Administrowanie środowiskami w usłudze PowerAppsEnvironments administration in PowerApps

W centrum administracyjnym usługi PowerApps możesz zarządzać środowiskami, które zostały przez Ciebie utworzone, a także środowiskami, na rzecz których Twoje konto zostało dodane do roli administratora środowisk.In the PowerApps admin center, manage environments that you've created and those for which you have been added to the Environment Admin role. Z centrum administracyjnego możesz wykonywać następujące akcje administracyjne:From the admin center, you can perform these administrative actions:

 • Tworzenie środowisk.Create environments.
 • Zmiana nazw środowisk.Rename environments.
 • Dodawanie lub usuwanie użytkownika bądź grupy z roli administratora środowiska lub twórcy środowiska.Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.
 • Aprowizowanie bazy danych Common Data Service dla środowiska.Provision a Common Data Service database for the environment.
 • Ustawianie zasad ochrony przed utratą danych.Set Data Loss Prevention policies.
 • Ustawianie zasad zabezpieczeń bazy danych (nierestrykcyjnych lub ograniczonych przez role bazy danych).Set database security policies (as open or restricted by database roles).
 • Członkowie roli administratora globalnego dzierżawy usługi Azure AD (w tym administratorzy globalni usługi Office 365) mogą również zarządzać wszystkimi środowiskami, które zostały utworzone w ramach ich dzierżawy, i ustawiać obowiązujące w dzierżawie zasady.Members of the Azure AD tenant Global administrator role (includes Office 365 Global admins) can also manage all environments that have been created in their tenant and set tenant-wide policies.

Dostęp do centrum administracyjnego usługi PowerAppsAccess the PowerApps admin center

Aby uzyskać dostęp do centrum administracyjnego usługi PowerApps:To access the PowerApps admin center:

Aby zarządzać środowiskiem w centrum administracyjnym usługi PowerApps, musisz mieć jedną z tych ról:To manage an environment in the PowerApps admin center, you must have one of these roles:

 • Rola administratora środowiska lubthe Environment Admin role of the environment, or
 • Rola administratora globalnego usługi Azure AD bądź dzierżawy usługi Office 365.the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant.

W celu uzyskania dostępu do centrum administracyjnego potrzebny jest także plan 2 usługi PowerApps lub plan 2 usługi Flow.You also need either PowerApps Plan 2 or Flow Plan 2 to access the admin center. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi PowerApps.For more information, see the PowerApps pricing page.

Ważne: wszystkie zmiany wprowadzone w centrum administracyjnym usługi PowerApps mogą wpłynąć na centrum administracyjne usługi Flow i na odwrót.Important: Any changes that you make in PowerApps admin center affect the Flow admin center and vice versa.

Tworzenie środowiskaCreate an environment

Najpierw kliknij pozycję + Nowe środowisko, aby otworzyć okno dialogowe i utworzyć środowisko.First, click + New environment to open a dialog box and create an environment.

Następnie wprowadź następujące informacje:Then enter the following info:

WłaściwośćProperty OpisDescription
Nazwa środowiskaEnvironment name Wprowadź nazwę Twojego środowiska.Enter the name of your environment.
RegionRegion Wybierz lokalizację hostowania środowiska.Choose the location to host your environment. Zalecamy używanie lokalizacji, która jest najbliżej użytkowników korzystających z Twojego rozwiązania.We recommend using a location closest to your users. Jeśli na przykład użytkownicy znajdują się w Londynie, wybierz lokalizację w Europie.For example, if your app users are in London, choose a Europe location. Jeśli użytkownicy znajdują się w Nowym Jorku, wybierz USA. Lista obsługiwanych regionów środowisk jest dostępna w temacie Obsługiwane regiony.If your app users are in New York, choose the U.S. See Supported regions for a list of supported environment regions.
Utwórz bazę danych dla tego środowiskaCreate a database for this environment Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć bazę danych usługi Common Data Service dla tego środowiska.Select this check box to create a Common Data Service database for this environment. Bazę danych można skonfigurować jako otwartą dla wszystkich użytkowników w środowisku albo ograniczoną do ról bazy danych.A database can be configured to either be open to all users in the environment or restricted to database roles. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych.For more information, see Configure database security.

Na koniec wybierz pozycję Utwórz środowisko.Finally, select Create an environment.

Nowe środowisko pojawi się w tabeli środowisk.The new environment appears in the environments table.

Uwaga

Użytkownik, który utworzył środowisko, zostaje automatycznie dodany do roli administratora danego środowiska.When you create an environment, you are automatically added to the Environment Admin role for that environment.

Wyświetlanie środowiskView your environments

Po otwarciu centrum administracyjnego domyślnie pojawia się karta Środowiska, na której widoczna jest lista wszystkich środowisk, dla których użytkownik jest administratorem (jak pokazano poniżej):When you open the admin center, the Environments tab appears by default and lists all the environments for which you are an Environment Admin (as shown below):

Jeśli jesteś członkiem roli administratora globalnego usługi Azure AD lub dzierżawy usługi Office 365, widoczne będą wszystkie środowiska utworzone przez użytkowników w Twojej dzierżawie, ponieważ automatycznie jesteś administratorem wszystkich tych środowisk.If you are a member of the Global Administrator role of your Azure AD or Office 365 tenant, all the environments that have been created by users in your tenant appear, because you're automatically an Environment Admin for all of them.

Zmiana nazwy środowiskaRename your environment

 1. Otwórz centrum administracyjne usługi PowerApps, znajdź na liście środowisko, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie kliknij lub naciśnij je.Open the PowerApps admin center, find the environment to be renamed in the list, and click or tap it.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Szczegóły.Click or tap Details.

 3. W polu tekstowym Nazwa wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zapisz.in the Name text box, enter the new name, then click Save.

Usuwanie środowiskaDelete your environment

 1. W centrum administracyjnym usługi PowerApps kliknij lub naciśnij pozycję środowiska, które chcesz usunąć.In the PowerApps admin center, click or tap the environment that you want to delete.

 2. Kliknij lub naciśnij pozycję Szczegóły.Click or tap Details.

 3. Kliknij lub naciśnij polecenie Usuń środowisko, aby usunąć środowisko.Click or tap Delete environment to delete your environment.

Tworzenie bazy danych usługi Common Data Service dla środowiskaCreate a Common Data Service database for an environment

Jeśli dla środowiska nie istnieje jeszcze baza danych, administrator środowiska może utworzyć taką bazę w centrum administracyjnym usługi PowerApps, wykonując poniższe czynności.If an environment doesn't already have a database, an Environment Admin can create one in the PowerApps admin center by following these steps. Bazy danych usługi Common Data Service mogą tworzyć tylko użytkownicy posiadający licencję na plan 2 usługi PowerApps.Only users with a PowerApps Plan 2 license can create Common Data Service databases.

 1. Wybierz środowisko w tabeli środowisk.Select an environment in the environments table.

 2. Wybierz kartę Baza danych.Select the Database tab.
 3. Wybierz polecenie Utwórz bazę danych.Select Create a database.

  Gdy baza danych zostanie zaprowizowana, pojawi się następujący komunikat potwierdzający:When the database is provisioned, this confirmation message appears:

Po utworzeniu bazy danych wybierz model zabezpieczeń.After you create a database, choose a security model. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych.For more information, see Configure database security.

Zarządzanie zabezpieczeniami dla środowiskManage security for your environments

Uprawnienia w środowiskuEnvironment permissions

W środowisku wszyscy użytkownicy w dzierżawie usługi Azure AD są użytkownikami tego środowiska.In an environment, all the users in the Azure AD tenant are users of that environment. Jeśli jednak mają pełnić rolę posiadającą większe uprawnienia, muszą zostać dodani do konkretnej roli środowiska.However, for them to play a more privileged role, they need to be added to a specific environment role. W środowiskach istnieją dwie wbudowane role, które zapewniają dostęp do uprawnień w danym środowisku:Environments have two built-in roles that provide access to permissions within an environment:

 • Rola Administrator środowiska umożliwia wykonywanie wszystkich akcji administracyjnych w środowisku, w tym następujące:The Environment Admin role can perform all administrative actions on an environment including the following:

  o Dodawanie lub usuwanie użytkownika bądź grupy z roli administratora środowiska lub twórcy środowiska.o Add or remove a user or group from either the Environment Admin or Environment Maker role.

  o Aprowizowanie bazy danych Common Data Service dla środowiska.o Provision a Common Data Service database for the environment.

  o Wyświetlanie wszystkich zasobów utworzonych w środowisku i zarządzanie nimi.o View and manage all resources created within an environment.

  o Ustawianie zasad ochrony przed utratą danych.o Set data loss prevention policies. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Data loss prevention policies (Zasady ochrony przed utratą danych).For more information, see Data loss prevention policies.

 • Rola Producent środowiska umożliwia tworzenie w środowisku zasobów, w tym aplikacji, połączeń, niestandardowych łączników, bram i przepływów przy użyciu usługi Microsoft Flow.The Environment Maker role can create resources within an environment including apps, connections, custom connectors, gateways, and flows using Microsoft Flow. Producenci środowisk mogą również rozpowszechniać aplikacje, które tworzą w środowisku, innym użytkownikom w organizacji.Environment Makers can also distribute the apps they build in an environment to other users in your organization. Mogą udostępniać aplikacje pojedynczym użytkownikom, grupom zabezpieczeń albo wszystkim użytkownikom w organizacji.They can share the app with individual users, security groups, or all users in the organization. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie aplikacji w usłudze PowerApps.For more information, see Share an app in PowerApps.

Aby przypisać użytkownika lub grupę zabezpieczeń do roli środowiska, administrator środowiska może wykonać następujące czynności w centrum administracyjnym usługi PowerApps:To assign a user or a security group to an environment role, an Environment Admin can take these steps in the PowerApps admin center:

 1. Wybierz środowisko w tabeli środowisk.Select the environment in environments table.

 2. Na karcie Zabezpieczenia wybierz pozycję Role środowiska.On the Security tab, select Environment roles.
 3. Wybierz rolę Administrator środowiska lub Producent środowiska.Select either the Environment Admin or Environment Maker role.

 4. Podaj nazwę co najmniej jednego użytkownika lub grupy zabezpieczeń w usłudze Azure Active Directory albo wskaż, że chcesz dodać całą organizację.Specify the names of one or more users or security groups in Azure Active Directory, or specify that you want to add your entire organization.

 5. Wybierz pozycję Zapisz, aby zaktualizować przypisania do roli środowiska.Select Save to update the assignments to the environment role.

Aby usunąć wszystkie uprawnienia dla użytkownika lub grupy, kliknij lub naciśnij ikonę x dla tego użytkownika lub grupy.To remove all permissions for a user or a group, click or tap the x icon for that user or group.

Uwaga

Użytkownicy lub grupy przypisane do tych ról w środowisku nie mają automatycznie dostępu do bazy danych środowiska (jeśli taka istnieje) — dostęp musi im zostać przyznany oddzielnie przez właściciela bazy danych.Users or groups assigned to these environment roles are not automatically given access to the environment’s database (if it exists) and must be given access separately by a Database owner. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych.For more information, see Configure database security.

Zabezpieczenia bazy danychDatabase security

Możliwość tworzenia i modyfikowania schematu bazy danych oraz nawiązywania połączeń z danymi przechowywanymi w bazie danych, która jest aprowizowana w środowisku, jest kontrolowana przez role użytkownika bazy danych i zestawy uprawnień.The ability to create and modify a database schema and to connect to the data stored within a database that is provisioned in your environment is controlled by the database's user roles and permission sets. Rolami użytkowników i zestawami uprawnień dla bazy danych środowiska można zarządzać z sekcji Role użytkowników i Zestawy uprawnień karty Zabezpieczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zabezpieczeń bazy danych.You can manage the user roles and permission sets for your environment's database from the User roles and Permission sets section of the Security tab. For more information, see Configure database security.

Uwaga

Administratorzy środowiska nie mają dostępu do funkcji tworzenia ról użytkowników ani zarządzania nimi, ani do funkcji tworzenia zestawów uprawnień i zarządzania nimi dla bazy danych środowiska.Environment Admins do not have access to create and manage user roles and permission sets for an environment's database. To uprawnienie jest ograniczone do członków roli Właściciel bazy danych.This power is limited to members of the Database owner user role.

Zasady dotyczące danychData policies

Dane organizacji muszą być chronione w taki sposób, aby nie były dostępne dla odbiorców, którzy nie powinni mieć do nich dostępu.An organization's data must be protected so that it isn't shared with audiences that should not have access to it. Aby chronić te dane, można tworzyć i wymuszać zasady definiujące usługi konsumenta oraz właściwe dla łącznika dane biznesowe, którym dane mogą być udostępniane.To protect this data, you can create and enforce policies that define which consumer services and connector-specific business data can be shared with. Zasady, które definiują sposób udostępniania danych, są określane jako zasady ochrony przed utratą danych (DLP).Policies that define how data can be shared are referred to as data loss prevention (DLP) policies. Zasadami DLP dla środowisk można zarządzać z sekcji Zasady danych w centrum administracyjnym usługi PowerApps.You can manage the DLP policies for your environments from the Data Policies section of the PowerApps admin center. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Data loss prevention policies (Zasady ochrony przed utratą danych).For more information, see Data loss prevention policies.

Często zadawane pytaniaFrequently asked questions

Jak wiele środowisk mogę utworzyć?How many environments can I create?

Każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie dwa środowiska.Each user can create up to two environments.

Jak wiele baz danych mogę aprowizować?How many databases can I provision?

Każdy użytkownik może aprowizować maksymalnie dwie bazy danych.Each user can provision up to two databases.

Czy mogę zmienić nazwę środowiska?Can I rename an environment?

Tak, ta funkcja jest dostępna w centrum administracyjnym usługi PowerApps.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Environments administration (Administrowanie środowiskami).See Environments Administration for more details.

Czy mogę usunąć środowisko?Can I delete an environment?

Tak, ta funkcja jest dostępna w centrum administracyjnym usługi PowerApps.Yes, this functionality is available from the PowerApps admin center. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Environments administration (Administrowanie środowiskami).See Environments Administration for more details.

Czy jako administrator środowiska mogę wyświetlać wszystkie zasoby (aplikacje, przepływy, interfejsy API itp.) i zarządzać nimi dla środowiska?As an Environment Admin, can I view and manage all resources (apps, flows, APIs, etc.) for an environment?

Tak, możliwość wyświetlania aplikacji i przepływów dla środowiska jest dostępna w centrum administracyjnym usługi PowerApps.Yes, the ability to view the apps and flows for an environment is available from the PowerApps admin center. Więcej szczegółów zawiera temat View Apps (Wyświetlanie aplikacji).See View Apps for more details.

Która licencja umożliwia korzystanie z usługi Common Data Service?Which license includes Common Data Service?

Plan 2 usługi PowerApps.PowerApps Plan 2. Szczegóły dotyczące wszystkich planów, które obejmują tę licencję, są dostępne na stronie cennika usługi PowerApps.See PowerApps pricing page for details on all the plans that include this license.

Czy usługa Common Data Service może być używana poza środowiskiem?Can the Common Data Service be used outside of an environment?

Nie.No. Usługa Common Data Service wymaga środowiska.Common Data Service requires an environment.