Funkcje Replace i Substitute w usłudze PowerAppsReplace and Substitute functions in PowerApps

Zamieniają fragment ciągu tekstowego na inny ciąg.Replace a portion of a string of text with another string.

OpisDescription

Funkcja Replace określa tekst, który ma zostać zamieniony, za pomocą pozycji początkowej i długości.The Replace function identifies the text to replace by starting position and length.

Funkcja Substitute określa tekst, który ma zostać zamieniony, przez dopasowanie ciągu.The Substitute function identifies the text to replace by matching a string. Jeśli zostanie znalezione więcej niż jedno dopasowanie, można sterować tym, które zostanie zamienione.If more than one match is found, you can control which one is replaced.

W przypadku przekazania pojedynczego ciągu wartość zwracana będzie zmodyfikowaną wersją tego ciągu.If you pass a single string, the return value is the modified string. Jeśli przekażesz tabelę z jedną kolumną zawierającą ciągi, zwrócona wartość będzie tabelą z jedną kolumną zawierającą zmodyfikowane ciągi.If you pass a single-column table that contains strings, the return value is a single-column table of modified strings. Tabelę wielokolumnową można przekształcić w tabelę jednokolumnową, postępując zgodnie z opisem z sekcji praca z tabelami.If you have a multi-column table, you can shape it into a single-column table, as working with tables describes.

SkładniaSyntax

Replace( Ciąg, PozycjaPoczątkowa, LiczbaZnaków, NowyCiąg )Replace( String, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg, na którym będzie wykonywana operacja.The string to operate on.
 • PozycjaPoczątkowa — wymagane.StartingPosition - Required. Pozycja znaku, od którego należy zacząć zamianę.Character position to start the replacement. Pierwszym znakiem zmiennej Ciąg jest pozycja 1.The first character of String is at position 1.
 • LiczbaZnaków — wymagane.NumberOfCharacters - Required. Liczba znaków, które mają zostać zamienione w zmiennej Ciąg.The number of characters to replace in String.
 • NowyCiąg — wymagane.NewString - Required. Ciąg zastępujący.The replacement string. Liczba znaków w tym argumencie może być inna od podanej w argumencie LiczbaZnaków.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( Ciąg, StaryCiąg, NowyCiąg [, NumerWystąpienia ] )Substitute( String, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • Ciąg — wymagane.String - Required. Ciąg, na którym będzie wykonywana operacja.The string to operate on.
 • StaryCiąg — wymagane.OldString - Required. Ciąg zamieniany.The string to replace.
 • NowyCiąg — wymagane.NewString - Required. Ciąg zastępujący.The replacement string. Ciągi StaryCiąg i NowyCiąg mogą mieć różne długości.OldString and NewString can have different lengths.
 • NumerWystąpienia — opcjonalne.InstanceNumber - Optional. Domyślnie zamieniane jest pierwsze wystąpienie wartości StaryCiąg.By default, the first instance of OldString is replaced. Jeśli zmienna Ciąg zawiera więcej niż jedno wystąpienie, określ, które z nich zamienić.If String contains more than one instance, you can specify which instance to replace.

Replace( JednokolumnowaTabela, PozycjaPoczątkowa, LiczbaZnaków, NowyCiąg )Replace( SingleColumnTable, StartingPosition, NumberOfCharacters, NewString )

 • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Tabela z jedną kolumną zawierającą ciągi, na których będą wykonywane operacje.A single-column table of strings to operate on.
 • PozycjaPoczątkowa — wymagane.StartingPosition - Required. Pozycja znaku, od którego należy zacząć zamianę.Character position to start the replacement. Pierwszym znakiem każdego ciągu w tabeli jest pozycja 1.The first character of each string in the table is at position 1.
 • LiczbaZnaków — wymagane.NumberOfCharacters - Required. Liczba znaków, które mają zostać zamienione w każdym ciągu.The number of characters to replace in each string.
 • NowyCiąg — wymagane.NewString - Required. Ciąg zastępujący.The replacement string. Liczba znaków w tym argumencie może być inna od podanej w argumencie LiczbaZnaków.The number of characters in this argument can differ from the NumberOfCharacters argument.

Substitute( JednokolumnowaTabela, StaryCiąg, NowyCiąg [, NumerWystąpienia ] )Substitute( SingleColumnTable, OldString, NewString [, InstanceNumber ] )

 • JednokolumnowaTabela — wymagane.SingleColumnTable - Required. Tabela z jedną kolumną zawierającą ciągi, na których będą wykonywane operacje.A single-column table of strings to operate on.
 • StaryCiąg — wymagane.OldString - Required. Ciąg zamieniany.The string to replace.
 • NowyCiąg — wymagane.NewString - Required. Ciąg zastępujący.The replacement string. Ciągi StaryCiąg i NowyCiąg mogą mieć różne długości.OldString and NewString can have different lengths.
 • NumerWystąpienia — opcjonalne.InstanceNumber - Optional. Domyślnie zamieniane jest pierwsze wystąpienie wartości StaryCiąg.By default, the first instance of OldString is replaced. Jeśli tabela zawiera więcej niż jedno wystąpienie, określ, które z nich zamienić.If the table contains more than one instance, you can specify which instance to replace.