WprowadzenieGetting started

Informacje o tym, czym jest usługa PowerApps oraz omówienie jej elementów oprogramowania i powiązanych technologii.Understand what PowerApps is - its software elements, and related technologies. Omówienie różnych sposobów tworzenia aplikacji i informacje dotyczące generowania aplikacji na podstawie listy programu SharePoint.Look at the different ways you can create apps, and generate an app from a SharePoint list.

Dowiesz się, jak...

Wprowadzenie do usługi PowerAppsIntroducing PowerApps

Witamy w przewodniku Nauka krok po kroku dla usługi Microsoft PowerApps.Welcome to Guided Learning for Microsoft PowerApps. Ten realizowany samodzielnie kurs online wyjaśnia działanie usługi PowerApps w odpowiedniej kolejności, dzięki czemu możesz zdobywać wiedzę od podstaw.This self-paced online course explains PowerApps in a sequential way, so you can build your knowledge from the ground up.

Ten kurs Nauka krok po kroku zawiera wiele sekcji, a każda z nich zawiera wiele tematów.This Guided Learning course contains many sections, and each section has many topics. Kurs został zaprojektowany w taki sposób, aby przedstawiać informacje w zrozumiałych fragmentach oraz w logicznej kolejności, co pomoże w poznaniu koncepcji, zapoznaniu się ze szczegółami i wykonaniu przykładów.The course is designed to provide guidance in understandable chunks, with a logical flow that helps you learn concepts, see details, and walk through examples. Zawiera on też wiele elementów wizualnych, aby pomóc w nauce.It includes lots of visuals to help you learn, too.

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem usługi PowerApps, ten kurs pozwoli Ci poznać podstawy, a jeśli znasz usługę PowerApps, ten kurs powiąże ze sobą różne koncepcje i wypełni luki w wiedzy.If you're a beginner with PowerApps this course gets you going, and if you're familiar with PowerApps this course ties concepts together, and fills in the gaps. Mamy nadzieję, że kurs Ci się spodoba i nie możemy się doczekać możliwości dodania dalszej zawartości w przyszłości.We hope you enjoy the course, and we look forward to including more content in the future.

Co to są aplikacje PowerApp?What is PowerApps?

PowerApps to zbiór usług oprogramowania i aplikacji, które, współpracując ze sobą, gruntownie zmieniają i znacząco przyspieszają tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych i ich udostępnianie.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Animowane wprowadzenie do usługi PowerApps

Usługa PowerApps łączy się z usługami w chmurze i źródłami danych, z których już korzystasz, dzięki czemu możesz szybko tworzyć aplikacje spełniające konkretne potrzeby, korzystając z już posiadanych umiejętności.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Aplikacje możesz natychmiast udostępniać współpracownikom w sieci Web, na tabletach i urządzeniach przenośnych.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. Usługa PowerApps integruje się także z usługą Microsoft Flow, umożliwiając wyzwalanie przepływów pracy z poziomu aplikacji.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. Usługa PowerApps może być prosta i szybka — w ciągu kilku minut możesz utworzyć aplikację, która pobiera dane z programu Excel lub usługi w chmurze.PowerApps can be simple and fast - capable of producing an app in minutes that pulls in data from Excel or a cloud service. Jednak usługa PowerApps jest również niezawodna i jest usługą klasy korporacyjnej, która może spełniać złożone wymagania, np. śledzenie zasobów w firmie i łączenie się z systemami zaplecza.But PowerApps is also robust and enterprise-grade, ready for complex requirements like tracking assets across a corporation and tying into your backend systems.

Elementy usługi PowerAppsThe Parts of PowerApps

Usługa PowerApps obejmuje składniki umożliwiające tworzenie i udostępnianie aplikacji oraz administrowanie nimi, a także składniki pozwalające uruchamiać te aplikacje.PowerApps consists of components to create, share, and administer apps; and components to run those apps. Aplikacje można tworzyć w usłudze PowerApps Studio dla sieci Web lub PowerApps Studio dla systemu Windows przy użyciu wymaganych przez aplikację połączeń danych.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, using the data connections that your app requires. Za pomocą witryny web.powerapps.com można konfigurować połączenia danych i bramy lokalne oraz zarządzać nimi, a także pracować z usługą Common Data Service, co zostanie omówione w późniejszej sekcji.You use web.powerapps.com to configure and manage data connections and on-premises gateways, and to work with the Common Data Service, which we will cover in a later section. Po utworzeniu aplikacji często jest ona udostępniana w usłudze Microsoft AppSource i administrowana przy użyciu centrum administracyjnego.After you create an app, you often share it to Microsoft AppSource, and administer it in the admin center.

Aplikacje można uruchamiać w przeglądarce z poziomu usługi Microsoft Dynamics 365 lub za pomocą aplikacji PowerApps Mobile, która jest dostępna dla urządzeń z systemem Windows, iOS i Android.You run apps in a browser from Microsoft Dynamics 365 or by using PowerApps Mobile, which is available for Windows, iOS, and Android devices.

W dalszej części kursu Nauka krok po kroku dla usługi PowerApps będziemy działać zgodnie z tym przepływem tworzenia, udostępniania, administrowania i uruchamiania aplikacji.We will follow this flow of creating, sharing, administering, and running apps as we go through the rest of PowerApps Guided Learning.

Jak usługa PowerApps dopasowuje się do Twojej roliHow PowerApps matches your role

Usługa PowerApps ułatwia analitykom biznesowym i innym ekspertom tworzenie aplikacji przy użyciu już posiadanych umiejętności.PowerApps makes it easy for business analysts and other subject matter experts to create apps using the skills you already have. Nie jest to jednak jedyny typ użytkownika usługi PowerApps.But this is not the only type of PowerApps user. Niektórzy po prostu uruchamiają aplikacje utworzone przez innych.Some people simply run apps that others create. Inne osoby, które zawodowo zajmują się pisaniem kodu (profesjonalni deweloperzy), korzystają z usługi PowerApps, aby szybko tworzyć złożone aplikacje.Other people, who write code for a living (professional developers), take advantage of PowerApps to rapidly build sophisticated apps.

Sposób używania usługi PowerApps może zależeć od Twojej roli w projekcie lub w zespole, a ta rola może się zmieniać.How you use PowerApps may depend on your role in a project or on a team, and your role can change. Na przykład jeden z Twoich współpracowników tworzy aplikację, która jest powiązana z firmowym systemem do zarządzania relacjami z klientami (CRM, customer relationship management), a Ty regularnie używasz tej aplikacji do śledzenia obiecujących potencjalnych klientów.For example, one of your coworkers creates an app that is tied into your company-wide customer relationship management (CRM) system, and you use this app regularly to track promising sales leads. Jednak możesz również samodzielnie pisać aplikacje i udostępniać je w grupie roboczej, ponieważ są one bardzo przydatne dla Twoich współpracowników.But you might also write apps yourself and share them within your workgroup because your close colleagues find those apps very useful.

Następne krokiNext Steps

Po omówieniu kursu, usługi PowerApps i jej głównych elementów w następnym temacie dokładniej przyjrzymy się każdemu składnikowi usługi PowerApps.Now that you have an overview of this course, what PowerApps is, and its main elements, in the next topic we will look more closely at each PowerApps component.

Części usługi PowerAppsParts of PowerApps

W pierwszym temacie przewodnika szkoleniowego wspomniano o głównych częściach usługi PowerApps.In the first Guided Learning topic you read about the main parts of PowerApps. Teraz przedstawimy te części nieco bardziej szczegółowo.Now we're going to provide a little more detail on each of the parts. Usługa PowerApps to zestaw współpracujących ze sobą usług i aplikacji oraz powiązanych technologii, które tworzą ten zaawansowany ekosystem.PowerApps is a set of software services and apps that work together, and there are related technologies that help make this a powerful ecosystem. Składniki usługi PowerApps to:The PowerApps components are:

 • witryna web.powerapps.com — służy do zarządzania utworzonymi aplikacjami i udostępniania ich;web.powerapps.com - manage and share the apps you build
 • program PowerApps Studio — służy do tworzenia zaawansowanych aplikacji za pomocą łatwych w użyciu narzędzi wizualnych;PowerApps Studio - build powerful apps with easy to use visual tools
 • usługa PowerApps Mobile — służy do uruchamiania aplikacji na urządzeniach z systemem Windows, iOS i Android;PowerApps Mobile - run apps on Windows, iOS, and Android devices
 • centrum administracyjne usługi PowerApps — służy do zarządzania środowiskami usługi PowerApps i innymi składnikami.PowerApps admin center - administer PowerApps environments and other components

Nie oczekujemy od Ciebie poświęcenia większej ilości czasu na nauczenie się, czym jest usługa PowerApps, ale uważamy, że warto lepiej się z nią zapoznać.We don't expect you to take a ton of time just to learn what PowerApps is, but we think it's helpful to flesh things out a bit more.

Witryna web.powerapps.comweb.powerapps.com

Tworząc aplikacje, spędzisz tutaj większość czasu.If you build apps, this is where you spend most of your time. Możesz uczyć się na podstawie przykładowych aplikacji i szablonów, które są tutaj dostępne, i wyświetlać wszystkie utworzone aplikacje.You learn from the sample apps and templates that are available here, and see all the apps you have created. Aplikacje można tworzyć i udostępniać innym osobom oraz organizacjom przy użyciu programu PowerApps Studio dla sieci Web lub PowerApps Studio dla systemu Windows.You create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows, and share those apps with individuals and organizations. Zarządzanie danymi: połączenia, bramy i jednostki (wszystkie elementy zostaną pokrótce omówione). Można wyświetlać wszystkie przepływy utworzone w witrynie flows.microsoft.com i zintegrować je z aplikacjami.You manage data: connections, gateways, and entities (all of which we'll cover shortly.) And you see all the flows created in flows.microsoft.com, which you can integrate with your apps.

Witryna web.powerapps.com

PowerApps StudioPowerApps Studio

Program PowerApps Studio jest dostępny jako aplikacja sieci Web, której można używać w dowolnej nowoczesnej przeglądarce, oraz jako aplikacja systemu Windows.PowerApps Studio is available as a web application that you can use in any modern browser, and as a Windows application. Program PowerApps Studio ma trzy okienka oraz wstążkę, co sprawia, że tworzenie aplikacji odbywa się podobnie jak tworzenie pokazu slajdów w programie PowerPoint:PowerApps Studio has three panes and a ribbon that make app creation feel similar to building a slide deck in PowerPoint:

 1. lewy pasek nawigacyjny,na którym można pokazać miniaturę każdego ekranu aplikacji lub hierarchiczny widok wszystkich kontrolek na każdym ekranie;Left navigation bar, in which you can show a thumbnail for each screen in your app or a hierarchical view of all the controls on each screen
 2. środkowe okienko, które pokazuje ekran, nad którym pracujesz;Middle pane, which shows the screen that you're working on
 3. prawe okienko, w którym ustawiane są opcje takie jak układ i źródła danych;Right-hand pane, where you set options such as layout and data sources
 4. lista rozwijana Właściwość służąca do wybierania właściwości, do których stosowane są formuły;Property drop-down list, where you select the properties that formulas apply to
 5. pasek formuły, w którym dodawane są formuły (jak w programie Excel) określające zachowanie aplikacji;Formula bar, where you add formulas (as in Excel) that define app behavior
 6. wstążka służąca do dodawania kontrolek i dostosowywania elementów projektu.Ribbon, where you add controls and customize design elements

PowerApps Studio

PowerApps MobilePowerApps Mobile

Usługa PowerApps Mobile dla systemu Windows, iOS i Android zapewnia środowisko umożliwiające znajdowanie aplikacji i korzystanie z nich.PowerApps Mobile for Windows, iOS, and Android provides an environment where you can find and use apps. Zamiast odwiedzać różne sklepy z aplikacjami, możesz pozostać w usłudze PowerApps i mieć dostęp do wszystkich utworzonych aplikacji oraz aplikacji udostępnionych Ci przez inne osoby.Instead of going to separate app stores, you stay in PowerApps and have access to all the apps that you've created and that others have shared with you. Używając aplikacji w usłudze PowerApps Mobile, możesz maksymalnie wykorzystać możliwości urządzenia, takie jak elementy sterujące aparatu, moduł lokalizacji GPS i inne.When you use apps in PowerApps Mobile, you get the most out of your device's capabilities like camera controls, GPS location, and more.

PowerApps Mobile

Centrum administracyjneAdmin center

Centrum administracyjne usługi PowerApps jest scentralizowanym miejscem do administrowania usługą PowerApps dla organizacji.The PowerApps admin center is the centralized place to administer PowerApps for an organization. Jest to miejsce, w którym definiuje się różne środowiska zawierające aplikacje, połączenia danych i inne elementy.This is where you define different environments, which house apps, data connections, and other elements. Centrum administracyjne jest również miejscem służącym do tworzenia baz danych usługi Common Data Service oraz zarządzania uprawnieniami i zasadami dotyczącymi danych.The admin center is also where you create Common Data Service databases, and manage permissions and data policies.

Centrum administracyjne usługi PowerApps

W następnym temacie poznasz zestaw powiązanych technologii, z którymi współpracuje usługa PowerApps w celu zapewnienia zaawansowanego ekosystemu do tworzenia aplikacji.In the next topic we'll learn about the set of related technologies that PowerApps works with to make a powerful ecosystem for app development.

Powiązane technologieRelated technologies

Podczas korzystania z usługi PowerApps często używane są również następujące technologie pomagające w tworzeniu i udostępnianiu niezawodnych aplikacji w organizacji.The following technologies are often used with PowerApps to build and share robust apps across your organization. Aplikacje mogą integrować dane z wielu źródeł i zawierać przepływy pracy umożliwiające automatyzację zadań.Your apps can integrate data from multiple sources and include workflows that automate tasks.

 • Microsoft Flow — umożliwia tworzenie automatycznych przepływów pracy między ulubionymi aplikacjami i usługami.Microsoft Flow - create automated workflows between your favorite apps and services
 • Źródła danych, połączenia i łączniki oraz bramy — umożliwiają pobieranie do aplikacji danych lokalnych i przechowywanych w chmurze.Data sources, connections and connectors, and gateways - bring cloud and on-premises data into your apps
 • Common Data Service — umożliwia integrowanie danych biznesowych w oparciu o wspólny model danychCommon Data Services - integrate business data using the common data model
 • Microsoft Dynamics 365 — umożliwia uruchamianie wszystkich aplikacji biznesowych w sieci Web.Microsoft Dynamics 365 - run all your business apps in the web
 • Microsoft AppSource — centralna lokalizacja, w której możesz udostępniać aplikacje oraz znaleźć aplikacje firmy Microsoft i jej wielu partnerów.Microsoft AppSource - share your apps into this centralized place for Microsoft and our many partners

Microsoft FlowMicrosoft Flow

Microsoft Flow to usługa umożliwiająca automatyzację przepływów pracy między coraz liczniejszymi aplikacjami i usługami, z których korzystają użytkownicy biznesowi.Microsoft Flow is a service for automating workflow across the growing number of apps and services that business users rely on. Usługa Microsoft Flow może przyspieszać działanie Twojej firmy, dzięki czemu możesz poświęcać mniej czasu na wykonywanie prostych, powtarzalnych zadań, a więcej na to, co faktycznie chcesz osiągnąć.Microsoft Flow can accelerate your business so you spend less time on mundane, repetitive tasks, and more time on what you want to do. Dzięki zastosowaniu technologii Microsoft Flow w połączeniu z usługą PowerApps możesz tworzyć aplikacje wyzwalające przepływy pracy i reagujące na nie.Use Microsoft Flow in conjunction with PowerApps to build apps that trigger and respond to workflows.

Microsoft Flow

Źródła danych, połączenia i łączniki oraz bramyData sources, connections and connectors, and gateways

Istnieje wiele źródeł danych, które mogą być dla Ciebie istotne, a łączniki dostępne w usłudze PowerApps umożliwiają nawiązywanie połączeń z tymi źródłami danych.There are many data sources that you might care about, and PowerApps uses connectors to make connections to these data sources. Poniżej przedstawiono przykłady najpopularniejszych źródeł danych — wiele z nich to usługi w chmurze, takie jak usługa Salesforce.Some of the most popular data sources are shown below—many of them are cloud services, like Salesforce. Być może łączniki nie są tym, co najbardziej interesuje Cię w tworzeniu aplikacji, ale są niezbędnym elementem, który umożliwia pracę z danymi istotnymi dla Ciebie, Twoich współpracowników i klientów.Connectors might not feel like the coolest part of app development, but they are essential to working with data that you, your colleagues, and your customers care about. W przypadku danych przechowywanych lokalnie, a nie w chmurze, w celu utworzenia niezawodnego połączenia między źródłem danych a aplikacjami PowerApps używa się bramy.For data that is stored on-premises rather than in the cloud, you use a gateway to provide a reliable connection between PowerApps and your data source. Brama znajduje się na komputerze lokalnym i komunikuje się z usługą PowerApps.The gateway sits on an on-premises computer and communicates with PowerApps.

Źródła danych i łączniki w usłudze PowerApps

Microsoft Common Data ServiceMicrosoft Common Data Service

Usługa Common Data Service ułatwia integrowanie danych biznesowych z wielu źródeł.The Common Data Service makes it easy to integrate business data from multiple sources. Usługa ta zawiera wspólny model danych, składający się z wielu jednostek, które są wspólne dla różnych aplikacji i procesów biznesowych, na przykład Contact, Product czy Sales Order.The service features a common data model that includes many entities common to apps and business processes: entities like Contact, Product, and Sales Order. Usługa przechowuje dane w sposób skalowalny i niezawodny oraz udostępnia je w taki sposób, aby wiele aplikacji mogło ich używać.The service stores the data in a scalable and reliable way, and makes the data available so that multiple applications can use it. Mogą to być tworzone przez Ciebie aplikacje PowerApps, inne aplikacje firmy Microsoft lub aplikacje innych firm.The applications can be apps that you build in PowerApps, other Microsoft applications, or third party applications. Na poniższej ilustracji widoczny jest fragment jednostki Contact w witrynie web.powerapps.com.The image below shows a portion of the Contact entity in web.powerapps.com.

Jednostka Contact w usłudze PowerApps

Microsoft Dynamics 365Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 to usługa w chmurze zawierająca specjalistyczne aplikacje zaprojektowane do obsługi specyficznych procesów biznesowych, takich jak automatyzacja sprzedaży, działalność operacyjna czy obsługa klienta.Dynamics 365 is a cloud service with purpose-built apps that enable you to address specific business needs like sales automation, operations, or customer service. Dzięki usłudze PowerApps możesz udostępniać aplikacje w usłudze AppSource, aby umożliwić użytkownikom, którym je udostępniasz, wyświetlanie i uruchamianie tych aplikacji w usłudze Dynamics 365 oraz na urządzeniach przenośnych.In PowerApps, you share apps into AppSource, then users you share with view and run those apps in Dynamics 365, as well as on mobile devices. Zaletą usługi Dynamics 365 jest zapewnienie jednej lokalizacji do uruchamiania wszystkich aplikacji biznesowych, zarówno tych tworzonych w Twojej organizacji, jak i dostarczanych przez firmę Microsoft lub inne firmy.The advantage of having the apps in Dynamics 365 is that you have one place to run all your business apps - from creators in your organization, from Microsoft, and from third parties.

Microsoft Dynamics 365

Microsoft AppSourceMicrosoft AppSource

Usługa AppSource umożliwia łatwe znajdowanie i wypróbowywanie aplikacji tworzonych zarówno przez Twoich współpracowników, jak i przez firmę Microsoft i jej partnerów.AppSource is the place to easily find and evaluate apps from your colleagues, and from Microsoft and our partners. Aplikacje udostępnione za pomocą usługi PowerApps są udostępniane w usłudze AppSource.When you share an app from PowerApps, you make it available in AppSource. Możesz zdecydować, czy chcesz udostępnić je tylko osobom w Twojej organizacji, czy też mają być dostępne publicznie.You can choose to make it available just for people in your organization, or you can make it available publicly.

Microsoft AppSource

Masz teraz nieco więcej informacji na temat różnych składników usługi PowerApps i powiązanych technologii.Now you have a little more information about all the parts of PowerApps, and related technologies. Nie musisz jednak uczyć się tej listy na pamięć — w kolejnych częściach kursu pogłębisz swoją wiedzę na temat poszczególnych składników.Don't feel like you have to memorize the list, because we will continue to deepen your knowledge on each of the parts throughout this course. W następnej części zapoznasz się z dostępnymi opcjami tworzenia aplikacji.Next up is an introduction to the options you have for creating apps.

Krótkie omówienie tworzenia aplikacjiA quick look at creating apps

Teraz, kiedy znasz już podstawy usługi PowerApps, zapoznaj się z krótkim przewodnikiem rozpoczynania pracy z aplikacjami.Now that you know the basics of PowerApps, let's jump into a quick tour of how to get started with apps. Przyjrzymy się przykładowym aplikacjom oraz omówimy sposoby tworzenia aplikacji przy użyciu szablonu, korzystania z aplikacji udostępnionych oraz tworzenia aplikacji na podstawie źródła danych.We'll look at sample apps, creating apps from a template, using shared apps, and creating apps from a data source. W następnym temacie przedstawimy tworzenie aplikacji w praktyce.In the next topic, we will get more hands-on with app creation.

Zapoznaj się z przykładowymi aplikacjamiCheck out some sample apps

W witrynie web.powerapps.com dostępnych jest kilka przykładowych aplikacji, których można używać w przeglądarce internetowej.In web.powerapps.com, you'll be greeted with several sample apps that you can use in your web browser. Przejrzyj te aplikacje, aby szybko poznać możliwości aplikacji w usłudze PowerApps oraz sposoby, w jakie mogą one pomóc Twojej firmie.Explore these apps to get a quick sense of what's possible and how PowerApps can help your business.

Przykładowe aplikacje w usłudze PowerApps

Każda przykładowa aplikacja jest przeznaczona do określonego celu, na przykład zarządzania budżetem, inspekcji lokacji lub śledzenia biletów usługi.Each sample app is designed for a specific purpose, such as managing a budget, inspecting a site, or tracking service tickets. Te aplikacje zawierają przykładowe dane, aby Cię zainspirować.These apps contain sample data to inspire your thinking. Ta aplikacja ilustruje, jak firma z branży podłogowej może ułatwić przedstawicielom działu obsługi klienta prezentowanie precyzyjnych i natychmiastowych wycen podczas wizyt u klientów.This app illustrates how a flooring company could help service representatives deliver accurate and immediate cost estimates when visiting customer locations.

Przykładowa aplikacja w usłudze PowerApps dla branży podłogowej

Tworzenie aplikacji na podstawie szablonuCreate an app from a template

Innym dobrym sposobem na rozpoczęcie pracy jest utworzenie aplikacji na podstawie szablonu.Another good way to start is by building an app from a template. Szablony są po prostu przykładowymi aplikacjami, które można otworzyć, aby zrozumieć, jak zostały zbudowane.Templates are basically sample apps that you can open to understand how they are put together. Szablony zawierają przykładowe dane, które mają ułatwić poznanie możliwości, a otwarcie ich w programie PowerApps Studio pomoże zobaczyć w praktyce, w jaki sposób powstała aplikacja.They use sample data to help you get a sense of what's possible, and opening them in PowerApps Studio will help you see hands-on how an app is built. Należy pamiętać, że obecnie szablony są dostępne tylko w programie PowerApps Studio dla systemu Windows, a nie w programie PowerApps Studio dla sieci Web.Note that templates are available only in PowerApps Studio for Windows at this time, not PowerApps Studio for web.

Szablon aplikacji PowerApps

Na przykład przy użyciu szablonu Śledzenie budżetu można utworzyć aplikację ułatwiającą śledzenie budżetu projektów i zdarzeń z niestandardowymi kategoriami, łatwym wprowadzaniem danych i wizualizacjami, które wyraźnie przedstawiają wydatki.For example, with the Budget Tracker template, you can create an app that helps you track the budget for projects and events, with custom categories, easy data entry, and visuals that clearly show expenditures.

Szablon aplikacji do śledzenia budżetu w usłudze PowerApps

Korzystanie z udostępnionych aplikacjiUse shared apps

Jeśli Twój zespół zaczął już korzystać z usługi PowerApps, możliwe, że inne osoby udostępniły Ci już aplikacje.If your team has started using PowerApps, people might have shared apps with you already. Gdy inne osoby udostępnią Ci aplikacje, są one wyświetlane w usłudze AppSource oraz w usłudze Dynamics 365, jeśli zdecydujesz, aby zostały tam dodane.When people share apps with you, they show up in AppSource and also in Dynamics 365 if you choose to include them there. Jeśli jesteś współautorem tych aplikacji, są one wyświetlane również w witrynie web.powerapps.com.If you're a contributor to those apps, they also show up in web.powerapps.com.

Udostępnianie w usłudze PowerApps

Tworzenie aplikacji na podstawie źródła danychCreate an app from a data source

Twórz aplikacje w programie PowerApps Studio dla sieci Web lub PowerApps Studio dla systemu Windows.Create apps in PowerApps Studio for web or PowerApps Studio for Windows. Umożliwiają one łączenie ze źródłami danych i rozpoczęcie tworzenia aplikacji przy użyciu projektanta wizualnego.You'll be able to connect to data sources and start composing apps in a visual designer.

Tworzenie aplikacji PowerApps na podstawie danych

Doskonałym sposobem na rozpoczęcie pracy jest wygenerowanie aplikacji na podstawie własnych danych.A great way to get started is to generate an app from your own data. Wskaż wybrane źródło danych w usłudze PowerApps (na przykład listę programu SharePoint) i obserwuj, jak usługa PowerApps automatycznie tworzy trzyekranową aplikację umożliwiającą przeglądanie listy, wyświetlanie szczegółowych rekordów i edytowanie danych.Just point PowerApps at the data source of your choice (for example, a SharePoint list) and watch as PowerApps automatically builds a three-screen app for browsing the list, viewing detailed records, and editing data. Następnie możesz rozpocząć dostosowywanie tej aplikacji, aby wyglądała i zachowywała się dokładnie tak, jak chcesz.You can then start customizing this app to look and behave exactly how you want. W następnym temacie zobaczymy, jak utworzono następującą aplikację.We will see how the following app is created in the next topic.

Aplikacja trzyekranowa usługi PowerApps

Można również tworzyć aplikacje od podstaw i dodawać kolejno wszystkie elementy, ale najłatwiej jest poznać usługę PowerApps, zaczynając od przykładowej aplikacji lub szablonu albo łącząc się ze źródłem danych, aby usługa PowerApps automatycznie wygenerowała aplikację.You can also build applications from scratch and add all the pieces as you go, but the easiest way to learn about PowerApps is to start with a sample or a template, or connect to your data source and have PowerApps generate the app for you. Następnie możesz rozwijać aplikację i dać się ponieść wyobraźni — będzie do tego wiele okazji w dalszej części kursu.Then you can branch out and let your imagination run wild—there will be plenty of that later in the course! W następnym temacie dowiesz się, jak wygenerować aplikację na podstawie danych.In the next topic, you will learn how to generate an app from data.

Tworzenie pierwszej aplikacjiCreate your first app

Po zapoznaniu się ze wszystkimi częściami usługi PowerApps i opcjami tworzenia aplikacji nadszedł czas na faktyczne utworzenie aplikacji.You're now familiar with all the parts of PowerApps and the options for creating apps, so it's time to actually build an app. W tym temacie wygenerujemy aplikację na telefon na podstawie listy usługi SharePoint Online, ale można też używać danych z wielu innych źródeł, w tym programu Excel, usług w chmurze, takich jak Salesforce, i źródeł lokalnych, np. programu SQL Server.For this topic, we'll generate a phone app from a SharePoint Online list, but you could use data from lots of other sources, including Excel, cloud services like Salesforce, and on-premises sources such as SQL Server.

Łączenie ze źródłem danychConnect to a data source

Pierwszym krokiem podczas generowania aplikacji na podstawie danych jest wybranie usługi PowerApps Studio do użycia, a następnie nawiązanie połączenia ze źródłem danych.The first step in generating an app from data is to choose which PowerApps Studio to use, then connect to your data source. W witrynie web.powerapps.com kliknij lub naciśnij pozycję Nowa aplikacja, a następnie wybierz, czy użyć usługi PowerApps Studio dla systemu Windows, czy PowerApps Studio dla sieci Web.In web.powerapps.com, click or tap New app, then choose whether to use PowerApps Studio for Windows or PowerApps Studio for web.

Rozpoczynanie w witrynie web.powerapps.com

W usłudze PowerApps Studio możesz rozpocząć pracę od danych, od szablonu lub od podstaw.In PowerApps Studio you have the option of starting from data, from a template, or from scratch. Tworzymy aplikację na telefon dla listy programu SharePoint, więc w obszarze SharePoint kliknij lub naciśnij pozycję Układ telefonu.We're building a phone app for a SharePoint list, so under SharePoint click or tap Phone layout.

Aplikacja na telefon na podstawie listy programu SharePoint

Generowane aplikacje są zawsze oparte na jednej liście lub tabeli (później możesz dodać do aplikacji więcej danych).Generated apps are always based on a single list or table (you can add more data to the app later). Następne trzy ekrany przeprowadzą Cię przez proces nawiązywania połączenia z listą Flooring Estimates (Kosztorysy podłóg) w usłudze SharePoint Online.The next three screens take you through the process of connecting to the Flooring Estimates list in SharePoint Online.

Łączenie z listą w usłudze SharePoint Online

Po kliknięciu przycisku Połącz w usłudze PowerApps rozpoczyna się generowanie aplikacji.After you click Connect, PowerApps starts to generate the app. Usługa PowerApps dokładnie analizuje Twoje dane, aby wygenerować przydatną aplikację jako punkt wyjścia.PowerApps makes all sorts of inferences about your data so that it generates a useful app as a starting point.

Eksplorowanie wygenerowanej aplikacjiExplore the generated app

Sukces!Success! Twoja nowa aplikacja składająca się z trzech ekranów zostanie otwarta w programie PowerApps Studio.Your new three screen app opens in PowerApps Studio. Wszystkie aplikacje wygenerowane na podstawie danych mają ten sam zestaw ekranów:All apps generated from data have the same set of screens:

 • Ekran przeglądania, na którym możesz przeglądać, sortować, filtrować i odświeżać dane pobierane z listy, a także dodawać elementy, klikając ikonę (+).The browse screen: where you browse, sort, filter, and refresh the data pulled in from the list, as well as add items by clicking the (+) icon.
 • Ekran szczegółów, na którym możesz wyświetlać dodatkowe szczegóły wybranego elementu, a także usunąć go lub edytować.The details screen: where you view more detail about an item, and can choose to delete or edit the item.
 • Ekran edytowania/tworzenia, który umożliwia edytowanie istniejącego elementu lub utworzenie nowego.The edit/create screen: where you edit an existing item or create a new one.

Na lewym pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij ikonę w prawym górnym rogu, aby przełączyć się do widoku miniatur.In the left navigation bar, click or tap an icon in the upper-right corner to switch to the thumbnail view.

Przełączanie widoków

Klikaj lub naciskaj poszczególne miniatury, aby wyświetlać kontrolki na danym ekranie.Click or tap each thumbnail to view the controls on that screen.

Wygenerowana aplikacja

Kliknij lub naciśnij ikonęClick or tap Strzałka uruchamiania podglądu aplikacji w prawym górnym rogu, aby uruchomić aplikację.in the top right to run the app. Jeśli rozejrzysz się po aplikacji, zobaczysz, że zawiera wszystkie dane z listy i zapewnia dobre domyślne środowisko.If you navigate through the app, you see that it includes all the data from the list and provides a good default experience.

Nieźle, to było całkiem łatwe!Wow, that was pretty easy! Po zaledwie kilku minutach już wiesz, jak nawiązać połączenie ze źródłem danych i wygenerować aplikację, oraz znasz usługę PowerApps Studio i trzy ekrany aplikacji.In a few minutes you learned how to connect to a data source, generate an app, and get acquainted with PowerApps Studio and the three app screens. W kolejnych sekcjach dowiesz się, jak dostosować wygenerowane aplikacje.In later sections, you'll see how to customize generated apps. W następnym temacie podsumujemy tę sekcję kursu i przygotujemy Cię do dalszych lekcji.In the next topic we review this section of the course and get you ready for future lessons.

Przegląd tej sekcjiReview this section

Przypomnijmy pokrótce informacje poznane w pierwszej sekcji.Let's do a quick review of what you learned in the first section.

PowerApps to zbiór usług oprogramowania i aplikacji, które, współpracując ze sobą, gruntownie zmieniają i znacząco przyspieszają tworzenie niestandardowych aplikacji biznesowych i ich udostępnianie.PowerApps is a collection of software services and apps that work together to fundamentally transform and accelerate how you build and share custom line of business applications.

Usługa PowerApps łączy się z usługami w chmurze i źródłami danych, z których już korzystasz, dzięki czemu możesz szybko tworzyć aplikacje spełniające konkretne potrzeby, korzystając z już posiadanych umiejętności.PowerApps connects to the cloud services and data sources you're already using, giving you the ability to quickly build apps that suit specific needs - building on skills you already have. Aplikacje możesz natychmiast udostępniać współpracownikom w sieci Web, na tabletach i urządzeniach przenośnych.You can share apps instantly with your co-workers across the web, tablets, and mobile devices. Usługa PowerApps integruje się także z usługą Microsoft Flow, umożliwiając wyzwalanie przepływów pracy z poziomu aplikacji.PowerApps also integrates with Microsoft Flow, making it possible to trigger workflows from within apps. Usługa PowerApps obejmuje kilka składników, a zbiór powiązanych technologii pozwala dodatkowo zwiększyć jej możliwości.There are several components that make up PowerApps and a set of related technologies that make it even more powerful.

Najprostszym sposobem na rozpoczęcie pracy z usługą PowerApps jest uruchomienie przykładowych aplikacji, wypróbowanie szablonów i wygenerowanie aplikacji na podstawie własnych danych.The easiest way to get started with PowerApps is to run the samples, play around with the templates, and generate apps from your own data. Wiesz już, jak wygenerować aplikację na podstawie listy programu SharePoint.You have seen how to generate an app based on a SharePoint list. Masz teraz solidne podstawy, które pozwolą Ci szybko rozpocząć tworzenie i udostępnianie aplikacji.You now have a solid base, and you will be building and sharing out apps in no time.

Co dalej?What's Next?

Gratulacje!Congratulations! Pierwsza sekcja szkolenia krok po kroku dla usługi PowerApps została ukończona.You have finished the first section of PowerApps Guided Learning. Mamy nadzieję, że niezależnie od doświadczenia posiadanego przez Ciebie na początku, wiesz teraz dokładnie, co to jest usługa PowerApps i jak możesz rozpocząć tworzenie aplikacji.Regardless of how much experience you began with, we hope you now have a very clear picture of what PowerApps is and how you can start creating apps. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych zasobów i materiałów do pobrania, ale zdecydowanie zalecamy też kontynuowanie nauki krok po kroku.We've included some useful resources and downloads below, but you should definitely take a look at more of Guided Learning. Na tym etapie możesz wybrać następny temat:At this point, you can choose where to go next:

W obu sekcjach opisano sposób generowania i dostosowywania aplikacji.Both sections show how to generate and customize an app. Sekcja dotycząca programu SharePoint zawiera nieco więcej informacji na temat wygenerowanej aplikacji, natomiast sekcja dotycząca usługi Common Data Service przedstawia bardziej złożone sposoby dostosowywania.The SharePoint section has a bit more information on the generated app, and the Common Data Service section includes more complex customizations. Oczywiście możesz zapoznać się z obiema sekcjami — po prostu zdecyduj, od której chcesz zacząć.Of course you can go through both sections, just pick a place to start.

Zasoby usługi PowerAppsPowerApps resources

PowerApps — pliki do pobraniaPowerApps downloads

Gratulacje!

Ukończono sekcję Wprowadzenie przewodnika Nauka krok po kroku dla usługi Microsoft PowerApps.You've completed the Getting started section of Microsoft PowerApps Guided Learning.

Teraz już wiesz, jak...

Następny samouczek

Tworzenie aplikacji z poziomu programu SharePointCreating an app from SharePoint

Współautorzy

 • Michael Blythe
 • olprod