Metadane atrybutówAttribute metadata

Jednostki zawierają kolekcję atrybutów reprezentujących dane, które mogą być uwzględniane w poszczególnych rekordach.Entities include a collection of attributes that represent the data that can be included within each record. Deweloperzy muszą poznać różne typy atrybutów i sposób pracy z nimi.Developers need to understand the different types of attributes and how to work with them.

Więcej informacji: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Introduction to entity attributes (Przewodnik dla deweloperów platformy Dynamics 365 Customer Engagement: Wprowadzenie do atrybutów jednostki)More information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Introduction to entity attributes

Nazwy atrybutówAttribute names

Podobnie jak jednostki, każdy atrybut ma unikatową nazwę zdefiniowaną podczas jego tworzenia.Like entities, each attribute has a unique name defined when it is created. Ta nazwa jest wyświetlana na kilka sposobów:This name is presented in several ways:

NazwaName OpisDescription
SchemaName Zazwyczaj jest to nazwa logiczna zapisana w notacji PascalCase,Typically, a Pascal cased version of the logical name. np. AccountNumberi.e. AccountNumber
LogicalName Nazwa napisana tylko małymi literami,All lower-case name. np. accountnumberi.e. accountnumber

Po utworzeniu atrybutu niestandardowego wybrana nazwa zostanie poprzedzona wartością prefiksu dostosowywania wydawcy rozwiązania skojarzonego z rozwiązaniem, w ramach którego został utworzony atrybut.When you create a custom attribute, the name you choose will be prepended with the customization prefix value of the solution publisher associated with the solution that the attribute was created within.

Nazw atrybutów nie można zmieniać po ich utworzeniu.You cannot change the names of an attribute after it is created.

Każdy atrybut ma również dwie właściwości, które mogą wyświetlać zlokalizowane wartości.Each attribute also has two properties that can display localized values. Są to wartości używane do odwoływania się do atrybutów w aplikacji.These are the values that are used to refer to the attributes in an app.

NazwaName OpisDescription
DisplayName Zazwyczaj taka sama, jak nazwa schematu, ale może zawierać spacje,Typically, the same as the schema name, but can include spaces. np. Numer kontai.e. Account Number
Description Krótkie zdanie opisujące atrybut lub zapewniające wskazówki dla użytkownika,A short sentence describing the attribute or providing guidance to the user. np. Wpisz numer identyfikatora lub kod konta, aby szybko wyszukać i zidentyfikować konto w widokach systemu.i.e. Type an ID number or code for the account to quickly search and identify the account in system views.
W aplikacjach opartych na modelu te informacje będą wyświetlane, gdy użytkownik zatrzyma wskaźnik myszy na polu tego atrybutu w formularzu.In model-driven apps, this information will appear when users hover over the field for this attribute in a form.

Są to wartości umożliwiające lokalizację, które są używane do odwoływania się do atrybutów w aplikacji.These are the localizable values that are used to refer to the attributes in an app. Te wartości można zmienić w dowolnym momencie.These values can be changed at any time. Aby dodać lub edytować wartości zlokalizowane, zobacz Dynamics 365 Customer Engagement Customization Guide: Translate customized entity and field text into other languages (Podręcznik dostosowywania usługi Dynamics 365 Customer Engagement: Tłumaczenie dostosowanej jednostki i tekstu pola na inne języki).To add or edit localized values see Dynamics 365 Customer Engagement Customization Guide: Translate customized entity and field text into other languages.

Typy atrybutówAttribute types

Właściwość AttributeTypeName opisuje typ atrybutu.The AttributeTypeName property describes the type of an attribute. Ta właściwość zawiera wartość typu AttributeTypeDisplayName zapewniającą etykietę dla wszystkich istniejących różnych typów atrybutów.This property contains a value of type AttributeTypeDisplayName which provides a label for each the different types of attributes that exist.

Uwaga

Nie należy jej mylić z właściwością AttributeType.Don't be confused by the AttributeType property. Wartości tej starszej właściwości najczęściej są zgodne z właściwością AttributeTypeName z tą różnicą, że atrybuty ImageType są pokazywane jako Virtual.The values in this older property are mostly aligned with AttributeTypeName except that it shows ImageType attributes as Virtual. Należy odwoływać się do właściwości AttributeTypeName zamiast do właściwości AttributeType.You should refer to the AttributeTypeName property rather than the AttributeType property.

W poniższej tabeli:In the following table:

  • Te typy są dla porównania zgrupowane według kategorii.These types are grouped by category for comparison.
  • Dla każdej wartości AttributeTypeDisplayName została dołączona odpowiednia klasa pochodna AttributeMetadata z zestawu .NET, jeśli jest dostępna.For each AttributeTypeDisplayName value, the corresponding .NET assembly AttributeMetadata derived class is included where available. Relacja między tymi typami i etykietą AttributeTypeDisplayName nie jest relacją jeden do jednego.There is not a 1:1 relationship between these types and the AttributeTypeDisplayName label.
  • Te typy atrybutów, które mogą być tworzone jako atrybuty niestandardowe, zawierają odpowiednią etykietę wyświetlaną w interfejsie użytkownika.Those attribute types that can be created as custom attributes include the corresponding label displayed in the UI.
KategoriaCategory AttributeTypeDisplayName/AttributeTypeDisplayName/
Typ AttributeMetadataAttributeMetadata Type
Można utworzyć/Can Create/
EtykietaLabel
OpisDescription
KategoryzacjaCategorization BooleanType
BooleanAttributeMetadataBooleanAttributeMetadata
TakYes
Dwie opcjeTwo Options
Zawiera wartość opcji wybranej z dwóch opcji, które zazwyczaj wskazują wartość true lub false.Contains the selected option value from two options that usually indicate a true or false value.
Więcej informacji: Zestawy opcjiMore information: Option Sets
KategoryzacjaCategorization EntityNameType
EntityNameAttributeMetadataEntityNameAttributeMetadata
NieNo Zawiera wartość opcji odpowiadającą jednostce w systemie.Contains an option value that corresponds to an entity in the system. Tylko do użytku wewnętrznego.For internal use only.
KategoryzacjaCategorization MultiSelectPicklistType
MultiSelectPicklistAttributeMetadataMultiSelectPicklistAttributeMetadata
TakYes
Zestaw opcji wyboru wielokrotnegoMultiSelect Option Set
Zawiera wiele wartości wybranej opcji, gdy można wybrać wiele opcji.Contains multiple selected option values where multiple options can be selected.
Więcej informacji:More information:
Zestawy opcjiOption Sets
Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Multi-Select Picklist attributes (Przewodnik dla deweloperów usługi Dynamics 365 Customer Engagement: Atrybuty listy wyboru wielokrotnego)Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Multi-Select Picklist attributes
KategoryzacjaCategorization PicklistType
PicklistAttributeMetadataPicklistAttributeMetadata
TakYes
Zestaw opcjiOption Set
Zawiera wartość wybranej opcji, gdy można wybrać jedną opcję.Contains the selected option value where one option can be selected.
Więcej informacji: Zestawy opcjiMore information: Option Sets
KategoryzacjaCategorization StateType
StateAttributeMetadataStateAttributeMetadata
NieNo Zawiera wartość opcji opisującą stan rekordu jednostki.Contains the option value that describes the status of an entity record.
Więcej informacji: Zestawy opcjiMore information: Option Sets
KategoryzacjaCategorization StatusType
StatusAttributeMetadataStatusAttributeMetadata
NieNo Zawiera wartość opcji opisującą przyczynę stanu rekordu jednostki.Contains the option value that describes the reason for the status of an entity record.
Więcej informacji: Zestawy opcjiMore information: Option Sets
KolekcjaCollection CalendarRulesType NieNo Zawiera kolekcję rekordów jednostki CalendarRules.Contains a collection of CalendarRules entity records.
Nie istnieją żadne atrybuty, które używają tego typu.There are no attributes that use this type. Podczas generowania serwera proxy narzędzie generowania kodu utworzy dwa symulowane atrybuty, które nie występują w metadanych.When generating a proxy, the code generation tool will create two simulated attributes that are not present in the metadata. Te atrybuty reprezentują widok rekordów reguł kalendarza skojarzonych w relacji jeden-do-wielu z rekordem jednostki.These attributes represent a view of the calendar rules records associated in a one-to-many relationship to the entity record.
KolekcjaCollection PartyListType NieNo Zawiera kolekcję rekordów jednostki ActivityParty.Contains a collection of ActivityParty entity records.
Więcej informacji: Jednostka ActivityPartyMore information: ActivityParty entity
Data i godzinaDate and Time DateTimeType
DateTimeAttributeMetadataDateTimeAttributeMetadata
TakYes
Data i godzinaDate and Time
Zawiera wartość daty i godziny.Contains a date and time value.
Wszystkie atrybuty daty i godziny obsługują wartości, począwszy od 12:00 01.01.1753.All date and time attributes support values as early as 1/1/1753 12:00 AM.
ObrazImage ImageType
ImageAttributeMetadataImageAttributeMetadata
TakYes
ObrazImage
Zawiera dane do obsługi pobierania danych obrazu dla rekordu jednostki.Contains data to support retrieving image data for an entity record.
Więcej informacji: Obrazy jednostekMore information: Entity Images
Właściwość zarządzanaManaged Property ManagedPropertyType
ManagedPropertyAttributeMetadataManagedPropertyAttributeMetadata
NieNo Zawiera dane, które opisują, czy składnik rozwiązania przechowywany w rekordzie jednostki można dostosować, gdy jest włączony do rozwiązania zarządzanego, czy też nie.Contains data that describe whether the solution component stored in the entity record can be customized when included in a managed solution.
Więcej informacji: Właściwości zarządzaneMore information: Managed Properties
IlośćQuantity BigIntType
BigIntAttributeMetadataBigIntAttributeMetadata
NieNo Zawiera wartość BigInt.Contains a BigInt value. Tylko do użytku wewnętrznego.For internal use only.
IlośćQuantity DecimalType
DecimalAttributeMetadataDecimalAttributeMetadata
TakYes
Liczba dziesiętnaDecimal Number
Zawiera wartość Decimal.Contains a Decimal value. Właściwość Precision ustawia poziom dokładności.The Precision property sets the level of precision.
IlośćQuantity DoubleType
DoubleAttributeMetadataDoubleAttributeMetadata
TakYes
Liczba zmiennoprzecinkowaFloating Point Number
Zawiera wartość Double.Contains a Double value. Właściwość Precision ustawia poziom dokładności.The Precision property sets the level of precision.
IlośćQuantity IntegerType
IntegerAttributeMetadataIntegerAttributeMetadata
TakYes
Liczba całkowitaWhole Number
Zawiera wartość IntContains an Int value
IlośćQuantity MoneyType
MoneyAttributeMetadataMoneyAttributeMetadata
TakYes
WalutaCurrency
Zawiera wartość Decimal.Contains a Decimal value. Właściwość PrecisionSource określa, gdzie jest ustawiony poziom dokładności.The PrecisionSource property determines where the level of precision is set.
0: Właściwość Precision0 : The Precision property
1: Atrybut Organization.PricingDecimalPrecision1 : The Organization.PricingDecimalPrecision attribute
2: Atrybut TransactionCurrency.CurrencyPrecision w rekordzie jednostki2 : The TransactionCurrency.CurrencyPrecision attribute in the entity record
Informacje ogólneReference CustomerType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
TakYes
KlientCustomer
Zawiera odwołanie do rekordu jednostki konta lub kontaktu.Contains a reference to either an account or contact entity record.
Informacje ogólneReference LookupType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
TakYes
OdnośnikLookup
Zawiera odwołanie do rekordu jednostki.Contains a reference to an entity record. Nazwy logiczne prawidłowych rekordów są zwykle przechowywane we właściwości Targets atrybutu.The logical names of the valid records are usually stored in the Targets property of the attribute.
Informacje ogólneReference OwnerType
LookupAttributeMetadataLookupAttributeMetadata
NieNo Zawiera odwołanie do rekordu jednostki użytkownika lub zespołu.Contains a reference to either a user or team entity record.
CiągString MemoType
MemoAttributeMetadataMemoAttributeMetadata
TakYes
Wiele wierszy tekstuMultiple Lines of Text
Zawiera wartość ciągu przeznaczoną do wyświetlenia w wielowierszowym polu tekstowym.Contains a string value intended to be displayed in a multi-line textbox.
CiągString StringType
StringAttributeMetadataStringAttributeMetadata
TakYes
Pojedynczy wiersz tekstuSingle Line of Text
Zawiera wartość ciągu przeznaczoną do wyświetlenia w jednowierszowym polu tekstowym.Contains a string value intended to be displayed in a single-line textbox.
Unikatowy identyfikatorUnique identifier UniqueidentifierType
UniqueIdentifierAttributeMetadataUniqueIdentifierAttributeMetadata
NieNo Zawiera wartość unikatowego identyfikatora GUID.Contains a GUID unique identifier value.
WirtualneVirtual VirtualType NieNo Tych atrybutów nie można używać w kodzie i zazwyczaj można je zignorować.These attributes cannot be used in code and can generally be ignored.

Obsługiwane operacje atrybutów i ich użycie w formularzachSupported operations and form usage for attributes

Każdy atrybut zawiera właściwości logiczne opisujące rodzaje operacji, w których mogą one uczestniczyć, i jak mogą występować w formularzu.Each attribute includes boolean properties that describe the kinds of operations it can participate in and how it can be in a form.

WłaściwośćProperty OpisDescription
IsRequiredForForm Określa, czy atrybut może być dołączony jako pole w formularzu.Whether the attribute must be included as a field in a form.
IsValidForCreate Określa, czy można ustawić wartość atrybutu w operacji tworzenia.Whether the attribute value can be set in a create operation.
IsValidForForm Określa, czy atrybut może zostać dołączony jako pole w formularzu.Whether the attribute can be included as a field in a form.
IsValidForRead Określa, czy można pobrać wartość atrybutu.Whether the attribute value can be retrieved.
IsValidForUpdate Określa, czy można ustawić wartość atrybutu w operacji aktualizacji.Whether the attribute value can be set in an update operation.

Jeśli spróbujesz ustawić wartość w operacji tworzenia lub aktualizacji dla atrybutu, który jest nieprawidłowy dla tej operacji, wartość zostanie zignorowana.If you try to set a value in a create or update operation for an attribute that is not valid for that operation, the value will be ignored. Jeśli spróbujesz pobrać atrybut, który nie jest prawidłowy dla odczytu, zostanie zwrócona wartość null.If you try to retrieve an attribute that is not valid for read, a null value will be returned.

Poziom wymagań atrybutuAttribute requirement level

Właściwość RequiredLevel jest logiczną właściwością zarządzaną, która opisuje, czy wymagana jest wartość atrybutu.The RequiredLevel property is a Boolean managed property that describes if an attribute value is required.

Ta właściwość może mieć ustawione następujące wartości:This property can have the following values set:

NazwaName WartośćValue Etykieta interfejsu użytkownikaUI Label OpisDescription
None 00 OpcjonalnieOptional Wymagania nie zostały określone.No requirements are specified.
SystemRequired 11 Wymagana przez systemSystem Required Ten atrybut musi mieć wartość.The attribute is required to have a value.
ApplicationRequired 22 Wymagana przez firmęBusiness Required Firma wymaga, aby atrybut miał wartość.The attribute is required by the business to have a value.
Recommended 33 Zalecana przez firmęBusiness Recommended Zaleca się, aby ten atrybut miał wartość.It is recommended that the attribute has a value.

Usługa Common Data Service for Apps wymusza tylko opcję SystemRequired dla atrybutów utworzonych przez system.Common Data Service for Apps only enforces the SystemRequired option for attributes created by the system. Atrybutów niestandardowych nie można ustawić tak, aby korzystały z opcji SystemRequired.Custom attributes cannot be set to use the SystemRequired option.

Aplikacje oparte na modelu będą wymuszać opcję ApplicationRequired i używać innej prezentacji dla opcji Recommended.Model-driven apps will enforce the ApplicationRequired option and use a different presentation for the Recommended option. Twórcy klientów niestandardowych mogą użyć tych informacji do wymagania podobnych opcji weryfikacji lub prezentacji.Creators of custom clients may use this information to require similar validation or presentation options.

Ponieważ jest to właściwość zarządzana, jako wydawca rozwiązania zarządzanego możesz zdecydować, czy użytkownicy Twojego rozwiązania będą mogli zmieniać te ustawienia w atrybutach w Twoim rozwiązaniu.Because this is a managed property, as a publisher of a managed solution you can decide whether consumers of your solution are able to change these settings on attributes in your solution.

Więcej informacji: Właściwości zarządzaneMore information: Managed Properties

Atrybuty zestawienia i atrybuty obliczaneRollup and calculated attributes

Atrybuty obliczane i atrybuty zestawienia zwalniają użytkownika z konieczności ręcznego przeprowadzania obliczeń i pozwalają skoncentrować się na pracy.Calculated and rollup attributes free the user from having to manually perform calculations and focus on their work. Administratorzy systemu mogą określić, że pole będzie zawierać wynik wielu typowych obliczeń bez konieczności współpracy z deweloperem.System administrators can define a field to contain the value of many common calculations without having to work with a developer. Deweloperzy mogą również wykorzystać możliwości platformy do wykonywania tych obliczeń zamiast robić to we własnym kodzie.Developers can also leverage the platform capabilities to perform these calculations rather than within their own code.

Więcej informacji:More information:

Format atrybutuAttribute format

Sposób wyświetlania wartości formatu dla kontrolek atrybutów w aplikacjach opartych na modelu.The format values for attributes controls how it is displayed in model-driven apps. Deweloper aplikacji niestandardowych może użyć tych informacji do utworzenia podobnego środowiska.Developer of custom apps may use this information to create similar experiences.

Formaty liczb całkowitychInteger formats

Użyj właściwości Format dla atrybutów liczb całkowitych, aby wyświetlić alternatywne środowiska użytkowników dla tego typu.Use the Format property with integer attributes to display alternate user experiences for this type.

OpcjaOption OpisDescription
None Wyświetla pole tekstowe do edycji wartości liczbowejDisplays a text box to edit a number value
Duration Wyświetla listę rozwijaną zawierającą odstępy czasu.Displays a drop-down list that contains time intervals. Użytkownik może wybrać wartość z listy lub wpisać wartość całkowitą reprezentującą liczbę minut.A user can select a value from the list or type an integer value that represents the number of minutes.
TimeZone Wyświetla listę rozwijaną, która zawiera listę stref czasowych.Displays a drop-down list that contains a list of time zones.
Language Wyświetla listę rozwijaną, która zawiera listę języków włączonych dla organizacji.Displays a drop-down list that contains a list of languages that have been enabled for the organization. Jeśli nie zostały włączone żadne inne języki, podstawowy język będzie jedyną opcją.If no other languages have been enabled, the base language will be the only option. Zapisana wartość jest wartością identyfikatora LCID dla języka.The value saved is the LCID value for the language.

Formaty ciąguString formats

Użyj właściwości FormatName z atrybutami ciągu w celu ustawienia wartości z klasy StringFormatName, aby kontrolować sposób formatowania atrybutu ciągu.Use the FormatName property with string attributes to set values from the StringFormatName Class to control how the string attribute is formatted.

NazwaName OpisDescription
Email Pole formularza dokona walidacji wartości tekstowej jako adresu e-mail, a następnie utworzy link mailto w tym polu.The form field will validate the text value as an e-mail address and create a mailto link in the field.
PhoneNumber Pole formularza będzie zawierać link do inicjowania połączeń telefonicznych za pomocą programu Skype.The form field will contain a link to initiate a phone call by using Skype.
PhoneticGuide Tylko do użytku wewnętrznego.For internal use only.
Text Formularz wyświetli pole tekstowe.The form will display a text box.
TextArea Formularz wyświetli pole obszaru tekstu.The form will display a text area field.
TickerSymbol Formularz wyświetli link prowadzący do kursu giełdowego akcji o podanym symbolu.The form will display a link that will open to display a quote for the stock ticker symbol.
URL Formularz wyświetli link umożliwiający otworzenie adresu URL.The form will display a link to open the URL.
VersionNumber Tylko do użytku wewnętrznego.For internal use only.

Formaty daty i godzinyDate and time formats

Właściwość DateTimeBehavior steruje zachowaniem dla atrybutów daty i godziny.The DateTimeBehavior property to controls the behavior for Date and Time attributes. Dostępne są trzy opcje:There are three options:

OpcjaOption Krótki opisShort Description
UserLocal Przechowuje w systemie wartość daty i godziny jako wartość czasu UTC.Stores the date and time value as UTC value in the system.
DateOnly Przechowuje w systemie rzeczywistą wartość daty z wartością godziny jako 12:00 (00:00:00).Stores the actual date value with the time value as 12:00 AM (00:00:00) in the system.
TimeZoneIndependent Przechowuje w systemie rzeczywiste wartości daty i godziny niezależnie od strefy czasowej użytkownika.Stores the actual date and time values in the system regardless of the user time zone.

Użyj kontrolki właściwości Format aby określić, jak wartość ma być wyświetlana w aplikacji opartej na modelu niezależnie od właściwości DateTimeBehavior.Use the Format property control how the value is to be displayed in a model-driven app regardless of the DateTimeBehavior.

OpcjaOption OpisDescription
DateAndTimeDateAndTime Wyświetl pełną datę i godzinęDisplay the full date and time
DateOnlyDateOnly Wyświetl tylko datę.Display just the date.

Więcej informacji: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Behavior and format of the date and time attribute (Przewodnik dla deweloperów usługi Dynamics 365 Customer Engagement: Zachowanie i format atrybutu daty i godziny)More information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Behavior and format of the date and time attribute

Atrybuty automatycznego numerowaniaAuto-number attributes

Dla dowolnej jednostki możesz dodać atrybut automatycznej numeracji.You can add an auto-number attribute for any entity. Obecnie możesz dodać atrybut programowo.Currently, you can add the attribute programmatically. Brak interfejsu użytkownika, aby dodać ten typ atrybutu.There is no user interface to add this type of attribute. Więcej informacji: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create auto-number attributes (Przewodnik dla deweloperów usługi Dynamics 365 Customer Engagement: Tworzenie atrybutów automatycznej numeracji)More information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Create auto-number attributes

Zestawy opcjiOption sets

Atrybuty wyświetlające zestaw opcji mogą się odwoływać do zestawu opcji zdefiniowanych przez atrybut lub do osobnego zestawu opcji, które mogą być współdzielone przez więcej niż jeden atrybut.Those attributes which display a set of options can reference a set of options defined by the attribute or they can reference a separate set of options that can be shared by more than one attribute. Jest to szczególnie przydatne, gdy wartości w jednym atrybucie mają zastosowanie również do innych atrybutów.This is particularly useful when values in one attribute also apply to other attributes. Za pomocą odwołań do wspólnego zestawu opcji opcje mogą być obsługiwane w jednym miejscu.By referencing a common set of options, the options can be maintained in one place. Te zestawy opcji, które mogą być współdzielone, są globalnymi zestawami opcji.Those option sets that can be shared are global option sets. Zestawy określone w atrybucie są lokalnymi zestawami opcji.Those defined within the attribute are local option sets.

Pobieranie danych opcjiRetrieve options data

Usługa organizacji udostępnia klasy żądania, których możesz używać do pobierania opcji używanych przez atrybut.The organization service provides request classes you can use to retrieve the options used by an attribute.

Pobieranie opcji za pomocą usługi organizacjiUse the organization service to retrieve options

Każdy z atrybutów mających opcje dziedziczy z atrybutu EnumAttributeMetadata i obejmuje właściwość OptionSet.Each of the attributes with options inherit from EnumAttributeMetadata and include an OptionSet Property. Ta właściwość zawiera metadane OptionSetMetadata, które obejmują opcje we właściwości Options.This property contains the OptionSetMetadata that includes the options within the Options property.

Korzystając z usługi organizacji, możesz pobrać informacje o zestawach opcji za pomocą następujących komunikatów:With the organization service you can use the following messages to retrieve information about optionsets:

Klasa żądaniaRequest Class OpisDescription
RetrieveAllOptionSetsRequestRetrieveAllOptionSetsRequest Pobiera dane dotyczące wszystkich globalnych zestawów opcjiRetrieves data about all global optionsets
RetrieveAttributeRequestRetrieveAttributeRequest Pobiera dane o atrybucie wraz ze wszystkimi lokalnymi zestawami opcjiRetrieves data about an attribute including any local optionsets
RetrieveMetadataChangesRequestRetrieveMetadataChangesRequest Pobiera metadane na podstawie zapytania, które mogą zawierać lokalne zestawy opcjiRetrieves metadata based on a query that can include local optionsets
Więcej informacji: Retrieve and detect changes to metadata (Pobieranie metadanych i wykrywanie w nich zmian)More information: Retrieve and detect changes to metadata
RetrieveOptionSetRequestRetrieveOptionSetRequest Pobiera dane o globalnym zestawie opcji.Retrieves data about a global option set.

Więcej informacji:More information:

Pobieranie opcji za pomocą internetowego interfejsu APIUse the Web API to retrieve options

Internetowy interfejs API udostępnia styl RESTful na potrzeby zapytań o wartości opcji.The Web API provides a RESTful style for querying option values. Podczas pobierania atrybutów w obrębie jednostki możesz pobrać lokalne lub globalne opcje.You can retreive local or global options by retrieving the attributes within an entity. Poniższy przykład zwraca metadane OptionSetMetadata dla opcji zawartych we właściwości Account.AccountCategoryCode.The following example returns the OptionSetMetadata for the options included in the Account.AccountCategoryCode property.

GET <organization url>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='account')/Attributes(LogicalName='accountcategorycode')/Microsoft.Dynamics.CRM.PicklistAttributeMetadata?$select=LogicalName&$expand=OptionSet

Wraz z internetowym interfejsem API można również użyć funkcji RetrieveMetadataChanges.With the Web API you can also use the RetrieveMetadataChanges Function.

Więcej informacji: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Query metadata using the Web API > Querying EntityMetadata attributes (Przewodnik dla deweloperów usługi Dynamics 365 Customer Engagement: Wysyłanie zapytań o metadane za pomocą internetowego interfejsu API > Wysyłanie zapytań o atrybuty EntityMetadata)More information: Dynamics 365 Customer Engagement Developer Guide: Query metadata using the Web API > Querying EntityMetadata attributes

Mapowanie atrybutówAttribute mapping

Po utworzeniu nowego rekordu jednostki w kontekście istniejącego rekordu jednostki możesz automatycznie przesłać niektóre wartości z istniejącego rekordu jednostki jako wartości domyślne dla nowego rekordu jednostki.When you create a new entity record in the context of an existing entity record, you can automatically transfer certain values from the existing entity record as default values for the new entity record. Usprawnia to wprowadzanie danych w przypadku osób używających aplikacji opartych na modelu.This streamlines data entry for people using model-driven apps. Użytkownicy aplikacji zobaczą mapowane wartości i mogą je edytować przed zapisaniem jednostki.Application users see the mapped values and can edit them before saving the entity.

Deweloperzy tworzący niestandardowych klientów mogą uzyskać takie samo zachowanie za pomocą komunikatu InitializeFrom (klasa InitializeFromRequest usługi organizacji lub funkcja InitializeFrom internetowego interfejsu API), aby pobrać dane jednostki za pomocą skonfigurowanego zestawu wartości domyślnych.For developers creating custom clients, the same behavior can be achieved by using the InitializeFrom message (Organization service InitializeFromRequest Class or Web API InitializeFrom Function) to get the entity data with the configured default values set.

Więcej informacjiMore information

Zobacz takżeSee also

Common Data Service for Apps entities (Jednostki usługi Common Data Service for Apps)Common Data Service for Apps entities