Funkcje Abs, Exp, Ln, Power i Sqrt w usłudze PowerAppsAbs, Exp, Ln, Power, and Sqrt functions in PowerApps

Oblicza wartości bezwzględne, logarytmy naturalne, pierwiastki kwadratowe i wyniki podnoszenia liczby e lub dowolnej innej liczby do określonej potęgi.Calculates absolute values, natural logarithms, square roots, and the results of raising e or any number to specified powers.

OpisDescription

Funkcja Abs zwraca wartość nieujemną jej argumentu.The Abs function returns the non-negative value of its argument. Jeśli liczba jest ujemna, funkcja Abs zwraca jej dodatni odpowiednik.If a number is negative, Abs returns the positive equivalent.

Funkcja Exp zwraca liczbę e podniesioną do potęgi będącej jej argumentem.The Exp function returns e raised to the power of its argument. Liczba przestępna e rozpoczyna się cyframi 2,7182818...The transcendental number e begins 2.7182818...

Funkcja Ln zwraca logarytm naturalny (o podstawie e) jej argumentu.The Ln function returns the natural logarithm (base e) of its argument.

Funkcja Power zwraca liczbę podniesioną do potęgi.The Power function returns a number raised to a power. Działanie tej funkcji jest podobne do działania operatora ^.It is equivalent to using the ^ operator.

Funkcja Sqrt zwraca liczbę, która, pomnożona przez samą siebie, jest równa argumentowi tej funkcji.The Sqrt function returns the number that, when multiplied by itself, equals its argument.

W przypadku przekazania jednej liczby zwracana wartość będzie pojedynczym wynikiem obliczonym na podstawie wywoływanej funkcji.If you pass a single number, the return value is a single result based on the function called. Jeśli zostanie przekazana jednokolumnowa tabela zawierająca liczby, zwracana wartość będzie jednokolumnową tabelą wyników, w której poszczególne wyniki będą odpowiadały każdemu rekordowi w tabeli argumentów.If you pass a single-column table that contains numbers, the return value is a single-column table of results, one result for each record in the argument's table. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

Jeśli argument spowodowałby zwrócenie niezdefiniowanej wartości, wynik będzie pusty.If an argument would result in an undefined valued, the result is blank. Może się to zdarzyć na przykład w przypadku obliczania pierwiastków kwadratowych i logarytmów liczb ujemnych.This can happen, for example, with square roots and logarithms of negative numbers.

SkładniaSyntax

Abs( Liczba )Abs( Number )
Exp( Liczba )Exp( Number )
Ln( Liczba )Ln( Number )
Sqrt( Liczba )Sqrt( Number )

  • Liczba — wymagane.Number - Required. Liczba, na której będą wykonywane obliczenia.Number to operate on.

Power( Podstawa, Wykładnik )Power( Base, Exponent )

  • Podstawa — wymagane.Base - Required. Liczba, która ma być podnoszona do potęgi.Base number to raise.
  • Wykładnik — wymagane.Exponent - Required. Wykładnik, do którego zostanie podniesiona podstawa.The exponent to which the base number is raised.

Abs( JednokolumnowaTabela )Abs( SingleColumnTable )
Exp( JednokolumnowaTabela )Exp( SingleColumnTable )
Ln( JednokolumnowaTabela )Ln( SingleColumnTable )
Sqrt( JednokolumnowaTabela )Sqrt( SingleColumnTable )

  • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Jednokolumnowa tabela zawierająca liczby, na których będą wykonywane działania.A single-column table of numbers to operate on.

PrzykładyExamples

Pojedyncza liczbaSingle number

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Abs( -55 )Abs( -55 ) Zwraca liczbę bez znaku minus.Returns the number without the negative sign. 5555
Exp( 2 )Exp( 2 ) Zwraca liczbę e podniesioną do potęgi 2 lub wynik mnożenia e * e.Returns e raised to the power of 2, or e * e. 7,389056...7.389056...
Ln( 100 )Ln( 100 ) Zwraca logarytm naturalny (o podstawie e) liczby 100.Returns the natural logarithm (base e) of the number 100. 4,605170...4.605170...
Power( 5, 3 )Power( 5, 3 ) Zwraca liczbę 5 podniesioną do potęgi 3 lub wynik mnożenia 5 * 5 * 5.Returns 5 raised to the power of 3, or 5 * 5 * 5. 125125
Sqrt( 9 )Sqrt( 9 ) Zwraca liczbę, która po pomnożeniu przez samą siebie da wynik 9.Returns the number that, when multiplied by itself, results in 9. 33

Jednokolumnowa tabelaSingle-column table

Przykłady w tej sekcji używają źródła danych o nazwie ValueTable, które zawiera następujące dane:The examples in this section use a data source that's named ValueTable and that contains this data:

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Abs( ValueTable )Abs( ValueTable ) Zwraca wartość bezwzględną każdej liczby z tabeli.Returns the absolute value of each number in the table.
Exp( ValueTable )Exp( ValueTable ) Zwraca liczbę e podniesioną do potęgi równej poszczególnym liczbom z tabeli.Returns e raised to the power of each number in the table.
Ln( ValueTable )Ln( ValueTable ) Zwraca logarytm naturalny poszczególnych liczb z tabeli.Returns the natural logarithm of each number in the table.
Sqrt( ValueTable )Sqrt( ValueTable ) Zwraca pierwiastek kwadratowy poszczególnych liczb z tabeli.Returns the square root of each number in the table

Przykład krok po krokuStep-by-step example

  1. Dodaj kontrolkę Wprowadzanie tekstu i nadaj jej nazwę Source.Add a Text input control, and name it Source.
  2. Dodaj kontrolkę Etykieta i ustaw dla jej właściwości Text następującą formułę:Add a Label control, and set its Text property to this formula:
    Sqrt( Value( Source.Text ) ) Sqrt( Value( Source.Text ) )
  3. Wpisz liczbę do kontrolki Source i upewnij się, że w kontrolce typu Etykieta jest wyświetlany pierwiastek kwadratowy wpisanej liczby.Type a number into Source, and confirm that the Label control shows the square root of the number that you typed.