Funkcja Distinct w usłudze PowerAppsDistinct function in PowerApps

Podsumowuje rekordy z tabeli, usuwając duplikaty.Summarizes records of a table, removing duplicates.

OpisDescription

Funkcja Distinct ocenia formułę w odniesieniu do każdego rekordu tabeli.The Distinct function evaluates a formula across each record of a table. Funkcja Distinct zwraca tabelę z jedną kolumną zawierającą wyniki po usunięciu zduplikowanych wartości.Distinct returns a one-column table that contains the results, with duplicate values removed.

Pola aktualnie przetwarzanego rekordu są dostępne w formule.Fields of the record currently being processed are available within the formula. Do odwoływania się do nich służy nazwa — tak jak w przypadku każdej innej wartości.You simply reference them by name as you would any other value. Do właściwości kontrolki i innych wartości można się też odwoływać z całej aplikacji.You can also reference control properties and other values from throughout your app. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przykłady poniżej i pracę z zakresami rekordów.For more details, see the examples below and working with record scope.

SkładniaSyntax

Distinct( Tabela, Formuła )Distinct( Table, Formula )

  • Tabela — wymagane.Table - Required. Tabela, w której ma zostać przeprowadzona ocena.Table to evaluate across.
  • Formuła — wymagane.Formula - Required. Formuła obliczana dla każdego rekordu.Formula to evaluate for each record.

PrzykładExample

W przypadku tabeli Employees zawierającej kolumnę Department ta funkcja zwróciłaby listę unikatowych nazw działów znajdujących się w tej kolumnie — bez względu na częstotliwość występowania danej nazwy w kolumnie:If you had an Employees table that contained a Department column, this function would list each unique department name in that column, no matter how many times each name appeared in that column:

Distinct(Employees, Department)Distinct(Employees, Department)