziesiętna) wyłącza możliwość korzystania z wizualizacji niestandardowych bez certyfikatów w usłudze Power BI (ta opcja umożliwia używanie tylko certyfikowanych wizualizacji niestandardowych).A value of 0 (decimal) disable the use of uncertified custom visuals in Power BI (This option enables only the use of certified custom visuals).

Ustawienia elementów wizualnych języka RR visuals settings

Korzystaj z wizualizacji języka R i udostępniaj jeInteract with and share R visuals

Użytkownicy w organizacji mogą wchodzić w interakcje z elementami wizualnymi utworzonymi przy użyciu skryptów języka R oraz je udostępniać.Users in the organization can interact with and share visuals created with R scripts. Dowiedz się więcejLearn more

Uwaga

To ustawienie ma zastosowanie do całej organizacji i nie może być ograniczone do określonych grup.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Ustawienia inspekcji i użyciaAudit and usage settings

Twórz dzienniki inspekcji na potrzeby wewnętrznych inspekcji działań i sprawdzania zgodnościCreate audit logs for internal activity auditing and compliance

Użytkownicy w organizacji mogą używać inspekcji, aby monitorować działania podejmowane w usłudze Power BI przez innych użytkowników w organizacji.Users in the organization can use auditing to monitor actions taken in Power BI by other users in the organization. Dowiedz się więcejLearn more

To ustawienie musi zostać włączone, aby można było rejestrować wpisy dziennika inspekcji.This setting must be enabled for audit log entries to be recorded. Od momentu włączenia inspekcji do czasu, kiedy możliwe będzie wyświetlenie danych inspekcji, może wystąpić opóźnienie do 48 godzin.There can be up to a 48 hour delay between enabling auditing and being able to view audit data. Jeśli dane nie są natychmiast widoczne, sprawdź dzienniki inspekcji później.If you don't see data immediately, check the audit logs later. Podobne opóźnienie może występować między uzyskaniem uprawnień do wyświetlania dzienników inspekcji a możliwością uzyskania do nich dostępu.There can be a similar delay between getting permission to view audit logs and being able to access the logs.

Uwaga

To ustawienie ma zastosowanie do całej organizacji i nie może być ograniczone do określonych grup.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Metryki użycia dla twórców zawartościUsage metrics for content creators

Użytkownicy w organizacji widzą metryki użycia dla tworzonych przez siebie pulpitów nawigacyjnych i raportów.Users in the organization can see usage metrics for dashboards and reports they create. Dowiedz się więcejLearn more

Dane dotyczące poszczególnych użytkowników w metrykach użycia dla twórców zawartościPer-user data in usage metrics for content creators

Metryki użycia dla twórców zawartości będą ujawniać nazwy wyświetlane i adresy e-mail użytkowników, którzy uzyskują dostęp do zawartości.Usage metrics for content creators will expose display names and email addresses of users who are accessing content. Dowiedz się więcejLearn more

Domyślnie dane poszczególnych użytkowników są włączone dla metryk użycia, a informacje o koncie twórcy zawartości są uwzględniane w raporcie metryk.Per-user data is enabled for usage metrics by default, and content creator account information is included in the metrics report. Jeśli nie chcesz uwzględnić tych informacji dla niektórych lub wszystkich użytkowników, wyłączyć funkcję dla określonych grup zabezpieczeń lub całej organizacji.If you don’t want to include this information for some or all users, disable the feature for specified security groups or for an entire organization. Informacje o koncie będą wyświetlane w raporcie jako Bez nazwy.Account information will then show in the report as Unnamed.

Ustawienia pulpitu nawigacyjnegoDashboard settings

Klasyfikacja danych dla pulpitów nawigacyjnychData classification for dashboards

Użytkownicy w organizacji mogą tagować pulpity nawigacyjne przy użyciu klasyfikacji, które wskazują poziomy zabezpieczeń pulpitów nawigacyjnych.Users in the organization can tag dashboards with classifications that indicate dashboard security levels. Dowiedz się więcejLearn more

Uwaga

To ustawienie ma zastosowanie do całej organizacji i nie może być ograniczone do określonych grup.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Ustawienia deweloperaDeveloper settings

Osadzanie zawartości w aplikacjachEmbed content in apps

Użytkownicy w organizacji mogą osadzać pulpity nawigacyjne i raporty usługi Power BI w aplikacjach oprogramowania jako usługi (SaaS).Users in the organization can embed Power BI dashboards and reports in Software as a Service (SaaS) applications. Wyłączenie tego ustawienia sprawia, że użytkownicy nie mogą używać interfejsów API REST do osadzania zawartości usługi Power BI w swoich aplikacjach.Disabling this setting prevents users from being able to use the REST APIs to embed Power BI content within their application. Dowiedz się więcejLearn more

Zezwalaj jednostkom usługi na używanie interfejsów API usługi Power BIAllow service principals to use Power BI APIs

Aplikacje sieci Web zarejestrowane w usłudze Azure Active Directory (Azure AD) użyje nazwy głównej usługi przypisane na dostęp do interfejsów API usługi Power BI bez zalogowanego użytkownika.Web apps registered in Azure Active Directory (Azure AD) will use an assigned service principal to access Power BI APIs without a signed in user. Aby umożliwić aplikacji przy użyciu uwierzytelniania jednostki usługi jej nazwa główna usługi musi zawierać grupę zabezpieczeń dozwolone.To allow an app to use service principal authentication its service principal must be included in an allowed security group. Dowiedz się więcejLearn more

Uwaga

Jednostki usług dziedziczą uprawnienia do wszystkich ustawień dzierżawy usługi Power BI ze swojej grupy zabezpieczeń.Service principals inherit the permissions for all Power BI tenant settings from their security group. Aby ograniczyć uprawnienia, utwórz dedykowaną grupę zabezpieczeń dla jednostek usługi i dodaj ją do listy „Z wyjątkiem określonych grup zabezpieczeń” dla odpowiedniego włączonego ustawienia usługi Power BI.To restrict permissions, create a dedicated security group for service principals and add it to the 'Except specific security groups' list for the relevant, enabled Power BI settings.

Ustawienia przepływu danychDataflow settings

Tworzenie i używanie przepływów danychCreate and use dataflows

Użytkownicy w organizacji mogą tworzyć przepływy danych i ich używać.Users in the organization can create and use dataflows. Aby zapoznać się z omówieniem przepływów danych, zobacz przeznaczonego do przygotowania danych samoobsługi w usłudze Power BI.For an overview of dataflows, see Self-service data prep in Power BI. Aby włączyć przepływy danych w pojemności Premium, zobacz Konfigurowanie obciążeń.To enable dataflows in a Premium capacity, see Configure workloads.

Uwaga

To ustawienie ma zastosowanie do całej organizacji i nie może być ograniczone do określonych grup.This setting applies to the entire organization and cannot be limited to specific groups.

Ustawienia aplikacji szablonu (wersja zapoznawcza)Template apps settings (preview)

Aplikacjami szablonu sterują dwa ustawienia.Two settings control template apps.

Ustawienia aplikacji szablonu w portalu administratora usługi Power BI

Tworzenie aplikacji szablonów (wersja zapoznawcza)Create Template Apps (preview)

Użytkownicy w organizacji mogą tworzyć aplikacje szablonu.Users in the organization can create template apps. Twórcy aplikacji szablonu można przekazać je klientom spoza Twojej organizacji za AppSource lub innej metody dystrybucji.Template app creators can then distribute them to clients outside your organization by way of AppSource or other distribution methods.

Portal administratora usługi Power BI, ustawienie tworzenia aplikacji szablonu

Instalowanie aplikacji szablonu (wersja zapoznawcza)Install template apps (preview)

Użytkownicy w organizacji można pobrać i zainstalować aplikacje szablonu z AppSource lub innego źródła.Users in the organization can download and install template apps from AppSource or another source.

Uwaga

To ustawienie określa, które użytkownicy mogą instalować aplikacje szablonu, na swoich kontach usługi Power BI.This setting determines which users can install template apps on their Power BI accounts.

Ustawienia pojemnościCapacity settings

Power BI PremiumPower BI Premium

Karta Power BI Premium umożliwia zarządzanie dowolnymi pojemnościami usługi Power BI Premium (jednostki SKU EM lub P) zakupionymi przez organizację.The Power BI Premium tab enables you to manage any Power BI Premium capacities (EM or P SKU) that have been purchased for your organization. Wszyscy użytkownicy w organizacji widzą kartę Power BI Premium, ale zobaczą zawartość na karcie tylko wtedy, jeśli przypisano im rolę administratora pojemności lub użytkownika z uprawnieniami do przypisywania.All users within your organization can see the Power BI Premium tab, but they only see contents within it if they are assigned as either a Capacity admin or a user that has assignment permissions. Jeśli użytkownik nie ma żadnych uprawnień, jest wyświetlany poniższy komunikat.If a user does not have any permissions, the following message appears.

Brak dostępu do ustawień wersji Premium

Power BI EmbeddedPower BI Embedded

Karta Power BI Embedded służy do wyświetlania pojemności usługi Power BI Embedded (jednostka SKU A) zakupionych dla klienta.The Power BI Embedded tab enables you to view your Power BI Embedded (A SKU) capacities that you've purchased for your customer. Ponieważ można kupić tylko jednostkami SKU A na platformie Azure, możesz Zarządzaj osadzonymi pojemnościami na platformie Azure z witryny Azure portal.Since you can only purchase A SKUs from Azure, you manage embedded capacities in Azure from the Azure portal.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami usługi Power BI Embedded (SKU A), zobacz Co to jest usługa Power BI Embedded.For more information about how to manage Power BI Embedded (A SKU) settings, see What is Power BI Embedded.

Kody osadzaniaEmbed codes

Jako administrator możesz wyświetlać kody osadzania, które są generowane dla dzierżawy.As an administrator, you can view the embed codes that are generated for your tenant. Możesz również wycofywać lub usuwać kody.You can also revoke or delete codes. Dowiedz się więcejLearn more

Kody osadzania w portalu administracyjnym usługi Power BI

Organization visuals (Wizualizacje organizacji)Organization visuals

Karta Wizualizacje organizacji umożliwia wdrażanie wizualizacji niestandardowych i zarządzanie nimi wewnątrz organizacji.The Organization visuals tab enables you to deploy and manage custom visuals inside your organization. Dzięki wizualizacjom organizacji można łatwo wdrażać własne wizualizacje w organizacji. Autorzy raportów mogą je następnie odnajdywać i importować do swoich raportów z poziomu programu Power BI Desktop.With organizational visuals, you can easily deploy proprietary visuals in your organization, which report authors can then discover and import into their reports from Power BI Desktop. Dowiedz się więcejLearn more

Ostrzeżenie

Wizualizacja niestandardowa może zawierać kod zagrażający bezpieczeństwu lub prywatności. Przed jej wdrożeniem w repozytorium organizacji upewnij się, że autor i źródło wizualizacji niestandardowej należą do zaufanych.A custom visual could contain code with security or privacy risks; make sure you trust the author and the source of the custom visual before deploying to the organization's repository.

Na poniższej ilustracji znajdują się wszystkie wizualizacje niestandardowe, które zostały aktualnie wdrożone w repozytorium organizacji.The following image shows all the custom visuals that are currently deployed in an organization's repository.

Wizualizacja administratora organizacji

Dodawanie nowej wizualizacji niestandardowejAdd a new custom visual

Aby dodać nową wizualizację niestandardową do listy, wykonaj poniższe kroki.To add a new custom visual to the list, follow these steps.

 1. W okienku po prawej stronie wybierz pozycję Dodaj wizualizację niestandardową.In the right pane, select Add a custom visual.

  Formularz wizualizacji niestandardowych

 2. Wypełnij formularz Dodawanie wizualizacji niestandardowej:Fill in the Add custom visual form:

  • Wybierz plik pbiviz (wymagane): wybierz plik wizualizacji niestandardowej do przekazania.Choose a .pbiviz file (required): select a custom visual file to upload. Obsługiwane są tylko wersjonowane niestandardowe wizualizacje interfejsu API (przeczytaj tutaj, co to oznacza).Only versioned API custom visuals are supported (read here what this means).

  Przed przekazaniem wizualizacji niestandardowej należy ją sprawdzić pod kątem zabezpieczeń i prywatności, aby zapewnić jej zgodność ze standardami organizacji.Before you upload a custom visual, you should review that visual for security and privacy to make sure it fits your organization's standards.

  • Nazwij swoją wizualizację niestandardową (wymagane): nadaj wizualizacji krótki tytuł, by użytkownicy programu Power BI Desktop mogli łatwo poznać jej zastosowanie.Name your custom visual (required): give a short title to the visual so Power BI Desktop users easily understand what it does

  • Ikona: plik ikony wyświetlany w interfejsie użytkownika programu Power BI Desktop.Icon: The icon file that is shown in the Power BI Desktop UI.

  • Opis: krótki opis wizualizacji zapewniający użytkownikowi więcej informacji i kontekst.Description: a short description of the visual to provide more context and education to the user

 3. Wybierz pozycję Dodaj, aby zainicjować żądanie przekazania.Select Add to initiate the upload request. Jeśli operacja zostanie wykonana pomyślnie, na liście pojawia się nowy element.If successful you can see the new item in the list. Jeśli operacja zakończy się niepowodzeniem, jest wyświetlany odpowiedni komunikat o błędzie.If failed, you can get an appropriate error message

Usuwanie wizualizacji niestandardowej z listyDelete a custom visual from the list

Aby trwale usunąć wizualizację, wybierz ikonę kosza dla wizualizacji w repozytorium.To permanently delete a visual, select the trash bin icon for the visual in the repository.

Ważne

Usunięcie jest nieodwracalne.Deletion is irreversible. Usunięcie wizualizacji powoduje natychmiastowe zakończenie renderowania w istniejących raportach.Once deleted, the visual immediately stops rendering in existing reports. Nawet jeśli wizualizacja zostanie przekazana ponownie, nie zastąpi ona poprzedniej, już usuniętej wizualizacji.Even if you upload the same visual again, it won't replace the previous one that was deleted. Użytkownicy mogą jednak ponownie zaimportować nową wizualizację i zastąpić wystąpienie w swoich raportach.However, users can import the new visual again and replace the instance they have in their reports.

Wyłączanie wizualizacji niestandardowej na liścieDisable a custom visual in the list

Aby wyłączyć wizualizację z magazynu organizacyjnego, wybierz ikonę koła zębatego.To disable the visual from the organizational store, select the gear icon. W sekcji Dostęp wyłącz wizualizację niestandardową.In the Access section, disable the custom visual.

Wyłączona wizualizacja nie będzie renderowana w istniejących raportach i spowoduje wyświetlenie poniższego komunikatu o błędzie.After you disable the visual, the visual won't render in existing reports, and it displays the error message below.

Ta wizualizacja niestandardowa jest już niedostępna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.This custom visual is no longer available. Please contact your administrator for details.

Wizualizacje oznaczone zakładkami będą jednak nadal działać.However, visuals that are bookmarked still work.

Po każdej aktualizacji lub zmianie wprowadzonej przez administratora użytkownicy usługi Power BI Desktop powinni ponownie uruchomić aplikację lub odświeżyć przeglądarkę w usłudze Power BI, aby zobaczyć aktualizacje.After any update or administrator change, Power BI Desktop users should restart the application or refresh the browser in the Power BI service to see the updates.

Aktualizowanie wizualizacjiUpdate a visual

Aby zaktualizować wizualizację z poziomu magazynu organizacyjnego, wybierz ikonę koła zębatego.To update the visual from the organizational store, select the gear icon. Przejdź do nowej wersji wizualizacji i przekaż ją.Browse and upload a new version of the visual.

Upewnij się, że identyfikator wizualizacji pozostał niezmieniony.Make sure the Visual ID remains unchanged. Nowy plik zastępuje jego poprzednią wersję dla wszystkich raportów w całej organizacji.The new file replaces the previous file for all the reports throughout the organization. Jednak jeśli nowa wersja wizualizacji może uniemożliwić użycie wcześniejszej wersji wizualizacji lub zaburzyć jej strukturę danych, nie zastępuj poprzedniej wersji.However, if the new version of the visual might break any usage or data structure of the previous version of the visual, then do not replace the previous version. Zamiast tego utwórz nową listę z nową wersją wizualizacji.Instead, you should create a new listing for the new version of the visual. Na przykład dodaj numer nowej wersji (wersja X.X) do tytułu umieszczonej na liście nowej wizualizacji.For example, add a new version number (version X.X) to the title of the new listed visual. Dzięki temu wyraźnie widać, że jest to ta sama wizualizacja ze zaktualizowanym numerem wersji, dlatego funkcjonalność istniejących raportów nie zostaje zakłócona.This way it is clear that it is the same visual just with an updated version number, so existing reports do not break their functionality. I tym razem upewnij się, że identyfikator wizualizacji pozostał niezmieniony.Again, make sure the Visual ID remains unchanged. Następnym razem, gdy użytkownicy przejdą do repozytorium organizacji z programu Power BI Desktop, mogą zaimportować nową wersję, co powoduje wyświetlenie monitu o zastąpienie bieżącej wersji zawartej w raporcie.Then the next time users enter the organization repository from Power BI Desktop, they can import the new version, which prompts them to replace the current version that they have in the report.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę często zadawanych pytań dotyczących wizualizacji niestandardowych organizacjiFor more information, visit Frequently asked questions about organizational custom visuals

Przepływ danych magazynu (wersja zapoznawcza)Dataflow storage (preview)

Domyślnie dane używane z usługą Power BI są przechowywane w magazynie wewnętrznym oferowanym przez usługę Power BI.By default, data used with Power BI is stored in internal storage provided by Power BI. Dzięki integracji przepływów danych i usługi Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) można przechowywać swoje przepływy danych na koncie usługi Azure Data Lake Storage Gen2 organizacji.With the integration of dataflows and Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2), you can store your dataflows in your organization's Azure Data Lake Storage Gen2 account. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Integracja przepływów danych z usługą Azure Data Lake (wersja zapoznawcza).For more information, see Dataflows and Azure Data Lake integration (Preview).

Obszary roboczeWorkspaces

Jako administrator możesz wyświetlać obszary robocze, które istnieją w Twojej dzierżawie.As an administrator, you can view the workspaces that exist in your tenant. Listę obszarów roboczych można sortować i filtrować. Można również wyświetlać szczegóły poszczególnych obszarów roboczych.You can sort and filter the list of workspaces and display the details for each workspace. Kolumny tabeli odnoszą się do właściwości zwracany przez administratora usługi Power BI Rest API dla obszarów roboczych.The table columns correspond to the properties returned by the Power BI admin Rest API for workspaces. Osobiste obszary robocze są typu PersonalGroup, klasyczne obszary robocze są typu grupy, i nowych obszarów roboczych środowisko obszaru roboczego są typu obszaru roboczego.Personal workspaces are of type PersonalGroup, classic workspaces are of type Group, and the new workspace experience workspaces are of type Workspace. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz utworzyć nowych obszarów roboczych w usłudze Power BI.For more information, see Create the new workspaces in Power BI.

Lista obszarów roboczych

Następne krokiNext steps

Administrowanie usługą Power BI w organizacjiAdministering Power BI in your Organization
Opis roli administratora usługi Power BIUnderstanding the Power BI admin role
Inspekcja usługi Power BI w organizacjiAuditing Power BI in your organization

Masz więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community