Tworzenie aplikacji z poziomu programu SharePointCreating an app from SharePoint

Wygeneruj aplikację z trzema ekranami przy użyciu listy programu SharePoint, a następnie poznaj ekrany i kontrolki w aplikacji.Generate a three screen app from a SharePoint list, then explore screens and controls from the app. Aktualizuj ekrany, kontrolki i pola aplikacji; korzystaj z formuł w celu dalszego dostosowywania zachowania aplikacji.Update app screens, controls, and fields; and use formulas to further customize app behavior.

Dowiesz się, jak...

Generowanie aplikacjiGenerate an app

W tej sekcji kursu utworzymy aplikację z listy programu SharePoint „Flooring Estimates” (Kosztorysy podłóg).In this section of the course, we'll create an app from a "Flooring Estimates" SharePoint list. Z aplikacji może korzystać na przykład kosztorysant w siedzibach klienta w celu sprawdzania wartości z listy i ich aktualizowania.The app could be used by someone, such as an estimator out at customer sites, to refer to the list and keep it up-to-date. W sekcji Wprowadzenie został przedstawiony sposób generowania aplikacji z tej samej listy — dlaczego więc zajmujemy się tym ponownie?In the Getting Started section, we showed you how to generate an app from the same list - so why look at it again? Po pierwsze zamiast uruchomienia narzędzia PowerApps Studio zostanie przedstawiony sposób, w jaki usługa PowerApps jest zintegrowana z usługą SharePoint Online.First, instead of starting in PowerApps Studio, we now show you how PowerApps is integrated into SharePoint Online. Po drugie przedstawimy bardziej szczegółowe informacje dotyczące tworzenia aplikacji i dostosowywania ich.Second, we dig deeper into how the app is put together, and show you how to customize it. Z całą pewnością w tej sekcji uzyskasz nowe informacje, zatem do dzieła!You'll definitely get some new information going through this section, so let's jump in!

Generowanie aplikacjiGenerate the app

Na poniższej ilustracji przedstawiono listę programu SharePoint „Flooring Estimates” (Kosztorysy podłóg), która zawiera podstawowe informacje, takie jak nazwa i cena oraz obraz dla każdego typu podłogi.The following image shows the "Flooring Estimates" SharePoint list, which contains basic information like name and price, and an image for each flooring type. Pokazuje to aktualny sposób integracji usług PowerApps i Microsoft Flow z usługą SharePoint Online, dzięki czemu możesz w łatwy sposób tworzyć aplikacje i przepływy z listy.You can see how PowerApps and Microsoft Flow are now integrated into SharePoint Online, so you can easily build apps and flows from your lists.

Lista Flooring Estimates (Kosztorysy podłóg)

Aby utworzyć aplikację, kliknij pozycję PowerApps, a następnie kliknij pozycję Utwórz aplikację.To build an app, click PowerApps, then Create an app. W okienku po prawej stronie wprowadź nazwę aplikacji, a następnie kliknij pozycję Utwórz.In the right hand pane, enter a name for the app, then click Create. Po kliknięciu pozycji Utwórz w usłudze PowerApps rozpoczyna się generowanie aplikacji.After you click Create, PowerApps starts to generate the app. Usługa PowerApps dokładnie analizuje Twoje dane, aby wygenerować przydatną aplikację jako punkt wyjścia.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Generowanie aplikacji z listy

Wyświetlanie aplikacji w programie PowerApps StudioView the app in PowerApps Studio

Twoja nowa aplikacja składająca się z trzech ekranów zostanie otwarta w programie PowerApps Studio.Your new three-screen app opens in PowerApps Studio. Wszystkie aplikacje wygenerowane na podstawie danych mają ten sam zestaw ekranów:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Ekran przeglądania, na którym możesz przeglądać, sortować, filtrować i odświeżać dane pobierane z listy, a także dodawać elementy, klikając ikonę (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Ekran szczegółów, na którym możesz wyświetlać dodatkowe szczegóły wybranego elementu, a także usunąć go lub edytować.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Ekran edytowania/tworzenia, który umożliwia edytowanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby przełączyć się do widoku miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Przełączanie widoków

Klikaj lub naciskaj poszczególne miniatury, aby wyświetlać kontrolki na danym ekranie.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Wygenerowana aplikacja

Uruchamianie aplikacji w trybie podgląduRun the app in preview mode

Kliknij lub naciśnij ikonęClick or tap Strzałka uruchamiania podglądu aplikacji w prawym górnym rogu, umożliwiająca uruchomienie aplikacji.in the top-right corner to run the app. Jeśli rozejrzysz się po aplikacji, zobaczysz, że zawiera wszystkie dane z listy i zapewnia dobre domyślne środowisko.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Uruchamianie aplikacji w trybie podglądu

W następnej części omówimy utworzoną aplikację bardziej szczegółowo, a później przedstawimy sposób dostosowywania jej do swoich potrzeb.Next we'll explore the app in more detail and later customize the app so it better suits our needs.

Eksplorowanie wygenerowanej aplikacjiExplore a generated app

W tym temacie przyjrzymy się bliżej wygenerowanej aplikacji, omawiając ekrany i kontrolki definiujące działanie aplikacji.In this topic, we look more closely at the generated app - reviewing the screens and controls that define the app's behavior. Nie zostaną tu omówione wszystkie szczegóły, ale zapoznanie się ze sposobem działania tej aplikacji pomoże Ci w tworzeniu własnych.We won't go through all the details, but seeing more about how this app works will help you to build your own apps. W jednym z kolejnych tematów omówimy formuły używane wraz z ekranami i kontrolkami.In a later topic, we'll look at the formulas that work with screens and controls.

Opis kontrolek w usłudze PowerAppsUnderstanding controls in PowerApps

Kontrolka to po prostu element interfejsu użytkownika, do którego są przypisane określone działania.A control is simply a UI element that has behaviors associated with it. Usługa PowerApps zawiera wiele kontrolek znanych z innych aplikacji, takich jak etykiety, pola tekstowe, listy rozwijane, elementy nawigacyjne itp.Many controls in PowerApps are the same as controls that you've used in other apps: labels, text-input boxes, drop-down lists, navigation elements, and so on. Ale w usłudze PowerApps są dostępne również bardziej wyspecjalizowane kontrolki, takie jak Galerie (w których wyświetlane są dane podsumowania) oraz Formularze (w których wyświetlane są dane szczegółowe i w których można tworzyć oraz edytować elementy).But PowerApps has more specialized controls like Galleries (which display summary data) and Forms (which display detail data and enable you to create and edit items). Dostępne są również inne naprawdę ciekawe kontrolki, takie jak Obraz, Aparat czy Kod kreskowy.And also some other really cool controls like Image, Camera, and Barcode. Aby poznać dostępne opcje, kliknij lub naciśnij pozycję Wstaw na wstążce, a następnie klikaj lub naciskaj poszczególne opcje, od pozycji Tekst do pozycji Ikony.To see what's available, click or tap Insert on the ribbon, and then click or tap each of the options in turn, Text through Icons.

Karta kontrolek na wstążce w programie PowerApps Studio

Poznawanie ekranu przeglądaniaExplore the browse screen

Każdy z trzech ekranów aplikacji zawiera kontrolkę główną oraz kontrolki dodatkowe.Each of the three app screens has a main control and some additional controls. Pierwszym ekranem w aplikacji jest ekran przeglądania, domyślnie noszący nazwę BrowseScreen1.The first screen in the app is the browse screen, named BrowseScreen1 by default. Główną kontrolką na tym ekranie jest galeria o nazwie BrowseGallery1.The main control on this screen is a gallery named BrowseGallery1. Kontrolka BrowseGallery1 zawiera inne kontrolki, takie jak NextArrow1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej spowoduje przejście do ekranu szczegółów).BrowseGallery1 contains other controls, like NextArrow1 (an icon control - click or tap it to go to the details screen). Na ekranie znajdują się również oddzielne kontrolki, takie jak IconNewItem1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej spowoduje utworzenie elementu na ekranie edytowania/tworzenia).There are also separate controls on the screen, like IconNewItem1 (an icon control - click or tap it to create an item in the edit/create screen).

Ekran przeglądania z kontrolkami

W usłudze PowerApps jest dostępnych wiele typów galerii, dzięki czemu możesz użyć tego, który najlepiej spełnia Twoje wymagania związane z układem aplikacji.PowerApps has a variety of gallery types so you can use the one that best suits your app's layout requirements. Później w tej sekcji poznasz więcej sposobów określania układu.You will see more ways to control layout later in this section.

Opcje galerii w usłudze PowerApps

Poznawanie ekranu szczegółówExplore the details screen

Następnym ekranem jest ekran szczegółów, domyślnie nazwany DetailScreen1.Next is the details screen, named DetailScreen1 by default. Główną kontrolką na tym ekranie jest formularz wyświetlania o nazwie DetailForm1.The main control on this screen is a display form named DetailForm1. Formularz DetailForm1 zawiera inne kontrolki, takie jak DataCard1 (kontrolka w postaci karty, w tym przypadku wyświetlająca kategorię produktów podłogowych).DetailForm1 contains other controls, like DataCard1 (a card control, which displays the flooring category in this case). Na ekranie znajdują się również oddzielne kontrolki, takie jak IconEdit1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej umożliwia edytowanie bieżącego elementu na ekranie edytowania/tworzenia).There are also separate controls on the screen like IconEdit1 (an icon control - click or tap it to edit the current item on the edit/create screen).

Ekran szczegółów z kontrolkami

Istnieje wiele opcji galerii, ale formularze są prostsze — dostępne typy to formularz edycji i formularz wyświetlania.There are lots of gallery options, but forms are more straightforward - it's either an edit form or a display form.

Opcje formularzy w usłudze PowerApps

Poznawanie ekranu edytowania/tworzeniaExplore the edit/create screen

Trzecim ekranem w aplikacji jest ekran edytowania/tworzenia, domyślnie noszący nazwę EditScreen1.The third screen in the app is the edit/create screen, named EditScreen1 by default. Główną kontrolką na tym ekranie jest formularz edycji o nazwie EditForm1.The main control on this screen is an edit form named EditForm1. Formularz EditForm1 zawiera inne kontrolki, takie jak DataCard8 (kontrolka w postaci karty, w tym przypadku umożliwiająca edytowanie kategorii produktów podłogowych).EditForm1 contains other controls, like DataCard8 (a card control, which allows you to edit the flooring category in this case). Na ekranie znajdują się również oddzielne kontrolki, takie jak IconAccept1 (kontrolka w postaci ikony — kliknięcie lub naciśnięcie jej spowoduje zapisanie zmian wprowadzonych na ekranie edytowania/tworzenia).There are also separate controls on the screen like IconAccept1 (an icon control - click or tap it to save the changes you made on the edit/create screen).

Ekran edytowania z kontrolkami

Ponieważ znasz już strukturę aplikacji obejmującą ekrany i kontrolki, w następnym temacie omówimy sposoby dostosowywania aplikacji.Now that you have a sense of how the app is composed of screens and controls, we'll look at how you customize the app in the next topic.

Dostosowywanie aplikacjiCustomize the app

Pierwsze dwa tematy w tej sekcji dotyczyły generowania aplikacji na podstawie listy programu SharePoint i zawierały informacje umożliwiające lepsze zrozumienie budowy aplikacji z trzema ekranami.In the first two topics in this section, you generated an app from a SharePoint list and explored the app to get a better understanding of how three screen apps are composed. Aplikacja wygenerowana przez usługę PowerApps jest przydatna, ale często dojdziesz do wniosku, że warto ją dostosować.The app that PowerApps generated is useful, but you will often customize an app after it's generated. W tym temacie omówimy pewne podstawowe zmiany wprowadzane na poszczególnych ekranach aplikacji.In this topic, we'll walk through some basic changes for each screen in the app. Istnieje o wiele więcej możliwości dostosowywania aplikacji — przejdziemy do nich w kolejnych tematach.There is a lot more you can do to customize an app - we'll get to that in later topics. Zanim do tego dojdziemy, możesz już korzystać w praktyce z informacji przedstawionych tutaj.In the meantime, you can take what you learn in this topic and build on it. Sprawdź, jak możesz dostosować dowolną aplikację wygenerowaną na podstawie listy, pliku programu Excel lub innego źródła.Take any app you generate-from a list, an Excel file, or another source-and see how you can customize it. Jest to zdecydowanie najlepszy sposób, aby dowiedzieć się, w jaki sposób tworzone są aplikacje.It really is the best way to learn how apps are put together.

Ekran PrzeglądBrowse screen

Rozpoczniemy od ekranu przeglądania.We'll start with the browse screen. Lista programu SharePoint zawiera obrazy poszczególnych produktów, ale domyślnie nie są one wyświetlane.The SharePoint list contains an image for each product but the image isn't displayed by default. Teraz to zmienimy.Let's fix that. W okienku po prawej stronie wybierz inny układ ekranu przeglądania z karty Układ.In the right-hand pane, on the Layout tab, select a different layout for the browse screen. Wyniki zostaną wyświetlone od razu, ponieważ usługa PowerApps aktualizuje aplikacje na bieżąco, w miarę wprowadzania zmian.You see the results right away because PowerApps updates the app as you make changes.

Zmienianie układu ekranu przeglądania

Po wybraniu właściwego układu można zmienić wyświetlane pola.With the right basic layout, now change the fields that are displayed. Kliknij lub naciśnij pole w ramach pierwszego elementu, a następnie w okienku po prawej stronie zmień wyświetlane dane poszczególnych elementów.Click or tap a field in the first item, then in the right-hand pane, change the data that is displayed for each item. Daje to lepsze podsumowanie każdego elementu na liście.This provides a better summary of each item in the list.

Zmienianie pól na ekranie przeglądania

Ekran SzczegółyDetails screen

Na ekranie szczegółów zmienimy kolejność pól i włączymy wyświetlanie obrazów.On the details screen, we want to change the order of the fields and display the image also. Procedura będzie nieco inna niż w przypadku ekranu przeglądania, ponieważ na tym ekranie znajdują się inne kontrolki.There are different controls on this screen, so the process is a little different from the browse screen. Kliknij lub naciśnij pole, a następnie w okienku po prawej stronie przeciągnij pole Tytuł na górę listy.Click or tap a field, then in the right-hand pane, drag the Title field to the top. Następnie kliknij lub naciśnij pole Obraz, aby je wyświetlać.Then click or tap the Image field to display it.

Zmienianie pól na ekranie szczegółów

Ekran edytowania/tworzeniaEdit/create screen

Na koniec zmienimy jedno z pól na ekranie umożliwiającym edytowanie i tworzenie wpisów, aby ułatwić wprowadzanie tekstu.Finally, on the screen where you edit and create entries, we want to change a field so that it's easier to enter text. Kliknij lub naciśnij listę rozwijaną pola Przegląd, a następnie kliknij lub naciśnij kontrolkę Edytuj tekst wielowierszowy.Click or tap the drop-down list for the Overview field, and then click or tap the Edit Multi-line Text control.

Zmienianie pól na ekranie edytowania

Jak widzisz, wykonując kilka podstawowych czynności, można znacznie udoskonalić wygląd i funkcjonalność wygenerowanej aplikacji.You can see how a few basic steps can do a lot to improve the appearance and experience of using a generated app. W tym temacie skupiliśmy się na interfejsie użytkownika programu PowerApps Studio, który udostępnia wiele opcji dostosowywania aplikacji.In this topic, we focused on the PowerApps Studio UI, which provides a lot of options for customizing your apps. W następnym temacie przejdziemy do formuł, które odgrywają istotną rolę w kształtowaniu działania aplikacji.In the next topic, we'll get into formulas, which play an important role in driving app behavior.

Eksplorowanie formuł aplikacjiExplore app formulas

Jedną z głównych korzyści wynikających z używania usługi PowerApps jest brak konieczności pisania tradycyjnego kodu aplikacji — nie musisz być zatem programistą, aby tworzyć aplikacje.One of the major benefits of PowerApps is not having to write traditional application code - you don't have to be a developer to create apps! W dalszym ciągu konieczny jest jednak sposób na wyrażenie logiki aplikacji w celu kontrolowania nawigacji, filtrowania, sortowania i innych funkcji w ramach aplikacji.But you still need a way to express logic in an app and to control an app's navigation, filtering, sorting, and other functionality. Do tego właśnie służą formuły.This is where formulas come in. Jeśli masz doświadczenie w korzystaniu z formuł programu Excel, podejście użyte w usłudze PowerApps powinno wydać Ci się znajome.If you have used Excel formulas, the approach that PowerApps takes should feel familiar. W tym temacie zostanie przedstawionych kilka podstawowych formuł służących do formatowania tekstu, a następnie zostaną omówione trzy formuły dołączone za pomocą usługi PowerApps do wygenerowanej aplikacji.In this topic, we'll show a couple of basic formulas for text formatting and then walk through three of the formulas that PowerApps includes in the generated app. W ten sposób poznasz możliwości, jakie dają formuły.You will get a taste of what formulas can do. Następnie możesz poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z innymi formułami znajdującymi się w wygenerowanej aplikacji, a także napisać swoje własne formuły.Then you can spend some time looking at other formulas in the generated app and writing your own.

Informacje na temat formuł i właściwościUnderstanding formulas and properties

W poprzednim temacie pole Cena zostało dołączone w galerii ekranu przeglądania, ale zostało wyświetlone jako zwykły numer bez symbolu waluty.In the previous topic, we included the Price field in the browse screen gallery, but it showed up as a plain number without a currency symbol. Załóżmy, że chcemy dodać znak dolara, a także zmienić kolor tekstu w zależności od kosztu danego elementu — na przykład na kolor czerwony, jeśli element jest droższy niż 5 USD; w przeciwnym razie na kolor zielony.Suppose we want to add a dollar sign, and also change the text color depending on how much the item costs (for example red if it's more than $5, otherwise green). Obrazuje to poniższa ilustracja.The following image shows the idea.

Formatowanie tekstu pod kątem koloru i waluty

Zacznijmy od formatowania waluty.Let's start with the currency formatting. Domyślnie usługa PowerApps po prostu stosuje wartość Cena dla każdego elementu, który jest ustawiony jako właściwość Text etykiety wyświetlającej cenę.By default PowerApps just pulls in a Price value for each item, which is set as the Text property of the label that displays the price.

Formatowanie domyślne pola Cena

Aby dodać symbol waluty Stanów Zjednoczonych, kliknij lub naciśnij kontrolkę etykiety, a na pasku formuły ustaw właściwość Text dla tej formuły.To add the US currency symbol, click or tap the label control, and in the formula bar set the Text property to this formula.

Formatowanie waluty pola Cena

W formule Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" funkcja Text jest używana do określenia sposobu, w jaki ma zostać sformatowana liczba.The formula - Text(Price, "[$-en-US]$ ##.00" uses the Text function to specify how the number should be formatted. Formuła ta przypomina formułę programu Excel, ale formuły usługi PowerApps odnoszą się do kontrolek i innych elementów aplikacji, a nie komórek w arkuszu kalkulacyjnym.The formula is like an Excel formula, but PowerApps formulas refer to controls and other app elements rather than cells in a spreadsheet. Jeśli klikniesz lub naciśniesz kontrolkę, a następnie klikniesz lub naciśniesz listę rozwijaną, zostanie wyświetlona lista właściwości mających zastosowanie do kontrolki.If you click or tap a control and then click or tap the property drop down list, you see a list of properties that are relevant to the control. Na przykład poniżej znajduje się część listy właściwości etykiety.For example, here is a partial list of the properties for a label. Niektóre właściwości mają zastosowanie względem wielu różnych kontrolek, a inne dotyczą tylko określonej kontrolki.Some properties are relevant across a broad range of controls and others only for a specific control.

Ustawianie właściwości

Aby warunkowo sformatować kolor na podstawie ceny, użyj formuły takiej jak poniższa dla właściwości Color etykiety: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).To format the color conditionally based on the price, use a formula like the following for the Color property of the label: If(Price > 5, Color.Red, Color.Green).

Formatowanie koloru pola Cena

Formuły dołączone do wygenerowanej aplikacjiFormulas included in the generated app

Po zapoznaniu się ze sposobem używania formuł w połączeniu z właściwościami zostaną przedstawione trzy przykłady formuł używanych przez usługę PowerApps w wygenerowanej aplikacji.Now that you understand how to use formulas in conjunction with properties, we'll look at three examples of formulas that PowerApps uses in the generated app. Wszystkie te przykłady pochodzą z ekranu przeglądania i działają z właściwością OnSelect służącą do definiowania akcji, która jest wykonywana po kliknięciu lub naciśnięciu przez użytkownika kontrolki aplikacji.The examples are all from the browse screen and work with the OnSelect property, which defines what happens when a user clicks or taps an app control.

 • Pierwsza formuła jest skojarzona z kontrolką IconNewItem1: Ikona nowego elementu.The first formula is associated with the IconNewItem1 control: New item icon. Kliknięciu lub naciśnięcie tej kontrolki powoduje przejście z ekranu przeglądania do ekranu edytowania/tworzenia i utworzenie elementu.You click or tap this control to go from the browse screen to the edit/create screen and create an item.

  • Formuła to NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)The formula is NewForm(EditForm1);Navigate(EditScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formuła tworzy wystąpienie nowego formularza edycji, a następnie powoduje przejście do ekranu edytowania/tworzenia, gdzie możliwe będzie utworzenie nowego elementu.The formula instantiates a new edit form and then navigates to the edit/create screen so that you can create a new item. Wartość ScreenTransition.None oznacza, że nie istnieje żadne przejście między ekranami (na przykład zanikanie).A value of ScreenTransition.None means there is no transition between screens (such as a fade).
 • Druga formuła jest skojarzona z kontrolką IconSortUpDown1: Ikona sortowania galerii.The second formula is associated with the IconSortUpDown1 control: Sort gallery icon. Kliknięciu lub naciśnięcie tej kontrolki powoduje posortowanie elementów w galerii ekranu przeglądania.You click or tap this control to sort the list of items in the browse screen gallery.

  • Formuła to UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})The formula is UpdateContext({SortDescending1: !SortDescending1})
  • Formuła używa funkcji UpdateContext do zaktualizowania zmiennej o nazwie SortDescending1.The formula uses UpdateContext to update a variable called SortDescending1. Wartość zmiennej jest przełączana za każdym razem, gdy ma miejsce kliknięcie kontrolki.The value of the variable switches back and forth as you click the control. Dzięki temu do galerii na tym ekranie przekazywana jest informacja o sposobie sortowania elementów (obejrzyj film, aby uzyskać więcej informacji).This tells the gallery on this screen how to sort the items (watch the video for more details).
 • Trzecia formuła jest skojarzona z kontrolką NextArrow1: Ikona strzałki przejścia do ekranu szczegółów.The third formula is associated with the NextArrow1 control: Go to details arrow icon. Kliknięciu lub naciśnięcie tej kontrolki powoduje przejście z ekranu przeglądania do ekranu szczegółów.You click or tap this control to go from the browse screen to the details screen.

  • Formuła to Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)The formula is Navigate(DetailScreen1, ScreenTransition.None)
  • Formuła przechodzi do ekranu szczegółów, ponownie bez używania przejścia.The formula navigates to the details screen, again with no transition.

W aplikacji istnieje wiele innych formuł, więc warto poświęcić trochę czasu, klikając kontrolki i sprawdzając, jakie formuły są ustawiane dla różnych właściwości.There are many other formulas in the app, so take some time to click on controls and see what formulas are set for various properties.

PodsumowanieWrapping it all up

W ten sposób dotarliśmy do końca sekcji poświęconej wygenerowanej aplikacji, w której znajdowały się szczegółowe informacje dotyczące ekranów, kontrolek, właściwości i formuł zapewniającym aplikacji jej możliwości.This brings us to the end of exploring the generated app, and taking a look behind the scenes at the screens, controls, properties, and formulas that give the app its capabilities. Dokładne zapoznanie się z informacjami zawartymi w tej sekcji powinno pozwolić na lepsze zrozumienie sposobu działania wygenerowanej aplikacji.If you've followed along, you should have a better understanding of how a generated app works. Tę wiedzę można teraz wykorzystać do tworzenia własnych aplikacji.Now you can take this understanding into creating your own apps.

Przed przejściem do następnej sekcji wrócimy do programu SharePoint, aby sprawdzić, w jaki sposób aplikacja jest teraz zintegrowana ze środowiskiem listy.Before moving on to the next section, we want to loop back to SharePoint and show you how the app is now integrated with the list experience. Jak widać aplikacja FlooringApp działa teraz jako widok listy i jest uruchamiana przez kliknięcie pozycji Otwórz.As you can see FlooringApp now functions as a view of the list, and you launch the app by clicking Open. Zapewnia to prosty sposób zarządzania listami przy użyciu przyjaznego i dostosowanego interfejsu.This provides a simple way to manage your lists with a friendly customized experience.

Aplikacja jako widok listy programu SharePoint

Po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w sekcji dotyczącej aplikacji SharePoint możesz teraz przejść do następujących sekcji:Now that you've gone through the SharePoint app section, you have a choice about where to go next:

W sekcji dotyczącej zarządzania znajdują się informacje dotyczące sposobu udostępniania aplikacji i tworzenia ich wersji, a także wprowadzenie do środowisk, czyli kontenerów dla aplikacji, danych i innych zasobów.The management section shows you how to share and version apps, and introduces environments, which are containers for apps, data, and other resources. Zalecamy każdemu zapoznanie się w pewnym momencie z sekcją dotyczącą zarządzania. W sekcji dotyczącej usługi Common Data Service również znajdują się bardzo przydatne informacje, na przykład dotyczące kolejnych sposobów dostosowania aplikacji.We recommend that everyone go through the management section at some point, but the Common Data Service section has some great information too, including more app customizations.

Gratulacje!

Ukończono sekcję Tworzenie aplikacji z poziomu programu SharePoint przewodnika Nauka krok po kroku dla usługi Microsoft PowerApps.You've completed the Creating an app from SharePoint section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Teraz już wiesz, jak...

Następny samouczek

Tworzenie aplikacji z poziomu usługi Common Data ServiceCreating an app from the Common Data Service

Współautorzy

 • Michael Blythe
 • olprod