Usługa PowerApps dla deweloperów w przedsiębiorstwachPowerApps for enterprise developers

Jako deweloper w przedsiębiorstwie, możesz za pomocą usługi PowerApps tworzyć niezawodne rozwiązania dopasowane do potrzeb swojej organizacji.As an enterprise developer, empower your organization to build robust tailored solutions on PowerApps. W ramach tworzenia tych rozwiązań możesz łączyć się z danymi i usługami internetowymi, korzystając z łączników niestandardowych, osadzać aplikacje w witrynach internetowych organizacji i pracować z danymi za pomocą usługi Common Data Service.Use custom connectors that connect to your data and web services; embed apps in your organization's websites; and work with data in the Common Data Service.

Tworzenie łączników niestandardowychBuild custom connectors

Utworzenie łączników niestandardowych pozwala nawiązać połączenie z danymi i usługami internetowymi organizacji przy użyciu usługi PowerApps.Develop custom connectors to connect to your organization's data and web services through PowerApps. Dowiedz się więcejLearn more

Tworzenie funkcji platformy AzureBuild Azure Functions

Usługa Azure Functions umożliwia poszerzenie możliwości aplikacji o niestandardową logikę po stronie serwera.Craft Azure Functions to extend apps with custom server-side logic. Dowiedz się więcejLearn more

Osadzanie aplikacjiEmbed apps

Aplikacje można osadzić bezpośrednio w witrynach internetowych, tworząc zintegrowane rozwiązania udostępniające użytkownikom aplikacje w ich środowisku pracy.Embed apps directly into your website experiences to create integrated solutions, surfacing apps where people in your organization already do their work. Dowiedz się więcejLearn more

Tworzenie aplikacji działających w trybie offlineBuild offline-capable apps

Dzięki aplikacjom działającym w trybie offline użytkownicy mogą wydajnie pracować zarówno w trybie online, jak i offline.Develop offline-capable apps so your users are productive whether they are online or offline. Dowiedz się więcejLearn more

Pracowanie z danymi przy użyciu zestawu SDK usługi Common Data ServiceWork with data using the Common Data Service SDK

Korzystając z zestawu SDK usługi Common Data Service i z usługi Azure Functions, można poszerzyć w usłudze PowerApps możliwości w zakresie obsługi zapytań i manipulowania danymi.Use the Common Data Service SDK with Azure Functions to extend your query and data manipulation capabilities in PowerApps. Dowiedz się więcejLearn more