Oficjalne dokumenty dla usługi Power BIWhitepapers for Power BI

Oficjalne dokumenty pozwalają zapoznać się dokładniej z tematami dotyczącymi usługi Power BI.Whitepapers allow you to explore Power BI topics at a deeper level. W tym miejscu można znaleźć listę dostępnych oficjalnych dokumentów dla usługi Power BI.Here you can find a list of available whitepapers for Power BI.

Oficjalny dokumentWhitepaper DescriptionDescription Date (Data)Date
Planowanie wdrożenia usługi Power BI EnterprisePlanning a Power BI Enterprise Deployment Oficjalny dokument techniczny określający zagadnienia dotyczące właściwie wykonanego i bezpiecznie zorganizowanego wdrożenia usługi Power BI.This technical whitepaper outlines considerations for a well-performing and secure organizational Power BI deployment. Lipiec 2018 r.July 2018
Usługa Power BI i przepływy danychPower BI and Dataflows Ten oficjalny dokument opisuje szczegóły techniczne przepływów danych oraz przedstawia możliwości i inicjatywy związane z funkcjami przepływów danych.This whitepaper describes dataflows in technical detail, and describes the capabilities and initiatives behind dataflow features and functionality. Listopad 2018November 2018
Microsoft Power BI PremiumMicrosoft Power BI Premium Opisuje usługę Power BI Premium, zarówno w momencie jej uruchomienia, jak i w zakresie planowanego rozwoju.Describes Power BI Premium, both as it exists when launched and also how it will evolve. Październik 2017October 2017
Planowanie i wdrażanie usługi Power BI PremiumPower BI Premium Planning and Deployment Ten dokument zawiera wskazówki i najlepsze rozwiązania dotyczące planowania i wdrażania pojemności Premium dla dokładnie zdefiniowanych obciążeń.This paper provides guidance and best practices for planning and deploying Premium capacity for well-defined workloads. Marzec 2019March 2019
Planowanie pojemności dla osadzonych funkcji analitycznych w usłudze Power BI PremiumPlan capacity for embedded analytics with Power BI Premium Ten dokument zawiera wskazówki dla deweloperów aplikacji/niezależnych dostawców oprogramowania pozwalające określić najbardziej odpowiednią pojemność w danej firmie.This paper provides guidance for the app developer/ISV to determine the most appropriate capacity for its business. Październik 2017October 2017
Wskazówki dotyczące planowania wydajności serwera raportów usługi Power BICapacity planning guidance for Power BI Report Server Ten dokument zawiera wskazówki dotyczące planowania wydajności serwera raportów usługi Power BI przez udostępnianie wyników licznych testów obciążenia wykonywanych na serwerze raportów przy różnych obciążeniach.This paper aims to offer guidance on capacity planning for Power BI Report Server by sharing results of numerous load test executions of various workloads against a report server. Marzec 2018March 2018
ZabezpieczeniaSecurity Zawiera szczegółowy opis zabezpieczeń w usłudze Power BI.Provides a detailed explanation of security within Power BI. Marzec 2019March 2019
Dystrybucja zawartości usługi Power BI do zewnętrznych użytkowników (gości) przy użyciu usługi Azure Active Directory B2BDistribute Power BI content to external guest users using Azure Active Directory B2B Ten dokument opisuje sposób dystrybucji zawartości dla użytkowników spoza organizacji za pomocą integracji usługi Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B).This paper outlines how to distribute content to users outside the organization using the integration of Azure Active Directory Business-to-business (AAD B2B). Marzec 2019March 2019
Zaawansowane analizy w usłudze Power BIAdvanced Analytics with Power BI Zawiera opis możliwości usługi Power BI w zakresie zaawansowanej analizy, w tym analizy predykcyjnej, wizualizacji niestandardowych, integracji języka R i wyrażeń analizy danych.Describes the advanced analytics capabilities of Power BI, including predictive analytics, custom visualizations, R integration, and data analysis expressions. Luty 2017February 2017
Filtrowanie dwukierunkoweBidirectional filtering Objaśnia dwukierunkowe filtrowanie krzyżowe w programie Power BI Desktop (ten oficjalny dokument obejmuje również usługi SQL Server Analysis Services 2016, ponieważ zachowują się one tak samo).Explains bidirectional cross-filtering in Power BI Desktop (the whitepaper also covers SQL Server Analysis Services 2016, both have the same behavior). Lipiec 2018 r.July 2018
Zapytania bezpośrednie w usłudze SQL Server 2016 Analysis ServicesDirectQuery in SQL Server 2016 Analysis Services W programie SQL Server 2016 zapytanie bezpośrednie zostało zaprojektowane od nowa, aby uzyskać znacznie lepszą szybkość i wydajność, jednak w efekcie jest ono także trudniejsze do zrozumienia i wdrożenia.For SQL Server 2016, DirectQuery was redesigned for dramatically improved speed and performance, however, it is also now more complex to understand and implement. Styczeń 2017January 2017
Usługa Power BI i SAP BWPower BI and SAP BW W tym dokumencie opisano, w jaki sposób klienci systemu SAP mogą skorzystać z połączenia usługi Power BI z istniejącymi systemami SAP Business Warehouse (BW).This document describes how SAP customers can benefit from connecting Power BI to their existing SAP Business Warehouse (BW) systems. Luty 2018February 2018
Zabezpieczanie tabelarycznego semantycznego modelu analizy biznesowejSecuring the Tabular BI Semantic Model W tym dokumencie przedstawiono model zabezpieczeń semantycznego modelu analizy biznesowej i usługi Power BI.This paper introduces the security model for tabular BI semantic and Power BI. Dowiesz się, jak tworzyć role, implementować dynamiczne zabezpieczenia, konfigurować ustawienia personifikacji, zarządzać rolami i wybierać metody nawiązywania połączeń z modelami, które działają w ramach danego kontekstu zabezpieczeń sieciowych.You will learn how to create roles, implement dynamic security, configure impersonation settings, manage roles, and choose a method for connecting to models that works in your network security context. Kwiecień 2016April 2016
Usługa Power BI i RODOPower BI and GDPR Ten link prowadzi do listy oficjalnych dokumentów dotyczących portalu zaufania usługi, w tym do oficjalnego dokumentu o RODO w usłudze Microsoft Power BI.This link takes you to the list of whitepapers on the Service Trust Portal, including the Microsoft Power BI GDPR whitepaper. Kwiecień 2018April 2018

Uwaga

Jeśli interesuje Cię przeglądanie lub usuwanie danych osobowych, przejrzyj wskazówki firmy Microsoft w witrynie żądania podmiotu udostępniającego dane systemu Windows dotyczące rozporządzenia GDPR.If you’re interested in viewing or deleting personal data, please review Microsoft's guidance in the Windows Data Subject Requests for the GDPR site. Jeśli szukasz ogólnych informacji o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (GDPR, General Data Protection Regulation), zobacz sekcję Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR) w portalu zaufania usług.If you’re looking for general information about GDPR, see the GDPR section of the Service Trust portal.

Więcej pytań?More questions? Zadaj pytanie społeczności usługi Power BITry asking the Power BI Community