Funkcja Validate usługi PowerAppsValidate function in PowerApps

Funkcja Validate służy do sprawdzania, czy wartość pojedynczej kolumny lub pełnego rekordu jest prawidłowa dla danego źródła danych.The Validate function checks whether the value of a single column or a complete record is valid for a data source.

OpisDescription

Zanim użytkownik prześle zmianę danych możliwe jest udostępnienie natychmiastowej opinii dotyczącej poprawności tego przesyłania, co pozytywnie wpływa na środowisko pracy użytkownika.Before a user submits a data change, you can provide immediate feedback on the validity of that submission, resulting in a better user experience.

Źródła danych mogą udostępniać informacje o sposobie definiowania prawidłowych wartości w rekordzie.Data sources can provide information on what constitutes valid values within a record. Te informacje mogą obejmować wiele ograniczeń, takich jak w następujących przykładach:This information can include many constraints, such as these examples:

  • czy kolumna wymaga podania wartościwhether a column requires a value
  • jak długi może być ciąg tekstowyhow long a string of text can be
  • jaka może być największa, a jaka najmniejsza wartość liczbowahow high and low a number can be
  • jaka może być najwcześniejsza, a jaka najpóźniejsza datahow early and late a date can be

Funkcja Validate używa tych informacji do określenia, czy wartość jest prawidłowa, a jeśli nie jest, to do zwrócenia odpowiedniego komunikatu o błędzie.The Validate function uses this information to determine whether a value is valid and to return an appropriate error message if not. Możesz użyć funkcji DataSourceInfo, aby wyświetlić informacje używane przez funkcję Validate.You can use the DataSourceInfo function to view the same information that Validate uses.

Źródła danych różnią się w zakresie ilości udostępnianych informacji dotyczących weryfikacji. Czasami nie udostępniają ich w ogóle.Data sources vary in how much validation information they provide, including not providing any at all. Za pomocą funkcji Validate można zweryfikować wartości tylko na podstawie tych informacji.Validate can only verify values based on this information. Nawet jeśli funkcja Validate nie napotka problemu, zastosowanie zmiany danych może i tak zakończyć się niepowodzeniem.Even if Validate doesn't find a problem, applying the data change may still fail. Aby uzyskać informacje o niepowodzeniu, możesz użyć funkcji Errors.You can use the Errors function to obtain information about the failure.

Jeśli funkcja Validate napotka problem, zwróci ona komunikat o błędzie, który będzie można wyświetlić użytkownikowi aplikacji.If Validate finds a problem, the function returns an error message that you can show to the user of the app. Jeśli wszystkie wartości są prawidłowe, funkcja Validate zwraca wartość pustą.If all values are valid, Validate returns blank. Podczas pracy z kolekcją, która nie zawiera żadnych informacji dotyczących weryfikacji, wartości są zawsze prawidłowe.When you work with a collection that has no validation information, values are always valid.

SkładniaSyntax

Validate( ŹródłoDanych, Kolumna, Wartość )Validate( DataSource, Column, Value )

  • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych, za pomocą którego ma zostać przeprowadzona weryfikacja.The data source to validate with.
  • Kolumna — wymagane.Column – Required. Kolumna do zweryfikowania.The column to validate.
  • Wartość — wymagane.Value – Required. Wartość dla wybranej kolumny, która ma zostać zweryfikowana.The value for the selected column to be validated.

Validate( ŹródłoDanych, OryginalnyRekord, Aktualizacje )Validate( DataSource, OriginalRecord, Updates )

  • ŹródłoDanych — wymagane.DataSource – Required. Źródło danych, za pomocą którego ma zostać przeprowadzona weryfikacja.The data source to validate with.
  • OryginalnyRekord — wymagane.OriginalRecord - Required. Rekord, którego aktualizacje mają zostać zweryfikowane.The record to which updates are to be validated.
  • Updates — wymagane.Updates - Required. Zmiany, które mają zostać zastosowane względem oryginalnego rekordu.The changes to apply to the original record.

PrzykładyExamples

W poniższych przykładach wartości w kolumnie Percentage źródła danych Scores muszą należeć do zakresu od 0 do 100 (włącznie).For these examples, values in the Percentage column of the Scores data source must be between 0 and 100, inclusive. Jeśli dane pozytywnie przejdą weryfikację, funkcja zwraca wartość pustą.If the data passes validation, the function returns blank. W przeciwnym razie funkcja zwraca komunikat o błędzie.Otherwise, the function returns an error message.

Używanie funkcji Validate z jedną kolumnąValidate with a single column

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Validate( Scores, Percentage, 10 )Validate( Scores, Percentage, 10 ) Sprawdza, czy wartość 10 jest prawidłową wartością dla kolumny Percentage w źródle danych Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. wartość pustablank
Validate( Scores, Percentage, 120 )Validate( Scores, Percentage, 120 ) Sprawdza, czy wartość 120 jest prawidłową wartością dla kolumny Percentage w źródle danych Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. „Wartości muszą należeć do zakresu od 0 do 100.”"Values must be between 0 and 100."

Używanie funkcji Validate z całym rekordemValidate with a complete record

FormułaFormula OpisDescription WynikResult
Validate( Scores, EdytowanyRekord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Sprawdza, czy wartość 10 jest prawidłową wartością dla kolumny Percentage w źródle danych Scores.Checks whether 10 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. wartość pustablank
Validate( Scores, EdytowanyRekord, Gallery.Updates )Validate( Scores, EditRecord, Gallery.Updates ) Sprawdza, czy wartość 120 jest prawidłową wartością dla kolumny Percentage w źródle danych Scores.Checks whether 120 is a valid value for the Percentage column in the Scores data source. „Wartości muszą należeć do zakresu od 0 do 100.”"Values must be between 0 and 100."