Tworzenie aplikacji z poziomu programu SharePointCreating an app from SharePoint

Wygeneruj aplikację z trzema ekranami przy użyciu listy programu SharePoint, a następnie poznaj ekrany i kontrolki w aplikacji.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Aktualizuj ekrany, kontrolki i pola aplikacji; korzystaj z formuł w celu dalszego dostosowywania zachowania aplikacji.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.