Identyfikowanie użytkowników usługi PowerApps w organizacjiIdentify PowerApps users in your organization

Jeśli jesteś administratorem globalnym usługi Office 365 lub administratorem dzierżawy usługi Azure Active Directory, możesz pobrać listę użytkowników w swojej organizacji, którzy nie tylko mają licencję na używanie usługi PowerApps, usługi Microsoft Flow lub obu tych usług, ale także uzyskali dostęp do dowolnego z tych produktów.If you’re a global administrator for Office 365 or a tenant administrator for Azure Active Directory, you can download a list of users in your organization who not only are licensed to use PowerApps, Microsoft Flow, or both but also have accessed either of those products. Lista zawiera imię i nazwisko każdego użytkownika, adres e-mail, typ licencji i inne informacje.The list contains each user’s name, email address, license type, and other information. Użytkownik może na przykład mieć:For example, a user might have:

 • licencję próbną na usługę PowerApps lub Microsoft Flowa trial license for PowerApps or Microsoft Flow
 • dostęp do obu produktów dzięki licencji na usługę Office 365access to both products through an Office 365 license
 • dostęp do obu produktów dzięki licencji na usługę Dynamics 365access to both products through a Dynamics 365 license
 • dostęp z poziomu planów usług PowerApps i Microsoft Flowaccess from PowerApps and Microsoft Flow plans

Pobieranie listy użytkownikówDownload the list of users

 1. W centrum administracyjnym usługi PowerApps kliknij lub naciśnij pozycję Licencje użytkowników znajdującą się przy lewej krawędzi.In the PowerApps admin center, click or tap User licenses near the left edge.

  Ważne: ta opcja jest dostępna tylko dla administratorów globalnych usługi Office 365 i administratorów dzierżawy usługi Azure Active Directory.Important: This option is available to Office 365 Global administrators and Azure Active Directory tenant admininstrators only.

  Plik i udział

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Pobierz listę aktywnych licencji użytkowników.Click or tap Download a list of active user licenses.

  Plik i udział

  Pobieranie pliku może potrwać kilka minut.The file might take a few minutes to download. Zaczekaj kilka minut na pobranie pliku CSV, a następnie otwórz go w programie Excel.Wait a few minutes for the .csv file to download, and then open it in Excel.

  Uwaga: jeśli zamkniesz okno przed zakończeniem pobierania pliku, może być konieczne ponowne uruchomienie tego procesu.Note: If you close the window before the file finishes downloading, you might have to restart the process.

W tym przykładzie mamy dwóch użytkowników, którzy mają licencje na obie usługi: PowerApps i Microsoft Flow. Licencje są realizowane na różne sposoby.This example shows two users who have licenses to both PowerApps and Microsoft Flow through different means. Jane Doe ma zapewniony dostęp dzięki subskrypcji usługi Office 365, a John Doe posiada licencję próbną na oba produkty.Jane Doe has access through a subscription to Office 365, and John Doe got a trial license for each product.

Plik i udział

Ta lista nie obejmuje użytkowników, którzy posiadają licencje na usługi PowerApps i Microsoft Flow, ale dotąd z nich nie skorzystali.This list doesn't contain users who have licenses for PowerApps and Microsoft Flow but have never accessed them. Wszystkie licencje użytkowników można wyświetlić w centrum administracyjnym usługi Office 365.You can view all user licenses from the Office 365 admin center.

Jeśli dany użytkownik nie pracuje już w danej organizacji, lista będzie zawierała wartość Nieznane w kolumnach, takich jak Nazwa użytkownika i adres E-mail.If a user has left the organization, the list will show Unknown in columns such as User name and Email address. Jeśli lista zawiera wartość Nieznane, ale nikt nie opuścił organizacji, poczekaj kilka minut i ponownie pobierz listę.If the list shows Unknown but nobody has left the organization, wait several minutes, and then download the list again.

Aby dodać licencje użytkowników, otwórz centrum administracyjne usługi Office 365.To add user licenses, open the Office 365 admin center.